De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flexible Learning Paths and Scenarios for Educational Organisation

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flexible Learning Paths and Scenarios for Educational Organisation"— Transcript van de presentatie:

1 Flexible Learning Paths and Scenarios for Educational Organisation

2 Flexible Learning Paths and Scenarios for Educational Organisation
Full Partners Project meeting, Helsinki, june 9-10, 2006 Nicolai van der Woert, MSc E Neuro-Sensory department Radboud University Nijmegen Medical Center The Netherlands

3 FLP: Flexible Learning Paths, why?
Flexible education (1) FLP: Flexible Learning Paths, why?  One size does not fit all cultural and national differences laws & regulations domains: Acute, Rehab, Palliative/Long term Neuro Care Schools, training institutes, training hospitals, post-secondary education, BaMa – Bologna programs academic and periferal hospitals, nursing homes, home care, … 3 levels of nursing: competence growth … competent - proficient - expert EGC’s and personal learning paths Individual and ward needs; HRM, HRD Maturity levels, readyness nEUroBlend offers alternative scenario’s for implementing FLP’s in different EU situations  different options for FLP’s  different scenarios for the educational organisation around it

4 Faciliterend Opleidingstraject X, Y
Flex variabelen Strategische doelen Welke beleidskeuzes? Flexible education (2) Knowhow staf Ondersteunende systemen Huidige-Gewenste Flexibiliteitsruimte X of Y Financiën, Ruimtes, Formatie, Middelen Organisatieconfiguratie X, Y Visie op leren en opleiden Flexibiliteit primaire/secundaire processen Faciliterend Opleidingstraject X, Y Flexibele leerweg X, Y Hoe te realiseren? Veranderstrategie X, Y Groeiscenario X, Y

5 (her-)ontwerpen van een flexibele opleiding
Input: Opleidingsnoodzaak Eindcompetenties Situaties, beroepsrol Input: Startcompetenties Input: Randvoorwaarden Flexruimtes Primair proces 1. Leerdoelen Criteria, beheersingsnivo’s Toetsing & assessment Accenten, vorming 4. Organisatie Planning Voorzieningen Logistiek 2. Leeractiviteiten Opleidingsvorm Leertrajecten, Leereenheden Onderwijseenheden Opdrachten Voorwaardelijke know-how 3. Hulp: Persoonlijke- en groepsbegeleiding Werkvormen Docentactiviteiten Materialen, media, extra info Secundair proces Input: Bestaande werkvormen/materialen

6 Flex curriculum design toolbox
Flex roundabouts (re-)design of a curriculum, where choices about flexibilisation can are made Flex options Options to choose from to create flexible learning, flexible curricula, flexible educational organisations Flex learning paths Different scanarios for learners and educators to shape learning paths adaped to the needs of students, the ward and the institution. Result: routing of the student through the curriculum, a flexible learning path. Flex workspace Speelruimte student om leerproces flexibel in te richten o.b.v. strategische beleidskeuzes en organisatorische (rand)voorwaarden) Flex organisation Inrichting van de organisatie Organisatorische voorwaarden voor een bepaalde mate van flexruimte Flex scenario Uiteindelijke uitwerking van een flexibele opleiding

7 nEUroBlend Curriculum Development
EFP European function profile Task oriented, gives clues about how to do the job ECP European competence profile Competence oriented, gives clues about roles, contexts, outcomes & products and their criteria, reflection ELP European Learning Plan Gives info about the philosophy of learning and teaching MD Module Descriptions Describes the content areas in relation to competences FLP Flexible Learning Paths Alternatives for an individual to acquire competences at a certain level BLP Blended Learning Plan Describes alternatives for using different modes of learning EOP Educational Organisation Plan Alternatives for institutes at different levels of maturity to implement ECP in learning and teaching PPT Plan for Professionalising Teachers Train the trainer plan QAC Quality care, Accreditation & Certification Plan for insuring and maintaining an EU-wide quality & certification standard IMP Implementation plan Strategies, do’s and don’ts for different contexts

8 nEUroBlend curriculum development
Flex roundabouts EFP EFP European function profile ECP European competence profile ELP European Learning Plan MD Module Descriptions FLP Flexible Learning Paths BLP Blended Learning EOP Educational Organisation Plan PPT Plan for Professionalising Teachers QAC Quality care, Accreditation & Certification IMP Implementation plan IMP ECP QAC ELP nEUroBlend curriculum development PPT BLP EOP FLP MD

9 European Competence Profile
Flex roundabout ECP EFP IMP ECP QAC ELP European Competence Profile PPT BLP EOP FLP MD

10 Flex wijzers Elsewhere Gained Competences, Entry level, Advance Knowledge (exit-)competences Level Voorwaardelijke know-how Assessment & Testing Oeducational structurepleidingsvorm Time & Duration ijdsduur & studielast Persoonlijke Coaching Groepsbegeleiding Leerbronnen/-middelen Randvoorwaarden

11 Flex wijzer 0: startcompetenties
Vooropleiding EVC’s Instroomvarianten Instroomprofielen Doelgroepen

12 Flex wijzer 1: (eind-)competenties
Veelvoorkomend Verplichte beroepscompetentie Keuze beroepscompetentie Persoonlijke algemene competentie Alternatieven Keuze domeincompetentie Verplichte keuze beroepscompetentie Algemene instellingscompetentie

13 Flex wijzer 2: Beheersingsniveau
Huidige niveau EVC 1 t/m 4 A t/m E beginner t/m startend expert Major - minor Te ontwikkelen niveau

14 Flex wijzer 3: Voorwaardelijke know how
Huidige niveau versus te ontwikkelen niveau: Deelcompetentie Vaardigheid Kennis Attitude Ervaring Normen en waarden

15 Flex wijzer 4: Toetsing Assessment Development center Beroepsopgave
Beroepsproduct Portfolio POP Co-/Peerassessment Casustoets 360-graden feedback Simulaties

16 Flex wijzer 5: Opleidingsvorm
Standaard programma Maatwerk programma Duaal: werkend leren On the job: lerend werken Deeltijd Digitaal/op afstand Zelfstudie Action learning: praktijk- project of -opdracht

17 Flex wijzer 6: Tijdsduur & Studielast
Standaard onderwijseenheid 7.5 ects Course/module Semester Studiejaar Vrije, opmaat duur Deadline opdracht Major - minor

18 Flex wijzer 7: Persoonlijke begeleiding
Face to face vs op afstand (plaats) Expertise vs coaching (inhoud) Gestuurd vs zelfsturing (leren leren) Toepassing vs betekenisgericht (leerstijl) Doener, denker dromer, dader? (leerstijl) Frequentie en duur Type docentrollen

19 Flex wijzer 8: Groepsbegeleiding
Opdracht-, probleem-, project-, productgestuurd (opleidingsconcept) Hoorcollege vs responsiecollege (inhoud en didactische functie) Begeleide werkgroep vs onbegeleide werkgroep (mate van begeleiding) Collegiale consultatie vs intervisie vs supervisie (peerbegeleiding) Face to face vs op afstand (plaats) Frequentie en duur Type docentrollen

20 Flex wijzer 9: Leerbronnen/-middelen
Leerbronnen en -middelen Theorie (boek, reader, artikel) Software toepassingen Studiecontracten Beroepsspecifieke instrumenten methodieken Digitale content Internetsites, Communities Digitale leeromgeving/Bb Leerwerkplekken Studie- en expertisecentra Projecten, opdrachten

21 Flex wijzer 10: Randvoorwaarden
Mediatheek Studiepunttoekenning OER Internetaansluitingen Beheer digitale leeromgeving Inzet kenniskringen Type/aantal docentcompetenties Kwaliteit leerwerkplek en praktijkbegeleiding Onderwijsruimtes Studievoorlichting Ondersteunende systemen (administratie, roostering, studentvolgsysteem, …) Personeelsbeleid Kwaliteitsbeleid Samenwerking onderwijs- en praktijkinstellingen Financiële budgetten Wettelijke regelingen OC&W

22 Flex route: een voorbeeld
Competentieprofiel ‘projectmatig werken’ Beheersingsniveaus comp. Vold. beoordeeld plan Assessment ontwikkelen en praktijkopdracht organiseren Semesterprogramma inclusief aantal ects Begeleider is kundig in action learning didactiek Vaste projectteambegeleider maakt coachingsafspraken Bb: community aanmaken en digitale coaching realiseren Afstemming, samenwerking externe opdrachtgever/begeleider Projectmatig werken Op gevorderd niveau Projectplan maken Assessment, beroepsproduct Duur van een semester Action learning project Face to face coaching stud.projectleider Begeleiding stud.projectteam op afstand via Bb Projectcommunity op BB, opdrachtgever, externe projectbegeleider                                                          

23 PROCESINRICHTING STRATEGIE PRIMAIR PROCES OMGEVING INTERNE ORGANISATIE
Flex ruimte Flexibele opleidingsinstrumenten Flexibiliseringsbeleid PROCESINRICHTING PRIMAIR PROCES Voorwaarden STRATEGIE Overheid OMGEVING Partners Opleiden Concurrenten Leren Klanten Doelen/toets Cultuur Structuur Aspecten INTERNE ORGANISATIE Systemen ORGANISATIEDESIGN Flexibele Opleidingsscenario’s Flexibele organisatieconfiguraties

24 Collectief propedeuseteam Pool van studiecoaches
Flex configuratie (1) Opleiding X Opleiding Y Opleiding Z Flexdocent Eindfase Beoordelaar Domeinteam Majorstaf Assessorenpool Hoofdfase Domeindocentenpool Fase- teams Propedeuse Collectief propedeuseteam Studiecoach Pool van studiecoaches

25 Pool van studiecoaches
Flex configuratie (2) Flexibel Meervoudige inzet van medewerkers Majorstaf Verantwoordelijk voor het programma van de major en het faciliteren van de ontwikkeling van fasecompetenties in faseteams Rollen: Ontwikkelaar Expert Begeleider; groep, praktijk, individueel Regie Vaste staf Transparant Teams met een duidelijk afgebakende, complete taak en rol Assessorenpool Verantwoordelijk voor het beoordelen van de competentieontwikkeling per fase Rollen: Beoordelaar Expert Ontwikkelaar + Pool van assessoren (experts, peers, beroepsbeoefenaars) Domeindocentenpool Verantwoordelijk voor het faciliteren van de ontwikkeling van domeinspecifieke competenties Rollen: Ontwikkelaar Expert Regie Pool van flexdocenten Pool van studiecoaches Verantwoordelijk voor het bepalen van - individuele - leerwegen en studeerbare opleidingstrajecten Rollen: Coach Studieloopbaanadviseur + Pool van docenten Efficiënt Inzet van expertise op juiste moment, plaats en tijd Effectief Betere studieresultaten door maatwerkleerwegen

26 (re-)design of Flexible Educational Program / personal FLP
Input: Training needs (personal/ward) Competences & levels Context & Professional roles Primary process Input: EGC’s, entry level, advance knowledge Input: Prerequisites Flex-space 1. Learning Goals Criteria, performance levels Testing & assessment Educational philosophy 4.Educational Organisation Planning Resources Logistics 2. Learning Activities Educational Format FLP’s, Learning modules/units Cases, PBL, assignments Educational Design Organisational Design 3. Steering and Coaching: Personal & group coaching Learning Activities Teacher role & activities Materials, media, extra info Toevoegenplaatjes screenshots Secundary process Input: Existing Learning Activities Materials & Resources


Download ppt "Flexible Learning Paths and Scenarios for Educational Organisation"

Verwante presentaties


Ads door Google