De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmorgen 29 juni 2014. WELKOM in/bij deze kerkdienst van ‘Woord en Tafel’.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmorgen 29 juni 2014. WELKOM in/bij deze kerkdienst van ‘Woord en Tafel’."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmorgen 29 juni 2014

2 WELKOM in/bij deze kerkdienst van ‘Woord en Tafel’.

3 Orde van de dienst (1 van 3) Voorganger ds. B. Witzier Welkom en mededelingen Zingen gezang 476: 1, 2 en 5 Stil gebed, votum en groet Zingen psalm 103: 1 en 5 Het grote gebod Zingen psalm 143: 2, 8 en 9 Gebed Bijbellezingen Psalm 23, Lukas 15: 1 - 7 en Johannes 10: 7 - 14 Zingen gezang 169: 1, 2 en 5

4 Orde van de dienst (2 van 3) Voorganger ds. B. Witzier De kinderen kunnen naar de bijbelklas gaan Preek over Psalm 23 Zingen gezang 358: 1, 2 en 3 Inleiding avondmaalsviering Zingen gezang 14: 1, 2 en 3 Avondmaalsviering: Avondmaalsgebed Opwekking Gebruik van brood en wijn Psalm 146: 5 - 10 en Openbaring 5: 13 - 14 ‘Onze Vader’

5 Orde van de dienst (3 van 3) Voorganger ds. B. Witzier Zingen gezang 14: 4 en 5 Dankgebed De kinderen komen terug Collecte Zingen psalm 89: 6 en 7 Zegen

6 Dinsdagmiddag 5 augustus 2014 willen we met eigen auto’s naar het Zandsculpturenfestijn in Garderen. Als u of jij dat ook wil (en “dat hopen wij”), dan graag een berichtje naar Atje Hoekstra of Bep van Maanen of Nel de Niet of Ria van der Zaal. Aanmeldingen van ‘auto met chauffeur’ worden extra gewaardeerd!!!

7 Welkom en mededelingen

8 Gezang 476: 1, 2 en 5 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht; engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuël!

9 Gezang 476: 1, 2 en 5 Lam van God, in eeuwigheid te prijzen, die voor 's werelds zonden boet, uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze, waarlijk drank uw heilig bloed. Uit een duister, vreeslijk boven mate riept Gij tot Hem die U had verlaten, maar uw stem breekt door de nacht: Vader, wereld, 't is volbracht.

10 Gezang 476: 1, 2 en 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

11 Stil gebed Votum en groet

12 Psalm 103: 1 en 5 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

13 Psalm 103: 1 en 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

14 Het grote gebod

15 Psalm 143: 2, 8 en 9 Ik nader U, het hoofd gebogen. Gij kunt, o HEER, geen kwaad gedogen, ga met uw knecht niet in 't gericht, doe hem niet weg van voor uw ogen; wie is rechtvaardig in uw licht?

16 Psalm 143: 2, 8 en 9 Laat 's morgens uw genade dagen voor ogen die het donker zagen. Ik bouw op U en anders geen. Wijs mij de weg van uw behagen, mijn ziel wacht het van U alleen.

17 Psalm 143: 2, 8 en 9 Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, mijn toevlucht als zij mij bestrijden. Leer mij uw wil, reik mij uw hand. Uw goede Geest zij mijn geleide; voer mij in een geëffend land.

18 Gebed

19 De lezingen uit de Bijbel zijn Psalm 23, Lukas 15: 1 – 7 en Johannes 10: 7 - 14 volgens de Herziene StatenVertaling.

20 Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.

21 Psalm 23 4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

22 Psalm 23 6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

23 Lucas 15 1 Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen. 2 En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen. 3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei:

24 Lucas 15 4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders.

25 Lucas 15 6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. 7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

26 Johannes 10 7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. 8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

27 Johannes 10 10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

28 Johannes 10 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,

29 Gezang 169: 1, 2 en 5 Zingt nu de Heer, stemt allen in met ons die God lofzingen, want Hij deed ons van het begin verrukkelijke dingen. Hij heeft het menselijk geslacht in 't licht geroepen en bedacht met louter zegeningen.

30 Gezang 169: 1, 2 en 5 Maar wij verkozen 't duister meer dan 't licht door God geschapen en dwaalden weg van onze Heer als redeloze schapen. Wij hebben dag en nacht verward, de nacht geprezen in ons hart en onze dag verslapen.

31 Gezang 169: 1, 2 en 5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht, Gij Opgang uit den hoge, die onze ziel hebt vrijgekocht, dat zij U dienen moge. Gij herder die 't verloorne zoekt, de hemel heeft ons niet vervloekt: God is om ons bewogen.

32 De kinderen mogen naar de bijbelklas gaan. Daar wordt verteld over Abrahams geloof (Romeinen 4).

33 Preek over Psalm 23

34 Gezang 358: 1, 2 en 3 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik U misdeed; verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

35 Gezang 358: 1, 2 en 3 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, het heilig feest van uw gedachtenis; schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

36 Gezang 358: 1, 2 en 3 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, voor onrechtvaardigen gerechtigheid, zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

37 Inleiding avondmaalsviering

38 Gezang 14: 1, 2 en 3 De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waatren der rust.

39 Gezang 14: 1, 2 en 3 De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, Hij schraagt m’ als ik wankel, Hij draagt m’ als ik viel.

40 Gezang 14: 1, 2 en 3 De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf, geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen; o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf!

41 Avondmaalsviering De avondmaalsgave is bestemd voor het werk van de Stichting De Hoop (zie VAART en/of mededelingenblad).

42 Avondmaalsgebed Opwekking Gebruik van brood en wijn Psalm 146: 5 - 10 en Openbaring 5: 13 - 14 ‘Onze Vader’

43 Gezang 14: 4 en 5 De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn verkwikken en laven zijn hemelse gaven; Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

44 Gezang 14: 4 en 5 De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd! 'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren: zo kroont met haar zegen zijn liefde m’ altijd.

45 Dankgebed

46 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas, is er één collecte. De bestemming is de (diaconale) Stichting Timon te Zeist. Het doel van is jongeren, (jong)volwassenen en ouders helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. De hulpverlening vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging. Werkterrein: Provincie Utrecht en de stadsregio’s Rotterdam en Amsterdam. Daarnaast zijn er in diverse plaatsen woongroepen (begeleid wonen).

47 Psalm 89: 6 en 7 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, en als herauten gaan U voor op al uw schreden uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.

48 Psalm 89: 6 en 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

49 Zegen, te beantwoorden met:

50 Vanmiddag kerkdienst in dit kerkgebouw om 17.00 uur; voorganger ds. M.P. Hofland. Deze middagdienst is gezamenlijk met de Nederlands Gereformeerde Kerk Utrecht.


Download ppt "Zondagmorgen 29 juni 2014. WELKOM in/bij deze kerkdienst van ‘Woord en Tafel’."

Verwante presentaties


Ads door Google