De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het zorgsysteem en de 1-zorgroute

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het zorgsysteem en de 1-zorgroute"— Transcript van de presentatie:

1 Het zorgsysteem en de 1-zorgroute

2 Zorg Zorg houdt in het welzijn en het functioneren van een kind op onze school m.b.t. de totale ontwikkeling van het kind (gedrags- en leerproblematieken).

3 Uitvoering van de zorg De algemene dagelijkse zorg wordt door de leerkrachten in de groep uitgevoerd. Speciale zorg wordt met hulp van de Interne Begeleider (IB-er) opgesteld. Deze ondersteunt de leerkracht met o.a. observaties, intern onderzoek, het opstellen van een hulpplan, voert groeps- en leerlingbesprekingen, oudergesprekken etc.

4 Vastleggen van de zorg Het administratie en leerlingvolgsysteem ParnasSys vormt het digitaal dossier van elke leerling. Het geeft een ontwikkelingsbeeld op leer- en sociaal emotioneel gebied op leerling-, groeps-, of schoolniveau.

5 Personalia

6 Overzicht van alle leerlingen

7 Leerlingdossier

8 Overzichten

9 De 1-zorgroute Door de zorg vorm te geven volgens de principes van de 1-zorgroute wordt het onderwijs beter afgestemd op de onderwijsbehoeften van leerlingen via handelingsgericht en planmatig werken. Het geeft extra impulsen om de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingzorg te verbeteren.

10 Handelingsgericht werken
1) Evalueren groepsplan en verzamelen leerlingengegevens in groepsoverzicht 6) Uitvoeren van het groepsplan 2) Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften realiseren waarnemen 5) Opstellen van het groepsplan plannen begrijpen 3) Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen 4) Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften

11 Stap 1 - Invullen groepsoverzicht/ evalueren vorig groepsplan
Verzamelen gegevens leerlingen groepsoverzicht Toetsen Leerlingvolgsysteem SEO Observaties Analyses van werk Gesprekken met kinderen (ouders) Handelingsgerichte informatie voor benoemen van onderwijsbehoeften Evalueren vorig groepsplan

12 Stap 2 - Signaleren leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Welke leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften? Op Edith Stein hanteren we 5 niveaus van zorg: Niveau 1: de dagelijkse zorg (bijv. plaats in de groep) Niveau 2: de extra zorg op basis van observatie, signalering (bijv. extra instructie of aanpassing hoeveelheid verwerkingsstof) Niveau 3: de meer speciale zorg (n.a.v. intern onderzoek worden er individuele begeleidingsafspraken vastgesteld) Niveau 4: de externe hulpverlening (met toestemming van ouders wordt er door externen nader onderzoek verricht om te komen tot afstemming. Niveau 5: uitstroom naar passend onderwijs (Het kind kan niet verantwoord begeleid worden binnen het reguliere basisonderwijs op Edith Stein en zal onderwijs gaan volgen op het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of op een school voor Speciaal Onderwijs (SO).

13 Stap 3 - Benoemen van onderwijsbehoeften
Wat zijn de onderwijsbehoeften van de leerlingen? Bijzondere aandacht voor leerlingen uit stap 2 Omschrijving onderwijsbehoefte Welke doelen zijn voor deze leerling haalbaar in de komende periode? Wat heeft leerling (extra) nodig om deze doelen te bereiken?

14 Stap 4 - Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
Op basis van patronen in groepsoverzicht kiest de leerkracht voor activiteiten met de hele groep, subgroepen en/of individuele leerlingen. Op Edith Stein gaan we uit van 3 subgroepen: Ster; instructie afhankelijk Maan; instructie gevoelig Zon; instructie onafhankelijk

15 Groepsbespreking Inhoud groepsbespreking: evalueren vorig groepsplan
bespreken groepsoverzicht (stap 1 tot en met 4) voorzet nieuw groepsplan Aanwezig: IB en leerkracht(en) Belangrijk schakelmoment naar leerlingenbespreking (met begeleidingsvraag)

16 Leerlingbespreking Soms hebben leerlingen (niveau 3 en/of vier) een specifieke onderwijsbehoefte of heeft de leerkracht een nog onduidelijke begeleidingsvraag, waardoor clustering (ster, maan, zon) nog niet mogelijk is. Binnen een leerlingbespreking gaan de leerkracht(en) en IB-er op zoek naar antwoorden, oplossingen en/of noodzakelijke vervolgstappen. Binnen deze zwaarte van zorg zijn of worden ouders op de hoogte gesteld en is er mogelijk externe hulpverlening noodzakelijk.

17 Stap 5 - Opstellen groepsplan
Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en gekozen clustering wordt kernachtig het aanbod voor een periode gepland: doelen/gewenste situatie inhoud (wat) aanpak (hoe) organisatie evaluatie

18 Stap 6 - Uitvoeren groepsplan
Inroosteren van activiteiten uit groepsplan (dag- of weekplanning) Tussentijds verzamelen gegevens over leerlingen en observeren resultaat van het aanbod Tussentijds aanbod bijstellen

19 Passend Onderwijs (PO)
Het kabinet heeft besloten om PO in te voeren. Om maatwerk te leveren en af te stemmen op de onderwijsbehoefte van een kind is een passend onderwijsaanbod nodig. Elk kind heeft recht op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. De school dient aan te geven welk aanbod, zorg en ondersteuning de school haar leerlingen kan (onderwijszorgcontinuüm).

20 Voor scholen/schoolbesturen zal er een zorgplicht komen
Voor scholen/schoolbesturen zal er een zorgplicht komen. Deze zorgplicht impliceert dat zodra scholen niet tegemoet kunnen komen aan de zorgbehoefte van een kind dat dan de school verantwoordelijk is om in overleg met de ouders en schoolbesturen binnen de regio wel PO te realiseren. Dit kan zijn in de vorm van een andere reguliere basisschool, het SBO of het SO.


Download ppt "Het zorgsysteem en de 1-zorgroute"

Verwante presentaties


Ads door Google