De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HERZIENE WONINGWET. Herziene Woningwet Wet- en regelgeving Per onderwerp – Algemeen – Voor Stadlander.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HERZIENE WONINGWET. Herziene Woningwet Wet- en regelgeving Per onderwerp – Algemeen – Voor Stadlander."— Transcript van de presentatie:

1 HERZIENE WONINGWET

2 Herziene Woningwet Wet- en regelgeving Per onderwerp – Algemeen – Voor Stadlander

3 Voorgeschiedenis Herziene Woningwet

4 Nu de uitvoering Sinds 1 juli 2015 nieuwe wet van kracht. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) vervangen door de Woningwet 2015 en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV): de regels voor woningcorporaties. Concretisering BTIV in Ministeriele Regelingen (MR’s). MR’s in drie termijnen ingevoerd: 1 juli 2015 1 januari 2016 1 januari 2017

5 Wijzigingen in hoofdlijnen Relatie met huurders en gemeenten Scheiden of splitsen van DAEB en niet-DAEB activiteiten Beperking werkterrein

6 Raakt de hele organisatie

7 Per onderwerp StelselVerslaglegging Statuten Gemeenten Intern toezicht Prestatieafspraken Bestuur Huurdersverenigingen Scheiden en splitsen Passend toewijzen DAEB en niet-DAEB Klachten en treasury Markttoets Overcompensatie Leefbaarheid Overige

8 Stadlander: intern toezicht Benoeming 4 jaar, één keer verlengen Stadlander: Herijken reglementen RvC, audit- en remuneratiecommissie, voordracht leden, toezichtskader, profielschets Gereed voor 1-1-2017

9 Scheiden en splitsen Keuze tussen administratieve scheiding / juridische splitsing (met niet-DAEB naar dochter) Geen verplichting scheiding/splitsing van vermogen - bij jaaromzet minder dan € 30 miljoen; - bij minder dan 5% niet-DAEB; - bij minder dan 10% van de jaarinvestering in niet-daeb geïnvesteerd Scheidings/splitsingsplan voor 1 jan 2017 indienen bij toezichthouder, met daarin onder meer ‘te liberaliseren’ woningen Bij inleveren plan uitgebreide set documentatie verplicht: – zienswijze gemeenten en huurders – financiële plannen – ontwerpstatuten

10 DAEB Doelgroep – Huishoudens tot € 34.911 (80%) en € 38.950 (10%) – Zorgindicatie voor verblijf, ADL-assistentie of 10u zorg p/wk min. 1 jr – Studenten Woningen – Gereguleerde huurovereenkomsten en huurprijs onder € 710,68 Maatschappelijk vastgoed – Bestaand mag blijven – Uitgangspunten voor nieuw Bedrijfsmatig vastgoed – Uitgangspunten maatschappelijk vastgoed Leefbaarheid Diensten – In werkgebied wat niet primair voor anderen is

11 Niet-DAEB I Doelgroep – Onbeperkt Woningen – Geliberaliseerde woningen (> € 710,68) Bedrijfsmatig vastgoed (incl. maatschappelijk) – Uitgangspunten Financiering – Extern en zelfstandig, zeer beperkt intern Goedkeuring

12 Leefbaarheid/maatschappelijk vastgoed Investeren in leefbaarheid wordt beperkt. Enkel voor eigen huurders en directe nabijheid woongelegenheden Initiatieven gemeente en huurders kunnen proportioneel worden ondersteund. Sponsoring verboden Leefbaarheidsuitgaven max. €125 per DAEB-woning Bestaand maatschappelijk vastgoed is DAEB, nieuwbouw grotendeels niet- DAEB 10% van maatschappelijk vastgoed mag commerciële bestemming krijgen. Verzorgingshuizen tijdelijk 25%

13 Leefbaarheid Toegestaan is: – Huurders en directe nabijheid woongelegenheden proportioneel – Woonmaatschappelijk werk, incl. bijdrage problemen achter voordeur – Aanleg/onderhoud kleinschalig infrastructuur nabij woongelegenheden – Plannen ter bevordering schone woonomgeving, voorkomen overlast en bevorderen veiligheid. Geen sponsoring, behoudens lopende contracten Budget: max. € 125,- per DAEB-woning Stadlander ca. € 1,2 miljoen. Dat is (1.200.000 : 14.500 =) €82,75 per woning.

14 Jaarverslaggeving Vanaf verslagjaar 2016 dient jaarverslag op alle onderdelen voor 1 mei te zijn vastgesteld – Interne procesgang daarop aanpassen Gescheiden vastlegging over DAEB en niet-DAEB Aan DVI/DPI zullen nieuwe elementen voortkomend uit nieuwe regelgeving worden gevoegd. Zoals: – Passend toewijzen (en nieuwe toewijzingsnorm) – Nieuwe toewijzingsnorm (80/10/10) – Beleggingen – Marktwaarde in verhuurde staat 15 dec dient DPI verzonden te worden

15 Marktwaarde Verplicht om in jaarrekening te gaan waarderen op marktwaarde in verhuurde staat: – Waarderingshandboek beschikbaar. Keuze tussen basis- en fullvariant – Goede ordening basisgegevens nodig voor hanteren marktwaarde – Over 2015 al op die manier waarderen, want dVi over 2015 vraagt om opgave marktwaarde in verhuurde staat – WSW blijft bedrijfswaarde hanteren

16 Gemeenten Aanbod doen op gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid – Redelijkheid – < 1 juli overzicht voorgenomen werkzaamheden 5 jr – Uitzondering: 1 november 2015 opgave over 2016 Jaarlijks doet minister voor 1 juli (2015 voor 1 november) opgave van investeringscapaciteit van corporatie (ook aan gemeenten) Mogelijkheid tot vorming woningmarktregio’s Informatierecht – Meer mogelijkheden voor opvraag Markttoets Uiterlijk 15 december verzending dPi aan gemeente, huurders en Minister. Prestatieafspraken – Vastlegging bijdrage in redelijkheid

17 Prestatieafspraken Corporatie dient naar redelijkheid bij te dragen aan volkshuisvestingsbeleid in gemeente – Heeft gemeente woonvisie? Dan prestatieafspraken gemeente/huurder/corporatie verplicht – Geschillen kunnen dan worden voorgelegd aan AW Ter voorbereiding prestatieafspraken informeert corporatie gemeente over: – ‘indicatieve investeringscapaciteit’ – voornemens verkopen, sloop, transformatie en nieuwbouw (jaarlijks voor 1 juli, in 2015 voor 1 november 2015)

18 Prestatieafspraken (2) Onderwerpen volgens AMvB: betaalbaarheid, bereikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, huisvesting speciale doelgroepen, nieuwbouw (sociaal en commercieel), leefbaarheid en MOG, verkoop en liberalisatie Minister: De thema’s die met voorrang aan de orde komen in de periode 2016 tot en met 2019 zijn: – Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep ; – Realiseren van een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad conform de afspraken in het Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector; – Huisvesten van urgente doelgroepen; – Realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting i.v.m. langer zelfstandig wonen.

19 Prestatieafspraken

20 Huurdersvereniging Wijzigingen in Overlegwet Benoeming min 1/3 e deel leden RvC Recht op bijstand deskundigen / scholing Bevoegd tot enquête (2:345 BW) Recht op toezending / inzage documenten – Dubbelrol prestatieafspraken Stadlander : aanpassen samenwerkingsovereenkomst en budgetten in begroting voor 2016

21 Passend toewijzen Per 1 januari 2016 dient bij woningtoewijzing aan 95% van de huurtoeslaggerechtigden een woning onder de ‘aftoppingsgrens’ te worden aangeboden – Voor 1- en 2 persoonshuishoudens < € 576,87 – Voor huishoudens met 3 of meer personen < € 618,24 – Toetsinkomen sluit aan bij EU-toewijzingsregels (IBRI-formulier) 90% toewijzingsregel verandert in ‘80/10/10’ – 80% onder € 34.911 – 10% boven € 34.911 en onder € 38.950 – 10% ‘vrij’ met voorrang voor urgenten cf. huisvestingsverordening.

22 Overig Visitatie 1x per 4 jaar – Stadlander moet aanvraag doen in 2015 Huurprijsverhoging: percentage bij AMvB – Huursombenadering met maximale huurverhoging – Inkomensafhankelijke huurverhoging vanaf € 39.874 Sloopreglement en verhuiskostenreglement – Toets sociaal plan/werkblad onderhoud

23 Vragen ?


Download ppt "HERZIENE WONINGWET. Herziene Woningwet Wet- en regelgeving Per onderwerp – Algemeen – Voor Stadlander."

Verwante presentaties


Ads door Google