De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst OCMW-wetgeving Bevoegdheidsconflicten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst OCMW-wetgeving Bevoegdheidsconflicten"— Transcript van de presentatie:

1 Dienst OCMW-wetgeving Bevoegdheidsconflicten
TERRITORIALE BEVOEGDHEID VAN DE OCMW'S REGELING VAN DE BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN TUSSEN OCMW'S Bernard Note Dienst OCMW-wetgeving Bevoegdheidsconflicten 1

2 Aantal aanvragen tot regeling van bevoegdheidsconflicten
2

3 Procedure van aanvraag tot regeling van een bevoegdheidsconflict
Ontvangst van de steunaanvraag door 1ste OCMW Doorsturen naar het 2de OCMW dat bevoegd wordt geacht Binnen de 5 kalenderdagen Schriftelijk Motivering Aanvraag tot regeling van het bevoegdheidsconflict Binnen de 5 werkdagen Formulier Informatie: juridische en feitelijke elementen Beslissing tot onbevoegdheid van het 1ste OCMW 4. Beslissing van de Dienst Bevoegdheidsconflicten Versturen naar de betrokken OCMW's 3

4 Welk OCMW wordt als bevoegd aangeduid?
4

5 Nieuw aanvraagformulier tot regeling van een bevoegdheidsconflict
Aanvraagformulier aan de Minister van Maatschappelijke Integratie tot voorlopige oplossing van een bevoegdheidsconflict tussen de OCMW's, bij toepassing van artikel 15, paragraaf 4, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Per mail te versturen naar of per fax naar 02/ ) OCMW van: …………………………………………………………………………………………. Adres : ……………………………………………………………………. Contactpersoon: ………………………………………………. Tel. : ………………….. Fax :…………………………………… …………………………. Conflict met het OCMW van: ………………………………………. Datum steunaanvraag ingediend bij het eerste OCMW: ………………………………………… Aard van de gevraagde steun: ……………………………………………………………………. Gegevens betreffende de steunaanvrager Naam:…………………………………………………Voornaam: ………………………………. Geslacht: M - V Rijksregisternummer: ……………………………………. Inschrijving: in het bevolkingsregister vreemdelingenregister wachtregister * Van de gemeente: ……………………… * Hier het adres vermelden: ……………………… * Inschrijving in referteadres Geen inschrijving Gewoonlijke of feitelijke verblijfplaats op het ogenblik van de oorspronkelijke aanvraag (hier het adres vermelden: straat, nummer, postcode): ………………………………………………………………………………………… 5

6 AARD VAN DE BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN 2004-2010
6

7 Gewoonlijke verblijfplaats Algemene bevoegdheidsregel
Artikel 1,1°, van de wet van 02/04/1965 : "steunverlenend openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn": het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente op wier grondgebied zich een persoon bevindt die bijstand behoeft, wiens staat van behoeftigheid door dit openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn erkend werd en aan wie het centrum steun verleent waarvan de aard en, zo nodig, het bedrag door het centrum beoordeeld en bepaald worden " 7

8 Algemene bevoegdheidsregel Gewoonlijke verblijfplaats
OCMW van de gemeente waar de aanvrager gewoonlijk verblijft Bepaald op het ogenblik van de steunaanvraag Alle feitelijke omstandigheden 8

9 VERBLIJF IN EEN INSTELLING- Artikel 2, §1, wet 02. 04
VERBLIJF IN EEN INSTELLING- Artikel 2, §1, wet Bedoelde instellingen Psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch verzorgingstehuis, initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten Erkende instelling voor gehandicapten Erkende rustoorden voor bejaarden, erkende serviceflats of erkend woningcomplex met dienstverlening Erkend rust- en verzorgingstehuis Instelling waarin de persoon verplicht verblijft in uitvoering van een rechterlijke of administratieve beslissing (bijv.: gevangenis) Erkende instelling om personen in noodsituaties op te vangen en hen tijdelijk te huisvesten en te begeleiden (bijv.: erkend opvanghuizen) Instelling voor kinderen of privaat persoon die een minderjarig kind onder bezwarende titel huisvest 9

10 VERBLIJF IN EEN INSTELLING- Artikel 2, §1, wet 2 april 1965
Toepassingsvoorwaarden 1. Instellingen bedoeld in de wet 2. Aanvraag ingediend bij de opname / tijdens het verblijf in één van de bedoelde instellingen 3. Inschrijving Als hoofdverblijfplaats, In het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister - Op het ogenblik van zijn opname in de instelling 10

11 VERBLIJF IN EEN INSTELLING- Artikel 2, §1, wet 02.04.65
Inschrijving : Als hoofdverblijfplaats, In het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister Op het ogenblik van zijn opname in de instelling Verblijf zonder uitwerking (artikel 6 Wet ) 11

12 VERBLIJF IN EEN INSTELLING- Regel van de continuïteit van bevoegdheid
Bevoegd OCMW: OCMW van de gemeente waar de aanvrager was ingeschreven voor zijn hoofdverblijfplaats in het register op het ogenblik van zijn opname in de instelling Dit OCMW blijft bevoegd: Achtereenvolgende en ononderbroken opname door de bedoelde instellingen Behandeling in een verzorgingsinstelling gedurende het verblijf 12

13 VERBLIJF IN EEN INSTELLING Voorbeeld
Verblijft in erkend opvangtehuis Onderbreking ? Opname opvangtehuis A Opname opvangtehuis B Aanvraag Inschrijving Bevolkings-register Gemeente Y 01/12/10 Inschrijving Bevolkings-register Gemeente X 01/04/11 02/05/11 OCMW X OCMW Y 13

14 VERBLIJF IN EEN INSTELLING – Nieuw aanvraagformulier regeling bevoegdheidsconflict
De steunaanvrager die in een instelling of bij een privépersoon verblijft, bedoeld in artikel 2, §1 bijvoorbeeld: erkend opvangtehuis, erkend rusthuis, psychiatrisch ziekenhuis, enz. ). Naam van deze instelling Adres van deze instelling Erkenningsnummer van deze instelling De instelling wordt erkend als (aard van de instelling) Opnamedatum in de instelling Indien de aanvrager achtereenvolgend en ononderbroken in verschillende instellingen heeft verbleven: - de naam van de instellingen - de verschillende verblijfsperiodes in deze instellingen: - Opnamedatum - Ontslagdatum 14

15 STUDENTEN Artikel 2, §6, Wet 2 april 1965
Studenten met volledig leerplan of gelijkgeschakeld Ingeschreven in een erkende onderwijsinstelling, georganiseerd of gesubsidieerd door de gemeenschappen Inschrijving - als hoofdverblijfplaats, - in het bevolkings of vreemdelingen register - op het ogenblik van de steunaanvraag 15

16 STUDENT Het bevoegde OCMW
OCMW van de gemeente waar de student is ingeschreven als hoofdverblijfplaats, in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het ogenblik van de aanvraag Dit OCMW blijft bevoegd voor de gehele ononderbroken duur van de studies 16

17 STUDENT Regel van de continuiteit van bevoegdheid
Onderbreking studies? 1ste aanvraag Vraag aan OCMW Inschrijving Gemeente A 01/09/2010 Inschrijving Gemeente B OCMW A OCMW B 17

18 STUDENT Regel van de continuiteit van bevoegdheid
Onderbreking studies? 1ste aanvraag Vraag aan OCMW Inschrijving Gemeente A 01/09/2010 Inschrijving Gemeente B OCMW A OCMW B 18

19 STUDENT - Nieuw aanvraagformulier tot regeling van een bevoegdheidsconflict
Titel van de gevolgde studies: Studies met volledig leerplan: Deeltijds beroepssecundair onderwijs : Onderwijs voor sociale promotie, dagonderwijs, dat leidt tot een overeenstemmend getuigschrift van het onderwijs met voltijds leerplan: Leerovereenkomst voor de middenstand: Andere: Naam en adres van de onderwijsinstelling: Titel van het diploma: Titel die overeenkomt met het onderwijs met volledig leerplan Getuigschrift 19

20 STUDENT Nieuw formulier
Inschrijvingsdatum onderwijs Startdatum van de studiecyclus Datum van de allereerste steunaanvraag Het OCMW waar de eerste steunaanvraag werd ingediend Periodes van studieonderbrekingen Inschrijvingsdatum als werkzoekende Redenen waarom de studies werden onderbroken 20

21 ASIELZOEKER Artikel 2, §5, Wet van 2 april 1965
Lopende asielprocedure Bevoegd centrum: 1. Opvangcentrum aangeduid als verplichte inschrijvingsplaats (code 207) 2. OCMW aangeduid als verplichte inschrijvingsplaats (code 207) 3. OCMW van de gemeente waar hij is ingeschreven in het wachtregister 21

22 ASIELZOEKER Inschrijving in het wachtregister
"In afwijking van artikel 1, 1°, is bevoegd om maatschappelijke dienstverlening aan een kandidaat-vluchteling of aan een persoon die van de tijdelijke bescherming geniet in het kader van de massale toestroom van ontheemden toe te kennen, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn: a) van de gemeente waar hij in het wachtregister is ingeschreven, voor zover deze inschrijving niet het adres van de Dienst Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen betreft, of b) van de gemeente waar hij in de bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister is ingeschreven." 22

23 ASIELZOEKER - Nieuw aanvraagformulier tot regeling van een bevoegdheidsconflict
De verplichte inschrijvingsplaats (Code 207 in het wachtregister) : Opvangcentrum voor vluchtelingen OCMW Geen aanduiding in code 207 Inschrijving in het wachtregister van de gemeente: Ingeschreven op het adres van de Dienst Vreemdelingenzaken of het CGVS De asielprocedure: Loopt sinds: Is positief beëindigd sinds: Is negatief beëindigd (verblijft illegaal): sinds De aanvrager is geregulariseerd: sinds De aanvrager heeft een regularisatieaanvraag gedaan op basis van artikel 9bis of 9ter van de wet van 15/12/1980 die ontvankelijk werd verklaard: sinds 23

24 Personen die een opvangstructuur verlaten
Artikel 2, §8, van de wet van 2 april 1965 In afwijking van artikel 1, 1°, is het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waar de woonst zich bevindt waarvoor de betrokkene de huurwaarborg vraagt, bevoegd om deze hulp te verlenen bij het verlaten van een opvangstructuur in de zin van artikel 2, 10°, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen." 24

25 Het OCMW bevoegd door de huurwaarborg
Personen die een opvangstructuur verlaten Artikel 2, §8, wet van 02/04/65 Toepassingsgebied Geholpen persoon: personen die het recht hebben om een opvangstructuur te verlaten Aard van de hulp: huurwaarborg toe te kennen bij het verlaten van een opvangstructuur. Moment van de indiening van de steunaanvraag: bij het verlaten van een opvangstructuur. Het OCMW bevoegd door de huurwaarborg OCMW van de gemeente waar de woning zich bevindt 25

26 ASIELZOEKER - Nieuw aanvraagformulier tot regeling van een bevoegdheidsconflict
Gewoonlijke verblijfplaats op het ogenblik van de aanvraag: Verblijft in een opvangstructuur voor vluchtelingen: Verblijft niet in een opvangstructuur voor vluchtelingen: Datum van het verlaten van de opvangstructuur voor vluchtelingen: Aard van de steunaanvraag: Eerste huur Equivalent leefloon Installatiepremie Huurwaarborg: De aanvraag tot huurwaarborg werd ingediend -voor of na - het verlaten van de opvangstructuur voor vluchtelingen De woning bevindt zich in de gemeente: 26

27 DAKLOZE Artikel 2, § 7, Wet van 2 april 1965
"In afwijking van artikel 1, 1°, is bevoegd om maatschappelijke dienstverlening aan een dakloze persoon die niet verblijft in een instelling als bedoeld in § 1 toe te kennen, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waar de betrokkene zijn feitelijke verblijfplaats heeft. 27

28 Dienst OCMW-wetgeving Bevoegdheidsconflicten
TERRITORIALE BEVOEGDHEID VAN DE OCMW'S REGELING VAN DE BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN TUSSEN OCMW'S Bernard Note Dienst OCMW-wetgeving Bevoegdheidsconflicten 28


Download ppt "Dienst OCMW-wetgeving Bevoegdheidsconflicten"

Verwante presentaties


Ads door Google