De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

werken met zorg werk maken van zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "werken met zorg werk maken van zorg"— Transcript van de presentatie:

1 werken met zorg werk maken van zorg
pedagogische werkdag ....school

2 werken met zorg werk maken van zorg

3 een kijk op ... PRODIA : protocollen diagnostiek
een vernieuwd zorgcontinuüm HGW : handelingsgericht werken

4 SITUERING PRODIA (PROtocollen DIAgnostiek) : consensus verschillende netten : onderwijskoepels en CLB overheid wetenschappelijk onderzoek

5 SITUERING PRODIA (PROtocollen DIAgnostiek) :
Integratie van verschillende denkkaders protocollen een continuüm van zorg Handelingsgericht werken - HGW (school) Handelingsgerichte diagnostiek – HGD (CLB) Faire diagnostiek (kansarmen en allochtonen) Rechtspositie en hulpverleningshouding

6 SITUERING protocollen Handelingsgericht werken - HGW (school)
PRODIA (PROtocollen DIAgnostiek) : Integratie van verschillende denkkaders protocollen concreet uitgewerkte procedures om in de diagnostische praktijk te handelen en te beslissen specifieke instrumenten met de interpretatie- en beslissingscriteria in functie van een vraag. = de leidraad om het diagnostisch proces te structureren een continuüm van zorg Handelingsgericht werken - HGW (school) Handelingsgerichte diagnostiek – HGD (CLB) Faire diagnostiek (kansarmen en allochtonen) Rechtspositie en hulpverleningshouding

7

8 SITUERING PRODIA (PROtocollen DIAgnostiek) :
Integratie van verschillende denkkaders een continuüm van zorg Handelingsgericht werken - HGW (school) Handelingsgerichte diagnostiek – HGD (CLB) Faire diagnostiek (kansarmen en allochtonen) Rechtspositie en hulpverleningshouding

9 preventieve basiszorg
zorgvisie fase 0 preventieve basiszorg fase 1 verhoogde zorg zorgvisie fase 2 zorgvisie uitbreiding van zorg overstap naar school op maat fase 3

10 zorgvisie zorgvisie zorgvisie
zorgvisie zorgvisie

11 een continuüm van zorg zorgvisie
- “Een opvatting over hoe de zorg georganiseerd moet zijn uitgaand van een bepaald mensbeeld.” - “De missie van een school/scholengemeenschap over haar idee, normen en waarden over zorg, de aard en de omvang van de doelgroepen, het zorgbeleid, de vormgeving van de organisatie en de middelen binnen haar onderwijscontext.” zorgvisie

12 een continuüm van zorg zorgvisie zorg ? pedagogisch project
organisatie opdracht van elke leerkracht /elk personeelslid zorg ? overlegmomenten leren van alle leerlingen zorgvisie middelen beleidsvoering denkkaders doorstroming en oriëntering onthaal- en inschrijvingsbeleid evalueren en rapporteren procedures en afspraken

13

14 zorgvisie zorgvisie zorgvisie
Fase 0: preventieve basiszorg Fase 1: verhoogde zorg zorgvisie zorgvisie Fase 2: uitbreiding van zorg Fase 3:overstap naar school op maat

15 zorgvisie zorgvisie zorgvisie
Fase 0: preventieve basiszorg zorgvisie zorgvisie

16 Fase 0: preventieve basiszorg
Ontwikkeling van alle leerlingen stimuleren Preventie via uitbouw krachtige leeromgeving leraar als spilfiguur - rijk milieu (ruimte en materialen) - rijk activiteitenaanbod (inhoud, leerstof, opdrachten) - rijke begeleiding (werk- en groeperingsvormen,klasklimaat,evaluatie)

17 Fase 0: preventieve basiszorg
Kwaliteitsonderwijs : basiszorg = omgaan met de uitgangspunten van HGW - in de klascontext / groepsgericht - met alle leerlingen - in een uitgetekend zorgbeleid: optimale onderwijskansen bieden - gericht op het welbevinden van alle leerlingen - gericht op een brede ontplooiing en ontwikkeling - opvolging van vorderingen en uitval van alle leerlingen - vertrekkend van het curriculum - onderwijsbehoeften opmerken

18 Fase 0: preventieve basiszorg
de (klas)leraar zorgt voor een krachtige leeromgeving met motiverende taken heeft een gestructureerde basisaanpak die rekening houdt met alle leerlingen biedt optimale onderwijskansen voor alle leerlingen stimuleert een brede ontwikkeling van alle leerlingen differentieert en gaat om met diversiteit hanteert een flexibele klasorganisatie volgt alle leerlingen op gebruikt een goede didactiek en methodiek is de eerstelijnshulp zoekt vanuit een gedeelde deskundigheid naar oplossingen

19 zorgvisie zorgvisie zorgvisie
Fase 0: preventieve basiszorg Fase 1: verhoogde zorg zorgvisie zorgvisie

20 Fase 1: verhoogde zorg leerling met specifieke ondersteuningsbehoefte
- structurele, proactieve en preventieve acties volstaan niet (meer) binnen de reguliere werking en de extra omkadering - kleine snelle, concrete doelen stellen met een effectieve feedback op korte termijn - doelen concreet verwoorden : ambitieus, hoge verwachtingen, uitdagend en haalbaar >> zone van de naaste ontwikkeling - Hulpvraag in gekaderd intern zorgoverleg: verzamelen van informatie onderwijsbehoeften en aanpak bepalen ondersteuningsbehoeften plannen, handelen en evalueren ouders en leerlingen nauw betrekken

21 Fase 1: verhoogde zorg Hulpzinnen die onderwijsbehoeften helpen bepalen Deze leerling heeft: - een instructie nodig die... - opdrachten, taken, (leer)activiteiten, materialen nodig die... - een leeromgeving of werkvormen nodig die... - feedback nodig die... - klasgenoten nodig die .. - een leerkracht nodig die.. - ouders nodig die... - ... om doelen te halen.

22 Fase 1: verhoogde zorg de (klas)leraar
gaat in op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen realiseert de zorg binnen de klascontext volgt de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften nauw op overlegt intern de zorginterventies werkt nauw samen met het zorgteam (en CLB) betrekt de leerling en de ouders bij de zorginitiatieven streeft naar het realiseren van het gemeenschappelijk curriculum / groepswerkplan gaat verder met differentiëren

23 zorgvisie zorgvisie zorgvisie
Fase 0: preventieve basiszorg Fase 1: verhoogde zorg zorgvisie zorgvisie Fase 2: uitbreiding van zorg

24 Fase 2: uitbreiding van zorg
Een leerling profiteert onvoldoende van de klasaanpak en doelen worden niet behaald. Een leerling ontwikkelt of gedraagt zich anders dan de verwachtingen. Het (zorg)team heeft geen zicht op wat reële doelen voor deze leerling kunnen zijn. Er is nood aan feedback, ondersteuning bij het formuleren van onderwijsbehoeften. Er is een vermoeden van een andere / ernstige / complexere problematiek.

25 Fase 2: uitbreiding van zorg
Signaleren – Analyseren formeel gekaderd overleg met verschillende participanten Multi Disciplinair Overleg / klassenraad / cel leerlingenbegeleiding mogelijk opstarten van een diagnostisch proces handelingsplan(ning)

26 Fase 2: uitbreiding van zorg
de (klas)leraar signaleert aan het MDO / de klassenraad / cel leerlingenbegeleiding neemt de leiding van het zorgoverleg i.s.m. de betrokkenen het MDO / de klassenraad / cel leerlingenbegeleiding doet aan probleemstelling en bespreekt de specifieke maatregelen zoals dispenseren en evt. curriculumdifferentiatie communiceert met ouders en leerling bespreekt met alle betrokkenen wat haalbaar is binnen en buiten de klascontext overlegt met externe hulpverleners

27 Fase 2: uitbreiding van zorg
Multi Disciplinair Overleg (MDO) zenuwcentrum voor beslissingen voor zorginitiatieven - onderwijs - en opvoedingsbehoeften van het individuele kind - ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en ouders CLB: bevoorrechte partner en draaischijffunctie  Handelingsgerichte diagnostiek  medewerking van relevante externen

28 diagnostisch model

29 zorgvisie zorgvisie zorgvisie
Fase 0: preventieve basiszorg Fase 1: verhoogde zorg zorgvisie zorgvisie Fase 2: uitbreiding van zorg Fase 3:overstap naar school op maat

30 Fase 3: overstap naar school op maat
Een school die adequater en gerichter inspeelt op de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerling. - GOK- decreet : inschrijvingsrecht - structurele en organisatorische afstemming op de onderwijsbehoeften - passend onderwijsaanbod - gewoon of buitengewoon onderwijs - Bao : procedure van Draagkracht afweging (cfr. inschrijvingsdecreet) - onthaal – en inschrijvingsbeleid

31 Fase 3: overstap naar school op maat
het MDO / de klassenraad / cel leerlingenbegeleiding en de (klas)leraar stellen een onvoldoende draagvlak vast om blijvend in te gaan op de specifieke onderwijsbehoeften ontoereikende eigen initiatieven voor hulp op school  ontoereikende beleidsinitiatieven voor hulp op school (GON, ION) blijven de leerling ondersteunen communiceren met de betrokken partners bespreken mogelijk alternatieven en ondersteunen het proces begeleiden de ouders en de leerling bij de overstap  procedure

32 zorgvisie zorgvisie zorgvisie
Fase 0: preventieve basiszorg Fase 1: verhoogde zorg zorgvisie zorgvisie Fase 2: uitbreiding van zorg Fase 3:overstap naar school op maat

33 SITUERING PRODIA (PROtocollen DIAgnostiek) :
Integratie van verschillende denkkaders een continuüm van zorg Handelingsgericht werken - HGW (school) Handelingsgerichte diagnostiek – HGD (CLB) Faire diagnostiek (kansarmen en allochtonen) Rechtspositie en hulpverleningshouding

34 Een visie op onderwijs Adaptief onderwijs :
omgaan met verschillen / gelijke kansen Sommige kinderen profiteren onvoldoende van de onderwijsleeromgeving. Daarom : doelbewust afstemmen van de onderwijsleersituatie op verschillen tussen leerlingen van dezelfde groep.

35 Handelingsgericht werken (HGW)
De uitgangspunten 1. onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 2. afstemming en wisselwerking 3. de leerkracht doet er toe 4. aandacht voor het positieve 5. constructieve samenwerking 6. doelgericht (samen)werken 7. systematisch en transparant

36 Methodiek voor onderwijs
Gemeenschappelijk visie en taal Wetenschappelijk ondersteund (evidence based) Mee in evolutie met de nieuwe kijk op zorg en handicap (maatschappelijke ontwikkelingen) Kwaliteitsindicatoren voor zorgbeleid

37 werken met zorg werk maken van zorg
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Brugge

38 werken met zorg werk maken van zorg
Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Brugge


Download ppt "werken met zorg werk maken van zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google