De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De MR op Praktijkonderwijs Zeist

Verwante presentaties


Presentatie over: "De MR op Praktijkonderwijs Zeist"— Transcript van de presentatie:

1 De MR op Praktijkonderwijs Zeist
Wat is een MR? Welke rechten heeft de MR? Wie zijn de MR-leden? Welke aandachtsgebieden heeft de MR? Hoe komt u in contact met de MR? april ’17

2 Wat is een MR? De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële en bij wet ingestelde orgaan dat invloed uitoefent op het beleid van de school In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en de personeelsleden De MR heeft medezeggenschap in voorgenomen besluiten die de directie of bestuur wil gaan uitvoeren De MR heeft vele bevoegdheden en taken De MR kan zelf initiatieven nemen en een eigen visie ontwikkelen

3 Welke rechten heeft de MR? (1)
Informatierecht Informatie over het gevoerde en te voeren beleid op financieel, organisatorisch en onderwijskundig terrein Recht op overleg Overleg met het schoolbestuur over de algemene gang van zaken in de school Initiatiefrecht De MR kan en mag alle aangelegenheden betreffende de school (op eigen initiatief) bespreken en mag hierover voorstellen doen aan het schoolbestuur en standpunten kenbaar maken april ’17

4 Welke rechten heeft de MR? (2)
Instemmingsrecht Bij bepaalde voorgenomen besluiten moet het schoolbestuur de MR eerst om instemming vragen. Als de MR niet akkoord gaat met het voorstel, mag het niet worden uitgevoerd! Schoolplan, leerplan en zorgplan Schoolreglement, schoolgids, schooltijden Adviesrecht Het schoolbestuur is verplicht de MR om advies te vragen bij o.a. de volgende zaken: lesrooster, schoolbegroting, aanstelling of ontslag van de schoolleiding, taakverdeling binnen de schoolleiding, regeling van de vakantie

5 Wie zijn de MR leden? Personeelsgeleding Oudergeleding
Janny Boelhouder (sercretaris) Jannette Slots (leerlingenraad) Suzan Wildeboer Oudergeleding Jacqueline Moret Vacature Hans Schoonderwoerd (voorzitter) april ’17

6 Aandachtsgebieden MR PRO Zeist
Onderwijskundige zaken (schoolplan en schoolgids) Personeel en formatie (personeelsbeleid, schoolformatieplan) Materiële zaken (huisvesting, verbouwing gebouw) Arbo-beleid (Arbo-beleidsplan, bedrijfshulpverlening, ziekteverzuim) Financiële zaken (jaar- en meerjarenbegroting, jaarrekening) Communicatie (verslagen vergaderingen, activiteitenplan, jaarverslag) april ’17

7 Contact met de MR (1) Voor de ouders en het personeel moet de MR een aanspreekbaar én bereikbaar orgaan zijn. Vergadering 1 x per zes weken Vergaderingen zijn openbaar Notulen beschikbaar op website Informatie in de nieuwsbrief van de school april ’17

8 Contact met de MR (2) De MR wordt betrokken bij en toetst het beleid van de directie De MR vertegenwoordigt alle ouders, leerlingen en het personeel van de school Het is dus belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van uw ideeën of zorgen over uw kinderen, de klas of over de school Voor individuele zaken van leerlingen of ouders dient u contact op te nemen met de leraar van uw kind of met directeur. Indien zaken een groep, de school of de directe leefomgeving van Praktijkonderwijs Zeist aangaan, zullen wij uw belangen behartigen in het MR overleg. april ’17

9 Contact met de MR (3) Per brief: Per e-mail: Per telefoon:
U kunt uw brief naar de school sturen of afgeven. Zet op de enveloppe dat deze t.a.v. de MR is. Uw brief komt dan in de postbak van de MR. Per via het adres van de school bereiken: Het adres is: Vermeld in het onderwerp dat uw bestemd is voor de MR via een naar de voorzitter Hans Schoonderwoerd. Het adres is: Per telefoon: via het telefoonnummer van de school via de voorzitter Hans Schoonderwoerd april ’17


Download ppt "De MR op Praktijkonderwijs Zeist"

Verwante presentaties


Ads door Google