De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe affectatie in wervingsambten.. Wat is nieuwe affectatie?  N.A. = het veranderen van standplaats tussen 2 instellingen, d.w.z. van de ene instelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe affectatie in wervingsambten.. Wat is nieuwe affectatie?  N.A. = het veranderen van standplaats tussen 2 instellingen, d.w.z. van de ene instelling."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe affectatie in wervingsambten.

2 Wat is nieuwe affectatie?  N.A. = het veranderen van standplaats tussen 2 instellingen, d.w.z. van de ene instelling naar een andere instelling binnen de scholengemeenschap (Bao/SO) van scholengroep 16.  Personeelslid moet in hetzelfde ambt benoemd zijn.  Betrekking moet vallen binnen breedte van de benoeming van het personeelslid (art. 40bis DRP).  Personeelslid vastbenoemd en geaffecteerd aan een instelling van dezelfde scholengroep (art. 31 ev DRP).

3 Hoe nieuwe affectatie aan te vragen  De kandidaten die tijdens de reguliere benoemingsronde in aanmerking willen komen voor een nieuwe affectatie volgen voor 2016 dezelfde richtlijnen als voor de aanvraag van een vaste benoeming of mutatie (zich uiterlijk op 15.04.2016 kandidaat stellen).

4  Wie in scholengroep 16 kans wil maken op een nieuwe affectatie op 1.07.2016 of 01.10.2016, moet zich uiterlijk op 15.04.2016 kandidaat stellen via het vereiste aanvraagformulier. OPGELET: - een aanvraagformulier dat niet ondertekend is door de kandidaat op alle plaatsen, waar dat vereist is, wordt als ongeldig beschouwd. - indien er fouten bij het invullen van het aanvraagformulier worden gemaakt (bv: fout bij het aankruisen van een personeelsbeweging,…), wordt de aanvraag als ongeldig beschouwd. Wie komt in aanmerking:

5 Afweging kandidaten voor vaste benoeming en uitbreiding vaste benoeming 1. Het dossier 2. Het interview

6 1. Het dossier Voor alle wervingsambten Nieuwe richtlijnen 2016

7 www.scholengroep16.be  Alle informatie, de criteria en de invulformulieren voor het opmaken van het DOSSIER voor mutatie op 01.07.2016 en 01.10.2016 kan u vinden op de website www.scholengroep16.be  via de knop ‘personeelsinfo’  criteria en invulformulieren (per ambt)

8 Loopbaanfiche  Toe te voegen in het dossier ter staving van ‘dienstanciënniteit’: een recente loopbaanfiche van AGODI.  Deze loopbaanfiche kan u opvragen bij uw werkstation. Informatie over de contactgegevens kan u verkrijgen bij het personeelssecretariaat van uw school. Opgelet: Omwille van de wet op de privacy kan deze fiche enkel door het personeelslid zelf worden opgevraagd. Vraag dit document op tijd aan!

9 VORMVEREISTEN:  Raadpleeg de juiste criteria en kies het juiste invulformulier voor uw ambt (zie website SGR 16).  Op het invulformulier komen enkel een korte beschrijving en de vermelding van het bijlagenummer.  Het invulformulier vermeldt duidelijk aan welke criteria de toegevoegde bijlagen moeten voldoen. Plaats enkel relevante bijlagen in uw dossier.  U bent zelf verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van uw dossier!  Voor meer informatie kan u zich tot het secretariaat van uw school of uw directie wenden.

10 VORMVEREISTEN:  Iedere pagina van de genummerde bijlagen in uw dossier moet beantwoorden aan onderstaande voorwaarden: Al de stukken die U bijvoegt, dienen: - Kopieën van officiële stukken te zijn ondertekend “voor éénsluidend verklaard” (door een gemeente- bestuur of een centrum- of schooldirecteur). - of verklaringen op eer te zijn (ook ondertekend door een overheid of een centrum- of schooldirecteur).

11 VORMVEREISTEN: Personeelsleden die voor een 1 e deelname een dossier opmaken gebruiken enkel wit papier in hun dossier. Personeelsleden die voor een 2 e keer of meer deelnemen, werken verder op een volledige kopie van hun vorig dossier op wit papier. Toevoegingen moeten op geel gekleurd papier gekopieerd worden. De kleur voor toevoegingen voor 2016 = “lichtgeel” papier. Vanaf 2016 bepaalt scholengroep 16 elk jaar een andere kleur van papier voor de toevoegingen op het bestaand dossier.

12 VORMVEREISTEN:  U gebruikt een ringmap, zonder plastieken hoesjes.  Op het dossier (rugzijde van de map) vermeldt u uw naam en voornaam en alle nummers van de betrekkingen waarvoor u zich kandidaat stelt.  Vergeet geen tabbladen tussen de verschillende onderdelen van het dossier te steken.

13 Kandideren voor meerdere betrekkingen  U dient slechts 1 dossier in  stel uw dossier dan ook zo samen dat het voor al de betrekkingen waarvoor u kandideert kan dienen. Opgelet: U dient voor elke school waarvoor u kandideert wel een aparte visie te schrijven.

14 Validatie van de stukken  Indien een bijlage niet aan het juiste criterium wordt toegevoegd, zal de jury de inhoud onder het juiste criterium beoordelen.  Niet relevante bijlagen worden niet in aanmerking genomen (geen score).  Als einddatum voor nascholingsattesten geldt 21.04.2016. Alle nadien behaalde attesten worden niet in aanmerking genomen voor deze benoemingsronde.  Een bijlage kan max. 1 keer per dossier gevalideerd worden.

15 Kopiëren van het dossier:  ENKEL indien u nog geen volledige kopie heeft van uw vorig origineel dossier, maakt u een afspraak op het tel. 011/85 87 40 om uw origineel dossier op de hoofdzetel te kopiëren (tegen betaling van 0,05 cent/kopie).  Indien u reeds een kopie heeft van de laatste versie van uw volledig origineel dossier, mag u daaraan verder bijlagen toevoegen.  Na deelname aan de VB-procedure is er dus een origineel dossier of een kopie van uw dossier in de archieven van SGR16.

16 Indiening dossier :  Vooraleer u het dossier indient, neemt u een kopie van het volledige dossier, zodat u bij een volgende oproep niet meer op de centrale diensten moet kopiëren.  U dient het dossier samen met het invulformulier : - aangetekend te versturen naar: Dhr. A. De Mari, Algemeen Directeur, Armand Hertzstraat 2 te 3500 Hasselt, datum poststempel geldt als bewijs (uiterlijk 22.04.2016) OF - tegen ontvangstbewijs af te geven op de administratieve zetel van de Scholengroep (onthaal), uiterlijk vrijdag 22.04.2016 vóór 16u00. Openingsuren onthaal SGR alle dagen van: 8u tot 16u00 (woensdag van 8u tot 12u).

17 Terugtrekking kandidatuur Indien u beslist uw kandidatuur in te trekken, dient u dit schriftelijk te melden aan: Dhr. Alex De Mari, Algemeen Directeur Scholengroep 16, A. Hertzstraat 2 te 3500 Hasselt. Dit met het oog op de correcte stopzetting van de procedure.

18 Informatie over ‘code P’ Nieuw 2016: - BaO/BuBaO/CLB/CVO  geen hantering P-code - SO/BuSO  de code wijst op specifieke vereisten voor bepaalde betrekkingen Betrekking met Code P:  Bij de vermelding “code P” in de lijst van vacante betrekkingen worden specifieke functievereisten gevraagd.  In dit geval informeert de kandidaat zich over het profiel bij de desbetreffende directie van de school waar de betrekking vacant is.  Specifieke geschiktheid moet uit het dossier én het interview blijken.

19 Informatie over ‘code R’  Zie aanduiding met de ‘code R’ in de lijst van vacante betrekkingen.  Deze betrekkingen zijn voorbehouden voor de personeelsleden die in deze uren gereaffecteerd zijn.

20 2. Het interview Maximaal 30 punten.

21 Het interview  De interviews gaan door tussen 2 mei en 3 juni 2016. De uitnodiging voor het interview:  U krijgt uw uitnodiging met de dag en het uur voor het interview en tekent voor ontvangst af (bij uw directie).  U ontvangt de vragen ter plaatse en u krijgt 15 minuten tijd om ze schriftelijk voor te bereiden, daarna volgt het interview.

22 Afwezigheid van een kandidaat tijdens het interview  Enkel in geval van overmacht of omwille van uitzonderlijke omstandigheden is er een mogelijkheid tot het verplaatsen van de datum van het interview.  Een afwezigheid wegens medische redenen dient geattesteerd te worden door een arts.  In deze gevallen kan een nieuwe datum voor het interview worden vastgelegd. Het interview dient uiterlijk 3 juni 2016 te hebben plaatsgevonden.

23 De jury De jury is als volgt samengesteld voor het interview:  Het instellingshoofd.  De voorzitter van de schoolraad of zijn afgevaardigde aangeduid door en uit de schoolraad (geen personeelslid).  2 directeurs van het basisonderwijs / secundair onderwijs volgens vacature. Opmerking : tot in de 3de graad mag geen jurylid verwant zijn aan één der kandidaten. ---------------------------------------------------------------------------------------  Scholengroep 16 kan leden van de Raad van Bestuur en de vakbondsorganisatie uitnodigen om het interview bij te wonen op vraag van een betrokken directie of de betrokken kandidaat.  De inspecteurs van de levensbeschouwelijke vakken worden uitgenodigd om bij de interviews aanwezig te zijn.

24 3. Verder verloop

25 Afweging van kandidaten  Na alle interviews (per betrekking) worden de kandidaten afgewogen en de punten voor het interview per kandidaat vastgelegd.  De punten voor het interview en het dossier worden samengeteld.  Een rangschikking van de kandidaten wordt opgemaakt.  Indien er slechts één kandidaat is, wordt deze automatisch voorgedragen zonder afweging, mits aan de decretale voorwaarden is voldaan.

26 Afhandeling van de procedure  Eventuele overheden (gods/zed.) en directies dragen kandidaten voor vaste benoeming voor.  De Raad van Bestuur benoemt.  27.06.2016 = verzending van de officiële benoemingsbrieven aan de kandidaten door SGR 16.  De secretariaten geven binnen de drie maanden (na benoemingsdatum) de benoeming van de kandidaten door aan het Departement Onderwijs.

27 Inzage van de score Mogelijkheid tot inzage van de persoonlijke scores door de kandidaten van de: -1 e ronde vanaf 29.08.2016 tot 02.09.2016 - 2 e ronde vanaf 10.10.2016 tot 14.10.2016 Enkel na telefonische afspraak op SGR 16:  SO SGEM 011/24.77.33  BaO/BuBaO/CLB/CVO/BuSO 011/85.87.40

28 SUCCES!


Download ppt "Nieuwe affectatie in wervingsambten.. Wat is nieuwe affectatie?  N.A. = het veranderen van standplaats tussen 2 instellingen, d.w.z. van de ene instelling."

Verwante presentaties


Ads door Google