De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HERZIENE WONINGWET.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HERZIENE WONINGWET."— Transcript van de presentatie:

1 HERZIENE WONINGWET

2 Herziene Woningwet Wet- en regelgeving Per onderwerp Algemeen
Voor Stadlander

3 Voorgeschiedenis Herziene Woningwet

4 Nu de uitvoering Sinds 1 juli 2015 nieuwe wet van kracht.
Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) vervangen door de Woningwet 2015 en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV): de regels voor woningcorporaties. Concretisering BTIV in Ministeriele Regelingen (MR’s). MR’s in drie termijnen ingevoerd: 1 juli 2015 1 januari 2016 1 januari 2017

5 Wijzigingen in hoofdlijnen
Relatie met huurders en gemeenten Scheiden of splitsen van DAEB en niet-DAEB activiteiten Beperking werkterrein

6 Raakt de hele organisatie

7 Per onderwerp Stelsel Verslaglegging Statuten Gemeenten
Intern toezicht Prestatieafspraken Bestuur Huurdersverenigingen Scheiden en splitsen Passend toewijzen DAEB en niet-DAEB Klachten en treasury Markttoets Overcompensatie Leefbaarheid Overige

8 Stadlander: intern toezicht
Benoeming 4 jaar, één keer verlengen Stadlander: Herijken reglementen RvC, audit- en remuneratiecommissie, voordracht leden, toezichtskader, profielschets Gereed voor

9 Scheiden en splitsen Keuze tussen administratieve scheiding / juridische splitsing (met niet-DAEB naar dochter) Geen verplichting scheiding/splitsing van vermogen - bij jaaromzet minder dan € 30 miljoen; - bij minder dan 5% niet-DAEB; - bij minder dan 10% van de jaarinvestering in niet-daeb geïnvesteerd Scheidings/splitsingsplan voor 1 jan 2017 indienen bij toezichthouder, met daarin onder meer ‘te liberaliseren’ woningen Bij inleveren plan uitgebreide set documentatie verplicht: zienswijze gemeenten en huurders financiële plannen ontwerpstatuten

10 DAEB Doelgroep Woningen Maatschappelijk vastgoed
Huishoudens tot € (80%) en € (10%) Zorgindicatie voor verblijf, ADL-assistentie of 10u zorg p/wk min. 1 jr Studenten Woningen Gereguleerde huurovereenkomsten en huurprijs onder € 710,68 Maatschappelijk vastgoed Bestaand mag blijven Uitgangspunten voor nieuw Bedrijfsmatig vastgoed Uitgangspunten maatschappelijk vastgoed Leefbaarheid Diensten In werkgebied wat niet primair voor anderen is

11 Niet-DAEB I Doelgroep Woningen
Onbeperkt Woningen Geliberaliseerde woningen (> € 710,68) Bedrijfsmatig vastgoed (incl. maatschappelijk) Uitgangspunten Financiering Extern en zelfstandig, zeer beperkt intern Goedkeuring

12 Leefbaarheid/maatschappelijk vastgoed
Investeren in leefbaarheid wordt beperkt. Enkel voor eigen huurders en directe nabijheid woongelegenheden Initiatieven gemeente en huurders kunnen proportioneel worden ondersteund. Sponsoring verboden Leefbaarheidsuitgaven max. €125 per DAEB-woning Bestaand maatschappelijk vastgoed is DAEB, nieuwbouw grotendeels niet-DAEB 10% van maatschappelijk vastgoed mag commerciële bestemming krijgen. Verzorgingshuizen tijdelijk 25%

13 Leefbaarheid Toegestaan is:
Huurders en directe nabijheid woongelegenheden proportioneel Woonmaatschappelijk werk, incl. bijdrage problemen achter voordeur Aanleg/onderhoud kleinschalig infrastructuur nabij woongelegenheden Plannen ter bevordering schone woonomgeving, voorkomen overlast en bevorderen veiligheid. Geen sponsoring, behoudens lopende contracten Budget: max. € 125,- per DAEB-woning Stadlander ca. € 1,2 miljoen. Dat is ( : =) €82,75 per woning.

14 Jaarverslaggeving Vanaf verslagjaar 2016 dient jaarverslag op alle onderdelen voor 1 mei te zijn vastgesteld Interne procesgang daarop aanpassen Gescheiden vastlegging over DAEB en niet-DAEB Aan DVI/DPI zullen nieuwe elementen voortkomend uit nieuwe regelgeving worden gevoegd. Zoals: Passend toewijzen (en nieuwe toewijzingsnorm) Nieuwe toewijzingsnorm (80/10/10) Beleggingen Marktwaarde in verhuurde staat 15 dec dient DPI verzonden te worden

15 Marktwaarde Verplicht om in jaarrekening te gaan waarderen op marktwaarde in verhuurde staat: Waarderingshandboek beschikbaar. Keuze tussen basis- en fullvariant Goede ordening basisgegevens nodig voor hanteren marktwaarde Over 2015 al op die manier waarderen, want dVi over 2015 vraagt om opgave marktwaarde in verhuurde staat WSW blijft bedrijfswaarde hanteren

16 Gemeenten Aanbod doen op gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid
Redelijkheid < 1 juli overzicht voorgenomen werkzaamheden 5 jr Uitzondering: 1 november 2015 opgave over 2016 Jaarlijks doet minister voor 1 juli (2015 voor 1 november) opgave van investeringscapaciteit van corporatie (ook aan gemeenten) Mogelijkheid tot vorming woningmarktregio’s Informatierecht Meer mogelijkheden voor opvraag Markttoets Uiterlijk 15 december verzending dPi aan gemeente, huurders en Minister. Prestatieafspraken Vastlegging bijdrage in redelijkheid

17 Prestatieafspraken Corporatie dient naar redelijkheid bij te dragen aan volkshuisvestingsbeleid in gemeente Heeft gemeente woonvisie? Dan prestatieafspraken gemeente/huurder/corporatie verplicht Geschillen kunnen dan worden voorgelegd aan AW Ter voorbereiding prestatieafspraken informeert corporatie gemeente over: ‘indicatieve investeringscapaciteit’ voornemens verkopen, sloop, transformatie en nieuwbouw (jaarlijks voor 1 juli, in 2015 voor 1 november 2015)

18 Prestatieafspraken (2)
Onderwerpen volgens AMvB: betaalbaarheid, bereikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, huisvesting speciale doelgroepen, nieuwbouw (sociaal en commercieel), leefbaarheid en MOG, verkoop en liberalisatie Minister: De thema’s die met voorrang aan de orde komen in de periode 2016 tot en met 2019 zijn: Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep ; Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad conform de afspraken in het Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector; Huisvesten van urgente doelgroepen; Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting i.v.m. langer zelfstandig wonen.

19 Prestatieafspraken

20 Huurdersvereniging Wijzigingen in Overlegwet
Benoeming min 1/3e deel leden RvC Recht op bijstand deskundigen / scholing Bevoegd tot enquête (2:345 BW) Recht op toezending / inzage documenten Dubbelrol prestatieafspraken Stadlander: aanpassen samenwerkingsovereenkomst en budgetten in begroting voor 2016

21 Passend toewijzen Per 1 januari 2016 dient bij woningtoewijzing aan 95% van de huurtoeslaggerechtigden een woning onder de ‘aftoppingsgrens’ te worden aangeboden Voor 1- en 2 persoonshuishoudens < € 576,87 Voor huishoudens met 3 of meer personen < € 618,24 Toetsinkomen sluit aan bij EU-toewijzingsregels (IBRI-formulier) 90% toewijzingsregel verandert in ‘80/10/10’ 80% onder € 10% boven € en onder € 10% ‘vrij’ met voorrang voor urgenten cf. huisvestingsverordening.

22 Overig Visitatie 1x per 4 jaar Huurprijsverhoging: percentage bij AMvB
Stadlander moet aanvraag doen in 2015 Huurprijsverhoging: percentage bij AMvB Huursombenadering met maximale huurverhoging Inkomensafhankelijke huurverhoging vanaf € Sloopreglement en verhuiskostenreglement Toets sociaal plan/werkblad onderhoud

23 Vragen ?


Download ppt "HERZIENE WONINGWET."

Verwante presentaties


Ads door Google