De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEZINSHERENIGING met subsidiair beschermden

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEZINSHERENIGING met subsidiair beschermden"— Transcript van de presentatie:

1 GEZINSHERENIGING met subsidiair beschermden
Wijziging na het arrest van het GwH van 26/09/2013 Praktische gids Partnervergadering - 24/02/2014

2 Arrest Grondwettelijk Hof
Arrest Grondwettelijk Hof. 26/09/2013, n°121/2013 Vrijstelling van materiële voorwaarden (bestaansmiddelen, huisvesting en ziekteverzekering) indien de aanvraag tot GH ingediend werd binnen het jaar dat volgt op de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus (SB) of op de toekenning van verblijf op basis van medische redenen (9ter) en als de verwantschapsband reeds bestond vóór de aankomst in België van de begunstigde van internationale bescherming (Zie punten B.15.6 & B.18.6 en B.15.3 & B.25.2) Gelijkstelling met erkende vluchtelingen

3 4 vragen: Quid na onterechte weigering GH?
Quid niet ingediende dossiers GH? Quid familieleden van subsidiair beschermden die een verblijf kregen o.b.v. art. 9 (HV), en niet o.b.v. art. 10 (GH)? Quid GH van minderjarigen met begunstigden SB na de termijn van één jaar?

4 Gezinshereniging (GH) onterecht geweigerd (tijdens eerste jaar na toekenning statuut)
NIEUWE AANVRAAG bij de diplomatieke post (algemene regel) Of mogelijkheid tot HERZIENING door Dienst Vreemdelingenzaken (uitzondering) Bij beoordeling plaatst DVZ zich op ogenblik van initiële aanvraag om na te gaan of aan voorwaarden voldaan. ! Enkel dossiers GH die « definitief » afgesloten werden Dossiers waar beroep hangende bij RVV? Beroep afwachten. RVV annuleert beslissing? DVZ neemt automatisch nieuwe beslissing (algemene regel).

5 NIEUWE AANVRAAG bij diplomatieke post
In nieuwe aanvraag verwijzen naar de onterecht geweigerde eerste aanvraag. Quid kosten ? (‘handling fee’, legalisatie documenten, medisch getuigschrift,…) Geen regeling voorzien, moeten opnieuw voorzien en betaald worden door de aanvrager. Geldigheid legalisatie verloopt na 6 maanden, DVZ beoordeelt geval per geval of ‘verstreken’ documenten aanvaard kunnen worden. « Definitief afgesloten dossiers: dus definitieve beslissing DVZ of na arrest Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) Nieuwe aanvraag =onbeperkt in tijd Legalisatie? Tijdsverloop tussen eerste en tweede aanvraag zal meespelen, net als persoonlijke omstandigheden van aanvrager.

6 Mogelijkheid tot HERZIENING van eerste aanvraag?
Enkel indien onmogelijkheid tot nieuwe aanvraag bij de diplomatieke post : Onmogelijkheid moet verbonden zijn aan de persoonlijke situatie van de aanvrager. Bewijs leveren dat men zich in de onmogelijkheid bevindt om zich te verplaatsen. Gevolgen van herziening : rechtszekerheid ? Geen termijn binnen de welke een nieuwe beslissing moet genomen worden. Geen mogelijkheid tot beroep indien besluit om niet te herzien. Onvoldoende te verwijzen naar een algemene situatie. Bijv. Syrische nationaliteit is geen voldoende bewijs van ‘onmogelijkheid’. =>Bewijs leveren dat men persoonlijk getroffen is. - Onmogelijkheid verplaatsen? Bijv. Attest UNHCR van verblijf in vluchtelingenkamp, medisch attest dat ernstige ziekte vaststelt, etc.

7 Niet ingediende dossiers?
Geen oplossing voorzien. DVZ : « Altijd mogelijkheid tot indienen van humanitair visum, onderzoek geval per geval » Dossiers die niet werden ingediend aangezien aanvragers te horen kregen dat dit geweigerd zou worden zonder te voldoen aan de voorwaarden (o.w.v. de praktijk van DVZ voor twee jaar lang). BCHV: indien bewijs dat ze destijds geïnformeerd werden over de wetgeving en de toepassing in praktijk door DVZ op dat ogenblik (bijv. attest van sociale partner, advocaat, etc.), is het indienen van humanitair visum een poging waard, zonder enige garantie op succes weliswaar.

8 Quid familieleden van SB die een humanitair visum (art
Quid familieleden van SB die een humanitair visum (art. 9) verkregen in plaats van een visum gezinshereniging (art. 10)? DVZ : « nieuwe aanvraag op basis van art. 10 mogelijk vanuit legaal verblijf in België, dus zonder bewijs buitengewone omstandigheden. » Bij beoordeling van nieuwe aanvraag plaatst DVZ zich op ogenblik van initiële aanvraag om na te gaan of aan voorwaarden voldaan. Bijv. Na een eerste weigering of na annulatie door RvV Belang? Andere gevolgen verblijf familieleden in België Mogelijks andere voorwaarden bij verlenging humanitair visum (bv. Bestaansmiddelen) Bijv. Verkrijgen arbeidskaart C niet mogelijk bij humanitair visum. Bijv. GH: A-kaart, na drie jaar/5 jaar omzetting in B-kaart.

9 GH voor minderjarigen met hun ouders die hier subsidiaire bescherming genieten (na termijn 1 jaar)
Art. 10, §2, al.3 : vrijstelling bestaansmiddelen (derdelander onbeperkt verblijf) Arrest GwH voorziet dit niet (dus geen volledige gelijkstelling tussen erkende vluchtelingen en begunstigden van SB) DVZ bevestigt niettemin per de vrijstelling, ook voor begunstigden van SB Ouders met SB hoeven ook na een termijn van één jaar geen bestaansmiddelen aan te tonen voor de GH met hun minderjarige kinderen.

10 Bedankt voor jullie aandacht! Nog vragen ?


Download ppt "GEZINSHERENIGING met subsidiair beschermden"

Verwante presentaties


Ads door Google