De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) komt er aan! Ad van der Meer programmabureau BRO Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Basisregistratie Ondergrond (BRO) komt er aan! Ad van der Meer programmabureau BRO Ministerie van Infrastructuur en Milieu."— Transcript van de presentatie:

1 De Basisregistratie Ondergrond (BRO) komt er aan! Ad van der Meer programmabureau BRO Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2 2

3 3 De BRO in de tijd 2008 besluit kabinet tot invoering BRO maart 2014 wetsvoorstel begin 2015 heroverweging – programmabureau ingericht september 2015 instemming TK én EK 2016: implementatie tranche 1 1-1-2017: verplichte levering door bronhouders 1-1-2018 of 2019: verplicht gebruik en terugmeldingen 2019-2022 tranches 2 en 3

4 4 BRO = kaderwet, uitwerking via: AmvB: de aan te wijzen registratieobjecten en de details van de bijbehorende brondocumenten Ministeriële regeling: verdere uitwerking van de AmvB en detaillering van de aangewezen registratieobjecten 1) de BRO Architectuur, 2) een algemene BRO-catalogus 3) een specifieke deelcatalogus voor ieder registratieobject 4) transactiehandboeken, koppelvlakdocumenten, en een berichtenstandaard.

5 5 Evaluatie & Afstemming Verkenning Ontwerp fase Transitie Implementa tie bij gebruikers Beheer fase 20082009201020122011201320142015201720162018202020192021 Evaluatie & Afstemming Verkenning Ontwerp fase Transitie Implementa tie bij gebruikers Beheer fase Evaluatie & Afstemming Verkenning Ontwerp fase Transitie Implementa tie bij gebruikers Beheer fase 2022 tranche 1 tranche 2 tranche 3 Wet BRO AMvB 5 registratie objecten (x) registratie objecten (y) registratie objecten BRO ‘dakpansgewijze’ implementatie / mijlpalen KB AMvB BRO II

6 6 Wat komt er in de BRO ? “gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond” objecten vergunningen gegevens/rapportages modellen

7 7 Let op: de BRO is niet de registratie van DE ondergrond Geen: -kabels en leidingen (WION & KLIC-WIN) -ondergrondse topografie (BAG/BGT, BIM, BOR) -explosieven Thans niet voorzien in tranches 1-3 -milieuverontreinigingen (BIDON) -archeologie (ARCHIS)

8 8 BRO tranches 1, 2 en 3 4 categorieën, 6 domeinen, 26 registratieobjecten

9 9 Registratieobject tranche 1: Geotechnische Sonderingonderzoek

10 10 Registratieobject tranche 1: Booronderzoek

11 11 Registratieobjecten tranche 1: Grondwatermonitoringput Veel meetnetten, verschillende doeleinden, lang niet altijd gecoördineerd

12 12 Registratieobject tranche 1: Mijnbouwwetvergunning

13 13 Beoogde doelen Creëren totaaloverzicht, beter inzicht vooraf Structurele informatievoorziening ondergrond (Omgevingswet, STRONG, Kaderrichtlijn Water e.a.) uniforme en gevalideerde ondergrondgegevens Vermijden dubbel werk (hergebruik data) (Ver)beter(d)e modellen Voldoen aan INSPIRE Met open data bijdragen aan e-overheid Bovengronds kan bijna niets als je niet weet wat er ondergronds zit

14 14 Omgevingswet & regelgeving Ondergrond overzicht van regelingen over activiteiten in de ondergrond (Drs. H.E. Woldendorp 2012) Mijnbouw wet Water wet Ontgrondingen wet Water wet Mijnbouw wet Monumenten wet Wet bodembescherming Wet op de Ruimtelijke Ordening Woning wet Waterschaps wet Drinkwater wet Wet milieubeheer Wilg Meststoffenwet Nitraatrichtlijn MinEZ MinIenM (- 500 meter) (- 5000 meter) (- 0 meter)

15 15 Digitaal Stelsel Omgevingswet, en Informatiehuis Bodem en Ondergrond e-rotonde BR Digitaal stelsel omgevingswet (informatievoor- ziening volledig op orde 2024)

16 16 Digitale info-voorziening ondergrond (“tunnel van de leefomgeving”) Informatiehuis Bodem en Ondergrond Bodem Plus Water keringen BIDONARCHISBROBGT-BAG-BOR 3D KLIC-WIN / WION etc.

17 17 Rollen voor de BRO Houder van de registratie – Ministerie I&M de Landelijke Voorziening – TNO-GDN de bronhouders: ministeries EZ (diepe) en IenM (ondiepe) ondergrond, Alterra (Bodem Informatie Systeem), voorts RWS, provincies, waterschappen, gemeenten – maar ook Prorail, DSM, en andere bestuursorganen die ondergrondgegevens gebruiken nieuwe stuurgroep BRO – ministeries, koepels, RWS, TNO gebruikers (verplicht gebruik vanaf 2018 of 2019) BRO verplicht voor ieder bestuursorgaan, zowel levering als gebruik Voor particuliere bedrijven: mag wel, hoeft niet. Voor de implementatie Geonovum – standaarden leveranciers van beheerssystemen bij bronhouders

18 18 Transitie gegevens DINO van TNO (voor zover in tranche 1) BIS van Alterra LGR (Landelijk Grondwater Register) van provincies/waterschappen, bij TNO REGIS (regionaal geohydrologisch informatie systeem), bij TNO NLOG (mijnbouw-informatie), bij TNO Dit is actie voor TNO en Alterra. Verplichting bronhouders tot leveren sonderingen/boringen vanaf 1-1- 2017, geen historische gegevens. Voor grondwaterputten wel levering van alle actuele gegevens. NB: DINO blijft bestaan voor de niet-BRO gegevens (incl. modellen/kaarten)

19 19 Baten van de BRO (1) lagere onderzoekskosten (vermijden dubbel werk) 37 % van project-budgetoverschrijdingen worden veroorzaakt door problemen met de ondergrond ( National Economic Development Office UK & US) Infrastructuur fonds 1.800 M€ / jaar ) in de regel 15% onvoor- Delta fonds 450 M€ / jaar ) zien en 15% proj.risico RWS rekent op 2 tot 5 % besparing op de vaste posten onvoorzien en projectrisico lagere faalkosten bij asset management en infrastructurele werken in de fysieke leefomgeving

20 Baten van de BRO (2) 20

21 Baten van de BRO (3) Dekking BRO: Lastig punt: winst BRO ‘verstopt’ in projectbudgetten I&M betaalt LV (business case infrastructuurfondsen) Bronhouders betalen eigen kosten (b.c. eigen opbrengsten) Infrastructuur lagere overheden ??? M€/jr) ook hier % onvoorzien Assets netbeheerders??? M€/jr ) projectrisico Bij evidente onbalans kosten/baten: overleg Rijk/stakeholder 21

22 22 Maatschappelijke effecten groter gebruiksgemak bij het zoeken, raadplegen, downloaden en verwerken van ondergrondgegevens betere ruimtelijke planvorming in relatie tot de ondergrond, doordat er informatie over de ondergrond op één punt beschikbaar is grotere veiligheid, door verkleining van ondergrondgerelateerde risico’s en calamiteiten lagere administratieve lasten voor burgers en bedrijven, omdat de BRO de procedures voor het aanvragen van sommige vergunningen vereenvoudigt; betere gegevensuitwisseling binnen Europa, de BRO draagt bij aan Europese verplichtingen vanuit Kaderrichtlijn INSPIRE en Kaderrichtlijn Water; stimulans voor economische activiteiten, vanwege beschikbaarheid van open data vereenvoudiging van toezicht- en handhavingstaken, omdat gegevens geharmoniseerd zijn, zijn deze makkelijker te gebruiken betere kwaliteit van beleidsvoorbereiding, onder andere door betere bodem- en grondwaterkaarten.

23 23 Wat gaat er gebeuren in 2016? Standaarden vaststellen kwaliteitsborging organiseren: * tools en services ontwikkelen voor leveren/controleren bij LV * onderzoek certificering (software, dataleverantie), audits Praktijkproeven met Rijkswaterstaat (processen, data, kosten) Bedrijfsleven betrekken (standaarden, leveringsproces) Amvb/MR opstellen Iedere bronhouder aansluiten uiterlijk 1-1-2017 (tranche 1!)

24 Planning 1 e tranche BRO Integrale pilots 1. Sonderingen 2. Booronderzoek 3. Grondwatermon. Put 4. Grondwater samenst. Onderzoek 5. Mijnbouwwet RWS pilot 1+2 RWS pilot 3+4 Realisatie LVStandaardisatieProductie Realisatie LVKetentestStandaardisatie Productie Realisatie LVKetentestStandaardisatieProductie Ketentest

25 25 26 – 30Registratieobjecten 250 - 500Entiteiten / gegevenstype 5Bestuursniveaus 450+Bronhouders 1Landelijke Voorziening 50.000+Gebruikers 9Kennisdomeinen 6Ketens 12+Wetten 2EU richtlijnen 3Relaties in Stelsel van basisregistraties De BGT en de BAG zijn ‘gemakkelijker’! Standaardisatie & Harmonisatie opgave

26 26 Issues voor bronhouders Levering aan LV door bronhouder of rechtstreeks door bedrijf <> verantwoordelijkheidsverdeling private (OLO) boringen/sonderingen in de BRO? Verantwoordelijkheden, rollen? Al dan niet leveren historische gegevens (kosten, nut, vorm) Coördinatierol BRO binnen bronhoudersorganisatie creëren * voor de post * voor onderzoek naar BRO-gegevens in bedrijfsprocessen * voor bewaking van leveringen aan de LV vanuit diverse afdelingen * voor onderzoek naar, en toepassing van, gebruiksmogelijkheden

27 Projectrisico’s Standaardisatievraagstukken 27 Complexiteit grondwaterstelsel Inrichting LV Medewerking bedrijfsleven (standaarden en richtlijnen) Draagvlak: samen doen én willen

28 BAG BGT BOR BIM BRO (met BIDON Archis KLICwin enz.)

29 29 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Bedankt voor jullie aandacht Vragen? Contact/informatie //bro.pleio.nl ad.vander.meer@minienm.nl


Download ppt "De Basisregistratie Ondergrond (BRO) komt er aan! Ad van der Meer programmabureau BRO Ministerie van Infrastructuur en Milieu."

Verwante presentaties


Ads door Google