De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebiedsteam Opsterland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebiedsteam Opsterland"— Transcript van de presentatie:

1 Gebiedsteam Opsterland
Workshop Symposium NAH bij kinderen en jongeren Door: Marissa Feiken en Gerrit Zielman 13 oktober 2015

2 Sociaal domein per 2015 Gemeente verantwoordelijk voor belangrijkste deel van de ondersteuning voor kwetsbare burgers. Bredere verantwoordelijkheid gevolg van: Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Jeugdwet Participatiewet Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor bijvoorbeeld ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor uw kind. Of voor ondersteuning in de huishouding of begeleiding in uw dagelijks leven. Als u er zelf niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de professionele hulp. Vanaf 2015 moet u hiervoor bij de gemeente zijn. Dit is geregeld in de nieuwe Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de nieuwe Jeugdwet. De AWBZ verdwijnt. Vormen van ondersteuning die niet door de Wmo en/of de Jeugdwet worden vergoed, zijn terecht gekomen in een nieuwe wet: de Wet langdurige zorg (Wlz) of in de Zorgverzekeringswet(Zvw). De Wlz vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zwaarste, langdurige zorg en wordt uitgevoerd door het Rijk. Voorbeeld: mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of aan 24 uurs zorg in de nabijheid. Verpleging en verzorging is vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook de geestelijke gezondheidszorg gericht op behandeling en herstel valt dan onder de Zvw. De Zvw wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars. 2

3 Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe doelgroepen
Gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning nieuwe doelgroepen: Individuele en groepsbegeleiding bij participatie en zelfredzaamheid Kortdurend verblijf ter ontlasting van mantelzorgers Vervoer i.v.m. begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen voor mensen met psychische beperkingen. Alle soorten jeugdhulp, inclusief jeugdbeschermingsmaatregelen en –reclassering Wajong Nieuwe doelgroepen vragen om aanvullende expertise en daarmee om aanpassing van de organisatie.

4 Gebiedsteam Opsterland
Eind 2014 gestart met voorbereidingen Gebiedsteam (pilot) Per 1 januari 2015 start Gebiedsteam Opsterland Keuze voor 1 multidisciplinair samengesteld team Werkt dorpsgericht vanuit Beetsterzwaag 2016 evaluatie om te komen tot definitieve inrichting van Gebiedsteam Voor wie? Voor alle inwoners van Opsterland met ondersteuningsvragen Voor professionals en instanties Het Gebiedsteam is een onafhankelijk werkend team dat bestaat uit verschillende disciplines die integraal werken binnen het brede sociale domein. Het Gebiedsteam zorgt in geval van (aan)vragen van inwoners op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk&inkomen en jeugd&gezin waar nodig/mogelijk voor: - Verbinding met nulde lijn (burger in zijn kracht –eigen verantwoordelijkheid en zelfoplossend vermogen/inschakeling eigen netwerk) - Toekenning voorzieningen/ondersteuning - Uitvoering eerstelijns hulpverlening - Toegang tot en regie over tweedelijns hulpverlening Het Gebiedsteam kan ook helpen bij vragen van zorgaanbieders van buiten de gemeente. Soms gaan klanten naar een zorgboerderij of zorginstelling die bijv. buiten de gemeente is. Het Gebiedsteam Opsterland bestaat uit beroepskrachten met deskundigheid vanuit verschillende organisaties verdeeld in 2 clusters. 4

5 Gebiedsteam Opsterland

6 Gebiedsteam binnen het sociaal domein
Contactpersonen voor de dorpen/dorpssteunpunten, huisartsen, JGZ, wijkverpleegkundigen en scholen GEBIEDSTEAM Eerstelijns (lichte) hulp en ondersteuning Mienskip: dorpssteunp. vrijwillsorg. kerken burenhulp mantelzorg Basis- Voorzie ningen Front office Cluster Maatschappelijke Participatie Back office Cluster Jeugd en Hulpverlening

7 Inrichting Gebiedsteam Opsterland
Frontoffice: 2 clusters Cluster Maatschappelijke Participatie Consulenten met specialisme Wmo Schuldhulpverlening Werk en Inkomen Het Gebiedsteam Opsterland bestaat uit 2 clusters. Het Cluster Maatschappelijke Participatie. Hierin zitten consulenten met als specialisme: Wmo, Schuldhulpverlening en Werk en Inkomen NB: Er is bewust gekozen om in deze presentatie de Backoffice niet op te nemen, ook al staan ze er wel bij op de foto. Als er vragen komen over beschikkingen e.d. kun je er zelf natuurlijk wel antwoord op geven. 7

8 Inrichting Gebiedsteam Opsterland
2. Cluster Jeugd en Hulpverlening Consulenten met specialisme: (School) Maatschappelijk werk Jeugd GGZ MEE Systeemtherapeut Leerplichtambtenaar Preventie en voorlichting Het Gebiedsteam Opsterland bestaat uit 2 clusters. Het Cluster Jeugd en Hulpverlening. Hierin zitten de consulenten met die eerder werkzaam waren bij organisaties als MEE, Jeugdhulp, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (was eerder Bureau Jeugdzorg), de GGZ etc. 8

9 Inrichting Gebiedsteam Opsterland
Backoffice gebiedsteam Medewerkers die zich bezig houden met: Afhandeling aanvragen Applicatiebeheer Financiën

10 Voor welke vragen kunt u terecht?
Vragen en/of ondersteuning op het gebied van o.a.: Wmo voorzieningen Opvoeden en opgroeien Psycho-sociale problematiek Schuldhulpverlening Dagbesteding Begeleiding Sociale activering Geestelijke en lichamelijke gezondheid 10

11 Toegang tot het Gebiedsteam
De vraag komt via verschillende manieren binnen bij het gebiedsteam: telefonisch, loket of via mail Loketmedewerker verheldert de vraag Wmo-vraag: direct uitgezet bij Wmo-consulent Vraag voor Jeugd en Hulpverlening: Bij spoed: direct opgepakt Overige vragen: verdeeld afhankelijk van benodigde expertise en ruimte caseload Consulent neemt contact op met cliënt, uitgangspunt is dat daarna een huisbezoek volgt. De vraag wordt toegewezen op specialisme (bij hulpverlening) of op dorp (bij maatschappelijke participatie) Als er geen huisbezoek wordt afgesproken is dat omdat de vraag via de telefoon opgelost kan worden, bijv. toesturen van informatie o.i.d. 11

12 Werkwijze gebiedsteam
Brede intake/onderzoek naar vragen op andere leefgebieden bv. sociaal netwerk, vervoer, financiën, opvoeding Gekantelde werkwijze, waar mogelijk samenwerking dorpssteunpunt/ maatschappelijk middenveld Indien nodig maatwerkplan waarin benodigde expertise wordt betrokken Expertise gebiedsteam: meedenken in oplossingen en waar nodig toekennen voorzieningen, regiefunctie en/of lichte ambulante hulpverlening In sommige gezinnen zijn meerdere hulpvragen op verschillende gebieden en heeft het gezin te maken met meerdere hulpverleners. De consulent van het Gebiedsteam is de regiehouder / aanspreekpunt voor het gezin gedurende het hele (hulp)traject. De consulent houdt in de gaten of de afspraken in het plan van aanpak gehaald worden en of de hulpverlening of ondersteuning op elkaar afgestemd is. 12

13 Werkwijze gebiedsteam
Volgens het schema: Wat kan de cliënt zelf Wat kan het netwerk betekenen en hoe kunnen we dat versterken Wat kan ik als consulent voor het gezin betekenen Welke expertise heb ik nog meer nodig en kan ik dat uit het team halen Welke expertise of voorziening moet ik inkopen Door de brede expertise binnen het gebiedsteam kunnen we veel casussen zelf oplossen Snel schakelen Korte lijnen Direct hulp kunnen inzetten hierdoor vaak kortdurend Piket dienst, hierdoor zijn we 24 uur per dag bereikbaar In sommige gezinnen zijn meerdere hulpvragen op verschillende gebieden en heeft het gezin te maken met meerdere hulpverleners. De consulent van het Gebiedsteam is de regiehouder / aanspreekpunt voor het gezin gedurende het hele (hulp)traject. De consulent houdt in de gaten of de afspraken in het plan van aanpak gehaald worden en of de hulpverlening of ondersteuning op elkaar afgestemd is. 13

14 Werkwijze gebiedsteam
We werken vanuit één Gebiedsteam dorpsgericht Elk dorp heeft een contactpersoon Wmo, Jeugd en Hulpverlening Zij hebben de opdracht om samen met de andere contactpersonen zoals wijkagent, wijkverpleegkundige, huisarts, scholen, voorschoolse voorzieningen, kerken, dorpssteunpunten, Jeugdgezondheidszorg af te stemmen In sommige gezinnen zijn meerdere hulpvragen op verschillende gebieden en heeft het gezin te maken met meerdere hulpverleners. De consulent van het Gebiedsteam is de regiehouder / aanspreekpunt voor het gezin gedurende het hele (hulp)traject. De consulent houdt in de gaten of de afspraken in het plan van aanpak gehaald worden en of de hulpverlening of ondersteuning op elkaar afgestemd is. 14

15 Contactpersonen voor de dorpen
Beetsterzwaag / Olterterp: Nij Beets: - Margriet Welling (Wmo) - Aukje Veninga (Wmo) - Jannie Eppinga (Jeugd) - Jannie Eppinga (Jeugd) - Gertjan Jansen (HV) - Gertjan Jansen (HV) Hemrik: Ureterp: - Willy Donker (Wmo) - Agatha Loonstra (Wmo) - Jannie Eppinga (Jeugd) - Jantina Uijterlinde (Wmo) - Gertjan Jansen (HV) - Wytske Hoitinga (Jeugd) - Tiny Boscher (HV) Bakkeveen: Wijnjewoude: - Agatha Loonstra (Wmo) - Jantina Uijterlinde (Wmo) - Adriaan Afman (Jeugd) - Adriaan Afman (Jeugd) - Atta Denninger (HV) - Atta Denninger (HV) 15

16 Contactpersonen Dorpen
Frieschepalen: Siegerswoude: - Agatha Loonstra (Wmo) - Jantina Uijterlinde (Wmo) - Adriaan Afman (Jeugd) - Adriaan Afman (Jeugd) - Atta Denninger (HV) - Atta Denninger (HV) Jonkersland: Luxwoude: - Marissa Feiken (Wmo) - Marissa Feiken (Wmo) - Saskia Reneerkens (Jeugd) - Saskia Reneerkens (Jeugd) - Gerrit Zielman (HV) - Gerrit Zielman (HV) Langezwaag: Terwispel: - Marissa Feiken (Wmo) - Willy Donker (Wmo) - Saskia Reneerkens (Jeugd) - Giny Feenstra (Jeugd) - Gerrit Zielman (HV) - Willie van der Meulen (HV) 16

17 Contactpersonen Dorpen
Tijnje: Lippenhuizen: - Jantina Uijterlinde (Wmo) - Willy Donker (Wmo) - Giny Feenstra (Jeugd) - Tino Krist (Jeugd) - Willie van der Meulen (HV) - Willie van der Meulen (HV) Gorredijk: - Marissa Feiken (Wmo) - Willy Donker (Wmo) - Aukje Veninga (Wmo) - Janneke Nijholt (Jeugd) - Tino Krist (Jeugd) - Saskia Reneerkens (Jeugd) - Tollie Douwes (HV) - Gerrit Zielman (HV) 17

18 Hoe kunt u ons bereiken? Gemeentehuis Beetsterzwaag : dagelijks 9 uur uur Bibliotheek Gorredijk: maandag van uur uur Bibliotheek Ureterp: woensdag van 15 uur - 17 uur Telefoon: (9 uur – 17 uur) buiten kantoortijden idem (alleen spoedgevallen) Meer info: 18

19 Vragen?


Download ppt "Gebiedsteam Opsterland"

Verwante presentaties


Ads door Google