De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 23 december 2012 middagdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 23 december 2012 middagdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 23 december 2012 middagdienst

2 Ouderling: E. Groenewold Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A.Th. van Olst Ouderling: E. Groenewold Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Gezang 125: 1, 2 en 5
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 125: 1, 2 en 5 Stil gebed, votum en groet Psalm 147: 1 en 5 Gebed Lezing: Jesaja 11: 1- 9 en 65: 17-25 Psalm 72: 4 en 7 Preek

4 Gezang Psalm 85: 3 en 4 Gebeden Collectes: Diaconie Kerk
Orde van de dienst - 2 Gezang Psalm 85: 3 en 4 Gebeden Collectes: Diaconie Kerk Gezang 118: 1 en 2 Geloofsbelijdenis Psalm 98: 3 en 4 Zegen

5 een warhoofd wordt geminacht.”
Spreuk van de week “Men prijst een mens naar de maat van zijn verstand, een warhoofd wordt geminacht.” (Spreuken 12 : 8)

6 AGENDA komende weken: Maandag 24 december 2012: uur kerstfeest met de kinderen. Dinsdag 25 december 2012: uur Kerstdienst. Zondag 30 dec. 2012: uur dienst (voorganger ds. H. de Bruijne). Zondag 30 december 2012: uur in de REHOBOTHKERK een gezamenlijke dienst met de beide Utrechtse Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Maandag 31 december 2012: uur Oudejaarsdienst. Dinsdag 1 januari 2013: uur Nieuwjaarsdienst.

7 Welkom Mededelingen

8 Gezang 125: 1, 2 en 5 O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

9 Gezang 125: 1, 2 en 5 O kom, Gij wortel Isaï, verlos ons van de tyrannie, van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de boze leeuw. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

10 Gezang 125: 1, 2 en 5 O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

11 Stil gebed votum en groet

12 Psalm 147: 1 en 5 Lof zij den Heer, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

13 Psalm 147: 1 en 5 Jeruzalem, gewijde woning, prijs Sion, prijs den Heer uw Koning. Als u een vijand aan wil randen sluit Hij de poort met eigen handen. Hij doet uw kindren veilig wonen, vervult met heldenmoed uw zonen. Uw daaglijks brood geeft Hij u heden. Ja, altijd schenkt Hij u zijn vrede.

14 Gebed

15 Schriftlezing Jesaja 11: 1 - 9 Jesaja 65:

16 Jesaja 11: 1 - 9 1 Want   er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de Geest van de HERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEREN.

17 3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEREN
3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.

18 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.

19 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.
6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.

20 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken.

21 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

22 Jesaja 65: 17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap.

23 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. 20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

24 21 Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. 22 In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van  het werk van hun handen.

25 23 Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HERE, en hun nakomelingen met hen. 24 En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen.

26 25 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HERE.

27 Psalm 72: 4 en 7 Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart.

28 Psalm 72: 4 en 7 Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Isrel leidt, want Hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervull' de tijd. Looft God de Heer, Hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer. Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de Heer.

29 Het vrederijk van de Messias.
Preek over Jesaja 11: 6 - 9 Thema: Het vrederijk van de Messias.

30

31 Psalm 85: 3 en 4 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet; de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, het recht dat uit de hemel nederziet. De velden deelt Hij van zijn overvloed, de Here die ons zegent met zijn goed.

32 Psalm 85: 3 en 4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

33 Gebeden

34 Collectes Diaconie Kerk

35 Gezang 118: 1 en 2 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn! Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, uw tempel zijn. O Gij, wien aard' en hemel zingen, verkwik mij met uw heil'ge gloed. Kom met uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed!

36 Gezang 118: 1 en 2 Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt! Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid. Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt. O, mocht ik uwe troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

37 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 37

38 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 38 38

39 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. 39

40 Psalm 98: 3 en 4 Laat heel de aard' een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond. De naam des Heren wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud, de Heer heeft onder ons zijn woning, de Heer die bij ons intocht houdt.

41 Psalm 98: 3 en 4 Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.

42 Zegen te beantwoorden met

43


Download ppt "Zondag 23 december 2012 middagdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google