De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WORKSHOP WET WERK EN ZEKERHEID AB Vakwerk ondernemersweek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WORKSHOP WET WERK EN ZEKERHEID AB Vakwerk ondernemersweek."— Transcript van de presentatie:

1 WORKSHOP WET WERK EN ZEKERHEID AB Vakwerk ondernemersweek

2 Welkom! Eén jaar WWZ, wat zijn de ervaringen? Nieuwe ontslagrecht Wet Aanpak Schijnconstructies Wet bescherming persoonsgegevens Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (ZZP) Nieuwe WW-regels Quiz

3 Voorstelronde Wie bent u? Wat doet uw bedrijf? Hoeveel personeelsleden? Verhouding vast/flex?

4 WWZ in het kort… Eén maand van tevoren aanzeggen. Géén proeftijd bij AO korter dan 6 maanden Géén concurrentiebeding bij AO voor BT Ketenregeling wijzigt van 3x3x3 naar 3x2x6 Ontslagrecht verandert. - Vorm (UWV en Kantonrechter gelijke regels) - Vergoeding (Iedereen recht op transitie- vergoeding. Ook bij einde BT contract ≥ 2 jaar)

5 Ervaring tot nu toe… Wat heeft u er in 2015 van gemerkt Waar bent u zelf tegenaan gelopen? - Bij eigen medewerkers - Bij flexkrachten Valt het mee of tegen? Hoe zit het met de kosten?

6 Ervaring van AB 30 juni was een belangrijke datum Afspraken gemaakt met opdrachtgevers 3 keuzemogelijkheden: –Dienstverband beëindigen/onderbreken voor 30-6-2015 –Tariefsverhoging om kosten TV te dekken –TV doorberekenen obv nacalculatie

7 Nieuwe ontslagrecht Niet gemakkelijker, wel goedkoper Is het wel goedkoper geworden? –Transitievergoeding is ondergrens –Vaak nog een extra ontslagvergoeding bovenop transitievergoeding –Kennelijke onredelijkheid weegt zwaar voor rechters –Dossier moet goed in orde zijn

8 Wanneer is een dossier goed bij disfunctioneren? Heldere functieomschrijving Ondertekende Arbeidsovereenkomst Gespreksverslagen Verbetertraject –Specifiek zijn over verbetering, consequenties benoemen –Meetbare resultaten –Acceptabel voor beide partijen, –Realistische doelstellingen, welke ondersteuning wordt geboden –Tijdspad vaststellen, tussentijds evalueren.

9 Wanneer is een dossier goed bij disfunctioneren? Indien verbetertraject niet succesvol: - Herplaatsingsmogelijkheden onderzoeken - Mogelijkheid tot demotie onderzoeken Pas daarna beëindigen - Wederzijds goedvinden (VSO) - Ontbinding door kantonrechter - Gelimiteerd aantal redenen - Kantonrechter kan, naast de transitievergoeding, een billijke vergoeding toekennen aan werknemer.

10 Dossier bedrijfs- economisch ontslag Er moet sprake zijn van een structurele situatie Er moet genoeg zijn gedaan om ontslag te voorkomen Onderbouwing naar UWV - Wat is de oorzaak? - Financiële onderbouwing - Welke andere maatregelen worden genomen? - Toekomstperspectief Rekening houden met afspiegelingsbeginsel.

11 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Ingangsdatum 1-7-2015 en 1-1-2016 Uitbreiding ketenaansprakelijkheid voor betaling CAO loon Cash uitbetalen alleen nog toegestaan voor salaris boven minimumloon. Geen verrekeningen meer mogelijk waardoor de medewerker onder het minimumloon komt. Overtredingen worden gemeld aan andere instanties en openbaar gemaakt.

12 Wet Bescherming Persoonsgegevens WBP Ingangsdatum wijziging 1-1-2016 Wijzigingen met name op het gebied van datalekken. - Ondernemer moet maatregelen nemen om datalekken te voorkomen - Ondernemer moet melding doen van lekken - Ondernemer moet door hem ingeschakelde derden controleren Boete maximaal € 810.000,00! Al in 2015: Verbod voor uitzendorganisaties op het verstrekken van kopie ID aan opdrachtgevers.

13 Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Gaat met name over inzet ZZP Ingangsdatum voorlopig uitgesteld tot 1-4-2016 Nog niet definitief Opdrachtgever wordt medeverantwoordelijk VAR verdwijnt Daarvoor in de plaats: Modelovereenkomsten die moeten worden goedgekeurd door belastingdienst. Op de modelovereenkomsten wordt de feitelijke situatie uitgebreid beschreven. Implementatietermijn tot 1-1-2017. Tussenkomstmodel Uitzendorganisaties blijft bestaan

14 Participatiewet Banenafspraak uit het sociaal akkoord - 125000 extra banen in 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking Quotumregeling bouwt op tot 2026 - Boete € 5000,00 alleen als quotum niet gehaald wordt - Eerste toetsing in 2016 - Eerste mogelijke boete in 2017

15 Loondoorbetaling bij ziekte Wetvoorstel: Werkgevers met maximaal 10 werknemers kunnen zich vrijwillig verzekeren bij het UWV voor de doorbetaling van het tweede ziektejaar. Ook ZZP-ers kunnen zich collectief gaan verzekeren. Wordt pas volgend voorjaar in de tweede kamer behandeld, dus niet eerder dan 2017 actief.

16 Nieuwe WW-regels Het begrip ‘passende arbeid’ wordt verruimd. Langer dan 6 maanden WW, dan alle werk accepteren. - Alle niveaus - Ook tijdelijk werk - Max. 3 uur reistijd per dag Inkomensverrekening in plaats van urenverrekening Nadelig effect: Sterke daling hoogte WW voor seizoenswerkers. Oorzaak is de rekenmethode. Was: Inkomen delen door aantal gewerkte dagen. Nu: inkomen delen door aantal werkbare dagen.

17 Nieuwe WW-regels Nog extra wijzigingen per 1-1-2016: Maximale duur neemt stapsgewijs af tot 24 maanden - afbouw 1 maand per kwartaal Opbouw verandert ook: - 1 e 10 dienstjaren 1 maand per jaar - Daarna ½ maand per dienstjaar - Rechten die al zijn opgebouwd blijven bestaan, tot het op dat moment geldende maximum Geldt alleen voor nieuwe uitkeringen

18 VRAGEN?

19 Quiz! Vraag 1: Een dorpsvereniging neemt iemand aan om één keer per kwartaal een bingo te organiseren. Na 10 bingoavonden wordt hij ontslagen. Heeft hij recht op transitievergoeding? Ja Nee

20 Quiz! Vraag 2: Een medewerker verzuimt twee weken om een neuscorrectie te ondergaan. Moet de werkgever ziekengeld betalen? Ja Nee

21 Quiz! Vraag 3: Een medewerker komt onderweg naar zijn werk in een kettingbotsing terecht. Heeft nekklachten en verhaalt de kosten van de fysiotherapeut op de werkgever. Is dat terecht? Ja Nee

22 Quiz! Vraag 4: U hebt al jaren een tijdelijke medewerker voor het seizoen, tot volle tevredenheid. Aan het einde van seizoen 2014 zegt u “Dank je wel en tot volgend jaar”. In de winter van 2015 leert u over de WWZ. Om betaling van transitievergoeding te vermijden besluit u de medewerker toch geen contract aan de bieden en een ander in dienst te nemen. De medewerker stapt naar de rechter. Kan hij een contract afdwingen? Ja Nee

23 Quiz! Vraag 5: U bent manager van een melkpoederfabriek. Een medewerker vraagt toestemming om de opleiding tot operator te gaan volgen. U denkt dat deze opleiding wellicht een goede aanvulling kan zijn voor zijn functie en bent bereid deze te vergoeden, mits de medewerker er akkoord mee gaat dat de kosten in mindering gebracht worden op een eventuele transitievergoeding, binnen nu en drie jaar. Is dat correct? Ja Nee

24 Quiz! Vraag 6: Het gaat niet zo goed met uw bedrijf. U moet reorganiseren en afscheid nemen van een aantal medewerkers. Hebben uw eigen medewerkers in deze situatie meer rechten dan uw payrollmedewerkers? Ja Nee

25 Quiz! Vraag 7: Door de Wet Flexibel Werken mogen medewerkers straks niet alleen het verzoek doen om hun aantal arbeidsuren aan te passen, maar ook de arbeidstijden en arbeidsplaats, inclusief thuis werken. Klopt dat? Ja Nee

26 Quiz! Vraag 8: Uw medewerker is langdurig ziek. U heeft twee jaar lang zijn loon doorbetaald en nu heeft het UWV hem arbeidsongeschikt bevonden en een uitkering toegekend. U beëindigt het dienstverband in overleg met de medewerker door middel van een vaststellingsovereenkomst. Heeft de medewerker recht op transitievergoeding? Ja Nee

27 Quiz! Vraag 9: Uw medewerker functioneert al jaren slecht. U hebt inmiddels een compleet dossier opgebouwd en het wordt tijd om afscheid te nemen. U vraagt een ontslagvergunning aan bij het UWV. Is dat de juiste weg? Ja Nee

28 Quiz! Vraag 10: U laat uw medewerker zowel per sms als in een facebookbericht weten dat hij op staande voet ontslagen is. Is dit ontslag rechtsgeldig? Ja Nee

29


Download ppt "WORKSHOP WET WERK EN ZEKERHEID AB Vakwerk ondernemersweek."

Verwante presentaties


Ads door Google