De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KWALITEIT EN ORGANISATIE WEEK 2 Schpa 2.57.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KWALITEIT EN ORGANISATIE WEEK 2 Schpa 2.57."— Transcript van de presentatie:

1 KWALITEIT EN ORGANISATIE WEEK 2 p.van.schajik@hro.nl Schpa 2.57

2 Interactieve beleidsaanpak  3 fasen van plan van aanpak  Politiek bestuurlijke inkadering Zaken als bestuursstijl, doelen en voorwaarden  Structurering van beleidsontwikkeling Beleids voorbereiding,bepaling uitvoering en evaluatie  Structurering van de interactie Commun icatiestrategie

3 Interactief beleid kent 2 orientaties  Extern: samen met burgers organisaties andere overheden  Intern: bestuur stelt zelf voorwaarden,eisen, doelstellingen

4 Politiek bestuurlijke inkadering blz.110/112  Bestuursstijl:keuze maken welke stijl  Doelen en randvoorwaarden: definitie probleem, tijd, doelen, middelen  Aansluiting bij beleidsproces : keuze maken van proces, plaats van interactief gedeelte, verhouding interactief proces/besluit  Commitment en betrokkenheid: deelname aan en gebonden achter proces  Tussentijdse informatie: feedback, controle verantwoording

5 Structurering beleidsontwikkeling  Beleidsvoorbereiding  Verkenning issues aandachtspunten  Diagnose problematiek:maatstaven,situatie,oorzaken  Alternatieve oplossingen  Doelstelling, beoordelingscriteria  Uitwerken alternatief proces

6 Structurering beleidsontwikkeling  Beleidsbepaling  Bepalen van besluitvormingsagenda  Beoordelen beleidsvoorstel  Wijzigen/aanvullen beleidsvoorstel  Beslissen over beleidsvoorstel

7 Structurering beleidsontwikkeling  Beleidsuitvoering  Uitwerking en bepaling beleid naar uitvoerbaarheid(theorie praktijk)  Planning en organisatie uitvoeringsprogramma  Feitelijke uitvoering van beleid

8 Structurering beleidsontwikkeling  Beleidsevaluatie  Formuleren evaluatievraag  Bepalen evaluatiemaatstaven  Beschrijven en beoordelen feitelijke situatie  Conlusies beleid  (eventueel) aanbevelingen

9 Structering interactie communicatiestrategie blz 117-121  Het theoretische van bestuurlijke uitgangspunten naar communicatieplan; Grote lijnen aangeven met welk doel, wie, tussen wie, hoe en hoe open er gecommuniceerd wordt. Hoe vaak en hoe lang wordt er gecommuniceerd

10 communicatiestrategie  Doel van communicatie  Eenzijdige vs gezamelijke ideenvorming  Kennisvermeerdering of gerichte beinvloeding  Selectie participanten  burgers, overheden, afnemers, media etc.  Aantal participanten  selectiecriterium

11 communicatiestrategie  Rol participanten  Deelnemers/rol kant bestuur/overheid  Richting communicatie  Aard communicatie: eenzijdig/meerzijdig, informatievergaring-verstrekking uitwisseling  Openheid: met wie wordt welk onderwerp wanneer besproken  Intensiteit: hoe vaak, hoe lang  Tijdsduur proces communicatie

12 Communicatie overzicht  Blz 122-123 schema  Spelregels vaststellen  Van te voren vastleggen aan welke regels bepaalde fasen gebonden zijn, dit voor structuur en overzicht

13 Koppeling beleidsontwikkeling en interactie  Afstemmen en aansluiten van beleid, interactie en bestuur  Een manier is de infralab methode 1. De startfase: aanleiding doel en randvoorwaarden 2. Stemfase :kleine groepen belanghebbenden betrekken 3. Agorafase: problemen bekijken met experts en besluitvorming 4. Actiefase oplossingen uitwerken door bestuur en besluitvorming met terugkoppeling

14 Organisatie en management  Een organisatie moet in staat zijn tot interactief beleid  Er moet ruimte zijn voor nieuwe invloeden in de vorm van kennis en belangen  Een andere werkwijze moet mogelijk zijn  Vraaggericht werken, dus vanuit de behoeften  Flexibiliteit, op de hoogte blijven  Verwerken communicatie in beleid  Politieke antenne, gevoel hebben voor beslissingen

15 huiswerk  Presenteren van beleidssituatie  Punten die behandeld worden:  Beleidsprobleem  Actor-analyse  Doelstellingen  Voorwaarden Zie blz.45 en blz. 173


Download ppt "KWALITEIT EN ORGANISATIE WEEK 2 Schpa 2.57."

Verwante presentaties


Ads door Google