De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 jaar Nederlands mestbeleid Beleid in grote stappen Waar staan we nu? Doelen en dilemma’s Oplossingen; aansluiten bij de boer Fons Goselink, beleidsmedewerker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 jaar Nederlands mestbeleid Beleid in grote stappen Waar staan we nu? Doelen en dilemma’s Oplossingen; aansluiten bij de boer Fons Goselink, beleidsmedewerker."— Transcript van de presentatie:

1 30 jaar Nederlands mestbeleid Beleid in grote stappen Waar staan we nu? Doelen en dilemma’s Oplossingen; aansluiten bij de boer Fons Goselink, beleidsmedewerker provincie Gelderland

2 Stappen in mestbeleid (1) 60en 70 er jaren: groei veehouderij 1983: EU melkquotering 1984: Interimwet Braks 1987: Meststoffenwet (referentie P per bedrijf) 1988: aanwendingsnormen /regels 1991: Nitraatrichtlijn

3 Stappen in mestbeleid (2) 1998: Minas 2000: Kaderrichtlijn water 2006: Europese Hof; terug naar gebruiksnormen; varkens- en pluimveerechten actieprogramma’s, evalueren, monitoren (lidstaat>Europese Cie) 2014: verplichte mestverwerking 2016: invoering fosfaatrechten melkveehouderij (?)

4 Beheersing veestapel / mestproductie 1983 Europese melkquotering 1984 Interimwet Braks (pluimvee en varkensrechten 1998/1999) 2016 Fosfaatrechten melkveehouderij ?

5 Verschuiving in het beleid Volume-beheersing Aanwendingsnormen / gebruiksvoorschriften Verwerken en afzetten van overschot buiten NL landbouw Zoeken naar evenwichtsbemesting Toekomst: Verwaarden van overschot Groene duurzame kringlopen

6 Mestmarkt Productie kan aanwending krijgen binnen eigen bedrijf Overschotproductie moet naar tekortbedrijven (akkerbouwgebieden) Overschotproductie moet naar erkende verwerker (buiten NL-landbouw)

7 Waar staan we nu (overschot) Overschot aan mest Minder P in veevoer Maatregelen minder water (minder m3 afvoeren) Doelmatige distributie (akkerbouw en export) Verwerking; afzet buiten NL landbouw ‐Moeizaam ‐Hoge kostenpost Verplichte mestverwerking (1-1-2014) Conclusie: druk op de mestmarkt blijft (fraude)

8 Waar staan we nu (mestaanwending) Actieprogramma’s om te voldoen aan Nitraatrichtlijn Afsprakenpakket NL met Europese Commissie 5 e programma loopt van 2014-2017 Derogatie (170 kg P: NL 250 / 230) Mestvolume mag niet groeien (jaar 2002; 172,9 miljoen kgP)

9 Mestproductie, voorlopig 2015 (Kg P) 2015plafond(2002) voorlopigafspraak _______________________________________ Melkkoeien (incl. jongvee)88,484,9 Varkens39,6 39,7 Pluimvee28,927,4 Vleesrundvee Schapen geiten Paarden Pelsdieren ============================================== TOTAAL176,3 172,9 PS De fosfaatproductie nam af van 229.000 ton in 1990 naar 171.000 ton in 2011.

10 Voor pluimvee en varkens zijn er dierrechten Koeien: EU melkquotering gestopt 1-4-2015 P productie rundvee loopt op Invoering fosfaatrechten voor rundvee ‐Extensieve grondgebruikers (noord en west) ‐Intensieve / halflege stallen (oost en zuid) ‐Worsteling voor de regiegroep /IPO Derogatie staat op het spel 90% doet mee tenminste 80% grasland in het areaal

11 Spreiding mestproductie aanwendingsnorm Compartimentering Overig NL Concentratiegebied oost Concentratiegebied zuid

12 Koe in de wei; 70 naar 80%

13 GPS Landbouw en waterkwaliteit toekomst (1) Precisielandbouw o Bemesten naar behoefte (m2) o Gewasbescherming (pleksgewijs) o Onbemande (lichtere) machines

14 Bodem-management o Niet kerende grondbewerking o Meer organisch stofgehalte ‐Klimaat (koolstof) ‐Waterberging; spons ‐Minder verdroging (beregening) ‐Vasthouden mineralen ‐Bodemvruchtbaarheid ‐Gezonder gewas; minder kunstgrepen o Bewustwording ‐Optimale verdeling organische mest ‐Gewasrotatie /Teeltplan ‐Verdichting Landbouw en waterkwaliteit toekomst (2) Elk bedrijf laat met kringloopwijzer en watermonsters zien dat er sprake is van goede landbouwpraktijk

15 Landbouw en waterkwaliteit toekomst (3) Mestverwerking / Mestverwaarding o Minder druk op mestmarkt (fraude) o Meststoffen op maat ‐Gewas / seizoen ‐Dikke fractie (zonder) mineralen ‐Groene kunstmest (erkenning concentraten)

16 Tot slot  Er zijn al mooie stappen gezet, maar we zijn er nog niet  Een afgewogen pakket op nationale, regionale en bedrijfsschaal is nodig. Generiek beleid blijft wenselijk  Echter generiek beleid moet goede duurzame boeren niet “straffen” maar juist uitdagen en belonen  Op bedrijfsschaal is veel winst te halen door aan te sluiten bij boer en bedrijfsvoering


Download ppt "30 jaar Nederlands mestbeleid Beleid in grote stappen Waar staan we nu? Doelen en dilemma’s Oplossingen; aansluiten bij de boer Fons Goselink, beleidsmedewerker."

Verwante presentaties


Ads door Google