De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 23 augustus 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. W.P. de Groot (Oosterhout) Ouderling:Cors Visser Organist:Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 23 augustus 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. W.P. de Groot (Oosterhout) Ouderling:Cors Visser Organist:Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 23 augustus 2015 middagdienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. W.P. de Groot (Oosterhout) Ouderling:Cors Visser Organist:Wim Brunsveld

3 Welkom en mededelingen Psalm 111: 1, 5 Stil gebed - bemoediging - groet Psalm 65: 1, 2 Gebed bij de opening van de Schriften Schriftlezing: Genesis 50: 12-26 Gezang 293: 1, 2, 4

4 Verkondiging: Een sterfbed wordt een preekstoel Gezang 291: 1, 2 Gebeden Collectes Psalm 130: 3 Geloofsbelijdenis Gezang 459: 1, 3, 7, 8 Zegen

5 Welkom

6 Zingende Gezegend 185 Psalm 111: 1, 5 1. Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem, den HEER in 't midden der getrouwen. Groot zijn de daden van den HEER, Hij doet wie lust heeft aan zijn leer de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

7 Zingende Gezegend 185 Psalm 111: 1, 5 5. Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd en zijn verbond staat voor altijd, een licht hoog op de berg ontstoken. Heilig en zeer te duchten is zijn naam in de geschiedenis. Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

8 Stil gebed Bemoediging en groet

9 1. De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. Psalm 65: 1, 2

10 2. Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed. Psalm 65: 1, 2

11 Gebed

12 We lezen nu, uit de Nieuwe Bijbelvertaling: Genesis 50: 12-26 Schriftlezing

13 12 Israëls zonen deden wat hun vader hun had opgedragen: 13 ze brachten hem naar Kanaän en begroeven hem in de grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, op het stuk land dat Abraham van de Hethiet Efron had gekocht omdat hij een eigen graf wilde hebben. 14 Nadat hij zijn vader had begraven keerde Jozef terug naar Egypte, samen met zijn broers en met alle anderen die met hem waren meegegaan. Genesis 50: 12-26

14 15 Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozefs broers tegen elkaar: ‘Als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan.’ 16 Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen: ‘Voordat hij stierf heeft je vader ons opgedragen 17 je dit verzoek over te brengen: “Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God Genesis 50: 12-26

15 van je vader die misdaad te vergeven.”’ Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. 18 Daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden: ‘We zijn bereid je slaaf te worden.’ 19 Maar Jozef zei: ‘Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? 20 Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot Genesis 50: 12-26

16 volk in leven blijft. 21 Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen.’ Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust. 22 Jozef bleef in Egypte wonen, met zijn hele familie. Hij werd honderdtien jaar. 23 Hij zag Efraïms kleinkinderen nog, en ook de geboorte van de kinderen van Machir, de zoon van Manasse, maakte hij nog mee. 24 Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers: ‘God zal zich jullie lot aantrekken: hij zal Genesis 50: 12-26

17 jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat hij onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob heeft beloofd. 25 Zweer me dat jullie, wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen meenemen.’ 26 Jozef stierf toen hij honderdtien jaar was. Hij werd gebalsemd en in een sarcofaag gelegd, in Egypte. Genesis 50: 12-26

18 Zingende Gezegend 185 Gezang 293: 1, 2, 4 1. Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

19 Zingende Gezegend 185 Gezang 293: 1, 2, 4 2. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

20 Zingende Gezegend 185 Gezang 293: 1, 2, 4 4. Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

21 Verkondiging Een sterfbed wordt een preekstoel

22 Zingende Gezegend 185 Gezang 291: 1, 2 1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

23 Zingende Gezegend 185 Gezang 291: 1, 2 2. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen, die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

24 Gebed

25 We staan onze gaven af voor: 1.Diaconie 2.Kerk Collectes

26 3. Ik heb mijn hoop gevestigd op God den HEER die hoort. Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. Psalm 130: 3

27 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, …

28 Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. …

29 Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

30 1. Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort. 3. Door de nacht leidt ons ten leven licht dat weerlicht overal, dat ons blinkend zal omgeven, als ons God ontvangen zal. 7. Zo gaan wij hier met elkander door de nacht op weg naar huis, pelgrims die uit alle landen samenkomen om het kruis. 8. Die aan kruis en graf ontheven zullen zingen lof en prijs aan den Heer van dood en leven in zijn zalig paradijs. Gezang 459: 1, 3, 7, 8

31 7. Zo gaan wij hier met elkander door de nacht op weg naar huis, pelgrims die uit alle landen samenkomen om het kruis. 8. Die aan kruis en graf ontheven zullen zingen lof en prijs aan den Heer van dood en leven in zijn zalig paradijs. Gezang 459: 1, 3, 7, 8

32 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

33 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 23 augustus 2015 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. W.P. de Groot (Oosterhout) Ouderling:Cors Visser Organist:Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google