De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Multi Disciplinair Overleg op school

Verwante presentaties


Presentatie over: "Multi Disciplinair Overleg op school"— Transcript van de presentatie:

1 Multi Disciplinair Overleg op school
Werkwijze: doelstelling & organisatie Angeline Gorgels Mirella van Minderhout Noëlle Pameijer SWV-en Het Gooi e.o en Annie M.G. Schmidt 11 september 2012, AMGS te Hilversum

2 Doelen Informeren over werkwijze MDO Voorbeelden van ‘good practices’
Vragen en reacties bespreken

3 Passend onderwijs: geen kind in ons SWV tussen wal en schip

4 Kansen Passend Onderwijs
Van wat een kind heeft of is  wat het nodig heeft om …. (doel) Eenvoudiger procedures Minder formulieren Ondersteuning in/rondom de school Jeugdhulp de school in Onderwijs jeugdhulp arrangement: OJA

5 Doelen pilot MDO HGW  HGD  HGA Korte lijnen en snel
Transparante procedures Expertise van SO/SBO de school in  leerkrachten en interne begeleider Flexibele arrangementen, in ‘natura’ (expertise en ondersteuning) Samenwerking onderwijs en jeugdhulp

6 Streven is Hoe meer onderwijs/opvoedbehoeften kind … en hoe meer ondersteuningsbehoeften leerkracht, IB en/of ouders … … hoe meer begeleiding in onderwijs en/of opvoeding: OJA op maat een formulier, samen, open, ouders erbij, passend in groepsplan (haalbaar?) Meer leerlingen profiteren ervan?

7 Uitgangspunten HGW Doelgericht werken en evalueren
Onderwijs/opvoedbehoeften kind & ondersteuningsbehoeften leraren en ouders Wisselwerking en afstemming (integraal) Samenwerking ouders, leraren, kind, OW en JH Positieve factoren kind, onderwijs en opvoeding Systematische werkwijze & transparantie Gebaseerd op onderzoek, praktijkervaringen en beroepscodes

8 Op alle niveaus HGW Groep: groepsplan met – bespreking en observatie (leerkracht en IB) Leerlingenbespreking: enkele leerlingen (leerkracht en IB) MDO: 1 leerling (leerkracht, IB, ouders en 1 of meer externen) Bovenschoolse pool: multidisciplinair, professionals uit onderwijs en zorg

9 PILOT HG MDO bovenschoolse pool: LOKET schoolniveau
HGW- cyclus op groepsniveau schoolniveau Groepsoverzicht Bijstellen & GP evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben groepsbespreking + groepsobservatie waarnemen CJG Preventief/ lichte opvoedondersteuning 6. Uitvoeren groepsplan leerling- bespreking Jeugdhulp Zat PO Leerlingen realiseren 5. Opstellen groepsplan begrijpen Ouders Leerkracht OPP 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs- behoeften Multidisciplinair Overleg op school: leerkracht, IB-er, RT-er, ouders en één of meer deskundigen uit de “pool” 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften plannen LOKET Traject begeleider bovenschoolse pool: AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, (school) maatschappelijk werk, jeugdartsen + jeugdverpleegkundigen, procesregisseurs CJG, hulpverleners uit BJZ, MEE/VTO, JGGZ, OC Trompendaal, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Zandbergen 9

10 Waarom een pilot? Think big, start small (Fullan) Van discussie  doen
Experimenteer en evalueer Van wenselijk  haalbaar? Van inhoud  organisatie? Meerwaarde?

11 Waarom ouders erbij? Evaluatie 5 jaar ZAT Gooi
Passend Onderwijs: vergroten ouderbetrokkenheid Samenwerking ouders  welbevinden en prestaties leerling beter (HGW) Ouders als ervaringsdeskundigen Betere samenwerking school – ouders Ervaringen pilots ZT en ZAT: positief

12 Voor welke leerlingen? Na leerlingenbespreking zorgen en vragen
Problemen met leren en gedrag OPP leerlingen met complexe problemen Opvoed/gezinsproblemen Leerlingen die nu bij SWV: CC/begeleiding door AB (SO/SBO), SMW, psycho/ortho (HGD), verwijzing jeugdhulp of SBO/SO (traject)

13 Aanmelding MDO IB, leerkracht en ouders vullen samen Groeidocument in:
Aanleiding, wat gaat goed/moeilijk kind, onderwijs & opvoeding Wensen, verwachtingen & doelen? Vragen school & ouders (beslissingen?) Wie is/zijn nodig om die vragen te beantwoorden; beslissingen te nemen?

14 Werkwijze MDO Groeidocument + Groepsoverzicht + Groepsplan + LVS + HP’s Welke deskundigen uit OW en/of JH nodig? Trajectbegeleider? Leerkracht, IB en ouders Wie uit netwerk aanwezig? Doel MDO: vragen/beslissingen?

15 Werkwijze MDO Wie beantwoordt & neemt deze?
Aanvullende doelen bespreking? 7. Groeidocument samen nalopen en aanvullen 8. Analyse: kind, onderwijs & opvoeding? Visualiseer! 9. Doelen: kind, onderwijs & opvoeding?

16 Werkwijze MDO Wat willen we veranderen? Wat kunnen we veranderen?
10. Onderwijs/opvoedbehoeften kind: Instructie/uitleg/feedback … Opdrachten/activiteiten Andere kinderen .. Leerkracht … Ouders … (!)

17 Werkwijze MDO verslag = aangevuld groeidocument!
11. Ondersteuningsbehoeften leraar & ouders Kennis of vaardigheden … Ondersteuning bij, met of door ... 12. Arrangement 8,9,10 & afspraken = verslag = aangevuld groeidocument! 13. Evaluatie (MDO-2): doelen bereikt?

18 Tops van vorig jaar Effectief, meteen allemaal om de tafel
Snel, korte lijnen, directe actie, vlot Gedeelde zorg, “samen”, open/transparant Formulier samen met ouders invullen Deskundigen die al vroeg meedenken Gezamenlijke afspraken op papier Groeidocument als aanmelding + verslag

19 Tips van vorig jaar Kindgesprek voor en na MDO
Alle pooldeskundigen passen HGW toe CJG meer benutten op alle niveaus Route die start vanuit JH (deel II) Wanneer welke discipline pool: richtlijnen Ondersteuning bij OPP leerling  VO

20 Voorstel taakverdeling
IB en trajectbegeleider (TB) organiseren bespreking MDO TB is gespreksleider/voorzitter IB notuleert de afspraken in GD (eventueel met steun TB) TB: contact school - pool OZ/obs deskundige pool: deze maakt kort HG verslag (vraag  antwoord)

21 Doelstellingen pilot (par 2.3 notitie)
Is dit een wenselijke werkwijze? Is het haalbaar/te organiseren? Tevredenheid scholen, ouders en deskundigen uit pool? CED- evaluatie! Ondersteunt pilot HGW op school? Bij grenzen school: goed traject  S(B)O? Kosten qua inzet mensen? Infinite!

22 Wat kan deze pilot niet? Extreme conflicten oplossen
Indicaties en wachtlijsten jeugdzorg en SO omzeilen Verspreiding over schooljaar? Snel en efficiënt?

23 Tenslotte Bij voorbaat veel dank dat jullie met ons deze uitdaging aangaan en veel succes!!


Download ppt "Multi Disciplinair Overleg op school"

Verwante presentaties


Ads door Google