De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Swov Milieu 18 januari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Swov Milieu 18 januari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 1 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Swov Milieu 18 januari 2008

2 2 Soepele tewerkstellingsvormen 1.25-dagenregel 2.Studenten 3.Freelancers 4.Vrijwilligers 5.Tijdelijke – en uitzendarbeid

3 3 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector 25-dagenregel

4 4 25-dagenregel: modaliteiten artikel 17 kb 28/11/1969 erkende vzw’s max. 25 arbeidsdagen per jaar per persoon voor bepaalde socioculturele activiteiten en functies

5 5 25-dagenregel: modaliteiten voor bepaalde socioculturele activiteiten: -vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen  tijdens schoolvakanties -socioculturele vorming en/of sportinitiatie  tijdens schoolvakanties of buiten hun werk- en schooluren -sportmanifestaties  dag van manifestatie

6 6 25-dagenregel: modaliteiten voor bepaalde functies: - beheerder, huismeester, monitor of bewaker -animator, leider of monitor -educatief medewerker

7 7 25-dagenregel: modaliteiten vooraf aangifte bij Sociale Inspectie FOD Sociale Zekerheid (model) – geen Dimona -juiste onderdeel van artikel 17 aanduiden -elke dag van prestatie afzonderlijk vermelden -eventuele andere tewerkstellingen met artikel 17 bij u of andere werkgever vermelden

8 8 25-dagenregel: statuut arbeidsrelatie: afsluiten overeenkomst (eventueel dagcontracten) regeling staat los van statuut medewerker (bv. student, werkloze, gepensioneerde) arbeidsduur -3-uren regel niet van toepassing -minimum 1/3 de van een voltijdse tewerkstelling niet van toepassing

9 9 25-dagenregel: vergoeding loon: sectorbarema’s (zo die van toepassing zijn) of gmmi volledig rsz-vrij (0 %) bedrijfsvoorheffing: -27,25 % bedragen tot en met 500,00 euro -32,30 % bedragen tussen 500,01 en 650,00 euro -37,35% bedragen boven 650,00 euro u levert fiscale fiche 281.10 af

10 10 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Studenten

11 11 Studenten: modaliteiten Wie is student? –Regelmatig ingeschreven in een onderwijsinstelling en voor zover hij geen beperkt leerplan volgt (vb. geen avondschool) –Schoolverlaters

12 12 Studenten: statuut schriftelijke arbeidsovereenkomst arbeider of bediende dimona kopie arbeidsreglement arbeidsvoorwaarden: 3-uren regel en minimum 1/3 de van een voltijdse tewerkstelling

13 13 Studenten: vergoeding loon: zelfde minimumloon als iemand met zelfde functie in de organisatie (gmmi of sectorale barema’s) solidariteitsbijdrage rsz: strikte voorwaarden

14 14 Studenten: rsz juli, augustus of september (3 de kwartaal) max. duur: 23 arbeidsdagen solidariteitsbijdrage: 7,5% van het loon: 5% ten laste van werkgever en 2,5% ten laste van de werknemer cumulatie mogelijk met 25-dagenregel

15 15 Studenten: rsz buiten periode juli, augustus of september (1 ste, 2 de of 4 de kwartaal) prestaties buiten periode van verplichte aanwezigheid in onderwijsinstelling max. duur: 23 arbeidsdagen solidariteitsbijdrage: 12,5% van het loon: 8% ten laste van werkgever en 4,5% ten laste van de werknemer

16 16 Studenten: fiscaliteit geen bedrijfsvoorheffing (zie voorwaarden rsz) student moet belastingaangifte invullen u maakt fiscale fiche 281.10 op in principe gewone barema’s van toepassing maar niet als netto-belastbaar inkomen < 6040 euro/jaar in 2007 (als alleenstaande)

17 17 Studenten: kinderbijslag Bijverdienen mag tijdens 1 ste, 2 de en 4 de kwartaal: max. 240 uren/kwartaal 3 de kwartaal: onbeperkt (tenzij einde studies) Andere voorwaarden jonger dan 25 jaar ten laatste op 30/11 ingeschreven in het hoger onderwijs (min. 27 studiepunten of min. 13 lesuren per week)

18 18 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Freelancers

19 19 Freelancers: modaliteiten = iemand die zijn beroep zelfstandig uitoefent en zelf klanten en losse opdrachten zoekt, i.p.v. in loondienst te werken bij een werkgever Aannemingsovereenkomst  gelijkwaardigheid tussen twee partijen

20 20 Freelancers: statuut Extern medewerker Zelfstandige –In hoofdberoep –In bijberoep

21 21 Freelancers: statuut Extern medewerker –Geen werknemer, geen zelfstandige –Occasionele prestaties Occasioneel? –RSVZ  ‘Beroepsbezigheid’: Een bezigheid die winst nastreeft en die gewoonlijk (regelmatig) wordt uitgeoefend –Diverse inkomsten  fiscus  RSVZ Regelmatige beroepsactiviteit? –Zelfstandige in bijberoep

22 22 Freelancers: statuut Zelfstandige –Eigen statuut –Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds Uiterlijk 90 dagen na aanvang activiteit 6 maanden vóór aanvang activiteit –3-maandelijkse bijdragen

23 23 Freelancers: statuut Zelfstandige in hoofdberoep –Sociale rechten Geringer dan bij werknemers Niet verzekerd voor werkloosheid Vrijwillig bijdragen voor bijkomende sociale rechten

24 24 Freelancers: statuut Zelfstandige in hoofdberoep –Sociale rechten Gezinsbijslagen Pensioen Ziekte- en invaliditeitsuitkering –Aansluiting ziekenfonds »Grote risico’s »Kleine risico’s (nieuw!) »Arbeidsongeschiktheidsvergoeding »moederschapsverzekering Faillissementsverzekering

25 25 Freelancers: statuut Zelfstandige in hoofdberoep –Zelfstandige activiteit is voornaamste bezigheid Zelfstandige in bijberoep –Loonvervangend inkomen –Andere beroepsbezigheid obv arbeidsovereenkomst of statuut

26 26 Freelancers: statuut Zelfstandige in bijberoep –Andere beroepsbezigheid  hoofdactiviteit: Loontrekkende: minstens de helft van een voltijdse tewerkstelling Ambtenaar: minstens 8 maanden of 200 dagen + minstens de helft van een voltijdse tewerkstelling In het onderwijs: minstens 6/10 van een volledig lesrooster

27 27 Freelancers: statuut Zelfstandige in bijberoep: –Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds –Sociale bijdragen betalen Uitz: referentie-inkomen < 1233,14 euro (bedrag 2007) –Geen sociale rechten in het zelfst. statuut

28 28 Freelancers: statuut Andere basisverplichtingen zelfstandige –Inschrijven bij kbo –Inschrijven bij de btw-diensten Niet elke zelfstandige is btw-plichtig  ondernemingsloket!

29 29 Freelancers: vergoeding Extern medewerker  vergoeding Zelfstandige  factuur Fiscale fiche 281.50 vanaf 125 euro/jaar Extern medewerker geeft inkomsten aan in de personenbelasting onder diverse inkomsten zelfstandige geeft inkomsten aan in de personenbelasting onder beroepsinkomsten

30 30 Freelancers: vergoeding RSZ-bijdrage? –Extern medewerker: geen sociale bijdragen –Zelfstandige in hoofdberoep: sociale bijdragen afhankelijk van hoogte van netto-inkomsten –Zelfstandige in bijberoep: sociale bijdragen indien > 1233,14 euro

31 31 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Vrijwilligers (Nieuwe vrijwilligerswet van 3 juli 2005)

32 32 Vrijwilligers: statuut Vrijwilliger: Iemand die onbezoldigd en onverplicht activiteiten verricht ten behoeve van uw organisatie Geen werknemer, geen ao Ev. overeenkomst met vrijwilliger

33 33 Vrijwilligers: modaliteiten Informatieplicht (Wet 3 juli 2005) –Sociale en onbaatzuchtige doelstelling van de organisatie –juridisch statuut van de organisatie –verzekering BA –mogelijke andere verzekeringen –toelichting onkostenvergoedingen –geheimhoudingsplicht voor vrijwilliger

34 34 Vrijwilligers: modaliteiten Verplichte BA-verzekering (sinds 1 januari 2007) Gestructureerde organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk voor schade die vrijwilliger aan derden veroorzaakt Behalve bij bedrog, zware fout en gewoonlijke lichte fout

35 35 Vrijwilligers: modaliteiten Gestructureerde organisatie: –Rechtspersonen (vzw’s en publieke rechtspersonen) –Feitelijke verenigingen met personeel –Feitelijke verenigingen die een specifieke verbondenheid hebben met Een feitelijke vereniging met personeel Rechtspersoon waarvan de feitelijke vereniging als afdeling wordt beschouwd

36 36 Vrijwilligers: vergoeding Vrijwilligerswerk is onbezoldigd Onkostenvergoeding –Forfaitaire onkostenvergoeding (boekhoudkundige lijst en verklaring op eer) Max. 29,05 euro/dag (2008) Max. 1161,82 euro/jaar (2008) –Werkelijke onkostenvergoeding Terugbetaling van werkelijke kosten (bewijs!)  Niet cumuleerbaar

37 37 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Tijdelijke – en uitzendarbeid

38 38 Tijdelijke- en uitzendarbeid Voordeel: meerdere opeenvolgende ao mogelijk zonder vermoeden ao onbepaalde duur Opgelet: enkel voor bepaalde situaties en mits bepaalde procedures Zoniet: risico herkwalificatie overeenkomst tot ao onbepaalde duur zonder proef  opzeggingsvergoeding e.d.

39 39 Tijdelijke- en uitzendarbeid: modaliteiten Tijdelijke arbeid: zelf ao met de persoon –arbeidsovereenkomst voor tijdelijke arbeid Uitzendarbeid: via uitzendkantoor –met u: schriftelijk akkoord met uitzendkantoor met verplichte vermelding –met uitzendkracht: twee documenten: Intentie sluiten overeenkomst uitzendarbeid Overeenkomst voor uitzendarbeid

40 40 Tijdelijke- en uitzendarbeid: modaliteiten Toegelaten bij: 1. vervanging van een vaste werknemer 2. tijdelijke vermeerdering van werk 3. uitvoering van uitzonderlijk werk 4. uitvoering artistieke prestaties (niet voor gewone werkgevers) 5. tewerkstellingstrajecten (enkel uitzendarbeid)

41 41 Tijdelijke- en uitzendarbeid: procedures Goedkeuring vakbondsafvaardiging Geen vakbondsafvaardiging: –tijdelijke arbeid: akkoord vakbonden PC –interimarbeid: aangifte Sociaal Fonds Uitzendarbeid Aangifte bij Inspectie Sociale Wetten Beperkte duur afhankelijk van situatie, mogelijk verlengbaar

42 42 Tijdelijke- en uitzendarbeid: vergoeding Zelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemer Sectoraal barema of GGMMI Gewone rsz-bijdragen (wg en wn) Gewone belastingen

43 43 Meer informatie Dossier op extranet www.sociare.bewww.sociare.be  Dossiers  Dossiers dienstverlening  Soepele tewerkstellingsvormen in de sector


Download ppt "1 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Swov Milieu 18 januari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google