De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 29 september 2013 middagdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 29 september 2013 middagdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 29 september 2013 middagdienst

2 Welkom in deze dienst Ouderling: W.H. van Eeken
Voorganger: ds. A. van de Bovekamp Ouderling: W.H. van Eeken Organist: Wim Brunsveld

3 Welkom en mededelingen Gezang 464 Stil gebed, votum en groet
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 464 Stil gebed, votum en groet Psalm 31: 1 Gebed Lezing: Psalm 27 Psalm 25: 2 Preek over Psalm 27: 14

4 Onderlinge bijstand en advies Kerk Geloofsbelijdenis
Orde van de dienst - 2 Psalm 27: 1, 4 en 7 Gebeden Collectes: Onderlinge bijstand en advies Kerk Geloofsbelijdenis Gezang 231: 3 en 4 Zegen

5 “Een onbetrouwbare bode brengt onheil teweeg,
Spreuk van de week “Een onbetrouwbare bode brengt onheil teweeg, een betrouwbare boodschapper redt.” Spreuken 13: 17

6 donderdagochtend 24 oktober Matthijs Vlaardingenbroek 09.45-11.30 u.
VakantieBijbelFeest donderdagochtend 24 oktober met Matthijs Vlaardingenbroek u. Wees erbij :)

7 Welkom Mededelingen

8 Gezang 464: 1 en 2 1 Alle volken, looft de Here, aarde, zing een vrolijk lied! Juicht nu allen, geeft Hem ere: Hij vergeet de zijnen niet! In het beurtgezang der sferen, in des afgronds bange kreet ruist de lof, de lof des Heren, die de zijnen niet vergeet.

9 Gezang 464: 1 en 2 2 Uit Hem vloeien alle krachten, tot Hem stijg' der aarde lied! Zalig, wie de Heer verwachten: Hij vergeet de zijnen niet! Smelt dan samen, Hem ter ere, diept' en hoogheid, lust en leed, in het loflied aan de Here, die de zijnen niet vergeet!

10 Stil gebed Votum en groet

11 Psalm 31 1 Op U vertrouw ik, HEER der heren, Gij die mijn sterkte zijt. Om uw gerechtigheid wil nimmer mij de rug toekeren. Betoon mij uw nabijheid en stel mij in de vrijheid.

12 Schriftlezing Psalm 27

13 1 Van David. De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Psalm 27 1 Van David. De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 2 Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden, mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen.

14 3 Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. 4 Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven,

15 om de liefde van de Heer te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel. 5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij,

16 ik wil offers brengen in zijn tent,
hem juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen voor de Heer . 7 Hoor mij, Heer , als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. 8 Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, Heer , wil ik zoeken,

17 9 verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud. 10 Al verlaten mij vader en moeder, de Heer neemt mij liefdevol aan.

18 11 Wijs mij uw weg, Heer , leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn vijanden, 12 lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld.

19 13 Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? 14 Wacht op de Heer , wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de Heer.

20 Psalm 25: 2 2 Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten.

21 Preek over Psalm 27: 14 Verwachten én doen

22

23 1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!
Psalm 27: 1, 4 en 7 1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE! Waar is het duister dat mij onheil baart? Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, in zijn bescherming ben ik wel bewaard! Of zich de boosheid tegen mij verbindt en op mij loert opdat zij mij verslindt, ik ken geen angst voor nood en overval: het is de HEER die mij behouden zal!

24 Psalm 27: 1, 4 en 7 4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden die Gij eens zeide: “Zoek mijn aangezicht.” Uw aangezicht, ik wil het zoeken, HEER! Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

25 Psalm 27: 1, 4 en 7 7. O als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! O als ik van zijn goedheid niet geloofde, dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed! Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, wacht op den HEER en houd u onversaagd.

26 Gebeden

27 Onderlinge bijstand en advies Kerk =========================
Collectes Onderlinge bijstand en advies Kerk ========================= Uit de kas Onderlinge bijstand en advies krijgen kleine kerken steun en advies om te kunnen voortbestaan.

28 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

29 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden,
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

30 Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

31 Gezang 231: 3 en 4 3 U, die als Heer der heerlijkheid verreest tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, ook die Hem heeft doorsteken! Elk zal Hem juichend hulde bien of om ontferming smeken.

32 Gezang 231: 3 en 4 4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag zal zeker komen. Het licht, dat aan de kim verschijnt, wordt reeds van ver vernomen. Ja, halleluja, ja Hij komt! Juicht, mensen, eng'len, samen. Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, juicht allen! Amen, amen!

33 Zegen te beantwoorden met

34


Download ppt "Zondag 29 september 2013 middagdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google