De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reorganisatie: sterker uit de reorganisatie, valkuilen en invloed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reorganisatie: sterker uit de reorganisatie, valkuilen en invloed."— Transcript van de presentatie:

1 Reorganisatie: sterker uit de reorganisatie, valkuilen en invloed

2 Veel voorkomende aanleidingen Jaarcijfers blijven (ver) achter bij begroting De omzet (van één productlijn) loopt structureel terug Er zijn stevige bezuinigingen in zicht (zorg) De aansturing faalt Een afdeling functioneert niet Een werksoort raakt overbodig ……….

3 Sterker uit de reorganisatie Reorganisatie doorgevoerd die wenselijk was –Substantieel knelpunt verkleind of verdwenen –Organisatie is sterker Tegen minimale sociale kosten –Werknemers minimaal beschadigd OR heeft invloed gehad op definitieve besluit

4 Speerpunten Bij reorganisaties hanteren werkgevers vaak begrip “ratio” –“Solvabiliteit moet verbeterd” –“Current-ratio moet verbeterd” –“Kosten moeten lager (resultaat hoger)” OR kan daar eigen speerpunten naast zetten –Uitgaven voor mobiliteit op zelfde niveau –Verhouding vast/los personeel –Etc.

5 Speerpunten De OR zonder eigen speerpunten blijft gevangen in denkkader werkgever –Natuurlijk kan OR op eigen kracht tot gelijke ratio’s komen Hoe de speerpunten van de OR te realiseren?

6 De formele positie van de OR in reorganisaties Art. 25 WOR –Adviesrecht vastgemaakt aan “voorgenomen besluit” bestuurder –Indien het voorgenomen besluit past in rijtje 25.1 –Voorgenomen besluit moet bevatten: besluit, motivatie, gevolgen, hoe gevolgen opgevangen –Formele route: bestuurder stelt adviesvraag, OR geeft advies, bestuurder neemt definitief besluit –Als definitief besluit afwijkt van adviesrecht: beroepsmogelijkheid.

7 Adviesrecht: items a.Overdracht zeggenschap b.Overname andere onderneming c.Beëindiging werkzaamheden d.Inkrimping, uitbreiding of wijziging werkzaamheden e.Wijziging in organisatie of infrastructuur f.Wijziging vestigingsplaats g.Groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten h.Belangrijke investeringen i.Aantrekken belangrijk krediet j.Verstrekken belangrijk krediet of stellen van zekerheid k.Invoering of wijziging technologische voorziening l.Maatregelen m.b.t. de zorg voor het milieu m.Regeling m.b.t. het dragen van eigen risico

8 Kern Kern formeel adviesrecht: –OR mag iets vinden van voorgenomen besluit bestuurder –Daarna neemt bestuurder zijn besluit –Geen onderhandeling

9 Cultuurclash: waarschuwing Bestuurder: –Heel traject gehad, extern rapport, discussies in MT, nu los…. Wil graag commentaar op hoofdlijnen –OR: spel gaat nu beginnen, er valt nog van alles te wijzigen

10 Sterker uit de reorganisatie Belangrijkste kader voor invloed: –Bestuurder wil graag positief gekleurd advies –Is bereid zijn besluit bij te stellen in overleg OR –Zeker als opbrengst even groot (groter) is Invloed in dialoog groter dan WOR- bevoegdheid OR is krachtig in bijsturen, zwak in frontaal voorliggen

11 Sterker uit de reorganisatie Succesfactoren: –Aangrijpen op belangrijkste vraag/stelling bestuurder –Licht meebewegen (tenzij….) –Goed weten wat OR wil (beperkt aantal speerpunten) –Pogen speerpunten voorafgaand aan advies te realiseren Wijzigen voorgenomen besluit –Speerpunten borgen in advies en definitief besluit

12 Sterker uit de reorganisatie Faalfactoren: –Belangrijkste vraag onbeantwoord laten: advies van de details –Vragend opstellen (geen eigen visie/speerpunten) –Kritiserend opstellen –Juridisch opstellen –“Machtspolitiek” opstellen –Individuele gevolgen te zwaar laten wegen –Toezeggingen niet borgen –Niet vragen om definitief advies

13 Procesgang advies A.Direct na (of zelfs voor) adviesvraag eigen OR-beeld van: 1.Wenselijkheid reorganisatie Klopt knelpunt werkgever? Heeft OR ander/eigen knelpunt? 2.Doeltreffendheid deze reorganisatie Wordt door voorgenomen besluit knelpunt verkleind of opgelost? Wordt knelpunt OR verkleind of opgelost? Geven van alternatieve routes of Bijsturen van werkgeversplannen

14 Procesgang advies 3.Draagbaarheid sociale gevolgen –in verhouding tot opgelost knelpunt Geven alternatieven of Bijschaven werkgeversplannen (of bestaand SP)

15 Procesgang advies B.In dialoog met werkgever: 1.Discussie op hoofdpunten 2.Pogen “voorgenomen besluit” te wijzigen 3.Wijzigingen in voorgenomen besluit borgen –Wikkel vragen/onduidelijkheden zoveel mogelijk informeel of in de marge af.

16 Procesgang advies C.Advies verstrekken 1.Geen positief/negatief 2.Herhalen voorgenomen besluit 3.Herhalen discussie, aangeven concessies 4.Aangeven andere wensen van de OR (evt. markeren) 5.Steeds vragen om borging in definitief besluit

17 Belangrijkste rol advies Boodschap van werknemers aan werkgever –“Als u het reorganisatie-besluit definitief neemt, hou dan rekening met deze opvattingen van uw medewerkers” Geeft mogelijkheid van marginale bijsturing –OR: niet verantwoordelijk dat werkgever het juiste besluit neemt –Wel dat die mening van werknemers kent.


Download ppt "Reorganisatie: sterker uit de reorganisatie, valkuilen en invloed."

Verwante presentaties


Ads door Google