De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raadsledenbijeenkomst 15 april

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raadsledenbijeenkomst 15 april"— Transcript van de presentatie:

1 Raadsledenbijeenkomst 15 april
DR’AN IN DE TRANSITIES Regionale samenwerkingsopgaven sociaal domein in de Achterhoek Raadsledenbijeenkomst 15 april In december is door alle Achterhoekse gemeenten de notitie Dr’an in de transities vastgesteld met daarin de regionale opgaven. Daar zijn we voortvarend mee aan de slag gegaan. Vandaag vertellen we over de stand van zaken.

2 PROCES TOT NU TOE Begin 2013 Achterhoekse kaderstelling sociaal domein
2013 verkenning op regionale samenwerking in opgaven sociaal domein Eind 2013 Dr’an in de transities: 7 opdrachten Nu uitwerken opdrachten uit Dr’an

3 Stand van zaken wetgeving
Jeugdwet: Wetsvoorstel aangenomen door EK Uitvoeringsbesluit jeugdhulp: internetconsultatie Participatiewet: Wetsvoorstel aangenomen door TK, door naar EK WMO-AWBZ: Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling Wet langdurige zorg: ook ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

4 OP HET LIJF GESCHREVEN zelfredzaam, toegankelijk, duurzaam, leefwereld, meedoen naar vermogen, maatwerk: de uitgangspunten van 3d zitten heel dicht op de regionale cultuur en gewoonten in alles: werken en denken vanuit de vraag van burgers, zo dichtbij mogelijk lokaal wat kan, bovenlokaal waar blijkt dat dat slimmer is voor de inwoner werken vanuit wensen van inwoners, regels en wetten volgen de leefwereld doen wat nodig is, op de juiste tijd, binnen budgetten de transformatie is niet klaar op 1/1/2015, spannend maar we laten de kop niet gek maken de informele netwerken helpen om door deze complexiteit te sturen we gaan erop af, niet bang, openhartig over onzekerheid en fouten, en lerend eenvoud maken door overzicht wat we regionaal doen, vooral lokaal aan de slag voor Achterhoekers is het heel normaal voor elkaar klaar te staan. er zijn allerlei tradities die uitdrukken er voor elkaar te zijn bij geboorte en dood en de gebeurtenissen daartussen. De zelfredzaamheid is over het algemeen groot, net zoals de betrokkenheid bij de gemeenschap. Leed en plezier wordt gedeeld, op gepaste afstand als dat nodig is. De lokale overheid is hierin altijd al een betrokkene geweest, dichtbij en gericht op lokaal maatwerk. Mensen kennen elkaar. je bent eerder je en jij dan die meneer of mevrouw van de gemeente of van een zorginstelling. De 3 decentralisaties zijn daarmee eigenlijk voor de Achterhoek niets nieuws. De uitgangspunten van 3d passen heel goed bij de gewoontes in de regio en die worden vanzelfsprekend gedragen. Zo vanzelfsprekend dat we ze zelden tegen elkaar uitspreken. De gemeenten in de Achterhoek organiseren 3d zo dichtbij en lokaal als mogelijk is en doen bovenlokaal waar blijkt dat dat slim en beter is voor burgers. In het bedenken en uitwerken is de lokale gemeenschap het vertrekpunt en wordt gezocht naar de best passende aansluiting voor wat betreft regels en systemen. De drie decentralisaties zijn in hun organisatorische implementatie complex, omdat er veel moet, in korte tijd, met een sterke budgettaire kaderstelling, en verschillende bovenlokale en regionale samenwerkingen. De transformatie is nog niet klaar op 1 januari 2015, in zekere zin begint die dan pas, in ieder geval voor de burgers. Het is een spannende tijd, maar we laten onze kop daarbij niet gek maken. We proberen dit naar eer en geweten zo goed mogelijk te doen, daarbij stevig gebruik makend van de sterke informele netwerken. Niet bang om fouten te maken, openhartig naar de burger en snel leren van fouten.

5 OPDRACHTEN DR’AN Kennis delen en kennis ontwikkelen
Zicht op complexe ondersteuningsvraag gericht op participatie en zelfredzaamheid Gezamenlijke financiering van gespecialiseerde voorzieningen Uniforme toeleiding naar gespecialiseerde voorzieningen Gemeenschappelijk inkoopkader op diverse ondersteuningsvormen Gezamenlijk vormgeven van een aantal uitvoeringstaken Gemeenschappelijk vormgeven aan onderdelen van de bedrijfsvoering in de back-office

6 Stuurinformatie De ontwikkelingen in de transities worden aangevlogen vanuit het uitgangspunt, lokaal wat kan en regionaal wat moet. Vanuit dat punt is de nieuwe projectstructuur 3D regionaal ingezet en zijn opdrachten geformuleerd. In veel gevallen hebben ontwikkelingen lokaal en regionaal invloed op elkaar. Dit betekent niet dat op elkaar gewacht moet worden bij ontwikkelingen, maar wel dat er rekening mee moet worden gehouden dat ontwikkelingen niet dubbel worden ingevuld. Het is belangrijk dat de gemeente haar eigen keuzes maakt en deze inbrengt in de regionale projectgroepen. Door samenwerking in regionaal verband kunnen keuzes anders uitpakken dan de inzet van de gemeenten is. In dat geval zal lokaal moeten worden besloten of deelgenomen wordt aan de samenwerking, zoals regionaal voorgesteld. Tussen de lokale en regionale projecten zijn afhankelijkheden te benoemen. Hieronder wordt een inventarisatie van de relaties gegeven tussen de regionale vraagstukken en lokale ontwikkelingen. Bij deze inventarisatie worden de afhankelijkheden benoemd vanuit de regionale vraagstukken op de lokale ontwikkelingen voor zover bekend. Via de stoplichtkleuren is aangegeven of en hoe kritisch de afhankelijkheden zijn. suggestie: in deze excel sheet is een onderscheid gemaakt tussen de lokale en regionale activiteiten. van de regionale activiteiten is aangegeven hoe het ervoor staat: groen: loopt goed oranje: in de gaten houden, kritisch rood: vraagt bestuurlijke aandacht Ter info: Een Service level agreement (SLA) (Serviceniveau-overeenkomst) - Dienstenniveau-overeenkomst (DNO) of Product level agreement (PLA),[1] is een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. Er wordt afgesproken wat de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn van de te leveren dienst of product, om deze later te kunnen toetsen. In een SLA worden de rechten en plichten van beide partijen omschreven. Een SLA kan als afspraak bestaan tussen zowel externe (leverancier) als interne (klant) partijen binnen een organisatie.

7 Stand van zaken opdrachten
kennis en communicatie onder controle, volgens plan vraagverheldering en toeleiding specialistische ondersteuning kritisch, extra aandacht nodig voor het wat (mogelijk onderscheid tussen 2015 en 2016 e.v.) en inrichten toeleiding bekostiging inkoop onder controle, vinger aan de pols houden m.b.t bestek en facturering uitvoeringstaken onder controle, loopt volgens plan bedrijfsvoering back office onder controle, vinger aan de pols houden m.b.t. ontvangt cliëntgegevens en uitvoering privacy- en beveiliging maatregelen beleid jeugd, participatie en Wmo onder controle, vinger aan de pols houden m.b.t. bestek en sla’s We hebben de opdrachten uit Dr’an in 8 projecten ondergebracht. Het plan van aanpak is in januari besproken. Dit is de stand van zaken nu. Op onderdelen zullen er straks stukken voorgelegd worden.

8 Lokaal wat kan, regionaal waar slimmer
de kernopgaven voor de komende maanden, lokaal inrichting lokale toegang uitwerking en implementatie resultaatsturing bedrijfsvoering/financien de kernopgaven regionaal voor de komende maanden toeleiding specialistische hulp inkoopafspraken specialisaties hulp ontvangst cliëntgegevens en overgangsrecht Op basis van de vorige sheets hebben we een aantal kernopgaven voor de komende periode. Dit betreft zowel lokale als regionale opgaven. Dit zijn de meest ‘kritische’.


Download ppt "Raadsledenbijeenkomst 15 april"

Verwante presentaties


Ads door Google