De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interpretatie van artikel 12 ARBIS Beheer van wijzigingen VAN WONTERGHEM Frederik - FANC VAN DEN BERGHE Yves - Bel V.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interpretatie van artikel 12 ARBIS Beheer van wijzigingen VAN WONTERGHEM Frederik - FANC VAN DEN BERGHE Yves - Bel V."— Transcript van de presentatie:

1 Interpretatie van artikel 12 ARBIS Beheer van wijzigingen VAN WONTERGHEM Frederik - FANC VAN DEN BERGHE Yves - Bel V

2 Beheer van wijzigingen: waarom belangrijk???
Interne en internationale REX leert dat gebrek aan kennis van het concept gecombineerd met het doorvoeren van wijzigingen aan de basis ligt van belangrijke incidenten en ongevallen! Van ieder ontwerp tot wijziging of uitbreiding van de inrichting moet aangifte gedaan worden aan het Agentschap (Art.12 van het ARBIS). Voor de behandeling van wijzigingen zijn tevens artikel 23 van het ARBIS en eventuele voorwaarden uit in het vergunningsbesluit van de inrichting die betrekking hebben op de behandeling van wijzigingen van toepassing.

3 Beheer van wijzigingen reglementaire bepalingen
Artikel 12 ARBIS: Wijziging of uitbreiding inrichting Van ieder ontwerp tot wijziging of uitbreiding van de inrichting moet aangifte gedaan worden aan het Agentschap. Het Agentschap beslist of die wijziging of uitbreiding het voorwerp moet uitmaken van een nieuwe vergunning en/of milieu-effectbeoordeling. Eventuele specifieke vergunningsvoorwaarden Van ieder ontwerp tot wijziging of uitbreiding van de inrichting moet aangifte gedaan worden aan het Agentschap (Art.12 van het ARBIS). Voor de behandeling van wijzigingen zijn tevens artikel 23 van het ARBIS en eventuele voorwaarden uit in het vergunningsbesluit van de inrichting die betrekking hebben op de behandeling van wijzigingen van toepassing.

4 Beheer van wijzigingen reglementaire bepalingen
Artikel 23.1 ARBIS : Dienst fysische controle Taken dienst fysische controle 23.1.4° het onderzoek en de voorafgaande goedkeuring van de ontwerpen van installaties, die een gevaar voor blootstelling of criticaliteit inhouden en van hun inplanting in de inrichting (indien geen vergunning) ; 23.1.6° de ontvangst van de nieuwe installaties bedoeld in ° Taken erkende instelling / Bel V 23.8.3° de controle en de goedkeuring van de gunstige beslissingen van de dienst voor fysische controle betreffende de punten 4, 6,… Van ieder ontwerp tot wijziging of uitbreiding van de inrichting moet aangifte gedaan worden aan het Agentschap (Art.12 van het ARBIS). Voor de behandeling van wijzigingen zijn tevens artikel 23 van het ARBIS en eventuele voorwaarden uit in het vergunningsbesluit van de inrichting die betrekking hebben op de behandeling van wijzigingen van toepassing.

5 FANC richtlijn 006-029 Praktische uitwerking artikel 12 ARBIS Scope:
Inrichtingen van klasse I Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming Inhoud: Definities Criteria voor categorisatie wijziging Procedure In deze richtlijn wordt er een praktische uitwerking van deze wettelijke bepaling voorgesteld. Deze richtlijn is enkel van toepassing op die aspecten van wijzigingen van inrichtingen van klasse I die vallen onder de bevoegdheid van het Agentschap en BEL V, of van instellingen erkend voor de stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid. De wijzigingen met betrekking tot andere aspecten (milieuaspecten, fysieke beveiliging,…) moeten worden behandeld overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is en in overleg met de hiervoor bevoegde overheid.

6 Definitie wijziging Definitie wijziging Wat niet:
Wijzigingen, toevoegingen en uitbreidingen aan installaties / exploitatieprocédés / ‑processen Nieuwe activiteiten die niet reeds impliciet of expliciet goedgekeurd werden in de basisvergunning Wat niet: Onderhoudsoperaties, vervanging van oude onderdelen door dezelfde stukken bijwerking van procedures Er dient te worden benadrukt dat het woord « belangrijk » hier betrekking heeft op de vergunningsmatige aspecten (zie ARBIS art. 12) en niet op de technische aspecten, zelfs indien er in de meeste gevallen een correlatie tussen de twee bestaat. Wijziging De wijzigingen, toevoegingen en uitbreidingen aan installaties / exploitatieprocédés / ‑processen of nieuwe activiteiten die niet reeds impliciet of expliciet goedgekeurd werden in de basisvergunning moeten worden beschouwd als een « wijziging ». Wijzigingen in de organisatiestructuur (zoals beschreven in het Veiligheidsverslag) en wijzigingen van de exploitatievoorwaarden (bijvoorbeeld technische specificaties voor exploitatie, lozingslimieten) worden eveneens beschouwd als “wijzigingen”. In het algemeen: Worden wijzigingen van tijdelijke aard eveneens beschouwd als wijzigingen en moeten ze bijgevolg als dusdanig behandeld worden; Zijn onderhoudsoperaties, de vervanging van oude onderdelen door dezelfde stukken en de bijwerking van procedures geen “wijzigingen” in het kader van artikel 12.

7 Definitie wijziging Wat wel:
Wijzigingen organisatiestructuur (zoals beschreven in Veiligheidsverslag) Wijzigingen van de exploitatievoorwaarden (bijvoorbeeld technische specificaties voor exploitatie, lozingslimieten) Wijzigingen van tijdelijke aard Er dient te worden benadrukt dat het woord « belangrijk » hier betrekking heeft op de vergunningsmatige aspecten (zie ARBIS art. 12) en niet op de technische aspecten, zelfs indien er in de meeste gevallen een correlatie tussen de twee bestaat. Wijziging De wijzigingen, toevoegingen en uitbreidingen aan installaties / exploitatieprocédés / ‑processen of nieuwe activiteiten die niet reeds impliciet of expliciet goedgekeurd werden in de basisvergunning moeten worden beschouwd als een « wijziging ». Wijzigingen in de organisatiestructuur (zoals beschreven in het Veiligheidsverslag) en wijzigingen van de exploitatievoorwaarden (bijvoorbeeld technische specificaties voor exploitatie, lozingslimieten) worden eveneens beschouwd als “wijzigingen”. In het algemeen: Worden wijzigingen van tijdelijke aard eveneens beschouwd als wijzigingen en moeten ze bijgevolg als dusdanig behandeld worden; Zijn onderhoudsoperaties, de vervanging van oude onderdelen door dezelfde stukken en de bijwerking van procedures geen “wijzigingen” in het kader van artikel 12.

8 Categorieën wijziging (1)
Belangrijke wijziging Criteria: Evident belangrijk Wijziging kenmerken installatie/exploitatie expliciet vermeld in vergunningsbesluit Wijzigingen waarvoor handelingen met significant risico vereist zijn Impact op bevolking, werknemers en leefmilieu verhoogt of kan verhogen Radiologisch standpunt: normale werking, ongevallen Milieustandpunt Procedure: Vergunningsaanvraag volgens artikel 6 ARBIS Oplevering via Bel V (artikel 6.9) De wijzigingen kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld: Belangrijke wijziging Wijziging waarvoor een vergunning nodig is en waarvan de aanvraagprocedure analoog is aan deze voor een nieuwe vergunning volgens de procedure voor klasse I (artikel 6 van het ARBIS). Er dient tevens te worden opgemerkt dat artikel 12 voorziet dat er bij de vergunningsprocedure voor een uitbreiding/wijziging kan worden afgeweken van bepaalde administratieve formaliteiten. Twee aspecten van het wijzigingsontwerp moeten in aanmerking worden genomen voor de beoordeling van de mogelijk belangrijke aard ervan: De wijzigingsontwerpen die evident belangrijk zijn of waardoor die kenmerken van de installatie en/of de exploitatie worden gewijzigd die expliciet vermeld worden in de voorwaarden van het vergunningsbesluit. Bijvoorbeeld: vermogen van de reactor, beperking van de inventaris met betrekking tot splijtstoffen of andere radioactieve stoffen; Tot deze categorie van wijzigingen behoren eveneens de wijzigingen waarvoor handelingen vereist zijn die een significant risico inhouden. Bijvoorbeeld: de vervanging van belangrijke veiligheidscomponenten (stoomgenerator van een kerncentrale). De wijzigingsontwerpen van installaties waardoor de toegelaten impact op de bescherming van de werknemers, de bevolking en het leefmilieu verhoogt of kan verhogen. Bijvoorbeeld: Vanuit radiologisch standpunt op de bevolking en/of de werknemers: gevolgen tijdens normale werking; risico’s verbonden aan ongevallen geanalyseerd in het veiligheidsverslag, waaronder in het bijzonder het meest ernstige ongeval; Bijvoorbeeld: wijzigingen die een verhoging van de dosisdebieten door rechtstreekse blootstelling tot gevolg hebben, een significante verhoging van de bronterm waardoor de lozingen onder ongevalsomstandigheden wijzigt, … Vanuit milieustandpunt. Bijvoorbeeld: een wijziging van de lozingslimieten, significante wijziging van de aard van de lozingen, …

9 Categorieën wijziging (2)
Niet belangrijke wijziging Criteria: Mogelijke impact op stralingsbescherming/nucleaire veiligheid Verbeteringen of geen gevolgen qua impact op bevolking, werknemers en leefmilieu Geen vergunningsprocedure artikel 6 Wel via artikel 23: onderzoek goedkeuring en oplevering door DFC en Bel V De wijzigingen kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld: Belangrijke wijziging Niet-belangrijke wijziging Wijziging die een mogelijke impact heeft op de stralingsbescherming of de nucleaire veiligheid en die wordt behandeld overeenkomstig artikel 23 van het ARBIS, maar die niet moet worden onderworpen aan de vergunningsprocedure van artikel 6 van het ARBIS. Kleine wijziging Wijziging die geen potentiële impact heeft op de stralingsbescherming of de nucleaire veiligheid.

10 Categorieën wijziging (3)
Kleine wijziging (« niet- NBW ») Geen potentiële impact op stralingsbescherming/ nucleaire veiligheid Artikel 23 niet van toepassing: geen onderzoek, goedkeuring en oplevering door DFC / Bel V vereist De wijzigingen kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld: Belangrijke wijziging Niet-belangrijke wijziging Wijziging die een mogelijke impact heeft op de stralingsbescherming of de nucleaire veiligheid en die wordt behandeld overeenkomstig artikel 23 van het ARBIS, maar die niet moet worden onderworpen aan de vergunningsprocedure van artikel 6 van het ARBIS. Kleine wijziging Wijziging die geen potentiële impact heeft op de stralingsbescherming of de nucleaire veiligheid.

11 Procedure beheer wijzigingen
Procedure voor elke inrichting In overleg met Bel V Rekening houdende met specifieke kenmerken inrichting (bv. onderzoeksinstelling) Bepaalt praktische modaliteiten overleg DFC - Bel V Het bepalen van de categorie van een wijziging Het onderzoek, de goedkeuring en de oplevering van niet-belangrijke wijzigingen conform artikel 23 van het ARBIS Elke exploitant stelt (in overleg met de erkende instelling – BEL V) een procedure op voor het beheer van wijzigingen van de inrichting. Deze procedure verduidelijkt de praktische modaliteiten van het overleg tussen de dienst voor fysische controle en de erkende instelling – BEL V betreffende het bepalen van de categorie van een wijziging het onderzoek, de goedkeuring en de oplevering van niet-belangrijke wijzigingen conform artikel 23 van het ARBIS

12 Bepaling categorie wijziging (1)
Dienst Fysische controle Onderzoekt elk wijzigingsontwerp Doet voorstel van categorie (BW, NBW, KW) Overleg DFC - Bel V FANC komt tussen bij twijfel over BW / NBW Projectbeschrijving + justificatienota exploitant + advies Bel V en algemene procedure voor het bepalen van de categorie van de wijziging wordt in bijlage 1 schematisch voorgesteld. De dienst voor fysische controle van een inrichting van klasse I onderzoekt op voorhand elk wijzigingsontwerp en doet een voorstel van categorie (belangrijke wijziging, niet-belangrijke wijziging, kleine wijziging). Dit voorstel houdt rekening met de criteria zoals beschreven in punt 3 hierboven en wordt besproken met de erkende instelling/BEL V. Het bepalen van de categorie kan in drie stappen gebeuren: a) Evident belangrijke wijziging Wanneer het een belangrijke wijziging betreft, moet de exploitant op eigen initiatief de vergunningsaanvraag indienen conform artikel 6 van het ARBIS. b) Mogelijk belangrijke wijziging Wanneer de aard van de wijziging niet zo evident is, of wanneer ze door de exploitant of door de erkende instelling/BEL V als mogelijk belangrijk wordt beschouwd, dan wordt het voorstel tot wijziging door de exploitant overgemaakt aan het Agentschap. Dit voorstel gaat gepaard met een justificatienota op basis waarvan de al dan niet belangrijke aard van de wijziging kan worden beoordeeld, evenals het advies van de erkende instelling/BEL V. Na overleg met de erkende instelling/BEL V informeert het Agentschap de exploitant over zijn voorlopige beslissing inzake de categorie van de wijziging en stuurt hiervan bericht naar de erkende instelling/BEL V. Indien de exploitant binnen de 30 kalenderdagen hieromtrent geen opmerkingen heeft geuit, dan wordt de beslissing van het Agentschap definitief. In het tegenovergesteld geval heeft de exploitant het recht om door het Agentschap te worden gehoord dat, desgevallend, een gedetailleerde studie kan vragen. Het Agentschap kan eveneens zijn Wetenschappelijke Raad raadplegen. Het Agentschap kan evenwel bijzondere eisen stellen opdat de onbelangrijke aard van de wijziging zou kunnen behouden blijven. c) Niet-belangrijke wijziging Wanneer het een niet-belangrijke wijziging betreft, zal deze verder behandeld worden conform artikel 23 van het ARBIS. Wanneer het een kleine wijziging betreft, dan is de analyse, de goedkeuring en de oplevering van de wijziging door de dienst voor de fysische controle en de erkende instelling/BEL V overeenkomstig artikel 23 van het ARBIS niet vereist. De conclusies van het overleg tussen de dienst voor fysische controle en de erkende instelling / Bel V over de categorie van een wijziging, worden vermeld in een controleverslag van de erkende instelling /BEL V. In alle gevallen is bij een wijziging een aanpassing van de betrokken documenten (veiligheidsverslag, procedures,…) vereist, overeenkomstig de modaliteiten van de exploitant (bv. continue of periodieke aanpassing van het veiligheidsverslag).

13 Bepaling categorie wijziging (2)

14 Stakeholder overleg Richtlijn (rev1) werd voor commentaar overgemaakt aan exploitanten van klasse I Opmerkingen : Definitie wijzigingen (bv. organisatiestructuur) Procedure categorisatie wijzigingen mogelijk te log  Oplossing via procedure beheer wijzigingen (specifieke kenmerken inrichting, overleg DFC – Bel V) Resultaat: nieuwe versie richtlijn (rev2) Toekomst: Uitbreiding van klasse I naar alle NBI


Download ppt "Interpretatie van artikel 12 ARBIS Beheer van wijzigingen VAN WONTERGHEM Frederik - FANC VAN DEN BERGHE Yves - Bel V."

Verwante presentaties


Ads door Google