De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 4/5 Juffrouw Femke van Leeuwen maandag , dinsdag, woensdag Meneer Jan Kroezen donderdag, vrijdag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 4/5 Juffrouw Femke van Leeuwen maandag , dinsdag, woensdag Meneer Jan Kroezen donderdag, vrijdag."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 4/5 Juffrouw Femke van Leeuwen maandag , dinsdag, woensdag Meneer Jan Kroezen donderdag, vrijdag

2

3 Wat brengt deze avond? Veilig schoolklimaat
Kansrijke combinatiegroepen Wat komt er op een schooldag allemaal aan bod? De Zilverberg en opbrengstgericht werken. Cito leerlingvolgsysteem Sociaal-emotionele ontwikkeling. Ster van de week en de zeven zilveren Zilverbergregels. Overige informatie Rondvraag / sluiting Snuffel even aan de methodes waarmee wordt gewerkt.

4 Veilig schoolklimaat - positieve/ gezellige sfeer - duidelijke regels - duidelijke grenzen - structuur - rust in de klas - beloningen - Leefstijl - 7 zilveren Zilverberg regels

5 Kansrijke combinatiegroepen
Tegelijk instructie Overlap in leerstof Differentiatie in verwerking Samenwerken

6 Zijn er vragen?

7 Wat komt er op een schooldag allemaal aan bod?

8 Technisch lezen Tekenen Schrijven Spelling Rekenen Taal Begrijpend lezen Aardrijkskunde Gym Geschiedenis Leefstijl Handvaardigheid

9 Lesgeven vanuit het IGDI model
Fase 1. Terugblik Fase 2. Oriëntatie Fase 3. Uitleg Fase 4. Begeleide (in)oefening(denken-delen-uitwisselen) *Service rondje Fase 5. Zelfstandige verwerking * extra verwerkingsstof aan goed presterende leerlingen * Verlengde instructie aan de zwak presterende leerlingen Fase 6. Evaluatie/feedback

10 Lekker lezen (technisch lezen) Lezen in beeld (begrijpend lezen)
Lezen: We werken met de methode ‘Lekker Lezen’, daarnaast heeft ieder kind een eigen leesboek. De werkvormen variëren: met meer of minder instructie, stil voor jezelf, duo-lezen, racelezen. We werken op verschillende niveaus. Daarnaast starten we iedere ochtend met het op tempo lezen van woordrijen, 5 minuten. Om goed de tekst te kunnen begrijpen is het belangrijk dat je zelf technisch goed kan lezen. De methode “Lezen in beeld” leert de kinderen leesstrategieën toe te passen. Verken de tekst. Lees de tekst. Denk vooruit bij het lezen. Controleer of je begrijpt wat er staat. Bepaal de bedoeling van de schrijver. Verwerk de informatie uit de tekst. Kijk terug. Trek conclusies. Om goed de tekst te kunnen begrijpen is ook een goede woordenschat van belang. Moeilijke woorden komen meerdere keren terug in de les en kunnen met een computerprogramma ingeoefend worden.

11 Wizwijs Rekenen: We gebruiken de methode “Wizwijs”.
Dit jaar gaan we leren: Getallen en bewerkingen tot 100 groep 4 en tot 1000 groep 5 Meten en meetkunde. Informatieverwerking. Neem na afloop gerust een kijkje in de methode!

12 Taal in beeld Taalbeschouwing: woord- en zinsbouwoefeningen, het alfabet. Luisteren en spreken: gespreksregels, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Effectief spreken en luisteren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen spreken, luisteren en een gesprek voeren. Leerlingen oefenen de gespreksvaardigheden. Woordenschat: Taal in beeld besteedt veel tijd aan woordenschat. Stellen/schrijven: kinderen schrijven verschillende soorten teksten en leren schrijfstrategieën.

13 Spelling in beeld Spelling: Zelfde werkwijze als bij ‘Lezen in beeld’ en ‘Taal in beeld’. Via spellingregels leren kinderen de juiste spelling toe te passen. Er wordt gebruik gemaakt van spellingsstrategieën. (Klank-, regel- en onthoudwoorden). Uitlegkaarten staan per blok op de website.

14 Schrijven in de basisschool
Schrijven: Methode ‘Schrijven in de basisschool’. Na de Kerst krijgt groep 4 een vulpen. In groep 4 besteden we drie keer en in groep 5 twee per week tijd aan het schrijfwerk. Op de lijnen blijven, lange lussen, hoofdletters. Leesbaar en vloeiend kunnen schrijven. Als beloning mogen er soms kinderen met de gelpen schrijven.

15 DE ZAAKVAKKEN

16 Zaakvakken Aardrijkskunde: De nadruk in groep 5 ligt op de school, de buurt, plattegronden en wat is nieuw en oud. Geschiedenis: ‘Bij de tijd’. Een thema wordt behandeld via de tijdlijn. Natuur: Groep 4 kijkt huisje, boompje beestje en groep 5 ‘Nieuws uit de natuur’. De hele groep krijgt via het MEC projecten aangeboden. Dat zijn er gemiddeld 3 per jaar. De thema’s variëren. Binnenkort starten we met de leskist ’Steenuil en braakballenpluiskist‘. Verkeer: We werken in groep 5 met de verkeerskrant ‘Op voeten en fietsen’ en in groep 4 met de verkeerskrant ‘Stap vooruit’.

17 CREATIEVE ONTWIKKELING
D.m.v. muziek, drama, handvaardigheid en tekenen werken we aan de creatieve ontwikkeling van kinderen. 2x per jaar hebben wij open podium Thema’s komen door het hele jaar voldoende de school binnen en daar wordt altijd bij aangesloten. Kinderboekenweek, St. Maarten, Sinterklaas, Kerst, enz. Ook werken wij ieder jaar aan een schoolbreed project. Bv. vorig schooljaar was dit kunstzinnige oriëntatie. Onderwerp: onze omgeving.

18 Zijn er vragen?

19 Opbrengstgericht werken
Bekijken van resultaten Groepsplannen maken Verdiept arrangement Basis arrangement Intensief arrangement Overleg met ib-ers Uitvoeren groepsplan Toetsen Evalueren groepsplan en behaalde resultaten van kinderen Eventueel aanpassing in arrangement of handelen/ aanbod van de leerkracht

20 Cito leerlingvolgsysteem
In januari-februari én in mei-juni krijgt uw kind een landelijke toets op diverse vakgebieden. Deze worden geregistreerd in het ‘Leerlingvolgsysteem’ en zijn dus ook bedoeld om uw kind te kunnen ‘volgen’. Tijdens oudergesprekken worden deze toetsen besproken en toegelicht. Soms is het nodig eerder een afspraak te maken en zal door leerkrachten hiertoe het initiatief worden genomen. Als u zelf ongerust bent of vragen heeft, vinden wij het fijn wanneer u ons hierover aanspreekt. De cito-score werkt met een 5 puntschaal (I t/m V). Eind schooljaar zijn de oudergesprekken op aanvraag.

21 Zijn er vragen?

22 Dyslexieprotocol.

23 Dyslexieprotocol Alle kinderen worden gevolgd op spelling en leesgebied d.m.v. diverse toetsen die worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem. Zo ontstaat er een doorgaande lijn voor alle groepen, waardoor kinderen op hun niveau kunnen werken. Aan de hand van de resultaten worden groepsplannen geschreven. De kinderen worden hierbij geclusterd op niveau en krijgen zo instructie naar behoefte. Indien er sprake is van langdurige lees- en of spellingsproblemen, dan wordt deze leerling besproken met de intern begeleider. In overleg met de IB’er kan het zijn dat het kind besproken wordt in de zorggroep van Condor en die bepaalt of het kind evt. voor een onderzoek in aanmerking komt. Een kind moet bij cito 3x een V of V- hebben behaald. Niet alle kinderen met lees- en of spellingsproblemen zijn dyslectisch. Dit alles gebeurt altijd in overleg met ouders.

24 PESTPROTOCOL. Wanneer lln. ruzie met elkaar hebben proberen wij dit via een aantal stappen op te lossen. - Stap 1: ‘Stop hou ermee op!’ - Stap 2: Het probleem wordt met leerkracht besproken. - Stap 3: De leerkracht maakt met beide partijen afspraken om herhaling te voorkomen. - Stap 4: Bij herhaaldelijke ruzie wordt een ‘negatief’ dossier aangemaakt waarin de toedracht wordt beschreven. Bij de derde melding worden ouders van beide partijen uitgenodigd voor een gesprek. Belangrijk is dat u aan de leerkracht meldt als je kind gepest wordt. Onze interne vertrouwenspersoon is ‘juffrouw Gerry Hoho’.

25 Ster van de week

26 Communicatie.

27 Communicatie Heel belangrijk is het dat wij, de leerkrachten, de ouders maar ook de kinderen helder maken aan elkaar waar we vragen over hebben of wat we van elkaar verwachten. Kom dus gerust bij ons binnen na school of maak een afspraak. Juf Femke en meneer Jan voeren samen de oudergesprekken

28 Overige informatie Op dinsdag en vrijdag splitsen we onze groep. Groep 4 gaat op dinsdag na de pauze 10.30u naar juf Hilde. Op vrijdagmiddag groep 5 samen bij meneer Jan. Gesprek met leerkracht(en) / contact via mail. Wanneer neemt de leerkracht contact met u op? Gymles op dinsdag om 14.00u voor groep 5 en donderdagmiddag de hele groep. Wij zijn op zoek naar: contactouders, kamouders.

29 Verjaardagen vieren Groep 4 nog met ouders en groep 5 zonder.

30 Zijn er vragen?

31 Snuffel gerust eens in onze methodes..
Wilt u graag meer informatie over een onderwerp? Dan maken wij individueel een afspraak.


Download ppt "Informatieavond groep 4/5 Juffrouw Femke van Leeuwen maandag , dinsdag, woensdag Meneer Jan Kroezen donderdag, vrijdag."

Verwante presentaties


Ads door Google