De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie Meststoffenwet 2007 Een selectie uit de voorlopige resultaten Martin van Rietschoten Directie Landbouw Ministerie van LNV 27 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie Meststoffenwet 2007 Een selectie uit de voorlopige resultaten Martin van Rietschoten Directie Landbouw Ministerie van LNV 27 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie Meststoffenwet 2007 Een selectie uit de voorlopige resultaten Martin van Rietschoten Directie Landbouw Ministerie van LNV 27 juni 2007

2 Doel van de evaluatie Formeel: Tweede Kamer informeren over de werking en effectiviteit van de Meststoffenwet (art. 46 Msw) Formeel: Tweede Kamer informeren over de werking en effectiviteit van de Meststoffenwet (art. 46 Msw) Aanvullend: Wetenschappelijke onderbouwing van beleidskeuzes en politieke besluitvorming. Aanvullend: Wetenschappelijke onderbouwing van beleidskeuzes en politieke besluitvorming.

3 Aanvullende doelen Onderbouwing N-gebruiksnormen uitspoelingsgevoelige AT-gewassen op zand voor 2008 en 2009 Onderbouwing N-gebruiksnormen uitspoelingsgevoelige AT-gewassen op zand voor 2008 en 2009 Onderbouwing P-normen 2009 Onderbouwing P-normen 2009 Varkens- en pluimveerechten Varkens- en pluimveerechten Werking stelsel 2006 (eerste indruk) Werking stelsel 2006 (eerste indruk)

4 Kader Toezeggingen Tweede Kamer Toezeggingen Tweede Kamer Meststoffenwet Meststoffenwet Derde Actieprogramma Nitraat Derde Actieprogramma Nitraat Decembernota 2006 Decembernota 2006

5 Werkwijze EMW 2007 (1) Terugblik (RIVM, LEI, RIZA, Alterra) Milieukwaliteit en nutriëntenbelasting t/m 2005 Milieukwaliteit en nutriëntenbelasting t/m 2005 –Bodem, grondwater, oppervlaktewater Instrumenten en bedrijfseffecten t/m 2006 Instrumenten en bedrijfseffecten t/m 2006 –Veranderingen t.o.v. MINAS –Veestapel, Excretie, Mineralenproductie, -gebruik –Registraties BIN, DR

6 Werkwijze EMW 2007 (2) Heden (WU, LEI) Beleving en houding Beleving en houding –Interviews met ondernemers en hun netwerk –Toekomst onderneming –Mestbeleid vormt onderdeel

7 Werkwijze EMW 2007 (3) Vooruitblik Mestmarkt en mestafzet (LEI, LNV-DR, CBS) Mestmarkt en mestafzet (LEI, LNV-DR, CBS) Bedrijfseconomische effecten (PPO, ASG, PRI) Bedrijfseconomische effecten (PPO, ASG, PRI) –Melkvee, akkerbouw, tuinbouw Milieukundige effecten (Alterra, MNP) Milieukundige effecten (Alterra, MNP) –Grondwater en (regionaal) oppervlaktewater Dierrechten (LEI) Dierrechten (LEI) –Ontschotting (2008) en afschaffen (2015)

8 Werkwijze EMW 2007 (4) Synthese (MNP): opdracht LNV/VROM Samenvatten en verbinden deelprojecten en overig relevant materiaal Samenvatten en verbinden deelprojecten en overig relevant materiaal Representativiteit van conclusies Representativiteit van conclusies –EMW uitspraken op landelijk, sector, teelt, regio niveau –Aansluiting belevingswereld Synthese (MNP): aanvullend Percepties mestproblematiek Percepties mestproblematiek EU-benchmarking N-overschot en nitraat EU-benchmarking N-overschot en nitraat Uitgangspunten opschaling economie Uitgangspunten opschaling economie Neveneffecten ammoniak Neveneffecten ammoniak

9 Bodemoverschot t/m 2005 (1)

10 Bodemoverschot t/m 2005 (2)

11 Nitraatconcentraties o.b.v. LMM zand klei weercorrectie 2003-2005: Nitraat zand ca 80 mg/l Overschrijding (40% > 50 mg/)

12 Oppervlaktekwaliteit Stikstof 2005= Concentratie N-oppervlaktewater 3-4 mg/l = Overschrijding  35% < 2,2 mg/l = Verklaring trends onzeker

13 Oppervlaktewaterkwaliteit fosfor 2005= Concentratie P-oppervlaktewater 0,15 mg/l = Overschrijding  55% < 0,15 mg/l = Verklaring trends onzeker

14 Ontwikkeling veestapel t/m 2006

15 Mestproductie t/m 2006 (fosfaat) Referentiejaar

16 Afvoer dierlijke mest Derogatie Prijzen afvoer met gemiddeld € 10,-/m 3 gestegen Definitie dierlijke mest

17 Bedrijfseconomische analyse AT-normen 2008 en 2009 Stikstof Melkvee en akkerbouw-klei Melkvee en akkerbouw-klei –2009 normen Akker en tuinbouw zand/löss Akker en tuinbouw zand/löss –3 varianten gebruiksnorm: -10%, -20%, -30% –Alleen voor uitspoelings gevoelige AT gewassen Fosfaat indicatieve normen: AT 95 → 80; MVH 110 → 95 kg/ha indicatieve normen: AT 95 → 80; MVH 110 → 95 kg/ha

18 Daling economisch resultaat AT tov 2006 (euro/ha) 2009-10%-20%-30% Akkerbouw Zandlöss 0-400-400-55 Zandlöss 0-400-400-55 Klei15-35 Klei15-35VLGG Zand0-55 110-215 310-455 Zand0-55 110-215 310-455 Klei0-20 Klei0-20Bloembollen Duinzand025-35250 Duinzand025-35250 Lelies1005001000 Lelies1005001000

19 Mogelijke maatregelen besparing bij inzet maatregel besparing bij inzet maatregel (kortingspercentage 30%) Akkerbouw Zand-Löss Akkerbouw Zand-Löss –Groenbemesters 0% –Geleide bemesting20-50% Vollegrondsgroente zand-löss Vollegrondsgroente zand-löss –Groenbemesters 50-75% –Extra varkensdrijfmest 20% –Geleide bemesting30% Bloembollen Bloembollen –Duinzand; GFT-inzet ipv stalmest 100% –Lelies VDM/GFT + extra land80% Discussiepunt is beschikbaarheid GFT, juiste mestsoorten

20 Daling economisch resultaat melkvee 2009 norm ten opzichte van 2006 2009 norm ten opzichte van 2006 –In 2006 kosten van extra mestafzet Zand: 0-45 euro/ha; Zand: 0-45 euro/ha; –extra ruwvoerkosten groter dan kunstmest-besparing Klei en veen geen extra kosten Klei en veen geen extra kosten Door eiwitarm voeren (maïs, bietenpulp) en uitbesteding jongvee compensatie mogelijk Door eiwitarm voeren (maïs, bietenpulp) en uitbesteding jongvee compensatie mogelijk –beschikbaarheid; neveneffecten excretie?

21 Bedrijfsresultaten melkvee met hoog/laag N 3416825635147226 Overschot kg/ha 0,629,530,2030,530,5 Saldo euro/100 kg %verschil Laag N Hoog N %verschil Laag N Hoog N 34420,0411,00,0617,135350,0411,80,0618,1 Kg N/k-euro kg N/ton melk 112011919291Krachtvoer 231401954689164Kunstmest 700.000 kg melk 500.000 kg melk

22 Fosfaatstand bouwland 1998-2003 P-toestand hoog en stijgend Conform advies 80%: P-gift=P-afvoer, 30% P-gift=0 mogelijk onderschatting praktijksituatie

23 P-toestand bodem in relatie tot bemestingsadvies

24 Fosfaatgebruiksnorm en afzetruimte Binnenlandse afzet 2006 Binnenlandse afzet 2006 Normstelling 2006 Normstelling 2006 Normstelling 2009 Normstelling 2009 Normstelling 2015 Normstelling 2015 –70% areaal EvenwBem. Nulbemesting op 250.000 ha akkerbouw en maïs met P- toestand hoog Nulbemesting op 250.000 ha akkerbouw en maïs met P- toestand hoog 140 DM + 50 KM mln kg 140 DM + 50 KM mln kg 195 195 165 165 145 145 –150 130 130 } 50 mln kg 65 mln kg

25 Toekomstige milieueffecten

26 Ex ante Milieu (1) Vraagstelling: Wordt de nitraatdoelstelling voor grondwater bereikt. En zo ja, wanneer? Wordt de nitraatdoelstelling voor grondwater bereikt. En zo ja, wanneer? Wat is het effect van de gebruiksnormen (N+P) op de kwaliteit van het kleine oppervlaktewater? Wat is het effect van de gebruiksnormen (N+P) op de kwaliteit van het kleine oppervlaktewater? Wordt voldaan aan de eisen van de KRW? Wordt voldaan aan de eisen van de KRW?

27 Ex ante Milieu (2) Diverse schaalniveaus i.v.m. onduidelijkheid doel Diverse schaalniveaus i.v.m. onduidelijkheid doel –Voorbeeld voor nitraat in grondwater  landbouwgebied totaal  zandgebied totaal  per grondwaterklasse (droog zand, overig zand)  grondwaterregio Oppervlaktewater: doel KRW nog niet helder. Oppervlaktewater: doel KRW nog niet helder. –Daarom modeluitkomsten toetsen aan:  N-doelen: range: 1-5 mg/l  P-doelen: range: 0,07-0,5 mg/l – Rekening houden met retentie in watersysteem Aandacht voor onzekerheden in uitkomsten (o.a. weer) Aandacht voor onzekerheden in uitkomsten (o.a. weer)

28 Effect van 30% korting N-gebruiksnorm 80 Daling van 70 naar 60 mg/l t.o.v. 2006 normering Generiek 30%: -10 mg/l NO 3 extra

29 Effect belasting oppervlaktewater (1) P-evenwichts- bemesting leidt tot stand-still 2005: 55% < MTR

30 Effect belasting oppervlaktewater (2) Reductie N-belasting circa 20% 2005: 35% < MTR

31 Voorlopige conclusies (1) 1.Door 2006 normen – daalt nitraat in zandgebied van 80 naar 70 mg/l 2.Bij 30% korting N-gebruiksnorm in 2009 – op zand/löss daalt nitraat van 70 naar 60 mg/l –In groenteteelt en bollenteelt aanzienlijke economische risico’s –In melkveehouderij ruimte voor lagere N-bemesting

32 Voorlopige conclusies (2) 3.Invoering 2009 fosfaatnormen (80/95 kg/ha) –Meestal zonder opbrengstderving –Toename vraag naar N-& P-arme organische stof (GFT) 4.Vereenvoudiging dierrechten-weghalen regionaal schot –Risico’s voor stijging mestproductie

33 Conclusies traject 2009-2015-2027 1.P-evenwichtbemesting –Beperkte opbrengstrisico’s voor 70% cultuurareaal –Aanzienlijk afname afzetruimte dierlijke mest (50 mln kg = 25%) –Ruimte bij minder gebruik fosfaatkunstmest –In 2027 P-effect oppervlaktewaterkwaliteit gering 2.Verdere vereenvoudiging of opheffing rechtenstelsel –Toename druk op gebruiksnormenstelsel bij invoering evenwichtsbemesting –vergroot risico’s op toename mestoverschot –Effect wordt versterkt bij verlaging derogatie, afschaffing melkquotering

34 Traject besluitvorming 2008-2009 (1) Oplevering Beleidsconcept Synthese 15 september 2007 Oplevering Beleidsconcept Synthese 15 september 2007 Oplevering TK-versie Synthese 15 oktober 2007 (PDF-versie) Oplevering TK-versie Synthese 15 oktober 2007 (PDF-versie) Formele oplevering en aanbieding aan minister LNV 1 november 2007 Formele oplevering en aanbieding aan minister LNV 1 november 2007

35 Traject besluitvorming 2008-2009 (2) Aanbieden beleidsbrief minister LNV (Kabinetsstandpunt) voor 1 oktober Aanbieden beleidsbrief minister LNV (Kabinetsstandpunt) voor 1 oktober Discussie met de Tweede Kamer eerste helft november Discussie met de Tweede Kamer eerste helft november Wetgevingstraject 1 november – 15 december 2007 Wetgevingstraject 1 november – 15 december 2007 Publicatie Staatscourant vóór 1-1-2008 Publicatie Staatscourant vóór 1-1-2008

36 Besluitvorming 2008-2009 Uitkomsten EMW 2007 (met name ex-ante EMW) Uitkomsten EMW 2007 (met name ex-ante EMW) Resultaten berekeningen WOG Resultaten berekeningen WOG Bedrijfseconomische effecten Bedrijfseconomische effecten Nationale economische effecten Nationale economische effecten Mestoverschot Mestoverschot Niet in de EMW 2007 opgenomen

37 Traject voor periode na 2009 Vaststelling beleid 2008 betekent afronding Derde Actieprogramma Vaststelling beleid 2008 betekent afronding Derde Actieprogramma Eerste kwartaal 2008 start onderhandeling EC over 4 e AP voor periode 2010-2013  goedkeuring eind 2008 Eerste kwartaal 2008 start onderhandeling EC over 4 e AP voor periode 2010-2013  goedkeuring eind 2008 Na goedkeuring 4 e AP indienen derogatieverzoek periode 2010-2013 begin 2009 Na goedkeuring 4 e AP indienen derogatieverzoek periode 2010-2013 begin 2009

38 Dank voor uw aandacht Vragen?


Download ppt "Evaluatie Meststoffenwet 2007 Een selectie uit de voorlopige resultaten Martin van Rietschoten Directie Landbouw Ministerie van LNV 27 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google