De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

2 VVSG - Zorgbedrijven Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?! OCMW-vereniging Titel VII hoofdstuk I (OCMW-decreet)

3 VVSG - OCMW-vereniging Titel VIII hfdst I Sociale verhuurkantoren, schuldbemiddeling, ziekenhuizen… Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

4 VVSG - Welke opties zijn er nog? Binnen het bestuur Verzelfstandigd door het bestuur IVA EVA Hoofdstuk I Samenwerkingsverband EVA Hoofdstuk I Hoofdstuk III Hoofdstuk IV Opdrachthoudende vereniging van de gemeente Afstoten Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

5 VVSG - Binnen het bestuur OCMW alleen (of gemeente alleen) Dienstverlening van het lokaal bestuur 195 woonzorgcentra in Vlaanderen 80 diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

6 VVSG - Verzelfstandigd door het bestuur Binnen de gemeentegrenzen lokaal bestuur => IVA => Titel VIII hoofdstuk I 24 (+5) woonzorgcentra 1 OCMW- verenigingen met diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

7 VVSG - In een samenwerkingsverband Met uitsluitend andere lokale besturen Met ook minstens één private speler => Titel VIII hoofdstuk I of Titel VIII hoofdstuk IV => Opdrachthoudende vereniging van de gemeente => Titel VIII hoofdstuk III => nieuwe projecten 12 woonzorgcentra 6 verenigingen met diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

8 VVSG - Afstoten Het lokaal bestuur trekt zich terug uit de dienstverlening of een deel van de dienstverlening Stoppen Overdragen Let op! Artikel 60 §6  versus gemotiveerde raadsbeslissing Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

9 VVSG - Art 60 § 6 Waar de noodzakelijkheid zich voordoet, richt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, desgevallend in het kader van een bestaande planning, inrichtingen of diensten op met sociaal, curatief of preventief karakter, breidt deze uit en beheert deze. De noodzaak tot het oprichten of het uitbreiden van een inrichting of van een dienst moet blijken uit een dossier dat een onderzoek bevat naar de behoeften van de gemeente en/of de streek en naar de gelijkaardige inrichtingen of diensten die reeds in functie zijn, een beschrijving van de wijze van functioneren, een nauwkeurige raming van de kostprijs en van de uitgaven die moeten gedaan worden, alsook, indien mogelijk, inlichtingen die een vergelijking met gelijkaardige instellingen en diensten mogelijk maken. De oprichting of de uitbreiding van inrichtingen of diensten, die in aanmerking kunnen komen voor het genieten van toelagen op het vlak van hetzij de investeringen, hetzij van de werking, kan alleen beslist worden op basis van een dossier waaruit blijkt dat de door de organieke wetgeving, het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of de reglementering voor het toekennen van deze toelagen voorziene voorwaarden, nageleefd zullen worden. Onverminderd de machtigingen te verkrijgen vanwege andere overheidsorganen, wordt het besluit om een inrichting of een dienst op te richten of uit te breiden voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, zodra het besluit van die aard is dat het een tegemoetkoming uit het gemeentelijk budget zal meebrengen of deze zal verhogen. Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

10 VVSG - Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

11 VVSG - Openbare zorg Historisch perspectief: Ontstaan van Burgerlijke Godshuizen (Franse revolutie): bejaarden, vondelingen, gebrekkigen, zieken, wezen, verlaten kinderen Bureel van weldadigheid: ondersteuning thuiswonende armen Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?! Het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Burgerlijke Godshuizen: deze 2 burgerlijke instellingen werden in Gent in 1796 opgericht door de Franse Revolutionairen en vervingen de Armenkamer die in 1535 was opgericht door Keizer Karel. De Commissie van Burgerlijke Godshuizen was belast met het beheer van alle godshuizen en van alle bejaarden, vondelingen, gebrekkigen, zieken, wezen, verlaten kinderen... die er geen plaats vonden. Het Bureel van Weldadigheid ondersteunde thuiswonende armen.

12 VVSG - Waarom aanbod aan openbare diensten? Politieke antwoord op: Artikel 1: Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren. Politiek antwoord is divers: -Historiek: openbaar aanbod, aanbod door de markt -Pluralisme -Kwetsbare burgers -Toegankelijkheid -Ideologie Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

13 VVSG - Opdracht van het OCMW Vlaamse/federale overheid Taak van het lokaal bestuur om tussen te komen in factuur (WZC en GAW/serviceflats) Taak van het lokaal bestuur om op te treden bij sluiting van voorzieningen Ervaring Economisch minder interessante profielen – meer toegang tot openbare zorg Gezinszorg: maximumfactuur blijft uit – inkomensgerelateerde bijdragen – toegankelijkheid komt in het gedrang Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

14 VVSG - Toekomst van de openbare zorg Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

15 VVSG - Informeer jezelf als bestuur bij de verschillende groepen binnen je inwoners Zorgbehoevenden Potentiële mantelzorgers ga na wie de gebruikers zullen zijn en wat zij verwachten Statistieken: 80plussers, alleenstaanden Afweging 1: wat wil de bevolking Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

16 VVSG - Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?! Bevolking 50+ Zorgbehoevenden

17 VVSG - Voldoende toegankelijk, divers en aangepast aanbod? Zijn alle tussenvormen aanwezig? LDC, DVC… Wordt elke wijk/deelgemeente bediend? Is de markt er voor elke burger? Volstaan aanvullende maatregelen? Of zelf een aanbod ontwikkelen? Basisaanbod: andere doelgroep, andere wijk/deelgemeente Inzetten op preventie? Welke evoluties kunnen we verwachten binnen die markt? Vermaatschappelijking van de zorg …en wat heeft de markt te bieden? Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

18 VVSG - Beleidsdoelstellingen! Meerjarenplan missie, visie van het lokale bestuur wat doen we wel, wat niet Continuïteit vereist? Effecten op langere termijn: tussenkomsten OCMW, prijszetting, invloed op aanbod… Wil het bestuur sterke (democratische) betrokkenheid, dan wel meer op afstand blijven? Afweging 2: wat willen we bereiken? Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

19 VVSG - Regie – en actorrol voor lokaal bestuur Regierol => wat kan dit zijn? Welke bevoegdheden zou Vlaanderen kunnen doorgeven? Interne staatshervorming  wijzigingen op terrein Lokaal bestuur blijft aanspreekpunt Meest burgernabije niveau  Beleidsinstrumenten vooral op Vlaams niveau (zeker na zesde staatshervorming) Oplossing: voorzieningen als beleidsinstrument Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

20 VVSG - Bestuurskracht door lokale samenwerking Efficiëntiewinsten door samenwerking en schaaloptimalisatie Grensoverschrijdende mogelijkheden samen zien en aanpakken Met voldoende respect en aandacht voor elkaars belangen, autonomie en inspraak  goede afspraken, duidelijke statuten Afweging 3: het stopt niet aan de gemeentegrens Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

21 VVSG - Schaalvergroting Expertise opschalen  risico op monopolies Ideale schaal bestaat niet De sturing verliezen Geen rekening houden met verborgen kosten Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

22 VVSG - Hoeveel invloed willen we als lokaal bestuur kunnen uitoefenen? Hoe verder we afstaan van de dienstverlening, hoe beperkter de invloed => LB: expert in dienstverlening Doeltreffend beheer interne processen: weet wat er wanneer door wie in je eigen bestuur gebeurt => Intern netwerk Doeltreffende samenwerking: weet wat je van hen mag verwachten en aan welke voorwaarden => Extern netwerk Afweging 4: veel of weinig invloed Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

23 VVSG - Welke invloed? Prijszetting Personeel Flexibel inzetten van dienstverlening Kwaliteitsbeïnvloeding Toegankelijkheid Keuzevrijheid bewoner Pluralisme Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

24 VVSG - Hoe kunnen we het aanbod vorm geven? BedrijfsmatigMaatschappelijke opdracht RechtspositieregelingÉén RPR, marktconform (private cao’s) maar aantrekkelijk (knelpuntberoepen) Lokale werkgever, tewerkstellingsprojecten voor laaggeschoolden, verhouding met OCMW-personeel PrijszettingOpbouwen van reserves voor de toekomstKostendekkend tenzij verantwoord vanuit sociale opdracht poetsdiensten OpnamebeleidFinancieel interessante profielen (zowel voor bijdragebepaling, dagprijs als dagforfait) Zorgbehoefte in de ruime betekenis (ook omwille van sociale factoren), lokale invalshoek kwaliteit Uitbouw voorzieningen/diensten Welke voorzieningen/diensten kunnen op zichzelf financieel zelfredzaam zijn? Grootte van voorzieningen/diensten in functie van financiële zelfredzaamheid (centraliseren). Welke noden/behoeften zijn er? Wat is de beste geografische spreiding om zoveel mogelijk zorgvragers te bereiken? Creatief in omgaan met noden Uitbouwen van netwerken In functie van klantenbinding worden netwerken uitgebouwd In functie van zorgvragers worden netwerken op maat opgezet en is een goede samenwerking met alle actoren noodzakelijk Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

25 VVSG - Rol als werkgever Creëren van lokale werkgelegenheid Specifieke doelgroepen Impact op personeelssubsidies Interne flexibiliteit Afweging 5: het lokaal bestuur als werkgever Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

26 VVSG - Technologische innovatie In welke mate kunnen wij technologische evoluties volgen? Procesmatige innovatie Nieuwe werkvormen Afweging 6: inspelen op vernieuwing Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

27 VVSG - Koken kost geld Kiezen om zorgvoorzieningen uit te baten kost geld Private sector maakt winst Caritassector= Slecht beheer Sociale rol Andere regels (onderfinanciering) Personeelsstatuut Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

28 VVSG - Vlaamse context Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

29 VVSG - Toekomst van de zorg? Onzekerheid Stop op groeipad in de thuiszorg/vermindering urencontingent Stop op RVT-reconversie en invoer erkenningskalender in de residentiële ouderenzorg En in onze gemeente? Thuiszorgaanbod niet gebonden aan gemeentegrenzen Vlaanderen zet in op schaalgrootte Ook in residentiële zorg worden gemeentegrenzen niet meer dwingend Kostprijs voor gebruiker Gebruikersbijdragen Kiezen op basis van gebruikers Complexe zorg Stijgende dagprijzen Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

30 VVSG - Gevolgen: verandert dit onze positie? Macroniveau Verhouding Vlaamse overheid lokale besturen (interne staatshervorming, decentralisatie) Gewicht van de openbare sector (marktcorrigerend, buffer tegen onderzorg) Multiproblemgezinnen – preventief werken (sociale dienst, lokale dienstencentra Mesoniveau Lokale politiek (beleidsinstrument) Verhouding tussen voorzieningen (concurrentie) Microniveau Stijgende factuur? Kwalitatieve dienstverlening behouden Toegankelijkheid Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

31 VVSG - Zorgbedrijven: de toekomst?! Zorg Vergrijzing Imago Budgettair kaderBedrijf Publiek Corrigerend Beleidsinstrument Burgernabij Lokaal bestuur Maatschappelijke opdracht (sociale zekerheid) SchaalgrootteComplex Expertise Gebruiker centraal Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!

32 VVSG - Zorgbedrijven: de toekomst?! Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!


Download ppt "Zorgbedrijven: de toekomst van de openbare zorg?!."

Verwante presentaties


Ads door Google