De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Passend Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Passend Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 16 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Passend Onderwijs Zalencomplex Witte Kerk Naarden

2 Programma Opening Waar staat Passend Onderwijs in het Gooi
Basisondersteuning & School Ondersteunings Profiel Leerlingenondersteuning Onderwijs- en/of Jeugdhulp-Arrangementen Financiën op hoofdlijnen Afsluiting

3

4 Kansen Passend Onderwijs
Van wat een kind heeft of is  wat het nodig heeft om …. (doel) Eenvoudiger procedures Minder formulieren Ondersteuning in/rondom de school Jeugdhulp de school in Onderwijs-jeugdhulp-arrangement ( OJA) 4 4

5 Waar staat Passend Onderwijs in het Gooi
Dick Rasenberg projectleider Passend Onderwijs PO-raad 5 5

6 Bestuurlijk Uitgangspunten: vereniging: alle besturen zijn lid;
een bestuur van vijf, waarin alle schoolbesturen zich herkennen en een ALV waarin alle besturen zitting hebben. Actueel: statuten zijn gereed en liggen bij notaris een eerste bestuur wordt gevormd. 6 6

7 Medezeggenschap Uitgangspunten:
een formele medezeggenschapspartner met instemmingsrecht op het ondersteuningsplan maar ook: een klankbord, die meedenkt over beleidsvorming 7 7

8 In de afgelopen maanden heeft de VOPR gewerkt aan de vorming van een
Actueel: In de afgelopen maanden heeft de VOPR gewerkt aan de vorming van een officiële ondersteuningsplanraad 30 oktober overdracht VOPR - OPR 8 8

9 Basisondersteuning Een ambitieus niveau van basisondersteuning met:
heldere afspraken over het ‘wat’ maar ruimte voor eigen invulling – het ‘hoe’ afspraken uit het inspectiekader, aangevuld met afspraken vanuit de sector en eigen afspraken van Unita en meetbaar middels het schoolondersteunings-profiel, als basis voor kwaliteitsontwikkeling 9 9

10 Ondersteuningstoewijzing
Binnen de ondersteuningstoewijzing: scheiding tussen de route en het aanbod Route Vanaf signalering tot aan een passend arrangement Afspraken tussen de besturen over: - de betrokken deskundigheid; - het ontwikkelingsperspectief; 10 10

11 - de voorwaarden voor een toelaatbaar-
heidsverklaring en - vastleggen van het traject. Aanbod Nagenoeg alle scholen maken gebruik van de werkwijze MDO en de gezamenlijk bekostigde deskundigenpool (33 besturen) Eén schoolbestuur organiseert zélf de uitvoering van de hulp 11 11

12 Dit vergt wel afspraken over: - monitoring
- een ‘bodemgarantie’ voor het samenwerkingsverband (en de éénpitters) en - afspraken over de route 12 12

13 Organisatie Nu het samenwerkingsverband zo direct officieel bestaat:
Bestuurlijk Platform → Algemene Leden –vergadering Bestuurlijke regiegroep → Bestuur Unita 13 13

14 Meerdere werkgroepen onder regie van het bestuur:
- Onderwijs (voor uitwerking ondersteunings- toewijzing) - Communicatie - Personeel (voor transitie oud naar nieuw) - Ouders - Financiën 14 14

15 Dit jaar…. Uitwerken en vullen van het ondersteuningsplan met:
verdere uitwerking van de ondersteunings-toewijzing; OOGO met de gemeenten en het afstemmen van de ondersteuningsstructuren; uitwerken personele transitie van oud naar nieuw; afspraken over de ‘bodemgarantie’ en 15 15

16 het opstellen van een gedegen monitor; en:
een directeur van het nieuwe swv vinden. 16 16

17 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Basisondersteuning Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 17 17

18 Basisondersteuning 18 18

19 Basisondersteuning 13 ijkpunten met indicatoren op 4 domeinen
Beleid beleid 2 sop 3 effectiviteit Onderwijs omgeving 5 zicht op ontwikkeling v/d leerlingen 6 HGW en OGW 7 onderwijs op maat 8 handelingsbekwaamheid Begeleiding 9 ondersteuningsarrangementen v/d school 10 overdracht 11 betrokkenheid ouders Organisatie 12 interne ondersteuningsstructuur 13 externe ondersteuningsstructuur 19 19

20 qua middelen communicerende vaten toelaatbaarheidsverklaring rugzak
20 20

21 21 21

22 School OndersteuningsProfiel (SOP)
alle scholen binnen het SWV Unita incl. SBO-SO - dekkend netwerk - terugblik 22 22

23 Vooruitkijken 1 aug. 2014, adviesrecht MR (GMR) SOP:
- inleiding (functie en hoe SOP tot stand is gekomen) - algemene gegevens - onderwijsvisie / schoolconcept - kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen jaar/jaren - basisondersteuning 23 23

24 Vooruitkijken (2) basiskwaliteit van het onderwijs
(meest recent oordeel inspectie) - extra ondersteuning - randvoorwaarden - conclusie en ambitie stand van zaken t.a.v. de basisondersteuning 24 24

25 Naam school: IO - in ontwikkeling Brinnummer: AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT IJkpunt 1 1 De school weet de onderwijsbehoeften van haar leerlingen af te stemmen. 2 De school heeft een expliciete visie op leerlingenondersteuning. 3 Deze visie wordt gedragen door het hele team. 4 De school heeft vastgelegd wat een leerling met extra onderwijsbehoeften is. 5 De procedures en afspraken over leerlingenzorg zijn duidelijk. 6 De inzet van zorgmiddelen is duidelijk. 7 De school werkt volgens de zeven uitgangspunten van HGW. IJkpunt 2 Het ondersteuningsprofiel (OP) is na overleg met het team vastgesteld. De MR heeft adviesrecht op het ondersteuningsprofiel (OP). Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is actueel (vier jaar). Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids. Het schoolondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de kwaliteit van de basisondersteuning. Het schoolondersteuningsprofiel bevat een beschrijving v.h. aanbod v.d school aan onderwijs, begeleiding, expertise en voorzieningen. De school heeft in haar ondersteuningsprofiel vastgesteld hoe zij tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met:. a een IQ rond 80 à 85 enerzijds en 130 à 140 anderzijds en/of een sterk disharmonisch intelligentieprofiel,

26 Leerlingenzorg Onderwijs en/of Jeugdhulp Arrangementen (OJA)
26 26

27 PILOT HG MDO bovenschoolse pool: LOKET schoolniveau
HGW- cyclus op groepsniveau schoolniveau Groepsoverzicht bijstellen & Groepsplan evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben groepsbespreking + groepsobservatie waarnemen CJG Preventief/ lichte opvoedondersteuning 6. Uitvoeren groepsplan leerling- bespreking Jeugdhulp Zat PO Leerlingen realiseren begrijpen 5. Opstellen groepsplan Leerkracht Ouders OPP 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs- behoeften Multidisciplinair Overleg op school: leerkracht, IB-er, RT-er, ouders en één of meer deskundigen uit de “pool” 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften plannen LOKET Traject begeleider bovenschoolse pool: AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, (school) maatschappelijk werk, jeugdartsen + jeugdverpleegkundigen, procesregisseurs CJG, hulpverleners uit BJZ, MEE/VTO, JGGZ, OC Trompendaal, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Zandbergen

28 Doelen MDO (Multi Disciplinair Overleg)
HGW  HGD  HGA Korte lijnen en snel Transparante procedures Expertise van SO/SBO de school in  leerkrachten en interne begeleider Flexibele arrangementen, in “natura” (expertise en ondersteuning) Samenwerking onderwijs en jeugdhulp 28 28

29 MDO op school 2011-2012 10 scholen bao 3.300 leerlingen
Evaluatie en monitoring 29 29

30 Passend onderwijs: geen kind in ons SWV tussen wal en schip
30 30

31 Werkwijze MDO (1) 1. Groeidocument + ‘Hoe denk jij erover?’ Groepsoverzicht + Groepsplannen Leerlingvolgsysteem + Handelingsplannen 2. Welke deskundigen uit Onderwijs en/of Jeugdhulp nodig? 3. Trajectbegeleider? 4. Leerkracht, IB-er en ouders 5. Wie uit netwerk ouders aanwezig? 31 31

32 AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO)
GROEIDOCUMENT PILOT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) DOSSIERNUMMER: Ontvangen d.d. LOKET d.d. Trajectbegeleider uit de pool: adres: Deskundige(n) uit pool: School en ouders: U wordt verzocht bladzijde 2 (gegevens leerling e.d.) en bladzijde 3 (vragen 1 t/m 7) te beantwoorden, zodat het LOKET weet waar u behoefte aan heeft en een trajectbegeleider kan toewijzen. We weten dat dit tijd kost, maar uw informatie is heel belangrijk voor ons: u kent uw leerling en uw kind het beste. Daarnaast werken we vraaggericht en daarom willen we graag weten welke vragen u heeft en wat u van ons verwacht. Tijdens het MDO geldt dit document als leidraad: we lopen het na en vullen het samen aan. Daarna fungeert dit document als verslag van het MDO. Na akkoord van ouders ontvangen school en betrokken deskundigen uit de pool een kopie ervan. Na afsluiting van het MDO-traject wordt het dossier conform wet- en regelgeving bewaard in het leerlingendossier bij het LOKET. Voor informatie over de werkwijze van een MDO: zie de folders voor leerkrachten, ouders en leerlingen ( 32

33 Werkwijze MDO (2) 6. Doel MDO: vragen/beslissingen?
- Wie beantwoordt & neemt deze? - Aanvullende doelen bespreking? 7. Groeidocument samen nalopen en aanvullen 8. Analyse: kind, onderwijs & opvoeding? Visualiseer! 33 33

34 Werkwijze MDO (3) 9. Doelen: kind, onderwijs & opvoeding?
- Wat willen we veranderen? - Wat kunnen we veranderen? 10. Onderwijs/opvoedbehoeften kind: - Instructie/uitleg/feedback … - Opdrachten/activiteiten - Andere kinderen … - Leerkracht … - Ouders … (!) 34 34

35 Werkwijze MDO (4) 11. Ondersteuningsbehoeften leraar & ouders
- Kennis of vaardigheden … - Ondersteuning bij, met of door ... 12. Arrangement 8,9,10 & afspraken = verslag = aangevuld groeidocument! 13. Evaluatie (MDO-2): doelen bereikt? 35 35

36 Evaluatie CED 1e en 2e pilotjaar
2011/2013 (151) & 2012/2013 (198 casus) Positief: 96% GD school en ouders samen ingevuld, werkwijze duidelijk, 7 x HGW, 90% leerkrachten inzicht in situatie, 70% handvatten, handelings-bekwaam van 6,2  7,4, ouderbetrokkenheid 36 36

37 Aandachtspunten: 60% toepasbaar in groep/
groepsplan, 50% IB deskundigheid de school in, leerling beter betrekken, meer beroep doen op jeugdhulp en beter evalueren O(J)A 37 37

38 Van MDO naar OJA OJA (Onderwijs en/of Jeugdhulp Arrangement )
Wat nodig is om het doel te bereiken Binnen de gestelde termijn Van wenselijk naar haalbaar 38 38

39 OJA’s onderzoek & observatie  advies collegiale consultatie
ambulante begeleiding wijziging/aanvulling handelingsplan & groepsplan leerkrachtgedrag: coaching, scholing, intervisie, SVIB, co-teaching 39 39

40 OJA’s (2) therapie/ specifieke begeleiding kind bijv. Bommel
ouder-/ gezinsbegeleiding bijv. Triple P extra hulp in/ buiten de klas bijv. Leestraining, Sovatraining onderzoek i.v.m. event diagnose speciaal basis onderwijs speciaal onderwijs 40 40

41 Financiën op hoofdlijnen
Rick de Wit, Infinite Financieel, Utrecht 41 41

42 Financiën op hoofdlijnen
Wat verandert er? Wat betekent dat voor SWV passend onderwijs UNITA? Wat betekent dat voor de scholen? 42 42

43 Wat verandert er? (1) 1 augustus 2014: van 2 stelsels naar 1
Een goede verbetering Bepalen en betalen in één hand WSNS REC Zorgmiddelen basisscholen Indicering SO SBAO Indicering LGF 43 43

44 Wat verandert er? (2) In het complete PO en VO onderscheid naar: - Basisbekostiging (door OCW) - Ondersteuningsbekostiging (door SWV) Geldstromen worden verlegd - gelden SWV WSNS naar SWV Pa. On. - gelden REC’s, LGF e.d. naar SWV Pa. On. Verevening: verdeling van al het beschikbare geld naar rato van het aantal leerlingen (stapsgewijs) 44 44

45 Wat betekent dat voor SWV UNITA?
Meer taken, meer verantwoordelijkheden, meer geld Beleidsvrijheid 45 45

46 Beleidsvrijheid Inhoudelijke keuzes (zie eerdere presentaties)
Hoe overgang van oud naar nieuw stelsel vormgeven? 46 46

47 Begroting SWV UNITA Inkomsten - budget lichte ondersteuning (WSNS-geld) € (€156 / leerling) - budget zware ondersteuning (‘nieuw geld’) € ( ) (€ 395 / leerling) € ( ) = verevening 47 47

48 Begroting SWV UNITA (2) 2014-2015 is overgangsjaar:
- budget lichte ondersteuning - € 23,55 per leerling - schooldeel LGF - AB-deel LGF in natura 48 48

49 Begroting SWV UNITA (3) Verplichte uitgaven - deelname SBAO > 2% € deelname SO € Restant beschikbaar voor alle overige uitgaven 49 49

50 Conclusies Veel beleidsvrijheid Passend Onderwijs is geen bezuiniging
Integendeel: financieel perspectief is gunstig voor ‘t Gooi 50 50

51 Zijn wij er klaar voor ?! 51 51


Download ppt "16 oktober 2013 Informatiebijeenkomst Passend Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google