De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doel Rijksprogramma Beter Benutten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doel Rijksprogramma Beter Benutten"— Transcript van de presentatie:

1 Doel Rijksprogramma Beter Benutten
Centrale doelstelling: economie structureel versterken door bereikbaarheid te verbeteren via - investeren in infrastructuur (A4, NWO, A13/A16) - betere benutting van bestaande infrastructuur Beter benutten door: betere spreiding van gebruik over de dag -beter spreiden en verbinden van netwerken -Beoogd effect: 20-30% reductie aantal voertuigen in spits ( voertuigen) en 5% groei op PHS-corridors

2 Budget en planning Twee onderdelen: nationaal deel en 7 regionale programma’s Totaal budget: 794 miljoen euro Rijksbudget Indicatie voor Rotterdam 50 – 90 miljoen Rijksbijdrage Voorwaarde : co-financiering van 30-50% Besluiten in 2011 (BO MIRT), implementatie en realisatie in 2012 t/m 2014 Trekkers: Minister Schulz, ph Baljeu, vertegenwoordiger bedrijfsleven

3 Kenmerken Programma Beter Benutten
Brede scope: vraag, aanbod en gebruik op weg, spoor, water en langzaam verkeer Niet alleen fysieke investering, ook andere investeringen Samenwerking veel partijen nodig voor succesvol uitvoeren, huidige samenwerking doorzetten Marktpartijen uitgedaagd bijdrage te leveren: flexibel programma nodig Innovatieve maatregelen gevraagd; flexibel programma Maar ook: concrete, meetbare maatregelen, dus SMART programma

4 Regionaal Programma BB Rotterdam
Sluit aan bij MIRT Verkenning Rotterdam Vooruit en reeds werkzame samenwerkingsverbanden (Verkeersonderneming, Slim Bereikbaar, Bereik!) Coproductie van Rijk, Stadsregio, PZH, RWS, Rotterdam en Verkeersonderneming Cofinanciering organiseren op programma-niveau, niet op iedere individuele maatregel Nauwe afstemming met Haaglanden, maar wel regionaal maatwerk Stand van zaken: conceptversie 90% gereed

5 Kerngebieden en Corridors
Hoofdwegennet in Rotterdamse regio: belast met nationaal èn regionaal verkeer. Regionaal/lokaal verkeer beste beïnvloedbaar, dus oplossingen in HWN èn OWN Knelpunten op corridors (HWN/OWN) zijn bepaald: - Noord-zuid corridor: ‘slinger’A13/A20/A16 - Oost-west corridor: A15 Maasvlakte-Ridderster - Specifieke integrale aanpak (waaronder mobiliteit) voor Zuid Onderscheiden kerngebieden:Noordflank, Oostflank, City, Haven en Zuid

6 Concept kaart Knelpunten

7 Gebieden en corridors

8 Knelpunt-doel-maatregel-effect
Per knelpunt target bepaald: hoeveel auto’s uit de spits Maatregelen op vraagbeïnvloeding, aanbod verbetering en gebruiksverbetering Effect in vvu/reistijdwinst bepalen indien mogelijk Integratie op corridor/gebiedsniveau/doelgroepen: halen we met een combinatie van maatregelen beoogd effect ? Werkwijze met expertteam (adviseur van minister) gedeeld, substitutie blijft onzekere factor

9 Concept overzicht maatregelen

10 Effectmeting doorstroming-reistijd-comfort
Type Maatregelen Vraag Aanbod Gebruik 1 t/m 9 10 t/m 35 36 t/m 44 Vermindering Autoverkeer Vergroting Capaciteit Verkorting Reistijd (auto) Verkorting Reistijd (fiets) Verkorting Reistijd (OV) Betrouwbaarheid Verbetering Keten

11 Effectmeting Knelpunten/Gebieden
Knelpunt/Gebieden Type Maatregelen Vraag Aanbod Gebruik 1 t/m 9 10 t/m 35 36 t/m 44 A13-zone A20-zone A15-zone A16-zone Algeracorridor Oeverkruisingen/ Bundels op Noord

12 Kenmerk Programma BB Rotterdam (stand augustus)
Omvang voorlopig: 40/50 maatregel(pakketten) Financieel: circa € 150 miljoen euro Vraag, aanbod en gebruik. Alle modaliteiten Aanloopinvesteringen opgenomen in programma Co-financiering: sept-nov gesprekken met regiopartijen, marktpartijen Scherpe target mobiliteitsmanagement: 30% cofinanciering markt Voorbereiding implementatie/realisatie/organisatie: okt-dec

13 Risico’s voor programma BB
Planning en begroting maatregelen realistisch ? Co-financiering privaat Co-financiering publiek (interne besluitvormingstrajecten) Beschikbaarheid rijksmiddelen voor periode tot/met 2014 Beïnvloeding programma en organisatievorm door bestuurlijke dossiers


Download ppt "Doel Rijksprogramma Beter Benutten"

Verwante presentaties


Ads door Google