De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

met als thema : Passend Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "met als thema : Passend Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 met als thema : Passend Onderwijs
welkom op deze informatieavond voor leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden met als thema : Passend Onderwijs

2 historie Verklaring Salamanca 1994
“Those with special educational needs must have access to regular schools, which should accommodate them within a child-centered pedagogy capable of meeting these needs.” “Regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving education for all; moreover, they provide an effective education to the majority of children and improve the efficiency and ultimately the cost-effectiveness of the entire education system.”

3 historie gehandicapten verdrag
europese richtlijnen gelijke behandeling college rechten van de mens WSNS sinds 1992 PAO start in 2004/2005 vele heroverwegingen nov ’14 wet gaat in

4 van een s.w.v. W.S.N.S. ……. naar ….een s.w.v. Passend Onderwijs

5 passend onderwijs? zorgplicht voor schoolbesturen
verplicht samenwerken in een samenwerkingsverband besturen kunnen zelf keuzes maken het rugzakje & landelijke indicatiecriteria verdwijnen arrangementen op maat samenwerking met gemeenten en jeugdzorg thuisnabij onderwijs ontwikkelingsperspectief de leerkracht moet goed worden toegerust alles bij één organisatie

6 zorgplicht wanneer ouders een leerling die extra ondersteuning behoeft op een school aanmelden, heeft het bestuur van die school de taak deze leerling een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te bieden indien niet op eigen school dan op andere school voor zorgplicht schoolbesturen aangesloten bij regionaal samenwerkingsverband samenwerkingsverband is rechtspersoon die rechtstreeks zorgbudget ontvangt naar rato aantal leerlingen

7 wat is passend onderwijs niet?
afschaffing van het speciaal basisonderwijs afschaffing van het speciaal onderwijs een bezuinigingsoperatie (m.u.v. de verevening) een nieuwe bureaucratische laag

8 taken samenwerkingsverband
samenhangend geheel zorgvoorzieningen afspraken over verdeling en toewijzing zorgmiddelen plaatsingsbeleid leerlingen op scholen (S)BO en SO adviseren over ondersteuningsbehoefte lln op school monitoren resultaten onderwijs zorgleerlingen voorlichting over hoe zorg voor lln is ingericht afstemmen met gemeenten alle taken van het SWV dienen te worden vastgelegd in het ondersteuningsplan

9 toezicht inspectie thuiszitters uitvoering wettelijke taken
spreiding doorstroom onderwijs opbrengsten inspectieoordelen scholen signalen ondersteuningsplan deskundigheid leerkrachten op gebied zorg

10 hoofdlijnennotitie missie en visie onderwijsondersteuning
professionalisering personeel afstemming gemeenten & jeugdzorg ouders en medezeggenschap kwaliteit van zorg bestuurlijke inrichting financiën

11 hoofdlijnennotitie vs ondersteuningsplan
hoofdlijnennotitie gaat over het WAT! op hoofdlijnen Ondersteuningsplan over het HOE! op inhoud

12 missie & visie alle kinderen in de regio succesvol naar school
kwalitatief hoogwaardig onderwijs aansluitend bij de onderwijsbehoeften zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving

13 missie & visie vertrouwen in de ontwikkelkracht van leerlingen en leerkracht in partnerschap met ouders passend onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen

14 onderwijs ondersteuning
schoolondersteuningsprofiel basis kwaliteit (inspectie) basis ondersteuning (niveau vastgesteld door SWV) extra ondersteuning arrangementen op maat toewijzing arrangementen

15 personeel directie, staf en administratie
zorgteam op schoolniveau (generalisten) expertiseteam (specialisten) toewijzingscommissie personeelsplan

16 gemeenten decentralisatie jeugdzorg opvoed en opgroei ondersteuning
regie vraagstuk op overeenstemming gericht overleg gezamenlijke missie: optimale ontplooiing in de breedste zin van het woord; gezond, veilig en positief opvoeden

17 ouders Ouders zijn de belangrijkste partner
bij alle gesprekken aanwezig belangrijke rol in zorgroute in basisondersteuning hoofdstuk ouders ouderconsulent pedagogisch en didactisch partnerschap dit vraagt ook wat van ouders zelf landelijke geschillenregeling onderwijsconsulenten

18 medezeggenschap geen instemming nodig aansluiting SWV Passend Onderwijs ondersteuningsplanraad (max. 27 leden) vaststellen ondersteuningsplan (helft ouders, helft personeel) de individuele MR-en van de scholen hebben instemmingsrecht op het schoolondersteuningsprofiel MR personeel SWV landelijke ondersteuning

19 financiën 1 ONDERSTEUNINGSBUDGET SWV - middelen lichte zorg (€156)
- middelen zware zorg (€323) TOTAAL: € 479,- per leerling Lichte zorg: - WSNS - SBO - middelen IB Zware zorg: - SO - Rugzakjes basisbekostiging

20 Financiën 2 totale budget nieuwe SWV € 2.122.095,- in 2020
verevening in 5 jaar tijd € start % % % % % % personele verplichtingen werkgelegenheidsafspraken in personeelsplan

21 Tijdpad vervolg Juni ’13 hoofdlijnennotitie
september ’13 oprichting nieuwe SWV maart ’13 inrichting voorlopige OPR 2013 inhoudelijke invulling ondersteuningsplan 2013 uitwerken schoolondersteuningsprofielen februari 2014 ondersteuningsplan gereed Augustus 2014 start wet Passend Onderwijs

22 Vragen & meer informatie

23 medezeggenschap binnen het nieuwe samenwerkinsverband
…. na de pauze …..


Download ppt "met als thema : Passend Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google