De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoopbeleid 2014 GZ / GGZ 23 april 2013. Programma (Te verwachten) ontwikkelingen Sectorplannen GZ en GGZ –Belangrijke aspecten en inkoopdoelen Inkoopsystematiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoopbeleid 2014 GZ / GGZ 23 april 2013. Programma (Te verwachten) ontwikkelingen Sectorplannen GZ en GGZ –Belangrijke aspecten en inkoopdoelen Inkoopsystematiek."— Transcript van de presentatie:

1 Inkoopbeleid 2014 GZ / GGZ 23 april 2013

2 Programma (Te verwachten) ontwikkelingen Sectorplannen GZ en GGZ –Belangrijke aspecten en inkoopdoelen Inkoopsystematiek GZ en GGZ Gelegenheid tot stellen vragen

3 Thema’s inkoopdoelen Versterken positie klant Keuzemogelijkheid en diversiteit van wonen Verbeteren van kwaliteit van zorg Bestendigen van solidariteit en financiële houdbaarheid Verminderen bureaucratie

4 GZ en GGZ (te verwachten) ontwikkelingen

5 (Aangekondigde) ontwikkelingen Decentralisatie extramurale begeleiding, verzorging en dagbesteding naar gemeenten Beperking aanspraak verzorging (of algehele tariefkorting dagbesteding en PV) Decentralisatie jeugdzorg naar gemeenten Overheveling verpleging en behandeling naar Zvw Langdurige intramurale GGZ (GGZ-C) naar gemeente Scheiden wonen en zorg Extramuraliseren ZZP’s 1 t/m 4 VG (en andere ZZP’s met vergelijkbare zorgzwaarte) Onderbrengen meerzorg in de contracteerruimte Vervallen PGB ook voor bestaande PGB-houders met BG < 10 uur

6 Sectorplannen GZ en GGZ Eigen Regie en Participatie

7 Signalen Wachtlijst Geen problematische wachtlijst Over het algemeen vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd Aandacht nodig voor: GZ –Jeugdigen met 2 e grondslag psychiatrie –Ouderen met LG-ZZP met 2e grondslag somatiek (veelal naar V&V instelling) GGZ –ouderen met 2e grondslag somatiek

8 Signalen Consultaties met ondermeer Klantorganisaties en MEE’s –GZ Kansplus, VG belangen, Onderling Sterk, Fodok –GGZ Zorgbelangen in de regio’s Zorgaanbieders –GZ Vertegenwoordigers van zorgaanbieders, VGN –GGZ Vertegenwoordigers van zorgaanbieders (GGZ en MO/VO), GGZ Nederland, Federatie Opvang

9 Consultaties Versterken positie van de klant Eigen regie en Vraaggericht werken als uitgangspunten onomstreden Wensen en mogelijkheden moeten worden verwoord in zorgplan Klanten: “Externe toetsing zorgplan goede keus.” Klanten: “Sommige cliëntenraden slecht gefaciliteerd en te laat geïnformeerd.” Belangrijke rol voor mantelzorgers, maar huidige formulering (incl “buddy’s”) schrijft teveel voor hoe

10 Consultaties Keuzevrijheid en diversiteit van wonen Geef ‘gewone leven’ zo veel mogelijk ruimte Inclusie en participatie moeten uitgangspunt zijn Ontwikkeling in extramuralisering is niet tegen te houden, wel belangrijk dat zorgkantoren en gemeenten contact onderhouden Aanspraak op AWBZ zorg moet behouden blijven voor zware zorgvragen Ook voor hogere ZZP’s moeten mogelijkheden blijven voor zo normaal mogelijk wonen.

11 Consultaties Verbeteren van kwaliteit van zorg en bevorderen innovatie Hoe meet je dat aanbieders bevorderen dat klanten daadwerkelijk participeren? Zorgaanbieders: Kwaliteitskader is tot nu toe te theoretisch Uitwisselen van goede voorbeelden draagt bij tot verbeteren van kwaliteit Aandacht nodig voor: –Licht verstandelijk beperkte ouders / moeders. –Dubbeldiagnose VG/Psychiatrie –Normaal begaafde autistische jongeren/jong volwassen –Nazorg voor mensen met NAH na behandeling

12 Consultaties Verminderen bureaucratie Aanbieders noemen o.a. Geen dubbele toetsingen en verantwoordingen Geen methode op basis van bonus/malussen; kies een methode van op bezoek en in gesprek gaan Mogelijkheid bieden voor het sluiten van een meerjarenovereenkomst Kies een aantal beperkte thema’s voor bonus/malussen Vraag niet overal verantwoordingsrapportages voor

13 Geschiktheidseisen

14 Eisen van bekwaamheid Ondermeer Ingeschreven in register van KvK Beschikken over toelating voor AWBZ-zorg Voldoen aan Regeling Jaarverantwoording Zorg Voldoen aan Regeling AO/IC Aantoonbaar de Zorgbrede Governancecode hebben ingevoerd Systematisch werken aan verbeteren van de kwaliteit In kwaliteitssysteem zijn de landelijke kwaliteitskaders voor de relevante AWBZ-sector(en) geïntegreerd Beschikken over gedegen bedrijfsadministratie Beschikken over vastgelegd privacybeleid Beschikken over vastgelegde klachtenregeling

15 Daarnaast ook Voorwaarde: adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid Uitsluitingsgronden Aanvullende selectiecriteria in relatie tot ervaring

16 Inkoopsystematiek GZ/GGZ

17 Uitgangspunten 2014 is (alweer) een overgangsjaar Bestendig beleid  geen nieuwe koers  op onderdelen verduidelijking en aanscherping Veel criteria 2013 onvoldoende onderscheidend (dus waarom apart benoemen?) Geen bonus/malus voor criteria die al in overeenkomst zijn opgenomen

18 Inkoopsystematiek extramuraal Systematiek conform voorgaande jaren  Geld Volgt Klant Gunning op basis af te spreken tarief (percentage NZa-max tarief) Basisafspraak volume = 90% van volume herschikkingsafspraak Basistarief = 97% (tenzij gegunde tarief 2013 lager)

19 Inkoopsystematiek extramuraal Opslag (percentueel) Basisvoorwaarde voor verkrijgen opslag Voldoen aan landelijk afgesproken voorwaarden m.b.t. sectoraal kwaliteitskader Versterken positie van de klant: eigen regie en participatie De klant is eigenaar van zijn individuele zorgplan Netwerk is betrokken bij het verwoorden van wensen en behoeften van klant Netwerk kan rol spelen in zorgverleningsproces In periodieke bespreking zorgplan bekijken of beoogde resultaten zijn behaald

20 Inkoopsystematiek extramuraal Malussen (percentueel) Bij niet voldoen aan voorwaarden Administratieve Organisatie Bij doorcontractering Maximumtarief Afhankelijk van doelmatigheid (bandbreedte klasse)

21 Inkoopsystematiek intramuraal Tarief Basistarief 95% Basisvoorwaarde voor verkrijgen opslagen Voldoen aan landelijk afgesproken voorwaarden m.b.t. sectoraal kwaliteitskader

22 Inkoopsystematiek intramuraal Malussen (percentueel) Bij niet voldoen aan voorwaarden Administratieve Organisatie Bij doorcontractering (VPT’s)

23 Inkoopsystematiek intramuraal Opslagen Versterken positie van de klant: eigen regie en participatie De klant is eigenaar van zijn individuele zorgplan Netwerk is betrokken bij het verwoorden van wensen en behoeften van klant Netwerk kan rol spelen in zorgverleningsproces Aandacht voor integraal dienstverleningsconcept (wonen, werken, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, mobiliteit) met waar mogelijk gebruik van reguliere ipv. categorale voorzieningen In periodieke bespreking zorgplan bekijken of beoogde resultaten zijn behaald

24 Inkoopsystematiek intramuraal Opslagen Score boven branchegemiddelde (relevante vragen kwaliteitskader) of Verbeteracties wanneer onder branchegemiddelde Gehandicaptenzorg Daadwerkelijk oppakken verantwoordelijkheid als voorkeursaanbieder en andere aanbieder ondersteunen die rol waar te maken

25 Inkoopsystematiek intramuraal Opslagen GGZ Implementatie herstelvisie in de organisatie en ROPI wordt in gehele organisatie afgenomen GGZ Invulling geven aan geïntegreerd zorgprogramma voor specifieke doelgroepen over financieringskaders (Zvw en AWBZ) heen (Ernstig Psychiatrische Aandoeningen)

26 Inkoopsystematiek intramuraal Volume Sturen op –Beschikbare verblijfsplaatsen voor hoge ZZP’s –Omzetten ZZP’s  VPT’s Basisafspraak tov volume herschikkingsafspraak -Lage ZZP’s 95% -Hoge ZZP’s 98% Uitbreiding tot 100% aantal dagen mogelijk als beweging zichtbaar is - Beschikbare verblijfsplaatsen voor hoge ZZP’s - Omzetten ZZP’s  VPT’s

27 Tijdslijn inkoop 2014

28 Plaatsing op website en aanbestedingskalender 31 mei 2013 Periode voor het indienen van vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen 14 juni 2013 Sluitingstermijn Inschrijvingen1 augustus 2013, 12:00 uur Gunningsbeslissing30 augustus 2013 Indienen productieafspraak 2014 bij NZa31 oktober 2013 Ingangsdatum overeenkomst1 januari 2014

29 Vragen?

30 www.menziszorgkantoor.nl


Download ppt "Inkoopbeleid 2014 GZ / GGZ 23 april 2013. Programma (Te verwachten) ontwikkelingen Sectorplannen GZ en GGZ –Belangrijke aspecten en inkoopdoelen Inkoopsystematiek."

Verwante presentaties


Ads door Google