De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe zit het met mijn pensioen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe zit het met mijn pensioen?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe zit het met mijn pensioen?

2 Tijd om in actie te komen
Tijd om in actie te komen! RBS heeft veranderingen in de divisie Corporate & Institutional Banking aangekondigd die van grote invloed zijn op alle werknemers in Nederland. Let goed op en ontdek wat er gebeurt wanneer je dienstverband eindigt. We helpen je op weg. Zodat je zelf stappen kunt ondernemen!

3 Nog steeds goed op koers
Het pensioenfonds is financieel robuust, met een conservatief beleggingsbeleid en hoge premies die worden ingelegd voor pensioenopbouw en gemaakte kosten. Dekkingsgraad135% Drempel voor volledige indexatie: 127% Op basis van markttarieven: 119% Verwacht behoud van koopkracht: 99% Haalbaarheidstoets Verwacht behoud van koopkracht in 5% van slechtste scenario’s: 65% Gemiddelde premie bedraagt 62% van pensioengevend salaris in 2015

4 Waarom moet jij stappen ondernemen?
Je dienstverband met RBS wordt beëindigd Boventalligheid Je bouwt geen pensioen meer op Nabestaandenpensioen wordt nu gebaseerd op het pensioen dat je hebt opgebouwd Overgang naar ander werk Wel of niet je pensioen meenemen naar je nieuwe werkgever? Nieuwe baan Pensioenverplichtingen worden waarschijnlijk overgedragen aan een derde Beleggingsrisico verschuift wellicht naar jou omdat RBS plc een duidelijke oplossing zoekt voor het RBS NL Pension Fund Toekomstig fonds

5 Jouw pensioenuitkeringen
Jouw pensioen bij RBS NL Pension Fund bestaat uit: Ouderdomspensioen Op basis van gemiddeld loon gedurende je loopbaan Maximaal EUR Jaarlijkse opbouw 1,875% over 42 jaar Franchise van EUR i.v.m. wettelijke AOW Nabestaandenuitkering Vermogensopbouw i.p.v. risicodekking Partnerpensioen: 70% van ouderdomspensioen Wezenpensioen: 20% van partnerpensioen per kind Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

6 Welke andere RBS-uitkeringen zijn er?
Je hebt wellicht ook Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s) ontvangen van: ABN AMRO Pensioenfonds: netto-pensioenregeling >EUR Delta Lloyd: arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA-excedent) Vervangingsinkomen na 2 jaar arbeidsongeschiktheid (>35%) tot aan ingangsdatum AOW De Goudse: ANW-gatverzekering Uitkering in het kader van toegezegd pensioenregeling voor partner tot aan ingangsdatum AOW Deze uitkeringen worden geregeld via de HR-afdeling van RBS. Voor vragen kun je contact opnemen met HR Delivery Services of je verzekeringsmaatschappij.

7 Wat gebeurt er wanneer je uit dienst gaat?
Pensioenopbouw stopt Je ontvangt een overzicht van opgebouwde pensioenaanspraken Uitkering voor nabestaandenpensioen wordt gebaseerd op opgebouwd ouderdomspensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid vervalt ANW-gatverzekering bij Delta Lloyd vervalt Dekking ANW-gat bij De Goudse vervalt Opbouw bij ABN AMRO netto-pensioenregeling vervalt Je ontvangt eens in de vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht Pensioen wordt uitgekeerd vanaf pensioengerechtigde leeftijd

8 Wanneer je een nieuwe baan vindt
Welke opties heb je? Je kunt je opgebouwde aanspraken in het RBS NL Pension Fund laten Je kunt je opgebouwde aanspraken overdragen aan de pensioenregeling of verzekering van je nieuwe werkgever Kleine pensioenen tot EUR 462,88 kunnen worden afgekocht. Dit proces kan echter alleen in gang worden gezet door RBS NL Pension Fund niet eerder dan 2 jaar en niet later dan 2,5 jaar na beëindiging van het dienstverband, dan wel op de daadwerkelijke pensioendatum indien dit eerder is.

9 Wat is waardeoverdracht?
Het overdragen van je aanspraken uit de pensioenregeling van je voormalige werkgever(s) aan je nieuwe werkgever Ouderdomspensioen Nabestaandenuitkering Opgesteld om mogelijk verlies van pensioenrechten te voorkomen of te beperken Overdrachtsmechanisme is gereguleerd

10 Pensioenoverdracht: ook voor mij?
Verschilt per geval, maar let in ieder geval op het volgende : Je draagt je nominale pensioenrechten over, het pensioenoverschot laat je achter Financiële opzet van pensioenregelingen Dekkingsgraad Premie als % van pensioengevend salaris Pensioenresultaat Beleid m.b.t. toeslagverlening (indexatie) Pensioenbreukgarantie sponsor Toegezegd pensioenregeling of toegezegde bijdrageregeling Flexibiliteit van de pensioenregeling Pensioenoverdracht wellicht niet altijd mogelijk, bijv. omdat: De dekkingsgraad van de regeling van je nieuwe werkgever dit misschien niet toelaat Een benodigde aanvullende betaling wordt geweigerd door de werkgever Het verzoek wordt ingediend meer dan zes maanden nadat je uit dienst bent getreden

11 Hoe regel je de pensioenoverdracht?
Dien bij je nieuwe pensioenbeheerder een verzoek in tot pensioenoverdracht Doe dit binnen zes maanden nadat je uit dienst bent getreden bij RBS Er wordt vervolgens een informatieverzoek opgestuurd naar RBS NL Pension Fund Je ontvangt een voorstel Je hebt de keus om dit voorstel wel of niet te accepteren Laat je adviseren door een deskundige Accepteer je het voorstel, dan ontvangt je nieuwe pensioenbeheerder de overdrachtswaarde van RBS NL Pension Fund Deze overdrachtswaarde moet worden vertaald in pensioenaanspraken in de nieuwe pensioenregeling De waarde wordt overgedragen De uitkomst moet worden ingevoerd in de administratie en de deelnemer moet hierover worden geïnformeerd

12 Is pensioenoverdracht naar het buitenland ook mogelijk?
Wat zijn de mogelijkheden? Je behoudt je pensioenrechten bij RBS NL Pension Fund Je pensioenrechten worden overgedragen naar het buitenland, een zogenaamde internationale waardeoverdracht Verschilt per geval Deskundig advies nodig Meestal vindt overdracht uiteindelijk niet plaats Binnen de EU heb je recht op waardeoverdracht Extra DNB-eisen Voorwaarden Belastingdienst Ben je van plan om naar het buitenland te verhuizen, vergeet dan niet je contactgegevens door te geven aan het pensioenfonds.

13 Kan ons pensioenfonds blijven bestaan?
Vereenvoudigde run-off Eenlaagsbestuur is een beter operationeel model Governance Key person risk m.b.t. pensioenbureau, bestuur & comités Opvolgingsplanning lastiger door benodigde instapkwalificaties Personeel Voortzetting van bedrijfspensioenfonds duurder dan meeste alternatieven Kosten

14 Belangen stakeholders
Reputatie van nieuwe pensioenverstrekker Pensioenresultaat, in casu kans op volledige indexatie Besluit over waardeoverdracht naar pensioenfonds nieuwe werkgever Jij Impact op vermogen, IFRS-gevolgen en beschikbaar budget Toekomstige blootstelling aan ongunstige beleggingen Middelen nodig in de toekomst v.w.b. kosten en personeel Plan sponsor Key person risk tijdens run-off vergroot totaal risicoprofiel Reputatierisico Duur van verbintenis en mogelijke conflicten met nieuwe werkgever Bestuur Verplichting tot nakomen pensioenovereenkomst Onzekerheid over moment en tempo van run-off Blijvende motivatie medewerkers Management Team NL Nakomen pensioenovereenkomst tot nieuwe start Goed onderkomen vinden bij betrouwbare partij Bereid om toegezegd pensioenregeling te bespreken Vakbonden

15 Belangen stakeholders (2)
Personeelskwesties VO tijdens run-off Moet deskundigen kunnen raadplegen over voorgestelde oplossingen Verantwoordingsorgaan (VO) Instemming OR nodig voor alternatieve pensioenverstrekker Kader verschaffen voor besluitvorming door deelnemers Ondernemingsraad (OR) Discretionaire bevoegdheden Bestuur zijn begrensd DNB onderzoekt of voorgestelde oplossing uitgebalanceerd is en zoveel mogelijk actuarieel neutraal AFM zal communicatie nauwlettend in de gaten houden Toezichthouders Belastinginstanties zullen nagaan of er sprake is van een fiscaal bovenmatig pensioen; hiermee wordt het aantal haalbare alternatieven beperkt Fiscale positie niet-ingezeten deelnemers en deelnemers die opgebouwde pensioenrechten meenemen naar het buitenland Belastinginstanties

16 Alternatieven voor RBS NL Pension Fund
Verzekerd -inkopen -afkopen Ander fonds -PGB Algemeen Pensioen-fonds (APF) -Commercieel -Niet-commercieel Overig - instellingen voor bedrijfspensioen-voorzieningen (IORP)

17 Kan ik mijn geld opnemen?
Welke mogelijkheden zijn er om pensioenrechten af te kopen? Nederlandse Pensioenwet (art. 65) staat het afkopen van pensioenrechten niet toe Wel kunnen kleine pensioenen tot EUR (2015) worden afgekocht Niet jij maar de pensioenbeheerder heeft het exclusieve recht van afkoop als middel om te besparen op administratiekosten De netto contante waarde van de jaarlijkse pensioenuitkeringen wordt op je rekening gestort en toegevoegd aan je jaarinkomen Inkomen wordt progressief belast Het is niet mogelijk om geld uit een pensioenregeling te halen door middel van afkoop.

18 Kan ik overstappen naar een PPI?
Sommige deelnemers hebben aangegeven dit een betere manier te vinden om vermogen op te bouwen Een premiepensioeninstelling (PPI) is een goedkope oplossing om pensioenvermogen op te bouwen Risico’s worden verschoven naar de deelnemers Eigendomsrechten zijn duidelijk gedefinieerd, zonder de nadelige gevolgen van solidariteit tussen de generaties Deelnemers kunnen besluiten naar eigen inzicht te beleggen Echter: Een PPI verstrekt geen lijfrente en biedt geen zekerheid tegen langleven- en overlijdensrisico’s. Het is dan ook maar deels een oplossing Deelnemers aan de regeling die een pensioen ontvangen (inclusief weduwen en wezen) kunnen niet terecht bij een PPI Daarnaast geeft onze financiële opzet aanleiding tot enkele fiscale kwesties Ons pensioenfonds kan niet worden geliquideerd en ondergebracht in een PPI en de deelnemers moeten individueel akkoord gaan met een waardeoverdracht van 100% (i.p.v. de hogere dekkingsgraad van het RBS NL Pension Fund). Een alternatief moet hoe dan ook worden aangeboden aan mensen die niet deelnemen.

19 Waarom kijken wij naar een APF?
Het ABN AMRO Pension Fund is niet langer een haalbare optie en daarom kijkt het pensioenfonds met belangstelling naar het Algemeen Pensioen Fonds (APF). Ons huidige standpunt ten aanzien van het onderwerp is als volgt: Ons doel is om een vergelijkbaar pensioenresultaat te behalen bij een alternatieve pensioenverstrekker APF’s worden opgezet door betrouwbare partijen en de uitdaging bestaat erin een vooraanstaande tussenpersoon te kiezen met een sterke reputatie, goede kredietkwaliteit en een geloofwaardig beleggingsbeleid Oplossing kan worden gestructureerd zonder toekomstige eisen m.b.t. governance De mogelijkheid bestaat om te kiezen voor een afgeschermde oplossing, maar onze huidige voorkeur gaat uit naar een gezamenlijke oplossing We hebben erg aantrekkelijke indicatieve offertes ontvangen die een kostenvermindering van minstens 2/3 laten zien APF lijkt haalbaar vanuit fiscaal perspectief

20 APF zal een succes blijken
Goed momentum want APF biedt een oplossing voor vraag en aanbod binnen de sector Verzekeringsmaatschappijen Trekt minder solvabiliteit aan Verschuiving van garanties naar vermogensopbouw Concurrerend met pensioenfondsen in de hele sector Pensioenfondsen Minder governance-rompslomp Lagere kosten Beter pensioenresultaat Toezichthouder Minder entiteiten om toezicht op te houden Verbeterde competentie en professioneel gedrag Harmonisatie

21 Welke timing-overwegingen zijn er?
Wettelijk voorstel op 18 juni aangenomen door de Tweede Kamer Behandeling in de Eerste Kamer momenteel opgeschort Nieuwe wet treedt op z’n vroegst op 1 januari 2016 in werking Wettelijk proces Staten-Generaal Nu al in verkennende gesprekken met geïnteresseerde partijen Nauwkeurig proces met veel interviews en zorgvuldige evaluatie van alle relevante documentatie, zelfs voordat de daadwerkelijke aanvraag is ingediend Goedkeuring verwacht in H1 2016 Ervaring met PPI kan proces wellicht versnellen Goedkeuringsproces DNB Nadat goedkeuring door DNB is verleend Na enige tijd te nemen om concurrenten de markt te zien betreden en enige duidelijkheid te krijgen over vooraanstaande tussenpersonen Geef het productaanbod de tijd om volledig tot ontwikkeling te komen Wanneer verbintenis aangaan?

22 Nu kun je zelf actie ondernemen!
Evalueer je pensioenregeling Onze OnTrack-module kan je daarbij helpen Toegang via onze website Onze pensionplanner kan inzicht bieden in flexibele oplossingen wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd nadert Een financieel adviseur kan je helpen met je financiële planning Dit kan iemand zijn die je al kent, je bank of een gespecialiseerde financiel planner Regel een waardeoverdracht naar de pensioenregeling van je nieuwe werkgever, mits dit economisch zinvol is en mag van de toezichthouder Regel een verzekering om het risico op arbeidsongeschiktheid te dekken en zorg eventueel ook voor extra risicodekking voor nabestaandenuitkering

23 Referenties RBS NL Pension Fund www.rbsnlpensionfund.com
Telefoon: Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Andere pensioen- en verzekeringsproducten Neem contact op met HR Delivery Services Delta Lloyd: arbeidsongeschiktheidsverzekering: De Goudse: ANW-gatverzekering : ABN AMRO Pensioenen:

24 Nu kun je zelf actie ondernemen
Nu kun je zelf actie ondernemen! - gebruik OnTrack of - de pensioenplanner; - beslis over waardeoverdracht; - beoordeel verzekeringen


Download ppt "Hoe zit het met mijn pensioen?"

Verwante presentaties


Ads door Google