De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewet WWB en de veranderingen WMO een stand van zaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewet WWB en de veranderingen WMO een stand van zaken"— Transcript van de presentatie:

1 Participatiewet WWB en de veranderingen WMO een stand van zaken
Participatiewet WWB en de veranderingen WMO een stand van zaken! 11 maart 2014 1

2 Programma Rol en positie SDD in de Drechtsteden
Decentralisaties Sociale Domein Participatiewet Maatregelen WWB en nog meer WMO 2015 vanuit de SDD Wat slechts zijdelings (of niet): Decentralisaties op lokaal of ZHZ-niveau (WMO 2015, Jeugdzorg) Huidig beleid en uitvoering 2

3 Participatiewet 3

4 Participatiewet gaat in per: 1-1-2015
Waarom? Visie – bezuiniging - decentralisatie Visie: iedereen werkt naar vermogen / participeert Bezuiniging: 1,6 miljard Decentralisatie: gemeente voert uit (Drechtst./SDD) Uitgangspunt: één regeling voor mensen aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt (WWB, Wsw, Wajong) = goedkoper en beter. Doel: meer mensen, m.n. mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij werkgevers

5 Participatiewet Wat verandert er?
Mensen met arbeidsvermogen niet meer in Wajong en Wsw (afgesloten), maar naar SDD Voor mensen nú in Wajong en Wsw verandert weinig / niets Mogelijkheden: loonkostensubsidie, beschut werk (gehandicapten), extra banen ( ) Meer mensen aan het werk/meer met bijstand?

6 Maatregelen WWB en nog meer
6

7 Maatregelen WWB wat zijn de veranderingen
Tegenprestatie: Iets terugdoen voor de maatschappij Wie, wat, hoe in te vullen door de gemeente Suggesties SZW + Wettelijk kader Kostendelersnorm: Landelijke beleid Lagere uitkering bij meer personen in 1 woning Uitzondering: studenten, personen jonger 21 jaar

8 Maatregelen WWB wat zijn de veranderingen
Arbeidsverplichtingen en sancties: Landelijke uniformiteit verplichtingen: o.a. solliciteren, verhuis/reisplicht, uiterlijk en gedrag Enige lokale/regionale beleidsruimte: hoogte en duur sanctie Bijzondere bijstand en minimabeleid: Vervallen categoriale regelingen: PBM moet anders! Extra Budget individueel Bijzondere Bijstand >>> voor wie, voor wat, hoe?

9 Enkele overige ontwikkelingen
Herziening kindregelingen van 11 naar 4 regelingen >> eenvoudiger, overzichtelijker, + / - (gaan) werken wordt lonender WTCG/maatwerkvoorz. inkomensondersteuning Wet Koopkrachttegemoetkoming sociale minima Beleidsevaluatie Minimabeleid wat werkt (niet)? wie bereikt? voor wie nodig? Etc.

10 “Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk”
Decentralisatie AWBZ Wmo Sociale samenhang Zelfredzaamheid & participatie Opvang “Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk”

11 Hervorming langdurige zorg
Drievoudig doel: Verbeteren kwaliteit zorg Vergroten onderlinge betrokkenheid Waarborgen financiële houdbaarheid Huidige taken AWBZ gaan naar: Wet langdurige zorg Zorgverzekeringswet Wmo 2015 Financiële regelingen gehandicapten gaan naar: Gemeentelijke (maatwerk)voorziening inkomenssteun (Wmo / individuele Bijzondere Bijstand / … )

12 Hervorming impliceert bezuiniging
Totale bezuiniging hervorming langdurige zorg: … MLD Taakstellingen voor gemeenten per 2015 volgens Regeerakkoord: 25% op (belangrijk deel) overgedragen AWBZ-taken 40% op huidige Wmo huishoudelijke ondersteuning 40% op Inkomensregelingen (inmiddels > 50%)

13 Hervorming loopt achter op schema
Wetgevingstrajecten hebben vertraging opgelopen Wetsvoorstel Wmo 2015: Aanbieding wetsvoorstel Tweede Kamer (januari 2014) Besluitvorming Tweede Kamer: maart 2014 (?) Besluitvorming Eerste kamer: ….? Wetsvoorstel intrekking financiële regelingen: Besluitvorming Tweede Kamer: januari 2014 Besluitvorming Eerste Kamer: maart 2014 (?)

14 Taken gemeenten Wmo 2015 Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden huiselijk geweld Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk inde eigen leefomgeving Bieden van opvang aan mensen die zich niet zelfstandig kunnen handhaven in de samenleving als gevolg van psychische of psychosociale aandoeningen of omdat zij -al dan niet gedwongen- de thuissituatie hebben verlaten Nieuwe taken vanaf 2015: Begeleiding + vervoer Verzorging bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen Kortdurend verblijf volwassenen Beschermde woonvoorzieningen (RIBW) voor mensen met psychische of psychosociale problemen Middelen voor cliëntondersteuning MEE Inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten

15 Implementatie en uitvoering Drechtsteden
Sinds eind 2011 meervoudig lokale voorbereiding: (Visiedocument/ Innovatieagenda /Sturingskader / PvA extramuralisering / Beleidsbrief / Voorstel serviceorganisatie / Consultatieversie beleidsplan Wmo 2015) Taakverdeling vanaf 2015: Wmo algemene maatregelen en voorzieningen individuele gemeenten Wmo opvang en langdurig verblijf (RIBW)  centrumgemeente Dordrecht Wmo maatwerkvoorzieningen en inkomenssteun  GRD/SDD Zorgvuldige implementatie via 2 sporen: transitie transformatie

16 Basisontwerp WMO Denk hierbij aan: sociale netwerk rondom de inwoners
kleine bewonersinitiatieven private voorzieningen Eigen kracht Basisontwerp WMO

17 Algemene voorzieningen
Denk hierbij aan: bestaande Wmo voorzieningen cliëntondersteuning gehele mantelzorgondersteuning brede bewonersinitiatieven Algemene voorzieningen Basisontwerp WMO

18 Maatwerkvoorzieningen
Denk hierbij aan: thuisondersteuning logeervoorziening activering inkomenssteun opvang Basisontwerp WMO Maatwerkvoorzieningen

19 Vragen? Wmo 2015 – 2018 Drechtsteden

20 Tot slot Discussie/vragenronde Meer en actuele informatie:
Kijk op onze website Stel een vraag via uw vertegenwoordiger op/bij Intermediairenbijeenkomst Informatiebijeenkomst Ketenpartners Zorg

21 Dank voor uw aandacht! 21


Download ppt "Participatiewet WWB en de veranderingen WMO een stand van zaken"

Verwante presentaties


Ads door Google