De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 & 18 november '08 Eindtermen van de opleiding en leerdoelen van OPO’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 & 18 november '08 Eindtermen van de opleiding en leerdoelen van OPO’s."— Transcript van de presentatie:

1 17 & 18 november '08 Eindtermen van de opleiding en leerdoelen van OPO’s

2 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling studenten - kenmerken curriculum eindtermen onderwijsvisie positionering onderzoeksgemeenschap/werkveld-alumni/maatschappij studenten - voorzieningen beleid omkaderng afstemming tussenOPO’s structuur en volgtijdelijkheid

3 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling studenten - kenmerken curriculum eindtermen onderwijsvisie positionering onderzoeksgemeenschap/werkveld-alumni/maatschappij studenten - voorzieningen beleid omkaderng afstemming tussenOPO’s structuur en volgtijdelijkheid

4 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Waarom eindtermen en leerdoelen? middel om ▪ leren en onderwijzen doelgerichter te maken ▪ transparant te communiceren

5 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Belang voor student ▪ Wat zal ik in deze opleiding/ dit opo leren? ▪ Wat zal ik op het einde van deze opleiding/dit opo kennen / kunnen? ▪ Is dit voor mij een interessante opleiding/ opo? ▪ Wat is het verschil met andere opleidingen/ opo’s?

6 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Belang voor docent/ didactisch team ▪ Hoe draagt mijn opleidingsonderdeel bij aan de eindtermen van de opleiding? ▪ Hoe moet ik de leeromgeving van mijn OPO vormgeven? ▪ Wat brengen studenten mee uit reeds gevolgde OPO’s? ▪ Hoe worden studenten beïnvloed door andere OPO’s? ▪ Hoe bouwen andere OPO’s verder op mijn OPO?

7 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Belang voor opleiding ▪ Hoe moeten we ons curriculum opbouwen en de opo’s onderling afstemmen? ▪ Wat is de plaats van geleende OPO’s (bijv. taalvakken, filosofie), stage, masterproef, …? ▪ Hoe kunnen we de volgtijdelijkheid in onze opleiding inbouwen?

8 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Belang voor externen ▪ Waar wil deze opleiding naartoe? ▪ Welke afgestudeerden willen ze afleveren? ▪ Bereid het huidige curriculum de studenten hierop voor?

9 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling eindtermen doelstellingen learning outcomes leerresultaten competenties (eind)kwalificaties kennis vaardigheden attitudes descriptoren VLIR/structuurdecreetBaMa-profielenDublin descriptoren Onderwijskundig referentiekader European Qualification Framework (EQF)

10 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Doelstellingen van de opleiding geven de intenties van de opleiding weer (geformuleerd vanuit de opleiding): ▪ Waar wil de opleiding met de studenten naartoe? ▪ Wat wil de opleiding de studenten aanleren/bijbrengen? ▪ Welk beeld heeft de opleiding van de alumnus? 10

11 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Eindtermen van de opleiding beschrijven wat de student moet kennen/kunnen en welke houding de student moet hebben na succesvol beëindigen van de opleiding (geformuleerd vanuit de student) 11 ▪ Algemene eindtermen ▪ Specifieke eindtermen ▪ Disciplinegebonden meer geconcretiseerde eindtermen ▪ Eindtermen voor een specifieke afstudeerrichting

12 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Leerdoelen van een OPO beschrijven wat de student moet kennen/kunnen en welke houding de student moet hebben na succesvol beëindigen van het opleidingsonderdeel (geformuleerd vanuit de student)

13 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling doelstellingen algemene eindtermen specifieke eindtermen OPO leerdoelen

14 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Bachelor in de Geografie ▪ Geografen bestuderen hoe menselijk handelen de biofysische en sociaal-economische omgeving beïnvloedt en hoe, omgekeerd, die biofysische en sociale omgeving een impact heeft op het menselijk handelen. ▪ De bacheloropleiding beoogt de studenten een grondige geografische basiskennis bij te brengen en hen de essentiële vaardigheden aan te leren om geografische kennis te verzamelen, te beschrijven,analyseren en te communiceren aan derden. ▪ Verder wordt hen de gelegenheid geboden om ook basiskennis op te doen over een ander, verwant wetenschapsdomein, hetgeen hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroot. Voorbeeld doelstelling

15 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Master in de Geografie ▪ De opleiding Geografie in Vlaanderen is gericht op het aanleren van de analytische en synthetische vermogens die nodig zijn voor het zelfstandig en kritisch begrijpen van de natuur- en menswetenschappelijke aspecten van de leefmilieuproblematiek in eigen land, in een Europese dimensie en op mondiaal niveau. ▪ Zij heeft de bedoeling de student in staat te stellen de relatie tussen samenleving en milieu op geïntegreerde wijze te benaderen. ▪ De student zal het brede werkterrein van de geograaf leren overzien en daarbinnen leren functioneren. Dit kan zowel in het domein van het fundamentele onderzoek, als in het domein van het toegepaste geografische onderzoek, als in het domein van de communicatie en educatie van de geografische wetenschap. Voorbeeld doelstelling

16 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Bachelor in de geografie ▪ De studenten hebben de nodige technische en analytische vaardigheden verworven om geografische data en probleemstellingen op een professionele manier te analyseren ▪ De student kan eenvoudige cartografische voorstellingen van verschillende types gegevens op een kritische en correcte manier analyseren en interpreteren ▪ De student kan bestaande geografische datasets analyseren m.b.v. de gepaste methodes. ▪ De student kan eenvoudige analyses van bodem- en waterstalen uitvoeren en correct rapporteren Voorbeeld eindtermen

17 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Voorbeeld leerdoelen van OPO Bachelor in de Geografie ▪ De studenten kunnen op basis van fundamentele fysische principes van de weerkunde minstens 3 verklaringen geven voor verschillende atmosferische fenomenen met behulp van computermodellen. ▪ De studenten kunnen eenvoudige technieken en modellen voor bevolkingsgroei zelfstandig toepassen op bestaande datareeksen en het resultaat verklaren.

18 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Aan de slag met eindtermen Te beschrijven aspecten ▪ Noodzakelijk ▪ Concretisering van de activiteit (actieve werkwoorden) ▪ Concretisering van de inhoud (het domein) ▪ Mogelijk ▪ Concretisering van het niveau (wat betreft inhoud en context) ▪bijv. basis/gevorderd/gespecialiseerd ▪bijv. eenvoudig/complex ▪ Concretisering van de voorwaarden ▪bijv. met behulp van gepaste technieken, in een onderzoekscontext …

19 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling ▪ De studenten hebben de technische en analytische vaardigheden verworven om eenvoudige geografische data en probleemstellingen op een professionele manier te analyseren Algemene eindterm

20 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling ▪ De student kan eenvoudige cartografische voorstellingen van verschillende types gegevens op een kritische en correcte manier analyseren en interpreteren met behulp van gepaste technieken Specifieke eindterm

21 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling ▪ De student kan eenvoudige ruimtelijke voorstellingen van verschillende types gegevens op een kritische en correcte manier analyseren en interpreteren met behulp van gepaste technieken Specifieke eindterm ACTIVITEIT

22 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling ▪ De student kan eenvoudige ruimtelijke voorstellingen van verschillende types gegevens op een kritische en correcte manier analyseren en interpreteren met behulp van gepaste technieken Specifieke eindterm ACTIVITEITINHOUD

23 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling ▪ De student kan eenvoudige ruimtelijke voorstellingen van verschillende types gegevens op een kritische en correcte manier analyseren en interpreteren met behulp van gepaste technieken Specifieke eindterm ACTIVITEITINHOUD NIVEAUVOORWAARDE

24 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Aan de slag met OPO leerdoelen Te beschrijven aspecten ▪ Noodzakelijk ▪ Concretisering van de activiteit (actieve werkwoorden) ▪ Concretisering van de inhoud (thema, deeldomein) ▪ Mogelijk ▪ Concretisering van de prestatie ▪omschrijving van de minimumprestatie die nog als succesvol kan worden aanvaard ▪bijv. binnen 2u, tenminste 3 kenmerken ▪ Concretisering van de voorwaarden ▪condities waaronder de student het gedrag moet vertonen ▪bijv. op basis van wetenschappelijk artikel, met behulp van een statistisch pakket

25 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Leerdoel van OPO De studenten kunnen op basis van fundamentele fysische principes van de weerkunde minstens 3 verklaringen geven voor verschillende atmosferische fenomenen met behulp van computermodellen.

26 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Leerdoel van OPO De studenten kunnen op basis van fundamentele fysische principes van de weerkunde minstens 3 verklaringen geven voor verschillende atmosferische fenomenen met behulp van computermodellen. ACTIVITEIT

27 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Leerdoel van OPO De studenten kunnen op basis van fundamentele fysische principes van de weerkunde minstens 3 verklaringen geven voor verschillende atmosferische fenomenen met behulp van computermodellen. ACTIVITEITINHOUD

28 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Leerdoel van OPO De studenten kunnen op basis van fundamentele fysische principes van de weerkunde minstens 3 verklaringen geven voor verschillende atmosferische fenomenen met behulp van computermodellen ACTIVITEITINHOUD VOORWAARDEPRESTATIE

29 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling eindtermen m.b.t. KENNIS eindtermen m.b.t. KENNIS TOEPASSEN eindtermen m.b.t. VAARDIGHEDEN eindtermen m.b.t. INZICHT - beschrijven - aangeven - onderkennen - beheersen - classificeren - identificeren - kunnen - verrichten - interpreteren - uitvoeren - bijdrage leveren - weergeven - evalueren - beoordelen - speculeren - uitvinden - aantonen - toepassen - analyseren - vergelijken - inschatten - ontwerpen - selecteren - rapporteren - presenteren - zich bewust zijn van - aanvoelen - verkiezen - ontwikkelen - waarderen - aanvaarden - verkrijgen - vormen - onder ogen zien - aanpassen - samenwerken - zich tolerant gedragen - oordeel formuleren - onderscheiden - uitleggen - een verklaring geven - afleiden - voorspellen - beredeneren - verdedigen - samenvatten - onderbouwen - beargumenteren - beredeneren - conclusies trekken - in verband brengen - verduidelijken - vertegenwoordigen Actieve werkwoorden voor eindtermen opleiding

30 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Actieve werkwoorden voor leerdoelen OPO eindtermen m.b.t. ‘reproduceren’ eindtermen m.b.t. ‘inzicht verwerven’ eindtermen m.b.t. ‘reflecteren’ eindtermen m.b.t. ‘affectieve of sociale vaardigheden’ - beschrijven - benoemen - opzeggen - vertellen - definiëren - stappen aangeven - herkennen - opsommen - aangeven - beschrijven - aanwijzen - onderkennen - in eigen woorden weergeven - onderscheiden - uitleggen - een verklaring geven - afleiden - voorspellen - beredeneren - verdedigen - samenvatten - aantonen - onderbouwen - beargumenteren - beredeneren - conclusies trekken - in verband brengen - verduidelijken - evalueren - beoordelen - speculeren - uitvinden - aantonen - toepassen - analyseren - vergelijken - inschatten - ontwerpen - selecteren - beargumenteren - zich bewust zijn van - aanvoelen - verkiezen - ontwikkelen - waarderen - aanvaarden - verkrijgen - vormen - onder ogen zien - aanpassen - samenwerken - zich tolerant gedragen

31 17 & 18 november '08 Onderwijsondersteuning: NETwerk in ontwikkeling Opdracht ▪ Individueel (15’) ▪ Herformuleer 3 eindtermen van het ORK dat je zonet geanalyseerd hebt ▪ In duo’s (25’) ▪ Bevraag de geherformuleerde eindtermen van je buur: ▪ Zijn de eindtermen goed geformuleerd? ▪ Is het voor jou duidelijk wat met de eindtermen wordt bedoeld?’ ▪ Welke feedback krijg je over je eigen eindtermen?


Download ppt "17 & 18 november '08 Eindtermen van de opleiding en leerdoelen van OPO’s."

Verwante presentaties


Ads door Google