De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs
Wognum, 12 september 2013 Jan de Vos

2 Programma Even voorstellen Passend onderwijs: de hoofdzaken
MR, Schoolondersteuningsprofiel en OPR De Ondersteuningsplanraad (OPR) Het eerste ondersteuningsplan Overige medezeggenschap binnen het SWV Vragen en opmerkingen Afsluiting

3 Voorstellen Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs
Landelijk Vakbonden, leerling- en ouderorganisaties Advies en ondersteuning Kosteloos Jan de Vos, projectleider steunpunt Voorstellen Steunpunt: Landelijke steunpunt waarin ouder- en leerlingenorganisaties en vakbonden samen invulling geven. Afstemming besturenorganisaties (PO- en VO-raad). Financiering OCW. Doel: werkveld informeren, begeleiden en adviseren over medezeggenschap invoering passend onderwijs. Voor ouders, personeel, (G)MR-en, (V) OPR, directeuren en bestuurders Voorstellen trainer: introduceer jezelf. Wie zitten er in de zaal: Vragen wie van de aanwezigen is: ouder/personeelslid/(G)MR-lid/leerkracht/directeur of bestuurder/IB-er/soort school enz.

4 Passend onderwijs op hoofdlijnen
Zorgplicht Samenwerking in regio’s Cluster 1 en 2 Ondersteuningsplan en Ondersteuningsplanraad (OPR) Schoolondersteuningsprofiel Ontwikkelingsperspectief Passend onderwijs: Verzamelterm voor wijzigingen in diverse wetten waarmee de ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben op een andere manier wordt georganiseerd en vormgegeven. Rugzakken en indicatiestelling REC’s) worden afgeschaft. Budget financiering en verevening, LGF-gelden naar SWV. Belangrijkste onderdelen van deze wet zijn: Zorgplicht: school aanmelding verantwoordelijk passende plek leerling met extra ondersteuning. Indien een school geen aanbod kan leveren, zoekt de school een andere school voor dit kind die de benodigde ondersteuning wel kan bieden. Niet langer de handicap of probleem staat centraal maar de behoefte aan ondersteuning. Handelingsgericht indiceren. Samenwerking in regio’s: regulier onderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 samenwerken in samenwerkingsverbanden (SWV). In totaal ongeveer 150 regio’s, 75 PO en 76 VO. Op overzicht beschikbaar met gegevens per swv. Eventueel hier de kengetallen van het swv noemen waarvoor je de presentatie geeft. Cluster 1 en 2: landelijk georganiseerd en vallen buiten SWV. Wel afspraken/afstemming. Ondersteuningsplan: Hierin legt SWV de afspraken vast en wordt aangeven hoe in de regio alle leerlingen passend onderwijs krijgen. Ondersteuningsplanraad: nieuwe medezeggenschapsraad SWV Schoolondersteuningprofiel: beschrijving zorg en ondersteuningsmogelijkheden op school Ontwikkelingsperspectief: beschrijving extra ondersteuning aan leerling en verwachtingen langere termijn

5 Passend onderwijs LEERLING (extra ondersteuning)
ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) SCHOOL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) SAMENWERKINGS-VERBAND ONDERSTEUNINGSPLAN (OP)

6 Ondersteuningsplan SWV
Vier jaar Visie en organisatie en verantwoordelijkheden Indiceren en arrangeren Basisondersteuning en extra ondersteuning Financieren en verdeling en besteding middelen (meerjarenbegroting) Samenwerken (gemeenten, VO, cluster 2) Informatie en (voorkomen) bezwaarprocedure ouders SWV stelt voor max. 4 jaar plan vast. In dit plan: afspraken organisatie en bekostiging onderwijsondersteuning Plan bevat: Organisatie en verantwoordelijkheden: wijze waarop het samenwerkingsverband is georganiseerd (organogram) en hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld (directeur/bestuur/toezicht). Basisondersteuning alle scholen in SWV: de ondersteuning die elke school in ieder geval kan bieden. Schoolondersteuningsprofielen (SOP) en dekkend aanbod: Hoe in swv voor elke leerling passend onderwijs is, incl ondersteuningsprofielen van scholen Organisatie bovenschoolse extra ondersteuning Toelating leerlingen tot speciaal onderwijs: procedure plaatsing leerlingen in het SBO en (V)SO huidige cluster 3 en 4 Verdeling en besteding middelen: wijze van verdeling middelen en procedure voor toewijzen extra middelen Informatieverstrekking en bezwaarprocedure ouders: hoe worden ouders geinformeerd en waar kunnen ouders terecht met vragen en/of ondersteuning. SWV voert over plan OOGO met gemeenten

7 Samenhang en arrangementen
EXPERTISE / ONDERSTEUNING ONDERWIJS / ASSISTENTIE (symbiose)    LANDELIJK CLUSTER 1   CLUSTER 2 Slechthorend Spraak taal   EVT. AMBULANTE BEGELEIDING RUGZAK CLUSTER 2 in regulier onderwijs (?) JEUGDZORG OF REVALIDATIE (...)- ARRANGEMENT

8 WMS Artikel 4a. Ondersteuningsplanraad
Het samenwerkingsverband stelt (….) een ondersteuningsplanraad in. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd (kiezen) door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden de helft van het aantal leden personeel en andere helft ouders Alleen instemming ondersteuningplan (+RvT) Artikel 3: 7. Geen lid van de medezeggenschapsraad kunnen zijn degenen die deel uitmaken van het bevoegd gezag. 8. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen met de medezeggenschapsraad kan niet tevens lid zijn van de medezeggenschapsraad. 12. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor, dat de leden van de medezeggenschapsraad niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de school, het regionaal expertisecentrum en de centrale dienst. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van kandidaatleden en voormalige leden. 13. De beëindiging anders dan op eigen verzoek van de betrekking van een lid van het personeel mag geen verband houden met de kandidaatstelling voor het lidmaatschap, het lidmaatschap of het voormalig lidmaatschap van de betrokkene van de medezeggenschapsraad. Een beëindiging van de betrekking in strijd met dit lid is nietig.

9 De ondersteuningsplanraad (OPR)
medezeggenschapsorgaan samenwerkingsverband instemming ondersteuningsplan + wijziging bindende voordracht lid RvT (profiel) zelfde rechten MR toezien afspraken ondersteuningsplan leden afgevaardigd door leden MR-en Nieuwe medezeggenschapsorgaan samenwerkingsverband (SWV) (later in presentatie komt ook andere medezeggenschapsraad voor personeel samenwerkingsverband (MR-P) aan de orde. Bevoegdheid: instemming op ondersteuningsplan SWV, bindende voordracht lid RvT (indien van toepassing) Zelfde rechten MR (algemene bevoegdheden en informatie) Toezien naleven afspraken in ondersteuningsplan: voortgang bespreken, evalueren en bijstellen. Leden OPR afgevaardigd door de leden afzonderlijke MR-en scholen binnen het SWV: MR-leden actief kiesrecht, alle personeel en ouders (en leerlingen) passief kiesrecht (verkiesbaar stellen)

10 De ondersteuningsplanraad (OPR)
Omvang OPR: min. 4 leden en pariteit Landelijke Commissie Geschillen Achterbanraadpleging: betrekken doelgroepen Keuze: Experts voordragen Referentiekader: betrekken OPR planvorming SWV Omvang OPR: minimaal 4 leden (2 personeel, 2 ouders/leerlingen). Omvang OPR vaststellen in reglement/statuut. In VO ook leerlingen in de OPR. Mogelijkheid geschil Landelijke Commissie Geschillen Achterbanraadpleging (art.7 lid 3): advies betrekken adviseurs/adviesraden doelgroepen bij instemming (bijvoorbeeld regionale ouderbelangengroepen). Keuze: Experts voordragen. Bijvoorbeeld een ouder van een kind dat extra ondersteuning krijgt, een IB-er of gespecialiseerde leerkracht. Eventueel kwaliteitszetels voor SO of SBO. Referentiekader: betrekken OPR bij planvorming SWV. De OPR al in vroegtijdig stadium betrekken bij planvorming en invulling ondersteuningsplan vooruitlopend op officiële instemming OPR.

11 Oprichten ondersteuningsplanraad
Reglement en statuut Werkgroep en bestuur SWV: samen tot reglement OPR Vorm werkgroep Werkgroep taken VOPR Werkgroep stelt reglement en statuut op Werkgroep stemt af met achterban Werkgroep legt reglement en statuut voor aan bestuur SWV Bestuur SWV stelt reglement en statuut vast 1 jaar Formeel geen VOPR mogelijk Handelen als ware er een VOPR Wie stelt reglement en statuut op? Advies: Werkgroep en bestuur SWV komen samen tot reglement OPR Vorm werkgroep (ouders, personeelsleden, (G)MR-leden) Werkgroep taken VOPR (vastleggen in opdracht / convenant) Werkgroep stelt reglement en statuut op Werkgroep stemt af met achterban Werkgroep legt reglement en statuut voor aan bestuur SWV Bestuur SWV stelt reglement en statuut vast Eerste reglement en statuut gelden 1 jaar. Wijzigen reglement/statuut kan met instemming 2/3 OPR

12 Inrichten ondersteuningsplanraad (OPR)
Reglement en statuut: Omvang Samenstelling Zittingsduur Wijze afvaardiging / verkiezing Deskundigheid Representativiteit Vast te leggen in reglement en statuut: Omvang min. 4 leden (2 personeel en 2 ouders/leerlingen). Advies: leden Samenstelling: kwaliteitszetels voor sbao of (v)so? denominatieve of regionale verdeling? Zittingsduur, rooster van aftreden? Wijze afvaardiging / verkiezing leden OPR door MR-en Deskundigheid: inbreng van onderwijs- en ondersteuningsdeskundigen? Representativiteit: inbreng ouders leerlingen ondersteuningsbehoefte?

13 Inrichten ondersteuningsplanraad (OPR)
Overleg bestuur SWV en informatieverstrekking Termijnen Continuïteit Procedures Onafhankelijkheid Terugkoppeling MR-en Communicatie achterban Faciliteiten Overleg bestuur SWV en informatieverstrekking Termijnen Continuïteit Procedures: delen informatie, besluitvorming Onafhankelijkheid Terugkoppeling naar MR-en Communicatie met de achterban Faciliteiten: voor de raad en voor de leden

14 Instemming ondersteuningsplan
Nieuwe bevoegdheid WMS: Art. 14 lid a instemming eerste plan OPR instemming geschil Landelijke Commissie Geschillen Uitspraak LCG ondersteuningsplan bij Inspectie Advies: ga eerder met elkaar om de tafel! Nieuwe bevoegdheid in WMS: Art. 14 lid a: instemmingsbevoegdheid OPR uiterlijk eerste plan OPR instemming uiterlijk OPR instemming verleend (max. 4 weken) Bij niet-instemmen geschil Landelijke Commissie Geschillen Uitspraak LCG ondersteuningsplan bij Inspectie Advies: ga eerder met elkaar om de tafel!

15 Overige medezeggenschap binnen het SWV
Samenwerkingsverband vormen Statuten voor Geschillenprocedure (G)MR advies duurzame samenwerking (art. 11 d Wms)? Niet over toetreden SWV Discussie: advies over wijze waarop Samenwerkingsverband vormen: Schoolbesturen samen bestuur (rechtspersoon), zijn verantwoordelijk voor onderwijs en ondersteuning op eigen scholen Statuten opgesteld Voorschriften basis samenwerking Geschillenprocedure binnen het SWV Inrichting SWV uiterlijk (G)MR advies (Wms art. 11 lid d) duurzame samenwerking? Niet over toetreden SWV, dat is verplicht Wel over wijze waarop samenwerking georganiseerd wordt (wanneer deze consequenties heeft voor eigen bestuur)

16 Overige medezeggenschap binnen het SWV
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Onderwijsvisie Kengetallen leerlingenpopulatie Basisondersteuning Ondersteuningsstructuur Extra ondersteuning MR adviesbevoegdheid (art. 11 r Wms) Evt. MR-P voor het SWV Iedere school schoolondersteuningsprofiel (SOP) Elementen SOP: Onderwijsvisie/-concept Kengetallen leerlingenpopulatie Basisondersteuning, curatief en preventief Ondersteuningsstructuur Extra ondersteuning Schoolbestuur verantwoordelijk opstellen WMS art. 11 lid r: MR adviesbevoegdheid Indien samenwerkingsverband personeel in dienst heeft: MR-P voor het SWV

17 Afsluiting Vragen?? Belangrijke websites:

18 Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs
HELPDESK: informatie ouders / personeel (gratis) STEUNPUNT: voorlichting / begeleiding Voorlichting medezeggenschap en passend onderwijs Model-reglementen/statuten voor OPR en MR-P Handreikingen inrichten ondersteuningsplanraad en beoordelen schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan. Instrument communicatie achterban ondersteuningsplanraad Voorbeeld faciliteitenregeling Maatwerk begeleiden oprichten ondersteuningsplanraad


Download ppt "Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google