De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GOK en voet: hand in hand!

Verwante presentaties


Presentatie over: "GOK en voet: hand in hand!"— Transcript van de presentatie:

1 GOK en voet: hand in hand!
18/04/2017 Samen grenzen verleggen voor elk talent

2 Allerlei weetjes vooraf
3de jaar van 3de cyclus: doorlichting! Komt later in de SG aan bod (uitnodiging volgt vanuit SG) 4de cyclus meer dan waarschijnlijk (IKZ en BVV vragen scholen goed na te denken rond de toekenning van uren en taken) Samengebrachte resultaten bevraging eind schooljaar (zie vernieuwde website DOB) Materiaal via nieuwe site: Aantal boeiende vormingen met GOK-gerelateerde thema’s in Pedic (www.pedic.be )

3 Nieuwe VOET-VOOD 1 september 2010
Ontstaan 1997 – geëvalueerd onder FvdB (2004) te veel eindtermen, besluit: een aantal slecht geformuleerd, een aantal gedateerd, een aantal niet realiseerbaar, toegenomen diversiteit van de VOET (de 1ste generatie coverde niet alle domeinen waarin de maatschappij actie veronderstelde) 1 september 2010 dank aan Lisbet Colson, Lut Cremers, Guy Scheijnen (slides) de werkgroep “vakoverschrijdende thema’s” en Greet Mertens de collega’s schoolbegeleiders

4 Van vakgericht onderwijs naar onderwijs op mensenmaat
GOK: actieplan opgesteld vanuit BSA (volledig en kwaliteitsvol) ? Binnen het Europese onderwijs zien we de laatste 20 jaar een accentverschuiving van een vakgerichte aanpak naar totaliteitsonderwijs. Niet alle inhouden en vormingscomponenten die belangrijk werden geacht binnen een brede basisvorming , kwamen aan bod in de vakken. Vandaar dat door de invoering van de VOET een “vangnet” werd gecreëerd waarbinnen de ontbrekende inhouden en vaardigheden aan bod kwamen. In de visuele voorstelling is de overgang van (vakgebonden)ET naar VOET diffuus omdat de twee in heel wat vakinhouden grote raakvlakken en soms zelfs identiek zijn.

5 Uitgangsvraag vanuit de Europese basiscompetenties:
Elke burger, ook kansarmen Uitgangsvraag vanuit de Europese basiscompetenties: Welke minimumcapaciteiten heeft een burger in Vlaanderen nodig: om kritisch-creatief te functioneren in de samenleving voor de uitbouw van een persoonlijk leven? => nieuwe VOET/VOOD in een nieuw ordeningskader Vaststelling: in grote lijnen aansluitend bij ons opvoedingsproject Dit hebben we bij het uitschrijven van de visietekt GOK als basis beschouwd!

6 Concept en ordeningskader
Basisvorming: Ontwikkeling van de persoon in een Multiculturele, democratische samenleving 7 contexten Lichamelijke gezondheid en veiligheid Mentaal welbevinden Sociorelationele ontwikkeling Omgeving en duurzame ontwikkeling Politiek-juridische samenleving Socio-economische samenleving Socioculturele samenleving De stam duikt op! Binnen die 7 contexten is men eindtermen gaan definiëren en men kwam op nog meer eindtermen dan in de eerste generatie. Men stelde vast dat er binnen iedere context eindtermen voorkwamen die gebruik maakten van dezelfde vaardigheid: bv. kritisch ingesteld zijn. Men heeft die basisvaardigheden uit de contexten weggenomen en verzameld in één lijst van 27 sleutelvaardigheden: de STAM

7 Politiek-juridische samenleving
De leerlingen zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken Omgeving en duurzame ontwikkeling De leerlingen gedragen zich respectvol De leerlingen gaan alert om met media Lichamelijke gezondheid en veiligheid Leren leren

8 ? en - en Nieuw ordeningskader
Het nieuwe ordeningskader is nu compleet: VOET (in het zwart): inspanningsverplichting Vakgebonden eindtermen (in het rood): resultaatsverplichting met onderlinge interactie tussen beide

9 HOE WERKT HET? “Stam, contexten en leren leren moeten in hun samenhang gelezen worden, zodat ze hun dynamiek blijven behouden en niet worden verengd, maar tot zinvolle gehelen kunnen worden gehergroepeerd naar keuze van de school en de leerkracht.” Eigen beslissingen nemen om missie en visie gestalte te geven = eigen keuzes maken Beleidsvoerend vermogen van scholen stimuleren en erkennen Concept “nieuwe VOET” geeft ons de kans om van het inventariseren af te komen: Inventariseren: is de sport van het “in orde” zijn scholen beschouwen het werk als “af” als alle hiaten benoemd zijn de inspectie ging op zoek naar hiaten en was blij met een waterdichte inventarisatie  of het werk aan de voet een voldoende rendement genereerde en de leerlingen van deze aanpak beter werden, is een andere vraag.

10 Bevestiging vanuit de wetgeving:
“het nieuwe ordeningskader voor de vakoverschrijdende eindtermen vraagt van de school om haar beleid autonoom uit te bouwen en dit in het perspectief van responsabilisering en beleidsvoerend vermogen”. “wanneer, waar, door wie, in welke vakken of projecten en bij welke gelegenheden inspanningen geleverd worden is de verantwoordelijkheid van de school en alle leerkrachten”. GOK-gedachte van de school en alle leerkrachten

11 Visie van de inspectie Heeft de school een eigen planning om de nieuwe VOET vorm te geven? Maakt de school duidelijk dat er dynamiek is? Vorderingen zouden moeten zichtbaar zijn. Is er bewijs van reflectie over het nieuwe concept? Is er perspectief dat de nieuwe regelgeving consequent wordt toegepast?

12 Een ideaal scenario Opvoedingsproject – SWP – schoolwerking en pdca over and over again Een school moet zich bezinnen over de manier waarop ze de doelstellingen opgenomen in haar opvoedingsproject wil realiseren. De activiteiten die hiervoor noodzakelijk worden geacht worden opgenomen in een schoolwerkplan

13 act plan check do Kwaliteitscirkel GOK lln Is er beweging ? lk school
21 - 10 2003 zelfevaluatie GOK 2 Kwaliteitscirkel GOK 1.Leerlingen 8. Kansengelijkheid 2. Kwaliteit onderwijs 3 GOK - doelstellingen 4. GOK - acties 5. Acties uitgevoerd ? 7. Kwaliteit verhoogd ? lln lk school Is er beweging ? act BEGINSITUATIE ANALYSE INTERNE EVALUATIE plan check 6.Effect ? Dit schema geeft een beeld hoe er gestructureerd aan zelfevaluatie in het kader van GOK gewerkt kan worden. Lees het schema door bovenaan te beginnen, en dan in tegenwijzerzin de cirkel vol te maken. De linkerhelft van de cirkel heeft de school reeds doorlopen bij het uitvoeren van de beginsituatie-analyse. Onderaan de cirkel is de school aangekomen bij de uitvoering van de acties. Van hieruit loopt ze terug naar boven, en kijkt ze met een evaluerende blik naar haar eigen acties en plannen. Deze evaluatie geeft ons gelegenheid na te gaan of de onderwijskwaliteit op het vlak van gelijke kansen voor alle leerlingen verhoogd is en zet aan tot het stellen van nieuwe doelen of het hernemen van niet gerealiseerde doelen, het plannen van concrete acties … do UITVOERING VAN DE ACTIES

14 I have a DREAM! I have a STRATEGIC PLAN

15 En hoe pakken we dit in de praktijk aan?
Voeten worden in scholen gerealiseerd: Binnen de vakcontext In lesoverstijgende activiteiten en projecten Aanpak binnen de vakcontext: servicedocument Aanpak binnen de context van de lesoverstijgende initiatieven: Het schoolbeleid zorgt voor de programmatie van een evenwichtig pakket aan projecten en activiteiten in het SWP (het historisch actief speelt zeker mee in het bepalen van dit pakket). confrontatie activiteiten/projecten met een kijkwijzer Vakgebonden: wachten op servicedocument Lesoverstijgend: via GOK heeft een school natuurlijk een historisch ACTIEF van doelen en projecten die tot vandaag in grote mate gestalte hebben gegeven aan de GOK-werking in de school. Het is goed om deze bestaande doelen en projecten mee te nemen in de oefening. Omdat we aan zelfevaluatie doen, bekijken we onze projecten kritisch. Daarvoor is er een GOK-servicedocument ontwikkeld.

16 Kijkwijzer schoolactiviteiten en projecten didactisch proces
Kijkwijzer schoolactiviteiten en projecten didactisch proces organisatie GOK-actieplan!

17 Kijkwijzer schoolactiviteiten en projecten didactisch proces
Kijkwijzer schoolactiviteiten en projecten didactisch proces organisatie

18 GOK-servicedocument GOK Algemene tekst Leren leren VOET en Participatie VOET en Diversiteit VOET en PRSG, PREM, SEO VOET en Doorstroming en oriëntering VOET en Taalvaardigheid Doorklikken op verschillende titels om achterliggende documenten te tonen. Geen ‘moeten’ maar een servicedocument ter inspiratie: standpunt ‘less is more’ -> i.f.v. dit principe reeds een eerste screening gemaakt door de GOK-ankers van de verschillende bisdommen


Download ppt "GOK en voet: hand in hand!"

Verwante presentaties


Ads door Google