De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscale en juridische actualiteiten 4e sessie 2 december 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscale en juridische actualiteiten 4e sessie 2 december 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Fiscale en juridische actualiteiten 4e sessie 2 december 2015
Walt Mossou Joep Roijakkers Marco Vermeulen

2 1. Vermogensetikettering (1)
Ondernemingsvermogen Privé vermogen Keuze vermogen Bijvoorbeeld panden in gesplitst verbruik Wil belastingplichtige/redelijkheid Pand splitsen in privé/zakelijk

3 1. Vermogensetikettering (2)
HR is soepel bij keuzevermogen Auto keuze als privé gebruik km of meer bedraagt (Besluit 24 januari 2006 : 500 km) Woning keuze bij >10% ondernemingsvermogen

4 1. Vermogensetikettering (3)
Niet altijd keuzevrijheid (redelijkheid) Privé te overheersend: niet gehele pand zakelijk, eventueel splitsen Bedrijfsdeel te overheersend: niet alles privé In rechtspraak bij panden 10% eis Jurisprudentie gaat uit van vloeroppervlakte

5 1. Vermogensetikettering (4)
Keuzevrijheid beperkt bij splitsbare panden (juridisch of bouwkundig) Delen dan afzonderlijk beoordelen

6 1. Vermogensetikettering (5)
Bouwkundig splitsen: Afzonderlijk deel rendabel te maken of verhuurbaar Zonder bezwaren in 2 afzonderlijke verhuurbare delen te splitsen Eigen ingang of opgang belangrijke indicatie Afzonderlijk verhuurbaar: onder omstandigheden toch niet splitsbaar ingeval een van de ruimten zowel bedrijfsruimte als niet bedrijfsruimte

7 1. Vermogensetikettering (6)
HR 13 juli 2007 ECLI:NL:PHR:2007:AZ2841 BNB 2007/297 Garage met daaraan bedrijfswoning Tussendeur Nutsvoorzieningen in bedrijfspand Keuzevermogen: Tussendeur: Geen volstrekte scheiding Mede dienstbaar aan bedrijf Dus ondernemingsvermogen, keuze niet te herzien

8 1. Vermogensetikettering (7)
Zelfstandige werkruimte Eigen opgang/ingang Eigen sanitair Verhuurbaar aan derden Naar verkeersopvattingen/spraakgebruik

9 1. Vermogensetikettering (8)
Conclusie casus Geen eigen opgang/ingang Geen eigen sanitair? Verhuurbaar aan derden? Naar verkeersopvattingen

10 2. Verrekening voorvoegingsverliezen FE VPB (1)
Belanghebbende (M) beschikt over verrekenbare verliezen Belanghebbende kan deze verliezen niet verrekenen Oplossing: M koopt in 2006 alle aandelen in D B.V. D B.V. heeft in 2005 een HIR gevormd Per 1 augustus 2006 wordt dochter opgenomen in FE met moeder 6 maart 2008 koopt moeder pand waarop HIR wordt afgeboekt Op 23 december 2008 wordt dochter ontbonden -> einde fiscale eenheid In 2009 en 2010 verrekent moeder winsten met voorvoegingsverliezen Probleem: winstsplitsingsregels

11 2. Verrekening voorvoegingsverliezen FE VPB (2)
Insp: deze winsten moeten op basis van art. 15 ah worden toegerekend aan dochter Rb: op basis van letterlijke interpretatie art. 15 ae en 15 ag kunnen winsten worden verrekend met voorvoegingsverliezen Insp. tekent sprongcassatie aan A-G: art. 15ae niet van toepassing, echter 15ag vormt stop voor lek art. 15ae -> op basis van letterlijke interpretatie niet van toepassing, echter op basis van ratio wel! HR: bedoeling wetgever is legaliseren 14e SVW -> dus winstsplitsingsregels blijven van toepassing

12 3. Inbreng in VOF belast? Praktijk casus
Werk B.V. Participant Inbreng o.a. Goodwill 320K Inbreng o.a. 160K VOF

13 3. Inbreng in VOF belast? Praktijk casus
Tekst VOF-akte: Door de vennoot Sub 1 wordt ingebracht ……, waaronder een door partijen overeengekomen bedrag aan goodwill ad € Consequentie???

14 3. Inbreng in VOF belast? HR 15 juli 2014
Sedert bovengenoemd arrest is het op basis van goed koopmansgebruik niet meer noodzakelijk (wel mogelijk) om winst te nemen bij inbreng van activa in een personenvennootschap tegen de WEV, indien en voor zover dat de inbrenger het belang behoudt . PS Akte was uit 2013 (saved by the bell)

15 4. Agio (1) Rechtbank Den Haag 21 juli 2015, ECLI:NL:RBDHG:2015:8698
2007 € 2.250k agio gestort Mei 2012 € 2.250k gedebiteerd en rekening-courant gecrediteerd December 2012 akte omzetting agio in AK en vermindering AK

16 4. Agio (2) Belanghebbende: Op moment creditering geen terugbetaling
Tijdig teruggedraaid en onverschuldigd betaald

17 4. Agio (3) Rechtbank Met creditering teruggaaf agio
Geen voorafgaand besluit AVA Geen voorafgaande vermindering AK Geen boete (advisering was juist geweest)

18 5. Wijziging regeling DGA (dienstbetrekking of niet?) (1)
Met ingang van 1 januari 2016 Statutair bestuurder, die Samen met echtgenoot zodanig aantal aandelen houdt dat hij kan beslissen over zijn ontslag (1a.) Bestuurder moet zelf aandelen bezitten Samen met bloed- of aanverwanten tm derde graad aandelen houdt die ten minste 2/3 van de stemmen vertegenwoordigen Reactie op HR 22 maart 2013, nr. 12/02909 Oud: bloed- of aanverwanten zelf 2/3 Directe werking Bestuurders die samen Alle aandelen bezitten Gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal

19 5. Wijziging regeling DGA (gevolgen echtgenote dga?) (2)
Stel: echtgenote van dga werkt 20 uur per week voor de bv Geen bestuurder van bv Vraag: verplicht verzekerd?

20 5. Wijziging regeling DGA (gevolgen echtgenote dga?) (3)
Geen bestuurder, dus verplicht verzekerd.

21 5. Wijziging regeling DGA (gevolgen echtgenote dga?) (4)
Oplossing: Holding is bestuurder van de werk B.V. Echtgenote houdt zelf 1 of meer aandelen in de holding Vraagpunten: Moet echtgenote bestuurder zijn? Afgeleid aandeelhouderschap (gvg) voldoende?

22 6. Update VAR

23 7. Eindejaarstips (1) Benut gehele vrije ruimte in WKR
Bespaar belastingheffing in box 3 door uw box 3 vermogen per 1 januari 2016 te minimaliseren: Spaar-B.V. Zorg-B.V. Let op: diverse moties ingediend om misbruik tegen te gaan Aanschaf milieuvriendelijke auto voor 31 december 2015

24 7. Eindejaarstips (2) Planning investeringen
Optimalisering salaris DGA

25 7. Eindejaarstips (3) Inkomstenbelasting
Beslis nog in 2015 voor auto met lager bijtellingspercentage RDA-aftrek in 2015 Uitstel EIA tot 2016 (58%, 2015: 41,5%) Optimaliseer investeringsaftrek Veiligstellen HIR Voorkom verliesverdamping (verliezen uit 2006) Profiteer van afschaffing minimumwaarderingsregel bij afkoop lijfrente Voorkom belastingrente (VA voor 1 mei 2016) Vooruitbetalen hypotheekrente Maak tijdig gebruik van aftrek lijfrentepremies Onverwachts groot voordeel, ga de B.V. in (geen incidenteel fiscaal voordeel)

26 7. Eindejaarstips (4) Afstempeling pensioenen
Laatste kans voor reeds op 1 januari 2013 ingegane pensioen In geval van onderdekking: active < 75% van de fiscale waarde Afstempeling is geen afkoop Belastingdienst stopt per 31 december 2015 met beoordeling verzoeken Redelijke behandeltermijn van 8 weken!

27 7. Eindejaarstips (5) Indienen verzoek binnen 8 weken voor 31 december 2015: Verzoek wordt toegekend, maar verlaging niet doorgevoerd -> verlaging is niet meer mogelijk Verzoek wordt toegekend, verlaging is al wel doorgevoerd -> pensioen is onbelast verlaagd Verzoek wordt afgewezen, maar verlaging is nog niet doorgevoerd -> geen verlaging, geen fiscale gevolgen Verzoek wordt afgewezen, verlaging is al wel doorgevoerd -> GEHELE pensioenaanspraak belast

28 7. Eindejaarstips (6) Vennootschapsbelasting RDA-aftrek in 2015
Plan liquidatieverlies EIA in 2016 (58% t.o.v. 41,5% in 2015) Is fiscale eenheid voordeling Verbreking fiscale eenheid met ingang van 1 januari > verzoek voor 31/12/2015! Ingang fiscale eenheid per 1 januari > indienen verzoek voor 1 april 2016 Veiligstellen HIR Aanvraag status VBI (voor einde kalanderjaar) Verliesverdamping

29 7. Eindejaarstips (7) Overigen:
Benut jaarlijkse schenkingsvrijstellingen Aangifte schenkbelasting voor 1 maart 2016! Bewaar administratie 2008 zeker nog tot 2016

30 8. Pensioenoverdracht (1) ECLI:NL:HR:2015:3082 ECLI:NL:HR:2015:3079
Verschil waardering fiscaal, “commercieel” en RJ Verschil totaalwinst en jaarwinst Overdrager en ontvanger

31 8. Fiscale behandeling pensioenoverdracht (2)
Overdragende B.V. Pensioenoverdracht Waarde 2 mio Ontvangende B.V.

32 8. Pensioenoverdracht (3) Berekening overdrachtswaarde
Indexatie 3% Rekenrente 3,23% ( ) (nu 0,5%!!) 20K kosten Recente sterftetabel Leeftijdsterugstelling 5/6 jr Hoe wordt nu e.e.a. verwerkt bij overdragende en ontvangende B.V.?

33 8. Pensioenoverdracht (4) Verwerking bij ontvangende BV
Waardering aan einde boekjaar op basis van fiscale rekenregels In casu 1,5 mio en dus winst 0,5 mio Geen indexatie, rekenrente 4%, geen leeftijdsterugstelling HR; berekening klopt niet maar wetgever heeft dit gewild (+AG)

34 8. Pensioenoverdracht (5) Verwerking bij overdragende vennootschap
Rekenrente van 3,23% is geoorloofd (standpunt Hof, geen cassatie door staatssecr.) Indexatielast mag (nog) niet genomen worden Ook door pensioengerechtigde betaalde bedragen voor indexatie vallen onder aftrekbeperking (temporisering)

35 8. Pensioenoverdracht (6) Consequenties arresten
Indexatielast wordt 2x beperkt Temporisering; overnemende BV kan in toekomst last nemen. Vraag: voldoende baten dan? Structurering activa!!! Suggesties om eea (1x of 2x correctie) te voorkomen?

36 9. Bedrijfsfusiefaciliteit bij doorinbreng ECLI:NL:RBNNNE:2015:3640 (1)
OG+ werk BV OG+WERK 28 mei inbreng werk +OG OG BV WERK 28 mei inbreng werk Werk BV

37 9. Bedrijfsfusiefaciliteit (2)
Herstructurering onder toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit Begeleiding door notaris en accountant Geen belastingheffing mits ondermeer sprake is van overdracht van gehele onderneming (of een zelfstandige onderneming) Is aan OG BV een zelfstandige onderneming overgedragen nu meteen daarna onderneming werd overgedragen?

38 9. Bedrijfsfusiefaciliteit (3)
Kwestie was in 2012 al aan HR voorgelegd HR: als activa meteen worden doorgeleverd aan andere BV dan kunnen die functioneel geen onderdeel uitmaken van een zelfstandige onderneming Oplossing(en)?

39 10. Wet aanpak schijnconstructie
Aanpak schijnconstructies minimumloon Minimaal netto minimum loon uitbetalen Uitzondering; pensioenpremies (+ voorschot) Giraal uitbetalen Bedingen om meer in te houden of te verrekenen zijn nietig plus boete (ook niet als bijv. krachtens CAO) Contributie personeelsvereniging, ziektekosten via werkgever, verkeersboetes etc.

40 11. Echtscheiding en eigen woning (1)
HR 10 oktober 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF7261 Duurzaam gescheiden leven juli 2000, GvG Man verhuist Vrouw blijft met kinderen in eigen woning Hypotheekrente € 1.210 Kinderalimentatie € 500

41 11. Echtscheiding en eigen woning (2)
Vrouw betaalt € 710 aan man Hypotheekrente is verrekend met kinderalimentatie Man betaalt aan bank Hof: rente drukt niet op man: geen aftrek Als gebruiksvergoeding omschrijven? Artikel lid 4 stelt niet als eis dat rente moet drukken

42 11. Echtscheiding en eigen woning (3)
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:627 Hypotheekrente betaalt van gezamenlijke rekening en later van rekening vrouw Vrouw is kredietnemer, man stond borg Vrouw wil 100% aftrekken (2009) In 2014 betaalt ze rente 2009 terug aan man Geen fiscaal partnerschap, vrouw heeft woning

43 11. Echtscheiding en eigen woning (4)
Vrouw had € gestort op gezamenlijke rekening en man € (hypotheekrente € ) Hof: niet aannemelijk gemaakt dat vrouw meer dan 90% heeft betaald terugbetaling 2014 strookt niet met stelling dat rente in 2009 volledig op haar heeft gedrukt

44 11. Echtscheiding en eigen woning (5)
Besluit 10 juni 2010, DGB 2010/921 Rente moet drukken Als ander betaalt: betaalt die mede voor rekening van de draagplichtige? Wordt het verhaald of verrekend? Gemeenschappelijke eigenaren: vaak hoofdelijk aansprakelijk: dan betaling door een ook namens de ander

45 11. Echtscheiding en eigen woning (6)
A & B samen eigenaars en hoofdelijk aansprakelijk A verhuist A trekt helft af (twee jaar) en B ook A betaalt niet en bank spreekt B aan B trekt 50% af en A niets (pas als A rente vergoedt aan B)

46 11. Echtscheiding en eigen woning (7)
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:4492 Woning van broers 50/50 Gezamenlijke schuld Broer betaalt rente en belanghebbende bijdrage in kosten huishouding (vastgelegd in overeenkomst) Drukt rente op belanghebbende?

47 11. Echtscheiding en eigen woning (8)
Rechtbank: broer heeft intentie alle rente te betalen beoogt de verplichting tot betaling aan de bank teniet te laten gaan door betaling van belanghebbende aan broer

48 11. Echtscheiding en eigen woning (9)
Casus 1 Man en vrouw uit elkaar Gemeenschappelijke woning en schuld Vrouw blijft in woning Man betaalt rente Man aftrek 50% Vrouw geen aftrek

49 11. Echtscheiding en eigen woning (10)
Casus 2 Idem maar nu betaalt vrouw rente vrouw 50% aftrek man geen aftrek

50 11. Echtscheiding en eigen woning (11)
Oplossingen Betaling van de een zien als verplichting die rechtstreeks voortvloeit uit het familierecht en is verrekend met de verplichting tot bijdrage in levensonderhoud of vergoeding voor woongenot


Download ppt "Fiscale en juridische actualiteiten 4e sessie 2 december 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google