De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Decentralisatie AWBZ Gemeenteraad Sliedrecht 19 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Decentralisatie AWBZ Gemeenteraad Sliedrecht 19 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 Decentralisatie AWBZ Gemeenteraad Sliedrecht 19 februari 2013

2 2 STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE AWBZ  Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Kabinet Rutte II: regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ - Brief VWS (Schippers en van Rijn): ‘Van systemen naar mensen’  Aanpak: - Programma aanpak AWBZ in de Drechtsteden - Voorbereiding op invoering vanaf 2015 - Ontwikkeling Innovatieagenda 2013-2014

3 3 Regeerakoord: ‘zorg nabij’ - De AWBZ extramurale zorg (begeleiding en persoonlijke verzorging) wordt vanaf 2015 door gemeenten uitgevoerd en gaat vallen onder de Wmo; - De AWBZ intramurale zorg wordt omgevormd tot een nieuwe landelijke voorziening waarin de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg (vanaf ZZP 5); - Extramuraliseren van ZZP 1 t/m 4 (scheiden wonen en zorg); - Extramurale verpleging wordt in 2017 van de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (ZVW); - Decentralisatie van inkomensregelingen (o.a. wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). Hieruit wordt een nieuwe gemeentelijke voorziening gefinancierd met een omvang van ruim 750 miljoen; - De aanspraak op de Wmo ‘(HO) wordt beperkt. Gemeenten behouden 25% van het budget voor een maatwerkvoorziening.

4 4 Wat komt er op gemeenten af? Decentralisatie AWBZ functies: extramurale zorg en ondersteuning Begeleiding (o.a. dagbesteding), persoonlijke verzorging Langdurige zorg AWBZ 2011: € 24,6 miljard Ongeveer € 5 miljard (€ 2,8 mld. begeleiding en € 2 mld. persoonlijke verzorging) wordt overgeheveld naar de Wmo Bezuiniging 25%!

5 5 Cijfers AWBZ begeleiding Drechtsteden 1. Inschatting budget (peiljaar 2010): € 41 mln. (excl. vervoer) 2. Aantal cliënten (regionaal): 3.523 (incl. 18- groep BJZ) 3. Grootste doelgroepen (aandeel 69%) : GGZ (1.067) en VG (973) 4. Grootste aanbieders: Rivas, Aafje, Gemiva, ASVZ, Syndion, Yulius 5. Gemiddeld 30% PGB en 70% ZIN

6 6 HOE WORDT EXTRAMURALE ZORG NU AANGEBODEN? - Zorgaanbieders (Verzorging & verpleging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg) - Individuele begeleiding (BGI) of als groepsbegeleiding (BGG) - Persoonlijke verzorging (en verpleging) - Zorg in natura (ZIN) of als PGB Wat komt er op gemeenten af?

7 7 Noodzaak tot samenwerking: Drechtstedelijke aanpak - Bestuursopdracht AWBZ: meervoudig lokaal - Programmatische aanpak: visie- en beleidsontwikkeling, implementatie - Samenwerking met betrokken zorgaanbieders, welzijnsaanbieders, Wmo adviesraden, cliëntenraden en gemeenteraden (themabijeenkomsten) - Samenwerking met VGZ (zorgverzekeraar/zorgkantoor) - Samenwerking met Jeugdzorg en Participatiewet (3D) - Bestuurlijke trekker: Harry Wagemakers - Ambtelijke organisatie: regionaal programmateam - Plan van aanpak en Tijdspad 2013 -2015

8 8 13 14 15 123412341234 ONTWIKKELING BELEIDSKADER AWBZ ONTWIKKELING INNOVATIE AGENDA ONTWIKKELING JURIDISCH KADER INKOOP / INKOOPORGANISATIE AWBZ ONTWIKKELING UITVOERINGSORGANISATIE

9 9 De kern van onze visie op begeleiding Wij staan voor een inclusieve samenleving, waar een ieder ongeacht zijn beperking als volwaardig burger mee kan doen, mee mag doen en mee wil doen (participatie). Wij verwachten dat mensen, binnen hun mogelijkheden, verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun naasten (eigen kracht en zelfredzaamheid). Wij zetten in op een kwalitatief goed en betaalbaar ondersteuningsaanbod, georganiseerd in de nabijheid van de burger en mantelzorger (burgernabij, in wijken en buurten).

10 10 Visie: perspectief van gemeenten (I) - Van verzekerd recht (AWBZ) naar compensatiebeginsel / participatie (WMO)  De nadere uitwerking van het compensatiebeginsel in de Wmo is een belangrijk onderdeel in de nieuwe aanpak - Het belang van lokale partners: innovatie van zorg en ondersteuning  Zorg en ondersteuning van aanbieders dient in samenhang en in wijken en buurten te worden geboden - De toegang (indicatiestelling) moet eenvoudiger en integraler  De huidige indicatiestelling is ingewikkeld en te smal georganiseerd, dit vraagt om een nieuwe manieren om de toegang tot zorg en ondersteuning te regelen

11 11 Visie: perspectief van gemeenten (II) – Keuzes in ondersteuningsaanbod  Wat is verantwoorde, kwalitatief goede ondersteuning voor welke doelgroep? – Zorg in Natura (ZIN) is voor gemeenten uitgangspunt.  Hoe gaan we in de toekomst om met PGB?  Onderzoek OCD in de regio Drechtsteden. – Evenwicht bereiken tussen kwaliteit van zorg en ondersteuning en betaalbaarheid  Hoe gaan we om met de stijgende kosten in de zorg?

12 12 Visie: perspectief van gemeenten (III) - Keuzevrijheid voor cliënten  De cliënt moet kunnen kiezen op basis van persoonlijke voorkeur, signatuur of noodzakelijke specialisatie, daarom gaan we contracten aan met alle bestaande aanbieders die voldoen aan de kwaliteitseisen -Samenhang realiseren tussen gemeentelijke beleidsvelden / 3 decentralisaties  AWBZ, WMO, Jeugdzorg, Wet werken naar vermogen (bijvoorbeeld: samenloop HH en begeleiding, dagbesteding, vervoer)

13 13 Innovatieagenda AWBZ 2013 -2014 – Verandering in de zorg en ondersteuning! – Pilots/experimenten in alle Drechtsteden: ontwikkeling sterke lokale aanpak op zorg en welzijn – Gezamenlijk proces met zorg- en welzijnsaanbieders – Convenant zorgkantoor/zorgverzekeraar VGZ – Co-financiering gemeenten, zorgaanbieders en VGZ


Download ppt "1 Decentralisatie AWBZ Gemeenteraad Sliedrecht 19 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google