De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze paasdienst! Voorganger: Ds. H. de Bruijne Ouderling:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze paasdienst! Voorganger: Ds. H. de Bruijne Ouderling:"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze paasdienst! Voorganger: Ds. H. de Bruijne Ouderling:
Cors Visser Organist: Krijn van Veen Collecten: (1) Red een kind (2) Emeritikas

2 Zondag 31 maart middagdienst – I/III
Welkom en mededelingen Lied van het feest Stil gebed Votum en groet Psalm 16:1, 2, 3 en 4 Gebed Schriftlezing 1 Kor.15:1-20 (NBV)

3 Zondag 31 maart middagdienst – II/III
“De Heer is waarlijk opgestaan” Preek Gezang 218:1, 2 en 3 Gebeden Collecte Psalm 118:1 Geloofsbelijdenis Psalm 118:10

4 Zondag 31 maart middagdienst – III/III
Zegen Amen door gemeente (enkelvoudig)

5 Spreuk van de week: “De rechtvaardige wordt niet door onheil getroffen, goddelozen worden bedolven onder ellende” Spreuken 12:21

6 Welkom en mededelingen

7 Lied van het feest Klap in je handen van blijdschap, dit is de dag, die God ons geeft. Dit is de dag van je leven. Dit is het feest dat Jezus leeft!

8 Refrein: Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!(2x)
Lied van het feest Refrein: Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!(2x)

9 Lied van het feest Klop op de deur bij de mensen: dit is de dag die God ons geeft. Kom uit je donkere huizen, kom naar het feest dat Jezus leeft!

10 Refrein: Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!(2x)
Lied van het feest Refrein: Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!(2x)

11 Lied van het feest Zing op de straten en pleinen: dit is de dag die God ons geeft. Zing van het licht en het leven, zing van het feest dat Jezus leeft!

12 Refrein: Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!(2x)
Lied van het feest Refrein: Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!(2x)

13 Stil gebed, votum, groet

14 Psalm 16: 1, 2, 3 en 4 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker. Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot, Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen.

15 Psalm 16: 1, 2, 3 en 4 In de gemeente die U trouw betuigt, 't geheiligd volk, vind ik mijn welbehagen, maar 't boos geslacht, dat voor afgoden buigt, vermeerdert zelf zijn smarten en zijn plagen. Ik volg hen niet waar zij hun offers plengen en nimmer zal mijn mond hun naam uitbrengen.

16 Psalm 16: 1, 2, 3 en 4 Ik prijs de HEER; Hij heeft mijn hart verlicht, dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. Ik houd bestendig naar zijn aangezicht mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde staat God, mijn HEER, die mij tot hiertoe leidde.

17 Psalm 16: 1, 2, 3 en 4 Daarom verheug ik mij van harte zeer, want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer, Gij zult U tegen 't graf een helper tonen. Het pad des levens doet Gij mij betreden en overvloed van vreugde schenkt uw vrede.

18 Gebed

19 Schriftlezing We lezen uit de NBV: 1 Kor. 15:1-20 (NBV)

20 1 Kor. 15:1-20 1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is 2 en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat,

21 1 Kor. 15:1-20 4 dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6 Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.

22 1 Kor. 15:1-20 7 Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 8 Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. 9 Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd.

23 1 Kor. 15:1-20 10 Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade. 11 Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen.

24 1 Kor. 15:1-20 12 Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? 13 Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14 en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.

25 1 Kor. 15:1-20 15 Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. 16 Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. 17 Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden

26 1 Kor. 15:1-20 18 en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. 19 Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. 20 Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.

27 OVERGANGSDIA

28 De Heer is waarlijk opgestaan – vers 1, 2 en 3
1. De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja. Nu breekt de nieuwe lente aan, Halleluja. Want Jezus, onze Koning groot, Halleluja, verrees in glorie van de dood, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja.

29 De Heer is waarlijk opgestaan – vers 1, 2 en 3
2. Gij die de Vorst van vrede zijt, Halleluja, de schepping is om U verblijd, Halleluja. De morgen van de eerste dag, Halleluja, zijt Gij verrezen uit uw graf, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja.

30 De Heer is waarlijk opgestaan – vers 1, 2 en 3
3. De heer herwon zijn heerschappij, Halleluja, Hij maakt’ ons in zijn liefde vrij, Halleluja. Hij roept ons naar zij paradijs, Halleluja, zijn Woord en Brood zijn onze spijs, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.

31 PREEK

32 Gezang 218: 1, 2 en 3 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

33 Gezang 218: 1, 2 en 3 Ik zeg het allen, en de mond van allen zegt het voort, tot over 't ganse wereldrond de nieuwe morgen gloort.

34 Gezang 218: 1, 2 en 3 Nu schijnt ons deze wereld pas der mensen vaderland: een leven dat verborgen was ontvangen we uit zijn hand.

35 GEBEDEN

36 Er zal gecollecteerd worden voor:
Kerk en Israël Kerk

37 Psalm 118: 1 Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Gij, die den HEER vreest, laat het horen:

38 Geloofsbelijdenis Geloofsbelijdenis

39 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

40 is gekruisigd, gestorven en begraven,
Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

41 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

42 GELOOFSBELIJDENISNADIA

43 Psalm 118: 10 De HEER is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen: Gods liefde duurt in eeuwigheid.

44 Zegen te beantwoorden met

45 Een fijne week toegewenst!


Download ppt "Welkom in deze paasdienst! Voorganger: Ds. H. de Bruijne Ouderling:"

Verwante presentaties


Ads door Google