De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting over Wet Langdurige Zorg 12 maart 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting over Wet Langdurige Zorg 12 maart 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting over Wet Langdurige Zorg 12 maart 2015
Opsteller: Jeanet Bouw Iom Helen Snel, Lummie Kaptein, Jan-Peter Stolte Voorlichting over Wet Langdurige Zorg 12 maart 2015 1

2 Onderwerpen DEEL 1 Veranderingen in de langdurige zorg
Wet langdurige zorg Beschermd Wonen en Wet langdurige zorg Vervolg: eind maart DEEL 2 Introductie: Start van een serie bijeenkomsten Omdat hier ook veel vertegenwoordigers aanwezig zijn van de Wmo-aanbieders langdurige zorg, zal veel van de informatie vooral daarop gericht zijn. Voor Beschermd Wonen zal ws een zelfde werkwijze worden gevolgd, maar dat is nog niet helemaal rond in de besluitvorming. Iedereen met een indicatie ZZP GGz-C. Centrumgemeente taak Valleiregio: Ede, Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Wageningen. Eerst transitie, dan transformatie Jeugd veel regionaal georganiseerd: Food Valley . Ook omvang WLZ Grijze gebieden. 2

3 Nieuw Tot 1 jan 2015: AWBZ (indicaties met verblijf (zzp’s) en zonder verblijf (beg, pers verz, verpl) Vanaf 2015 verdeeld over: - Wlz (Wet langdurige zorg) - Zvw (Zorgverzekeringswet) - Jeugdwet - Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) 2015 overgangsjaar Wat was er in de AWBZ: Twee typen zorg: Intramuraal: zorg met verblijf (indicaties in Zorgzwaartepakketten) Extramuraal: zorg zonder verblijf (indicaties in functies, begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, etc) Regionale uitvoering door zorgkantoren, toegang via CIZ Zorgverzekeringswet: Uitgevoerd door zorgverzekeraars. Noodzakelijke medische zorg. Nieuw is: Verpleging en persoonlijke verzorging (95%) Intensieve kindzorg palliatief-terminale zorg 3

4 https://www.movisi.nl/sites/default/files/Infographic-Hervorming-langdurige-zorg.pdf Wlz: 24-uurs zorg in de Wlz Recht op zorg, in een instelling of thuis Zorg voor de meest kwetsbaren: ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige GGz met behandeling (GGz Zzp B pakketten) Aantallen: veel meer. Lage indicaties nl. Termen: in Wmo en Jeugdhulp geen zorg.

5 Wat zijn de raakvlakken met de gemeente?
Inwoners maken/kennen niet altijd onderscheid Delen van aanbod Wmo en Jeugd ook in Wlz Afbakening tussen alle domeinen: doorverwijzen Huidige overgangsrechten

6 Zorgverzekeringswet Algemeen: noodzakelijke medische zorg (huisarts, ziekenhuis, medicijnen). Verpleging en persoonlijke verzorging GGz-behandeling Palliatief-terminale zorg Intensieve kindzorg Dagbehandeling Crisiszorg Behandeling mensen met zintuiglijke beperking Revalidatiezorg

7 2. de Wet langdurige zorg (Wlz)
7

8 Vraag 1 Welk antwoord is juist: Iemand heeft toegang tot de Wlz als… a) hij blijvend behoefte heeft aan langdurig intensieve zorg. b) hij blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht. c) als binnen de Wmo, de Jeugdwet en/of de Zvw geen passende voorzieningen aanwezig zijn. d) als de mantelzorger overbelast is.

9 Wet Langdurige Zorg blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid Ook voor jeugd met (zeer) ernstige verstandelijke , lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen In een instelling, thuis met anderen, thuis met begeleiding, of met meerdere mensen in een woonvorm Landelijke taak Adagium: Zo thuis mogelijk Voorbeelden van cliënten Komen echt niet zelfstandig aan het loket Vaak al van kind af aan in beeld, maar niet altijd (ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen) Jeugd: Zorg voor kinderen ouder dan 5 jaar met een ernstige meervoudige handicap Grijze gebieden: palliatief terminale zorg en intensieve kindzorg Voorbeelden uit de vragenlijst: man die ernstig ziek is en aan einde leven eigenlijk Wlz Julia van 10. Intensieve kindzorg,maar in combinatie met ernstige meervoudige beperkingen

10 Wlz – alles inclusief alle begeleiding en zorg
behandeling, bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog dagbesteding en het vervoer naar en van de dagbesteding hulpmiddelen zoals een rolstoel, medicijnen en het schoonhouden van de woning het verblijf, de woonvorm en de voeding All in pakket dus. Is de situatie in 2016. In 2015 is nog niet alles zo. Nog overgangsregeling. Vergelijken met Jeugd en Wmo aanbod

11 Vraag 2 Mensen met een Wlz-indicatie krijgen ook cliëntondersteuning uit de Wlz. Juist of Onjuist?

12 Wat nog meer? Zorgplan en een zorgplanbespreking zijn verplicht
Ook oriëntatie op wat netwerk kan doen én Op wat familie zelf aan ondersteuning nodig heeft. Niet verplicht om te helpen Ook Eigen bijdrage of ouderbijdrage via CAK

13 Toegang - Indicatie Indicaties via CIZ
Landelijke objectieve criteria, overal hetzelfde Ook in Wlz onafhankelijke cliëntondersteuning De indicaties vanaf januari 2015 in principe levenslang geldig Wel nieuwe indicatie bij verzwaring zorgvraag Geen rol voor de gemeente Is het Wlz, dan verder geen bemoeienis. Geen acties ondernemen, als dat nog mogelijk is.

14 Wlz voorliggend Blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid? Als iemand Wlz-indicatie heeft, geen recht op Wmo voorzieningen (in 2015 overgangsituatie) Check op huidige indicatie

15 Drie stappen Doe webcheck Wlz op website CIZ (www.ciz.nl)
Raadpleeg de Beleidsregels indicatiestelling Wlz (www.ciz.nl) Consulteer CIZ telefonisch: tel

16 Webcheck 1. Heeft u of uw cliënt al hulp vanuit de gemeente, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, verzorging of aanpassingen aan uw woning? Ja Nee 2. Is de zorgbehoefte van u of uw cliënt bekend bij de huisarts? Ja Nee 3. Heeft u of uw cliënt een blijvend intensieve zorgbehoefte? Ja Nee 4. Denkt u dat u of uw cliënt 24 uur per dag zorg nodig heeft? Ja Nee Niet alle vragen per se ja om toch mogelijk in aanmerking te komen.

17 Doorverwijzing MEE verzorgt ook onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wlz Directe doorverwijzing naar MEE- consulent Doorverwijzing naar Zorgbelang is ook mogelijk Rechtstreeks naar CIZ Via zorgaanbieder

18 Wlz - register Bepalen of sprake is van een Wlz- indicatie
Daarmee samenloop van verstrekkingen van Wlz- en Wmo- voorzieningen voorkomen Gemeente kan zich aansluiten op register via het GGK Aandacht voor privacy! Terughoudendheid Werkt nu nog niet

19 Wlz, Wmo of Zvw? Nog vragen over overgangsrecht?
Speciaal voor cliënten die onder het overgangsrecht vallen, en waar vragen over zijn, direct overleg tussen gemeente en Menzis. Nog vragen over overgangsrecht? Menzis contactadres met vragen over cliënten die onder het overgangsrecht Wlz/Wmo vallen is: tel: Kom je er niet uit met Menzis? Meldt dit dan bij Lummie Kaptein

20 3. Beschermd Wonen (BW) en de Wet langdurige zorg (Wlz)
20

21 Vraag 3 Een volwassene die in 2015 voor het eerst verblijf nodig heeft vanwege GGZ-problematiek, komt in aanmerking voor de Wlz. Juist of Onjuist?

22 Nieuwe situatie GGZ 22

23 Beschermd wonen Herstel en participatie -> Wmo 2015
BW = tijdelijke intramurale maatwerk- voorziening, tussenstation naar zelfstandig wonen al dan niet met Bg Herstel en stabilisatie -> Wlz Eindstation, permanent verblijf nodig, geen uitzicht op verbetering

24 Beschermd wonen 24 24

25 Wie aanspreekpunt voor Wmo/BW en Jeugd
Cliënten  Bas van Dijck en Marloes van der Meer Bedrijfsvoering  Meta Karman en Lilian Koops Aanbieders  Lummie Kaptein Jeugd Casus/inhoudelijk  CJG Proces  Rolieke Sietsma en Susanna Butterman

26 Dank voor de aandacht!


Download ppt "Voorlichting over Wet Langdurige Zorg 12 maart 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google