De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Asbestverwijdering in gebouwen : aansprakelijkheid van de syndicus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Asbestverwijdering in gebouwen : aansprakelijkheid van de syndicus"— Transcript van de presentatie:

1 Asbestverwijdering in gebouwen : aansprakelijkheid van de syndicus

2 De ASBESTINVENTARIS

3 (historisch overzicht van de wetgeving in België)
K.B. van 15/12/78 het gebruik van asbest wordt systematisch gecontroleerd algemeen verbod op het gebruik van crocidoliet (op enkele uitzonderingen na vb. bepaalde dichtingen) blootstellingsnorm werken met vrije asbestvezels in omgevingslucht: 2 vezels/cm3 en 0,5 vezels/ cm3 crocidoliet K.B. van 28/08/86 bepalingen omtrent werken met asbest asbest en de verwijderingswerken etiketteringsplicht blootstellingsnorm werken met asbest: 1 vezel/ cm3 en 0,15 vezel/ cm3 crocidoliet K.B. 22/07/91 actualisatie van de bepalingen uitbreiding gebruiksverboden inventarisatieplicht actualisering van de blootstellingsnormen: 0,5 vezels/ cm3 voor serpentijnen 0,15 vezels/ cm3 voor amfibolen. M.B. 22/12/93 inventaris : inhoud en termijn uiterlijk tegen 01/01/95

4 verdere uitbreiding gebruiksverboden asbest K.B. 04/05/99
meldingsplicht in jaarverslag dienst V.G.V. (voorloper van de huidige preventiedienst) M.B. 03/02/98 verdere uitbreiding gebruiksverboden asbest K.B. 04/05/99 uitdieping erkenningsvoorwaarden van de asbestverwijderings bedrijven ARAB: dit is de hoofdreglementering inzake asbest tot het verschijnen van het KB van 16/03/06 K.B. 16/03/06 Hoofdreglementering van asbestproblematiek. Groepering van verschillende KB’s en fine-tuning van de verschillende saneringsmethoden (3 verschillende technieken). Opdeling inventarissen in 2 soorten, nl. destructief en niet-destructief onderzoek. K.B. 28/03/07 - uitdieping erkenningsvoorwaarden en verplichtingen van de asbestverwijderings bedrijven K.B. 08/06/07 - bijstelling reglementering inzake couveuzezak methode en verfijning inzake de beschermkledij

5 Asbestinventaris versus ‘volledige asbestinventarisatie’
1) Algemene regel: “de werkgever stelt inventaris op voor de arbeidsplaats” = WETTELIJKE INVENTARIS - moeilijk bereikbare plaatsen moeten niet - intact asbestverdacht materiaal mag niet beroerd worden 2) Uitbreiding naar ‘volledige’ asbestinventarisatie = DESTRUCTIEVE INVENTARIS - moeilijk bereikbare plaatsen moeten wel onderzocht worden eventueel destructieve handelingen daar waar nodig intact asbestverdacht materiaal mag wel beroerd worden (monstername) Let op: BRUSSEL (vormvereisten + aantal staalnames cfr. BIM) Inleiding asbest

6 Asbestinventaris (verplicht sinds 1995)
De inhoud : MB 22/12/93. tenminste de volgende informatie: Algemeen overzicht van de verschillende toepassingen van asbest of van asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in gebouwen, machines, installaties Opsplitsing van deze asbesthoudende toepassingen in twee categorieën: -klasse 1: ongebonden asbest -klasse 2: gebonden asbest Opsomming per lokaal of installatie van: de toepassing en toestand van het asbest en tevens van alle relevante werkzaamheden die tot blootstelling zouden kunnen leiden. Beheersprogramma (op basis v/e risicoanalyse)

7 Hoe ziet een klassiek asbestinventaris er eigenlijk uit.
Algemeen overzicht van de asbesthoudende materialen aanwezig binnen de bereikbare delen 2. Algemeen overzicht van de niet bereikbare delen Per lokaal, bouwdeel, arbeidsmiddel… - beschrijving van de asbesttoepassing - beoordeling van de toestand van de asbesttoepassing - werkzaamheden die kunnen aanleiding geven tot blootstelling (cq risicoanalyse) Inleiding asbest

8 1. Algemeen overzicht bron/id omschrijving locatie hoeveelheid (±)¹
monsterid/volgnr. analyse 5 isolatie omkasting pilaren (karton) 3de verd., bibliotheek, 6m² M Chrysotiel 25-50% 6 2de verd., alle lokalen 40 x ²m³ M 7 beplating achterkant kasten (asbestcement) tweede verdieping, diverse lokalen 2m² - asbesthoudend 8 beplating zuurkasten + afzuiging (asbestcement) 2de verdieping, lokaal 4 m² Inleiding asbest tabel 1: aangetroffen asbesthoudende en asbestverdachte materialen

9 2. Overzicht niet-bereikbare delen
2.2 Niet onderzochte gedeeltes De volgende gedeeltes van het gebouw zijn niet onderzocht geweest omwille van ontoegankelijkheid (gesloten, bouwvallig, …) Garage Appartement conciërge Oude burelen Plenum boven de burelen Inleiding asbest en /of

10 3. Beschrijving van de toepassing
Per lokaal, bouwdeel, arbeidsmiddel … Beoordeling van de toestand Werkzaamheden die kunnen aanleiding geven tot blootstelling Inleiding asbest

11 Beheersprogramma Deze beheersmaatregelen omvatten 3 mogelijke opties:
Optie A: Status-quo onder toezicht Etikettering Visuele inspectie + luchtmetingen Frequentie: afhankelijk van de situatie (minstens 1x per jaar) Optie B: Inkapselen, fixatie, impregnatie Tijdelijk oplossing Controle blijft noodzakelijk Inkapselen vereist zelfde veiligheidsmaatregelen als verwijderen Kostprijs ongeveer 60% van de saneringsprijs Optie C: Verwijderen Definitieve oplossing Nauwkeurig saneringsbestek noodzakelijk Opletten bij keuze van vervangingsproduct Inleiding asbest

12 Resultaat R.A. ‘Stops’ leidingisolatie, Achter convector kast
X := zone C (Techn. Pers.) nl. verwijderen op L.T. (ter gelegenheid van werken) X : = zone C (Normaal Pers) nl. verwijderen op L.T. (ter gelegenheid van werken) Resultaat R.A. terugkoppelen naar beheersmaatregelen, periodiek en bij elke wijziging van de situatie.

13 Wie mag een asbestinventaris opstellen ?
Geen specifieke erkenningsvoorwaarden Bijstand is mogelijk door een erkend laboratorium (http://www.werk.belgie.be) Erkenningen, Erkende laboratoria, Groep 2, vezels: asbest Bij betwisting of indien opgedragen door TWW, eveneens erkend laboratorium Wie moet een asbestinventaris opstellen ? Inleiding asbest Elke werkgever Bij afwezigheid van inventaris, vb. werken bij particulier: zelf (laten) opstellen

14 Aan wie moet de asbestinventaris verplicht worden voorgelegd?
De arbeidsgeneesheer (AG) Veiligheidscoördinator (VC) Het Comité voor Preventie en bescherming Aan elke externe onderneming die werken komt uitvoeren op eventuele risico-plaatsen. Art 11 KB “Het is hem (de uitvoerder) verboden de werkzaamheden aan te vatten zolang de inventaris hem niet ter beschikking werd gesteld”

15 Naast voormelde opties omvat een goed beheersprogramma eveneens de nodige preventiemaatregelen
De preventiemaatregelen zijn uiteraard afhankelijk van de ingrepen die nodig zijn op de asbesthoudende materialen. Vooreerst zijn er een aantal algemene preventiemaatregelen (art 39 KB ) o.a. - signalisatie - blootgestelde werknemers beperken - blootstellingregister - procedés gebruiken waarbij geen vezels kunnen vrijkomen - enkel handwerktuigen - aangepaste verpakking - passende kledij + PBM’s - douches + rust periodes Inleiding asbest - Nadien zijn er nog de specifieke preventiemaatregelen, afhankelijk van de ingreep.

16 Er is geen absolute verplichting om asbesthoudende materialen te verwijderen, ook al zijn losgebonden én in slechte staat. Inleiding asbest Blootstelling moet tot een minimum beperkt worden en mag zeker de grenswaarde (0,1 vezel/ cm³) niet overschrijden.

17 Actualisering van de asbestinventaris en het beheersprogramma
Uiteraard is een (minimaal) jaarlijkse opvolging én een visuele beoordeling van de toestand van de verschillende asbesthoudende materialen is onontbeerlijk. Uitbreiding van de ‘basis’ asbestinventaris i.f.v. sloop of verwijdering Inleiding asbest

18 - Oesterbaai n.v. Asper bvba Vinçotte SGS Belgium n.v.
Enkele nuttige adressen bij het opstellen van een asbestinventaris : - Oesterbaai n.v. Asper bvba Vinçotte SGS Belgium n.v. Publicatie FOD WASO : brochure mbt opstellen van asbestinventaris


Download ppt "Asbestverwijdering in gebouwen : aansprakelijkheid van de syndicus"

Verwante presentaties


Ads door Google