De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiden in de school vanuit het perspectief van de VO-raad Bijeenkomst voorbereiding Opleidingsschool Rijnmond Bas de Wit 9 december 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiden in de school vanuit het perspectief van de VO-raad Bijeenkomst voorbereiding Opleidingsschool Rijnmond Bas de Wit 9 december 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiden in de school vanuit het perspectief van de VO-raad Bijeenkomst voorbereiding Opleidingsschool Rijnmond Bas de Wit 9 december 2014

2 Omgevingsverkenning: aanleiding en context  Sectorakkoord  NVAO: visitatie en accreditatie  OCW: toekomstperspectief op opleiden in de school (Lerarenagenda)  Bredere discussies  Intensivering overleg

3 Rol en positie VO-raad  Belangenbehartiging: behoefte veld (OIDS)  Sectorontwikkeling  Ondersteuning sector (besturen, bestuurders, schoolleiders):  Themacommissie en werkgroep  Steunpunt opleidingsscholen

4 OIDS: visie en standpunt VO-raad  Kracht van opleiden in de school: belangrijke randvoorwaarde voor onderwijskundige ontwikkeling van scholen en daarmee de kwaliteit van de sector. – ALV (mei 2013); themacommissie  Aandachtsgebieden: – strategische vragen inzake het opleiden in de school op stelselniveau (bekostiging en structuur) – organisatorische vragen op instellingsniveau (inrichting samenwerking opleidingsinstituten en scholen)

5 Sectorakkoord (I)  Enkele achtergronden  Onderwijs, professionalisering, verbetercultuur (toezicht en verantwoording)  Ambitie 5 en 6: docent in positie (verantwoordelijkheid) binnen lerende organisatie; professionalisering/ HRM o ‘Rijke leer- en werkomgeving’ (leerlingen, leraren) o ‘Praktijkplek-leren’ o ‘Digitale didactiek’ o ‘Praktijkgericht onderzoek’ o Professionele ontwikkeling van startende en zittende leraren: (na)scholing, praktijkgericht onderzoek, leergemeenschappen, collegiale consultatie, intervisie (instrumenten voor de opleidingsschool) o HRM: gesprekkencyclus, functiedifferentiatie, duurzame inzetbaarheid, fasegericht loopbaanbeleid

6 Sectorakkoord (II)  Initiatief van VO-raad; samenhang met Lerarenagenda OCW  Bestaande opleidingsinfrastructuur van scholen die (nog niet) zijn aangesloten, bestendigen en versterken  Kwalitatief: impuls aan opleidingsinfrastructuur van scholen die deelnemen aan bestaande (academische) opleidingsscholen – verbetering kwaliteit – versterking van de samenhang binnen scholen tussen opleiden, professionaliseren en het op professionele ontwikkeling gerichte personeelsbeleid  Kwantitatief: substantiële uitbreiding van het aantal opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs, leidend tot minimaal 2200 en zo mogelijk 4000 extra structurele opleidingsplaatsen in 2020.

7 VO-raad: aandachtsgebieden  Ontwikkeling toekomstperspectief op (academisch) opleiden in de school en visie op verankering van OIDS in het onderwijsbestel (incl. wettelijk kader)  Vormgeving implementatiestrategie Sectorakkoord  Kwaliteitsverbetering (academisch) opleiden in de school: verbeteragenda c.q. ontwikkelagenda  Kennisdeling: voeding van en bepalen rol van het steunpunt opleidingsscholen

8 Themabijeenkomst VO-raad 2/12/14  Opleidingsschool als samenwerkingsverband: VO-raad en lerarenopleidingen  Thema’s: Samen opleiden, HR-beleid, strategische samenwerking; opleiding, onderzoek, ontwikkeling  Verschillen tussen opleidingsscholen, incl. scenario’s  Samen opleiden: partnerschap (‘uitwisseling’; OCW, VO-raad: versterking samenwerking) en articulatie van rollen en verantwoordelijkheden ( ‘wat leert student waar het best?’) – Verhouding scholen en lerarenopleidingen: organiseren gelijkwaardigheid  Verhouding kwantitatieve en kwalitatieve ambities – Breedte- en diepstrategie (kwantiteit en kwaliteit)

9 Enkele slotbeschouwingen  Benutting momentum  Strategische discussie lerarenopleidingen en VO-sector  Versterking verbinding van leren, onderzoeken en opleiden, en schoolontwikkeling, i.r.t. strategisch personeelsbeleid (HRM): concretisering integratie met strategisch HRM is volgende ontwikkelingsfase OIDS  Link met beroepsgroep leraren, i.h.k.v. opleiden en professionaliseren leraren (o.a. register)

10 Tot slot  Website steunpunt: http://www.steunpuntopleidingsscholen.nl/ http://www.steunpuntopleidingsscholen.nl/  Strategisch HRM-katern (website VO-academie)  Sectorakkoord (website VO-raad)

11

12 Bas de Wit basdewit@vo-raad.nl @DeWitBas


Download ppt "Opleiden in de school vanuit het perspectief van de VO-raad Bijeenkomst voorbereiding Opleidingsschool Rijnmond Bas de Wit 9 december 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google