De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klachtenregeling Qliq primair onderwijs 27 april 2011 mr Loulène Boersma juridisch adviseur bond KBO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klachtenregeling Qliq primair onderwijs 27 april 2011 mr Loulène Boersma juridisch adviseur bond KBO."— Transcript van de presentatie:

1 Klachtenregeling Qliq primair onderwijs 27 april 2011 mr Loulène Boersma juridisch adviseur bond KBO

2 klachtenregeling Voorgeschiedenis 1998: invoeren wetsartikel 14 WPO over de klachtenregeling voortraject: intern overleg oplossen op school

3 voortraject 1.grijp snel in 2.spreek de juiste persoon aan 3.neem de tijd 4.wees duidelijk 5.bedenk een oplossing 6.leg afspraken vast

4 Tips voor ouders 1.betrek andere ouders niet bij uw probleem, tenzij 2.praat niet over de klacht met het kind erbij

5 tips voor scholen goed informatiebeleid school staat open voor klachten geen escalatie

6 Artikel 14 WPO klachtenregeling instellen klachtencommissie termijnen

7 klachtenregeling Artikel 13 WPO schoolgids: informatie op hoofdlijnen over de klachtenregeling

8 klachtenregeling Wat regelt de klachtenregeling van de stichting Qliq PO? 1.volgt landelijk model 2.aansluiting bij landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs

9 klachtenregeling Wie kunnen klagen of aangeklaagd worden? Wie kunnen een rol spelen? zie artikel 1 onder c en g van de klachtenregeling

10 klachtenregeling Waar moet de klacht volgens de wet over gaan? gedragingen of beslissingen van het bestuur/ personeel van Qliq PO of het nalaten hiervan tegenover klager

11 soorten klachten Waarover wordt geklaagd? 1.pedagogische/didactische handelwijze 2.onbehoorlijk bestuur 3.bevordering van de leerling 4.sancties tegen de leerling

12 soorten klachten 5. seksuele intimidatie 6. discriminatie, agressie, geweld 7. beschuldigingen 8. handelwijze ten opzichte van gescheiden ouders

13 klachtenregeling contactpersoon personeelslid of ouder toegankelijk voor alle betrokkenen geniet volle vertrouwen gehele schoolgemeenschap niet onafhankelijk

14 klachtenregeling benoemd door bevoegd gezag eerste opvang klager onderzoekt of op schoolniveau de juiste procedure gevolgd is wordt altijd in kennis gesteld van de klacht verwijst door naar vertrouwenspersoon

15 klachtenregeling vertrouwenspersoon onafhankelijk van bestuur extern geheimhoudingsplicht, maar niet tegenover politie, klachtencommissie, bestuur

16 klachtenregeling benoemd door bestuur bemiddelt begeleidt klager bij verdere procedure geeft gevraagd en ongevraagd advies maakt jaarverslag tezamen met andere vertrouwenspersoon

17 klachtenregeling Schoolbestuur zorgt voor invoeren en functioneren klachtenregeling benoemt contactpersonen en vertrouwenspersonen

18 klachtenregeling Klacht kan worden ingediend bij directeur namens bevoegd gezag: 1.directeur informeert klager en aangeklaagde 2.stelt zich neutraal op (i.v.m. mogelijk te nemen rechtspositionele maatregelen) 3.bemiddelt indien mogelijk 4.verwijst naar vertrouwenspersoon, tenzij

19 klachtenregeling procedure klachtencommissie: klacht indienen binnen 1 jaar klacht bevat: omschrijving klacht; naam en adres klager, naam en adres aangeklaagde, naam en adres bevoegd gezag en van de school

20 klachtenregeling aangeklaagde wordt in de gelegenheid gesteld binnen 4 weken een verweerschrift in te dienen verweerschrift wordt doorgezonden aan klager

21 klachtenregeling hoorzitting in beginsel binnen twee maanden na ontvangst klacht besloten zitting meerderjarige partijen worden in beginsel in elkaars aanwezigheid gehoord

22 klachtenregeling klachtencommissie kan bevoegd gezag uitnodigen bij de zitting aanwezig te zijn en brengt binnen 4 weken na sluiting van het onderzoek advies uit aan het bevoegd gezag

23 klachtenregeling advies is niet bindend indien klacht gegrond verklaard wordt, dient medezeggenschapsraad op de hoogte gesteld te worden Zie voor adviezen: www.geschillencies- klachtencies.nl

24 onderwijsinspectie vertrouwensinspecteurs werkzaam voor onderwijsdeelnemers die slachtoffer zijn van seksueel misbruik, seksuele intimidatie en fysiek geweld

25 klachtenregeling psychisch geweld discriminatie of radicalisering

26 vertrouwensinspecteurs ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwens- inspecteur ook benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering.

27 vertrouwensinspecteur bij vermoeden seksueel misbruik door met taken belast persoon van een school, is bevoegd gezag verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur centraal meldpunt: vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar 0900-111 31 11.

28 vertrouwensinspecteur 1.uit overleg blijkt redelijk vermoeden zedenmisdrijf: aangifte 2.ouders worden hiervan eerst op de hoogte gesteld 3.personeelslid heeft meldplicht richting bevoegd gezag

29 Helpdesk vertrouwenspersonen bond KBO Qliq primair onderwijs is aangesloten bij deze helpdesk. Dit houdt in dat u te allen tijde telefonisch ( 0348 744 135) of per e- mail (l.boersma@bkonet.nl) informatie kunt inwinnen om u bij te staan bij het vervullen van uw werkzaamheden als vertrouwenspersoon/contactpersoonl.boersma@bkonet.nl


Download ppt "Klachtenregeling Qliq primair onderwijs 27 april 2011 mr Loulène Boersma juridisch adviseur bond KBO."

Verwante presentaties


Ads door Google