De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kies voor duidelijkheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kies voor duidelijkheid"— Transcript van de presentatie:

1 Kies voor duidelijkheid
Sociale media als middel om God te dienen

2 Intro

3 Intro Stelling: ‘Op Facebook laat je alleen de positieve kanten van het leven zien!’ Reageer eens: mee (on)eens en waarom?

4 Bijbellezen Lees samen 1 Koningen 3: 1-15 Het gebed van Salomo

5 Zingen | Psalm 26: 2, 3 en 11 2. Beproef vrij, van omhoog, Mijn hart, dat voor Uw oog, Alwetende, steeds open lag. Doorzoek mij; toets mijn gangen; Doorgrond al mijn verlangen; En stel mijn oogmerk in den dag. 3. Uw goedertierenheid, Die zich alom verspreidt, Is t’ allen tijd’ voor mijn gezicht. Ik houd, oprecht van handel, Daar ‘k in Uw waarheid wandel, Mijn schreden naar Uw wet gericht.

6 Zingen | Psalm 26: 2, 3 en 11 11. Maar ik, ik ben oprecht; Verlos dan Uwen knecht Van ‘t ongeval, dat hem genaakt, Wil mij in gunst gedenken, Mij Uw genade schenken; Zo wordt door U mijn heil volmaakt.

7 Zingen | Psalm 31: 15 en 19 15. Hoe groot is ‘t goed, dat Gij zult geven Hem, wiens oprechte geest Op U betrouwt, U vreest! Hoe groot is ‘t heil, dat G’ in dit leven, Ver boven beed’ en wensen, Reeds wrocht voor ‘t oog der mensen! 19. Bemint den HEER, Gods gunstgenoten; Den HEER, Die vromen hoedt, En straft het trots gemoed. Zijn sterk; Hij zal u niet verstoten: Hun geeft Hij moed en krachten, Die hopend op Hem wachten.

8 Zingen | Heer’ Gij kent mijn wegen
Heer’, Gij kent mijn wegen, zegen deze dag. Geef mij zon en regen, dat ik groeien mag. Refr: Vanaf de morgenstond, tot in het avonduur: Vul mijn hart opnieuw met heilig vuur. Heer’ Gij kent mijn vragen, jagen naar de wind. Laat Uw woord mij dragen, als een Koningskind.

9 Zingen | Heer’ Gij kent mijn wegen
Refr: Vanaf de morgenstond, tot in het avonduur: Vul mijn hart opnieuw met heilig vuur. Heer’ Gij kent mijn tranen, Gij kent al mijn strijd. Nooit zal ik mij schamen, voor uw heerlijkheid. 'k Prijs Uw Naam, 'k prijs Uw Naam, O Heer’, 'k prijs Uw Naam.

10 Zingen | Neem mijn leven
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 2. Neem mijn handen, maak ze sterk door uw liefde tot uw werk. Maak, dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. 3. Neem mijn stem, opdat mijn lied, U, mijn Koning, hulde bied'. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

11 Zingen | Neem mijn leven
4. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud'. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. 5. Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat, o Heer, uw Geest er woon'. 6. Neem ook mijne liefde, Heer; 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mij zelf, en t' allen tijd ben ik aan U toegewijd.

12 Communicatie en relatie
Relatie en contact zonder (sociale) media Veranderde communicatie

13 Bidden als Salomo Vragen om verstandig hart Doel schets: Sociale media

14 Vragen Denk eens na over je gebeden van de afgelopen tijd. Waar heb je God om gevraagd? Wat staat centraal in jouw gebedsleven? Wat vind je van het gebed van Salomo? Wat neem je daaruit mee? Vind je dat jouw eigen leven dienstbaar is aan dat van anderen? Waarom wel/niet?

15 Vragen Kun je dienstbaar zijn aan anderen als je met je hart God niet dient? Gebruik jij sociale media en zo ja, hoe? Opdracht: zet eens op een rij wat je laatste vier status updates of Twitterberichten of … zijn geweest? Lieten die iets zien van jouw (leuke) leven of waren die gericht op het helpen / toerusten van anderen (zoals bijvoorbeeld een meelevend berichtje.

16 Vragen Als je de uitkomst van vraag 5 op een rij zet: gebruik jij sociale media dan als een ‘podium’ voor jou en jouw leven of als een middel om God en anderen te dienen? Of als ze zelf geen profiel op sociale media hebt: wat is je reden om dat niet te hebben?

17 Jij en sociale media Mens is sociaal wezen
Relaties hebben nieuwe dimensie Supermens

18 Opdracht Bekijk met elkaar een aantal van jullie Facebook of Twitterpagina’s (of van een ander sociaal medium waarop je actief bent). Durf jij de ander deze vragen te stellen: Waarin komt mijn digitale profiel overeen met de werkelijkheid? Waar zie je verschillen? Misschien maak jij (bewust) geen gebruik van sociale media. Zou je aan anderen argumenten kunnen geven om niet op sociale media te gaan?

19 Kansen Mogelijkheden onbegrensd Meeleven Christen op sociale media?

20 Stelling ‘Ik vind het belangrijker dat anderen wat aan mijn gebruik van sociale media hebben dan dat ze weten wat ik allemaal doe en belangrijk vind in mijn leven.’

21 Valkuilen Tijdsinvestering Moeilijke kanten van het leven
Waarheidsgetrouwheid

22 Vragen Lees Efeze 5: 15 en 16. In plaats van ‘de tijd uitkopen’, kun je ook zeggen ‘de tijd goed gebruiken in het licht van de eeuwigheid’. Bespreek de vraag: Wat betekent het voor jou concreet om je tijd goed te gebruiken?

23 Vragen Maak een tabelletje en zet in de linkerkolom ‘tijd internet’ en in de rechterkolom ‘tijd God’. Zet in de linkerkolom op een rij hoeveel uur je deze week gebruikte voor internet (dan gaat het niet om opdrachten voor school maar om gebruik in je vrije tijd) en in de rechterkolom hoeveel tijd je besteed hebt aan het zoeken van God (concreet: Bijbellezen, bidden, etc.) Bespreek met elkaar de uitkomsten.

24 Stelling ‘Sociale media laten geen ruimte voor de moeilijke kanten van het leven.’

25 Waarheidsgetrouw Negende gebod / Zondag 43 Waarheid liefhebben
Goed spreken over je naaste

26 Samenvatting Hoe ga je om met sociale media Tot eer van God?
Bijbel: wees een licht!

27 Opdracht Bedenk hoe jij de komende week via de sociale media iets kunt delen waarmee je een ander dient


Download ppt "Kies voor duidelijkheid"

Verwante presentaties


Ads door Google