De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROCEDURE BETROKKEN ACTOREN RECHTSBESCHERMING De stedenbouwkundige vergunning VERBIST Advocaten www.verbist-law.be www.verbist-law.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROCEDURE BETROKKEN ACTOREN RECHTSBESCHERMING De stedenbouwkundige vergunning VERBIST Advocaten www.verbist-law.be www.verbist-law.be."— Transcript van de presentatie:

1 PROCEDURE BETROKKEN ACTOREN RECHTSBESCHERMING De stedenbouwkundige vergunning VERBIST Advocaten www.verbist-law.be www.verbist-law.be

2 A. Inleiding  Algemene regel: Er heerst in Vlaanderen een algemeen bouwverbod.  De uitzondering op deze regel is de stedenbouwkundige vergunning VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

3 A. Inleiding  Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. (DRO) (www.ruimtelijkeordening.be)www.ruimtelijkeordening.be VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

4 A. Inleiding  Artikel 99 DRO :”§ 1. Niemand mag zonder voorafgaande stedebouwkundige vergunning : 1° bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken (die geen betrekking hebben op de stabiliteit);” VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

5 B. Procedure  In normale omstandigheden (bij een gewone bouwheer zoals u en ik ) is het college van burgemeester en schepenen de vergunningverlenende overheid (artikel 106 DRO) VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

6 B. Procedure  De bouwheer van de Oosterweelverbinding is de BAM: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

7 B. Procedure  Wat is BAM?  Een vennootschap  Van publiek recht  Opgericht door :  het Vlaams Gewest  De NV Participatiemaatschappij Vlaanderen (op haar beurt een publiekrechtelijke rechtspersoon in handen van het Vlaams Gewest) VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

8 B. Procedure  Normaal staat een huis, een veranda, een justitiepaleis in één gemeente…  De Oosterweelverbinding loopt over twee gemeenten:  Gemeente Zwijndrecht  Stad Antwerpen VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

9 B. Procedure en actoren  Het gevolg hiervan is de toepassing van artikel 127 §1 DRO:  Als de aanvrager een publiekrechtelijke rechtspersoon is of wanneer de aanvraag betrekking heeft op werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang wordt de aanvraag ingediend bij en wordt de beslissing genomen door de Vlaamse regering of de (gedelegeerde) stedebouwkundige ambtenaar VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

10 B. Procedure en actoren  Dit betekent dat een publiekrechtelijke rechtspersoon BAM, die rechtstreeks of onrechtstreeks volledig in handen is van het Vlaams Gewest een vergunning aanvraagt die moet worden afgeleverd door de Vlaamse Regering of door de door deze regering gemachtigde ambtenaar. VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

11 B. Procedure en actoren  De aanvraag werd ingediend op 4 mei 2009.  Bij de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

12 B. Procedure en actoren  Het voorwerp van de vergunning:  De bouw van de Oosterweelverbinding  Aanleg van een stedelijke ringweg  Bouw van een ‘tuikabelbrug Lange Wapper’ (die het Albertkanaal, het Strasburgdok en de Royerssluis overspant)  Bouw van een aansluitingscomplex voor de ontsluiting van de haven  De bouw van een tunnel: de Oosterweeltunnel, onder de Schelde, met tol-infrastructuur  Opbraak en vernieuwing aansluiting naar Kennedytunnel VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

13 B. Procedure en actoren  Oosterweelverbinding is een onderdeel van het Masterplan Antwerpen Mobiel, wat een initiatief is van:  de Vlaamse Regering en  de Stad Antwerpen VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

14 B. Procedure en actoren  Artikel 127 DRO bepaalt dat een beslissing moet worden genomen binnen een termijn van 90 dagen na de ontvangst van de aanvraag (normaal voor 4 juli 2009)  Maar die termijn kan worden verlengd zonder sanctie… VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

15 B. Procedure en actoren  De stad Antwerpen  De gemeente Zwijndrecht  Geven ADVIES  Dit advies is niet bindend (De vergunningverlenende overheid kan er van afwijken)  Als er wordt afgeweken moet dit uitdrukkelijk en afdoende worden gemotiveerd.  Advies moet worden gegeven binnen 120 dagen ten rekenen vanaf de 14 e dag van het openbaar onderzoek (8 juni 2009)  Als dit niet tijdig gebeurt kan de overheid aan de adviesvereiste voorbij gaan. VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

16 B. Procedure en actoren  Openbaar onderzoek  Plannen  Milieueffectenrapport (rapport waarin de effecten op het milieu worden beschreven)  Stad Antwerpen  Gemeente Zwijndrecht VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

17 B. Procedure en actoren  Openbaar onderzoek  Dertig dagen  Van 26 mei 2009 tot donderdag 25 juni 2009.  De laatste dag is 24 juni 2009 VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

18 B. Procedure en actoren  Opmerkingen en bezwaren:  Schriftelijk  Best per aangetekende zending (bewijs)  Aan het college van burgemeester en schepenen  van Antwerpen  Van Zwijndrecht VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

19 B. Procedure en actoren  Wat gebeurt er met de bezwaarschriften?  De vergunningverlenende overheid moet deze opmerkingen en bezwaren onderzoeken.  Er is geen verplichting om met de bezwaren rekening te houden.  Er is geen verplichting om alle bezwaren te weerleggen: alleen wanneer met ernstige en gegronde bezwaren geen rekening wordt gehouden maakt dit een schending uit van de beginselen van behoorlijk bestuur. VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

20 B. Procedure en actoren  Praktische bezwaren  Juridische bezwaren  Technische bezwaren  Gezondheidsbezwaren  Milieubezwaren  Geluid  Fijn stof……….. VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

21 B. Procedure en actoren  De gemachtigde ambtenaar heeft twee mogelijkheden  Ofwel de vergunning weigeren  Ofwel de vergunning afleveren (mogelijk met het opleggen van voorwaarden) VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

22 C. Rechtsbescherming  De beslissing naar aanleiding van een vergunningsaanvraag is een administratieve rechtshandeling  Deze kan bestreden worden bij de RAAD VAN STATE VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

23 C. Rechtsbescherming  Als de vergunning wordt geweigerd kan BAM (of andere personen met een belang)een schorsings- en vernietigingsverzoek instellen bij de Raad van State  Als de vergunning wordt verleend kunnen alle belanghebbenden een schorsings-en vernietigingsverzoek instellen bij de Raad van State VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

24 C. Rechtsbescherming  Op welke gronden?  Milieueffectenrapport correct opgesteld?  Correct onderzoek van de ingediende bezwaren?  Voldoende onderzoek van de mogelijke alternatieven?  Goede ruimtelijke ordening?  Overeenstemming met het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Oosterweelverbinding”?  Schending van beginselen van behoorlijk bestuur?  Schending van de motiveringsplicht?  …. VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

25 C. Rechtsbescherming  De Raad van State kan de tenuitvoerlegging van de stedenbouwkundige vergunning schorsen en vernietigen VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

26 C. Rechtsbescherming  Vergelijking met het Deurganckdok  Raad van State had twee maal een beslissing vernietigd  De Vlaamse overheid koos voor een nieuwe techniek: de beslissingen werden niet meer genomen in een administratieve rechtshandeling doch in de vorm van een decreet.  Hiermee werd de bevoegdheid van de Raad van State uitgesloten VERBIST Advocaten www.verbist-law.be

27 Bijkomende info? VERBIST Advocaten www.verbist-law.be VERBIST Advocaten Publiek recht & Vastgoedrecht Graaf van Hoornestraat 34 2000 Antwerpen 03 288 11 56 03 288 11 87 info@verbist-law.be Stijn.verbist@verbist-law.be


Download ppt "PROCEDURE BETROKKEN ACTOREN RECHTSBESCHERMING De stedenbouwkundige vergunning VERBIST Advocaten www.verbist-law.be www.verbist-law.be."

Verwante presentaties


Ads door Google