De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4 oktober 2006 Peter Smit1 Verkenning Netwerkanalyse Utrecht Nieuwe kaart, 4 oktober 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4 oktober 2006 Peter Smit1 Verkenning Netwerkanalyse Utrecht Nieuwe kaart, 4 oktober 2006."— Transcript van de presentatie:

1 4 oktober 2006 Peter Smit1 Verkenning Netwerkanalyse Utrecht Nieuwe kaart, 4 oktober 2006

2 4 oktober 2006 Peter Smit2 Inhoud Opzet en uitkomsten van de studie Impact expertcommissie Relatie verstedelijkingsvisie en verkenning Nieuwe wegen (A2,5 en A30) Vervolg aanpak

3 4 oktober 2006 Peter Smit3 Het netwerkanalyse proces: Start : studiegebied en aanpak afspreken met alle betrokken partijen Beoordelingskader : bestaand beleid is abstract geformuleerd Probleemanalyse : 3 modellen (NRM, MMN, VRU) gezamenlijk uitvoeren Oplossingsrichtingen : deadlines dwingen tot abstractie en vooruitschuiven

4 4 oktober 2006 Peter Smit4

5 4 oktober 2006 Peter Smit5 Oplossingen binnen bestaande HWN structuur Er zijn verschillende manieren om in 2020 aan de reistijdnormen te voldoen. 1)Forse capaciteitsuitbreiding weg leidt tot het halen van Nomo normen. 2)Kilometerprijs, gedifferentieerd naar plaats, tijd en milieukenmerken heeft forse invloed op de vraag. 3)Groei van OV draagt (generiek) bescheiden bij aan oplossen wegknelpunten. Specifiek zijn er kansrijke trajecten! 4)Mobiliteitsmanagement lijkt kansrijk, zeker in combinatie met prijsbeleid en parkeerbeleid. MM is zeer kosteneffectief.

6 4 oktober 2006 Peter Smit6 Expertcommissie eerste advies Wees meer zelfbewust op regionaal niveau –Draaischijfdenken = Dienstbaarheid Scherp het beoordelingskader aan –Het is een te ruime jas Maak de probleemanalyse compleet –Samenhang in knelpunten en OV knelpunten ontbreken Oplossingsrichtingen –Benoem strategische keuzes –Voorkom fixatie op modelruns

7 4 oktober 2006 Peter Smit7 Expertcommissie tweede advies De expertcommissie daagt de regio Utrecht uit om een ruimtelijke economische visie op tafel te leggen. Formuleer ambities en bereikbaarheidskwaliteiten voor alle netwerken (HWN, OWN, OV én fiets) Oplossingspaketten – maak effecten deur-tot-deur zichtbaar –Wees zorgvuldig bij presenteren effecten prijsbeleid –Maak een samenhangende strategie / actieprogramma

8 4 oktober 2006 Peter Smit8 Expertcommissie derde advies Expliciteer de ruimtelijke economische visie 2030 –To the point, liever niet in volzinnen die de kool en de geit sparen, maar puntsgewijs op een enkele A4 Leg de koppeling tussen de visie en de netwerkanalyse –Benoem concentraties van wonen, werken en voorzieningen –Formuleer gedifferentieerde bereikbaarheidseisen –Maak inzichtelijk welke verbindingen en modaliteiten nodig zijn.

9 4 oktober 2006 Peter Smit9 Eerste concept Ontwikkelingsvisie NV Utrecht 2015-2030 (31-10-05) 1 2 4 3 5 6 A2-werkzone A-opties (bestaande woonmilieus) ▪ (Binnen)stedelijke (top)milieus 6.000 woningen ▪ Landelijke (top)milieus 6.000 woningen ▪ Aan regionale infra (binnenstedelijk) 13.000 woningen ▪ Voltooiing grote uitleglocaties 7.000 woningen B-opties (nieuwe uitlegwoonlocaties)  Ouderijn zone 2.000 – 18.000 woningen  Krommerijn zone 1.000 – 5.000 woningen  Eemzone /Flevoland 3.000 – 20.000 woningen  Lekzone 1.000 – 20.000 woningen  A1/A28 zone 2.000 – 15.000 woningen  Utrecht-noordzone > 100 – 5.000 woningen

10 4 oktober 2006 Peter Smit10 Autoproductie naar locatietype (gewogen gemiddelde 2 spitsen 2030) Overwegingen: autoproductie, samenhang maatregelen/prioriteiten, kosten infrastructuur, ruimtelijk-economische positionering Advies: BSG-inspanningen opvoeren, RSS beter benutten, westwaarts heeft voorkeur boven oostwaartse ontwikkeling

11 4 oktober 2006 Peter Smit11 Vervolgtraject, besluitvorming en maatschappelijke discussie Van B-opties naar 3 varianten: “robuuste locatie”, “verkenning”, “organische groei” Tijdpad definitieve Ontwikkelingsvisie tweede halfjaar 2006 NVL-brief Kabinet –Kabinet wacht B-opties af –Kabinet houdt rekening met overloop 10 a 15.000 woningen Flevoland –Oplossingen verkennen voor spanningsveld verstedelijkingsopgave en nationale landschappen

12 4 oktober 2006 Peter Smit12 Actuele discussie B-opties ; 3 varianten Bereikbaarheid: oude rijn zone, Randstadspoorhaltes, extra binnenstedelijk, Vathorst, Flevoland. Organische groei : groot aantal kleine zones Robuuste locaties : Lekzone en Flevoland Uitkomst ligt er waarschijnlijk tussenin.

13 4 oktober 2006 Peter Smit13

14 4 oktober 2006 Peter Smit14 Conclusies t.a.v. A2,5 Wellicht is een A2,5 in de toekomst nodig vanwege economische ontwikkeling. Daarbij moet ook gekeken worden naar demografische ontwikkelingen 2020- 2050. Als het BRU gebied verder verstedelijkt, worden landschappelijk zeer zware afwegingen noodzakelijk. Aanleg A2,5 + NRU brengt verlichting verkeersdruk op A2/A12/A27 ring Utrecht en is mogelijk een alternatief voor capaciteitsuitbreiding van de ring Utrecht. Het effect van alleen opwaarderen en doortrekken van de NRU is nog niet onderzocht. Combinatie met capaciteitsuitbreiding A27 Utrecht-Eemnes-Almere Kostenbaten analyse geeft aan dat investeren in bestaande structuur kosteneffectiever is dan aanleg nieuwe structuren.

15 4 oktober 2006 Peter Smit15

16 4 oktober 2006 Peter Smit16 Conclusies t.a.v de A30 Oplossend vermogen oostkant Utrecht is niet aangetoond. Past in een mogelijke ontwikkeling Gelderse Valei en as Almere – Nijmegen, mogelijk als alternatief voor groei in Utrecht of woningbouw in Flevoland. Hierover bestaat nog geen visie. Wel enige verlichting problematiek Hoevelaken, mogelijk veroorzaakt door gedeelte Barneveld – Nijkerk. Allen dit deel verder verkennen lijkt zinvol.

17 4 oktober 2006 Peter Smit17 Advies tav prijsbeleid Ontwikkel bouwprogramma (start in 2013) dat afgestemd is op de dan ingevoerde vorm van prijsbeleid. Bestem opbrengsten prijsbeleid voor dit bouwprogramma. Dit is essentieel voor behoud draagvlak prijsbeleid. Neem invoering prijsbeleid in 2012 als uitgangspunt voor beleid. Het effect van prijsbeleid is zeer groot, maar wordt door de modellen wsch. overschat. Zoek naar een vorm van prijsbeleid waarbij geen ongewenste verdringing van autoverkeer naar kleinere wegen plaatsvindt, en de capaciteit hoofdwegen optimaal wordt benut. Spreek een communicatiestrategie af tussen overheden, bedrijfsleven en koepels, ook voor als het straks moeilijk wordt. Tref voor 2012 maatregelen die zorgen dat de alternatieven (fiets, OV, etc. ) op orde zijn. Dit is essentieel voor behoud draagvlak.

18 4 oktober 2006 Peter Smit18 Advies tav oplossingspakket weg Voor bestaande plannen (ZSM, A2, A12) voortvarend uit onder het motto : eerst bewegen, dan beprijzen Stem de functies van HWN en OWN op elkaar af zodat het verkeer wordt afgewikkeld waar dat gewenst wordt. Maak hierover concrete afspraken op weg(vak)niveau in het licht van gewenste niveau van doorstroming, leefbaarheid en veiligheid. Maak de bouwprojecten ring en driehoek gunningsgereed (2013) en stem ze af op de dan gekozen vorm van prijsbeleid. Realisatie vanaf 2014 Ontwikkel een beeld (ruimtelijk-economische visie) Utrecht 2050 en bepaal wenselijkheid van A30 in dat beeld.

19 4 oktober 2006 Peter Smit19 Advies tav oplossingspakket OV Neem als concessieverleners het voortouw in de ontwikkeling van OV en grijp de kansen die de nieuwe concessietermijn biedt voor betere afstemming en overstap Stel OV normen vast (hele BRU-gebied, provincie heeft ze voor een deel al) Leg de prioriteit bij de verbetering van bereikbaarheid van grote NS stations (voor- en natransport) Onderzoek of er – gezien de ontwikkelingen – capaciteits of kwaliteitsproblemen op het spoor ontstaan na 2015.

20 4 oktober 2006 Peter Smit20 Advies tav mobiliteitsmanagement Ontwikkel samen met bedrijfsleven een MM beleid dat gericht is op hoogopgeleide werknemers. Informatievoorziening (high-tech) is de sleutel voor bewust gedrag. Voer een (haalbaarheids)studie uit naar de mogelijkheden in de steden Prioriteit bij goed na-transport vanaf transferia en NS stations. Prioriteit bij fiets (zelfstandig vervoermiddel, of als voor-en natransport) Parkeerbeleid en ITC aan elkaar verbinden

21 4 oktober 2006 Peter Smit21 Besluitvorming Kabinet heeft op 25/08 besloten over start twee planstudies ikv Noordvleugelbrief Dit najaar komt er wsch. een bestuursovereenkomst over de reikwijdte, verdeling van verantwoordelijkheden, financiering en fasering van de planstudies. De bestuursovereenkomst zal ook afspraken bevatten over inzet tav fiets, OV, mobiliteitsmanagement.

22 4 oktober 2006 Peter Smit22

23 4 oktober 2006 Peter Smit23 Hoe kom ik aan het rapport ? Downloaden : www.verkeerenwaterstaat.nlwww.verkeerenwaterstaat.nl - mobiliteit en bereikbaarheid -Bereikbaarheid van deur tot deur -Netwerkanalyses -Regionale netwerkanalyses vanaf 17 oktober zijn gedrukte exemplaren beschikbaar


Download ppt "4 oktober 2006 Peter Smit1 Verkenning Netwerkanalyse Utrecht Nieuwe kaart, 4 oktober 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google