De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toegang en toewijzing Presentatie Netwerk Midden, 25 en 26 maart 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toegang en toewijzing Presentatie Netwerk Midden, 25 en 26 maart 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Toegang en toewijzing Presentatie Netwerk Midden, 25 en 26 maart 2015

2 Veranderingen Ingrijpende wijzigingen in Sociaal Domein
Participatiewet Uitbreiding WMO Jeugdhulpverlening Van transitie naar transformatie Er is geen verandering zonder emotie

3 Wat hetzelfde blijft in Veldhoven
Bestaande kaders en uitgangspunten Bestaande samenwerkingsvormen en overlegorganen Huidige loketten en informatiepunten Kadernota, Iedereen telt mee, iedereen doet mee en iedereen draagt bij Participatieplein en Veldhoven vernieuwend vitaal Gemeente huisarts scholen, steunpunt mantelzorg, informatiepunten in de wijk De gemeente ziet een belangrijke taak om de kwetsbare inwoners in onze gemeente begeleiding aan te bieden.

4 Stand van zaken Beleidskaders zijn vastgesteld
Inkooptrajecten Wmo en jeugd zijn afgerond Zorgcontinuïteit huidige cliënten Dekkend aanbod Informatiebrieven cliënten zijn verstuurd Twee maanden voor afloop indicatie een gesprek Toegang is georganiseerd

5 Inhoud en vorm (1) Aanpak algemeen
Integraliteit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur Meer kijken naar wat er al is en wat men zelf kan Verbinden wat er al is Dubbelingen voorkomen/versimpelen Iedereen die het nodig heeft, wordt geholpen Er is een vangnet

6 Inhoud en vorm (2) Basisstructuur belangrijk fundament piramide

7 Wat is de basisstructuur?
Met de basisstructuur bedoelen we de eigen kracht en het netwerk van inwoners (dus ook mantelzorgers en vrijwilligers). Ook alle vrij toegankelijke collectieve voorzieningen vallen hieronder, bijvoorbeeld de huisarts, vrijwilligersverenigingen, welzijnsorganisaties, scholen, kinderopvang, etc. En de bestaande loketten en informatiepunten. Dit vormt een stevig fundament voor bijvoorbeeld vragen over de opvoeding, zorgvragen en voor sociale activiteiten in de buurt.

8 Wat willen we bereiken in basisstructuur?
Zoveel mogelijk vragen beantwoorden en problemen oplossen in de basisstructuur Verbinden wat er al is en dubbelingen voorkomen Preventie en (vroeg) signaleren Zo snel mogelijk afschalen naar de basisstructuur Maatwerk bieden aan inwoners Basisstructuur de komende jaren verder versterken Betere zorg tegen lagere kosten

9 Generalistenteam Samengesteld team uit verschillende disciplines voor doelgroep 0 tot 100+. Enkelvoudige en/of meervoudige hulpvragen Op meerdere leefdomeinen (multi-problematiek), > coördinatie van zorg nodig bij één of meerdere leden uit een gezin/huishouden; kwetsbare, niet zelfredzame burger, niet in staat is zelfstandig regie te voeren; Spoedsituatie, mandaat bij generalistenteam, snel schakelen met andere partijen uitvoering van ingewikkelde of dure zorg (uitvoering/logistiek).

10 Generalistenteam Coördinator Ine Knuever-Tuinman Contact via:
Jeugd- gezondheidszorg Ambulante hulpverlening jeugd Wmo, Werk & Inkomen Maatschappelijk werk volwassenen Coördinator Ine Knuever-Tuinman Contact via:

11 Samenstelling

12 Specialistenteam Best, Oirschot, Veldhoven
Zelfde taken als generalistenteam Doelgroep: zeer complexe hulpvragen rondom: Zwaardere vormen van zorg (multi-problematiek, zeer complex); Intramurale zorg (jeugd); Kinderbescherming (tandemfunctie kinderbescherming en jeugdreclassering); (Jeugd)reclassering; Dermate ernstige problematiek dat via rechterlijke beslissing regie wordt overgenomen in belang van veiligheid van kinderen, eigen veiligheid of die van de omgeving. Advies- en consultfunctie ten behoeve van het generalistenteam Toegankelijk via generalistenteam en huisarts Alleen waar het echt nodig is zwaardere vormen van zorg en hulpverlening inzetten

13 Specialistenteam Best, Oirschot, Veldhoven
Jeugd- gezondheidszorg Ambulante hulpverlening jeugd Gedrags-wetenschap en ortho-pedagogiek Maatschappelijk werk volwassenen Jeugdgezondheidszorg Jeugdarts Ambulante hulpverlening (jeugd) Ambulant hulpverlener LVB GGZ Opgroei- en opvoedproblematiek Gedragswetenschap en orthopedagogiek Orthopedagoog Maatschappelijk werk Maatschappelijk werker Ambulante hulpverlening (volwassenen) Ambulant hulpverlener LVB GGZ

14 Samenstelling (1) Functie Naam Huidige organisatie Jeugdarts
Marja Bakkeren ZuidZorg ambulant hulpverlener jeugdzorg LVB Janneke Janssen-Romme Amarant ambulant hulpverlener jeugdzorg GGZ Fred Vermeulen GGzE Lidewijde van den Berkmortel ambulant hulpverlener jeugdzorg opvoed- en opgroeiproblematiek Marlon Goossens De Combinatie Wendy Dolphijn Karin Lobbezoo

15 Samenstelling (2) Functie Naam Huidige organisatie
ambulant hulpverlener jeugdzorg opvoed- en opgroeiproblematiek Simone van Dinther-van der Werf Lumens Yolande van Meurs Iris van de Sande Orthopedagoog Marieke van Daal Maatschappelijk werker Inge van den Bogert Ambulant hulpverlener volwassenen LVB Khadija Hamzaoui Amarant Marianne Arts Severinus Ambulant hulpverlener volwassenen GGZ René Klunder GGzE

16 Uitgangspunten vormgeven basisstructuur (1)
Logische structuur en herkenbaarheid voor inwoners; Laagdrempelig en toegankelijk, nabij waar nodig/mogelijk; Zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande netwerken, overlegorganen, activiteiten, voorzieningen en vindplaatsen. Eenduidige communicatie informatie en advies naar burgers vanuit de hele basisstructuur (voorkom kastje naar de muur) Eenduidig afschalen/opschalen basisstructuur  generalistenteam Oog voor de specifieke vraag/behoefte per WSZ of wijk. Verschillende overleggen opgehaald, bijvoorbeeld bij netwerkpartners VVV

17 Uitgangspunten vormgeven basisstructuur (2)
Niet te lang in de basis houden, snel kennis beschikbaar stellen dus ruimte voor consultatie. Innovatie op inhoud (mensen van de werkvloer betrekken) Privacy/gegevensbescherming waarborgen Oog voor zorgmijders/meest kwetsbare en vroegopsporing. Dezelfde taal spreken Rekening houden met wettelijke bepalingen/verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen.

18 Eerste pijlers op schaal van Veldhoven
Sociale kaart Basisstructuur  generalistenteam Communicatie en informatie Behoeften inventariseren wijknetwerken en andere verbanden in de wijken. In 2015 gaan oppakken: Iedereen die doorverwijst heeft de informatie over het beschikbare aanbod; en geeft een goed beeld wat er al is, maar ook wat er juist ontbreek. Hoe regelen wie waar terecht kan en hoe wordt naar elkaar verwezen?; En hoe geven we samen de consultatiefunctie van het generalistenteam vorm? Meer aandacht voor communicatie vanuit gemeente naar basisstructuur; Eenduidig!; Basisstructuur ook betrekken bij communicatie (bijv. in publicaties van gemeente ook oog hebben waar mensen in de basisstructuur terecht kunnen. Hoe kunnen we samen wijknetwerken en andere verbanden in de wijken versterken/ondersteunen?

19 Vragen?


Download ppt "Toegang en toewijzing Presentatie Netwerk Midden, 25 en 26 maart 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google