De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Multidisciplinair zorgteam op school Pilot HG MZT

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Multidisciplinair zorgteam op school Pilot HG MZT"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Multidisciplinair zorgteam op school Pilot HG MZT
Multidisciplinair zorgteam op school: leerkracht, IB, RT, ouders en 1 of meer deskundigen uit de ‘pool’ Bovenschoolse “pool”: begeleiding door AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, SMW, jeugdartsen (+jeugdverpleegkundigen) en hulpverleners uit CJG, BJZ, MEE/VTO, JGGZ, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Zandbergen Informatieve bijeenkomst instellingen jeugdzorg

2 PROGRAMMA: “PILOT MULTIDISCIPLINAIR ZORG TEAM” (MZT op School)
14.00 uur: Welkom door wethouder Erik Boog 14.10 uur: PILOT MZT op School: Stand van zaken, eerste ervaringen, monitoring e.d. door coördinatoren Hans Harmsen en Jennie de Wit 14.40 uur: Korte pauze 15.00 uur: Handelingsgericht werken (HGW): kader voor samenwerking van onderwijs en jeugdzorg door psychologen/ orthopedagogen WSNS Angeline Gorgels en Noëlle Pameijer 16.15 uur: Discussie en vragen 16.30 uur: Afsluiting WSNS HET GOOI 30-03

3 Wetsvoorstel Passend Onderwijs naar Tweede Kamer (29-11-2011)
Planning: aug. 2012: in werking treden Wet Passend Onderwijs nov. 2012: nieuwe samenwerkingsverbanden zijn bestuurlijk ingericht mei 2013: ondersteuningsplan (zorgplan) is opgesteld en naar onderwijsinspectie verzonden aug. 2013: zorgplicht treedt in werking en samenwerkingsverbanden zijn ingericht

4 PO 27-09 in oprichting Hilversum Bussum Naarden Huizen Laren Blaricum
Eemnes Weesp Muiden Wijdemeren

5 Stuurgroep Passend Onderwijs
Portefeuilles: Onderwijsinhoudelijk Financiën Partners Communicatie Ouders Bestuurlijke inrichting Leidraad: Referentiekader Passend Onderwijs PO raad

6 Pilot Multidisciplinair Zorgteam op School (MZT) HGW - HGI (handelingsgericht werken - handelingsgericht indiceren) Doel: Handelingsrepertoire van de leerkracht vergroten door de externe deskundigheid via het multidisciplinaire zorgteam in te brengen in de HGW-cyclus klas leerkracht leerling ouders

7 Handelingsgericht indiceren (HGI)
Op maat Leerling-afhankelijk Leerkracht-afhankelijk Flexibel Gevarieerd

8 Binnenschools Pilot HG MZT OPP HGW- cyclus op groepsniveau
Groepsbespreking + Groepsobservatie 1. GO bijstellen Evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben waarnemen 6. Uitvoeren groepsplan Leerlingbespreking (leerkracht, IB, RT) Leerlingen realiseren 5. Opstellen groepsplan Ouders Leerkracht begrijpen OPP Multidisciplinair zorgteam op school; leerkracht, IB-er, RT-er, ouders en 1 of meer deskundigen uit de ‘pool’ 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs- behoeften 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften Casemanager plannen Loketgroep Pilot Bovenschoolse “pool”: begeleiding door AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, SMW, jeugdartsen (+jeugdverpleegkundigen) en hulpverleners uit CJG, BJZ, MEE/VTO, JGGZ, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Zandbergen 8

9 Groeidocument Pilot Multidisciplinair Zorgteam op school
WSNS HET GOOI 30-03 Groeidocument Pilot Multidisciplinair Zorgteam op school Dossiernummer: Casemanager vanuit de pool: Aanmelding leerling voor bespreking in het zorgteam (MZT) School en ouders …… Vul ook samen ……. Tijdens het MZT-overleg ……. Daarna …… Na akkoord ……

10 Projectplan Pilot 2011-2012 (ook een groeidocument)
Werkwijze: werkbaar ? haalbaar ? Documenten meer op maat Financieel: kosten ? ivm budgetfinanciering vergelijking met huidige situatie Witte vlekken (voorzieningen) in de regio ? Verbinden met onderwijsprofielen van de scholen ? Input voor mogelijke begroting nieuwe SWV basiszorg – breedtezorg – dieptezorg geld volgt kind? geld naar school ? Evaluatieformulier Tijdschrijven Monitoren !!!

11 stafmedewerkers WSNS (othopedagogen/psych, smw, ambulant begeleiders)
Deelnemers: 2x5 scholen bao stafmedewerkers WSNS (othopedagogen/psych, smw, ambulant begeleiders) ambulant begeleiders SO medewerkers instellingen jeugdzorg: ZAT e.d. loket: toewijzen stuurgroep Kosten: streven is te blijven binnen huidige kosten monitoring pilot (Infinite) Infinite + CED

12 Pilotscholen: De Dubbeldekker --- Hilversum De Hoeksteen --- Bussum
Kruispunt --- Hilversum Lorentzschool --- Hilversum Montessorischool Zuid --- Hilversum Nassauschool --- Hilversum De Regenboog --- Kortenhoef Violenschool --- Hilversum St. Vitusschool --- Bussum De Zuidwend --- Eemnes

13 Monitoring en evaluatie
Op maat voor leerling, ouders, leerkracht (OZA) Criteria, procedure Organisatie, tempo, transparantie Afstemming en samenwerking Vergroting expertise leerkracht Kosten HGI Kosten externen (pool)

14 Monitoring – registreren:
Vragen school en ouders (en leerling) aan loket MZT op School Betrokken functionaris(sen) uit “pool” Tijdschrijven op de onderscheiden onderdelen Vergelijking kosten huidige situatie en pilot Evaluatie tevredenheid, resultaten, werkwijze Evaluatie doelstellingen en vragen pilot

15 Samenwerken vanuit een gemeenschappelijk kader
Handelingsgerichte diagnostiek/werken (HGD/HGW) in onderwijs en jeugdzorg: bundelen van krachten en kansen 10 januari 2012 Noëlle Pameijer & Angeline Gorgels 15

16 Doelen bijdrage HGD/HGW als gemeenschappelijk kader voor samenwerking jeugdzorg en onderwijs We streven hetzelfde na en spreken dezelfde taal Effectievere communicatie Leren van en met elkaar

17 Samenwerken? Onderwijs en jeugdzorg in beweging (beleid)
Positieve ervaringen in de praktijk: Jeugdzorg de school in

18 Passend onderwijs: geen kind tussen wal en schip !?
18

19 Kansen Passend Onderwijs
Van wat een kind heeft of is  wat het nodig heeft om …. Eenvoudiger procedures Minder formulieren Ondersteuning in/rondom de school Onderwijs en jeugdzorg: onderwijs –zorg - arrangement (OZA)?

20 Wat is HGD/W? Brede omschrijving D: doelgericht informatie verzamelen voor Nemen van een beslissing Beantwoorden van een vraag Praktijkmodel met 7 uitgangspunten Planmatige werkwijze

21 Waarschuwing HGD/HGW is niet iets heel nieuws
Veel doen we al in OW en JZ Bewust dan wel onbewust HGD als spiegel: Wat doe ik HG? Wat wil ik HG-er doen? Invoering: sluit aan bij wat al HG is en behoud dat wat goed werkt

22 Uitgangspunten HGD Doelgericht werken en evalueren
Onderwijs/opvoedbehoeften kind Ondersteuningsbehoeften leraren en ouders Wisselwerking en afstemming (integraal) Samenwerking ouders, leraren, kind, OW en JZ Positieve factoren kind, onderwijs en opvoeding Systematiek (stappenplan) & transparantie Gebaseerd op onderzoek, praktijkervaringen en beroepscodes

23 Reflectieopdracht Uitgangspunt HGD/HGW Wat doe ik al? Voorbeelden?
Wat wil ik meer HG doen? Hoe? 1. Doelgericht werken & Evalueren 2. Opvoedbehoeften hulpzinnen 3. Ondersteuningsbehoeften hulpzinnen 4. Wisselwerking & Afstemming 5. Samenwerken ouders, kind, school 6. Positieve factoren ouders, kind, school 7. Systematisch & Transparant

24 Werkwijze MD zorgteam School en ouders vullen samen groeidocument in
Reden van aanmelding & hulpvraag: welke deskundigen uit OW en/of JZ nodig? Leerkracht, IB-er en ouders Wie uit netwerk kind aanwezig? Doel ZT: vragen & beslissingen?

25 Werkwijze MZT Wie beantwoordt & neemt deze?
Aanvullende doelen bespreking? 6. Groeidocument samen nalopen en aanvullen 7. Analyse: kind, onderwijs & opvoeding? 8. Doelen: kind, onderwijs &

26 Vervolg werkwijze Wat willen we veranderen? Wat kunnen we veranderen?
Van wenselijk  haalbaar 9. Onderwijs/opvoedbehoeften kind: Instructie/uitleg/feedback … Opdrachten/activiteiten/andere kinderen .. Leerkracht die … Ouders die …

27 Werkwijze MZT = Groeidocument! Kennis of vaardigheden …
10. Ondersteuningsbehoeften leraar & ouders Kennis of vaardigheden … Ondersteuning bij, met of door ... 11. OZA 8,9,10 & afspraken = verslag = Groeidocument! 12. Evaluatie (MZT2): doelen bereikt?

28 Ter afronding Ervaringen tot nu toe: Vragen? Wat gaat goed?
Wat is moeilijk? Vragen?

29 Doelen bereikt HGD als gemeenschappelijk kader
OW en JZ streven hetzelfde na; dezelfde taal, met ruimte voor inhoudelijke eigenheid Effectievere communicatie 29

30 Bron HGD in de jeugdzorg (Pameijer & Draaisma, 2011) Materialen pilot
SWV AMGS: SWV Het Gooi:


Download ppt "Welkom Multidisciplinair zorgteam op school Pilot HG MZT"

Verwante presentaties


Ads door Google