De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. P.L.D. Visser

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. P.L.D. Visser"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. P.L.D. Visser
Ouderling: Egge Groenewold Organist: Krijn van Veen

2 Gezang 244 Psalm 143 Psalm 87 Gezang 237 Handelingen 2: 14-36

3 Welkom en mededelingen
Mededeling van overlijden

4 1 Christus stoot de hemel open, een vuur komt door de wereld lopen,
Gezang 244: 1 1 Christus stoot de hemel open, een vuur komt door de wereld lopen, een nieuw getij breekt haastig aan. Hoor, de Geest vaart door het heden, vanwaar? waarheen? met sterke schreden, geen tegenstand kan Hem weerstaan.

5 Geeft op uw trots verzet, verliest u aan zijn wet. Gij zijt veilig
Gezang 244: 1 Geeft op uw trots verzet, verliest u aan zijn wet. Gij zijt veilig in zijn domein, nooit meer alleen, want nimmer zult gij wezen zijn.

6 Stil gebed Votum en groet Welkom en mededelingen

7 2 Laat u door de Trooster vinden, eens onbemind, nu Gods beminden,
Gezang 244: 2 2 Laat u door de Trooster vinden, eens onbemind, nu Gods beminden, o kindren van Jeruzalem, dwaalt niet moedeloos, als vreemden, want Christus leeft, Hij die u kende. Nu neemt de Geest en deelt uit Hem.

8 staat op en volgt, het is de tijd.
Gezang 244: 2 Uw wachten is voorbij, de Dag komt naderbij, merkt het teken, maakt u bereid, de Heer bevrijdt, staat op en volgt, het is de tijd.

9 Tien geboden

10 2 Ik nader U, het hoofd gebogen. Gij kunt, o Heer, geen kwaad gedogen,
Psalm 143: 2, 9 2 Ik nader U, het hoofd gebogen. Gij kunt, o Heer, geen kwaad gedogen, ga met uw knecht niet in 't gericht, doe hem niet weg van voor uw ogen; wie is rechtvaardig in uw licht?

11 9 Gij zijt mijn God, sta mij terzijde,
Psalm 143: 2, 9 9 Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, mijn toevlucht als zij mij bestrijden. Leer mij uw wil, reik mij uw hand. Uw goede Geest zij mijn geleide; voer mij in een geëffend land.

12 Verootmoediging/schuldbelijdenis
Gebed

13 We lezen uit de Bijbel Handelingen 2: 14-36

14 Handelingen 2: 14-36 14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen:

15 16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:
Handelingen 2: 14-36 15 deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. 16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:

16 Handelingen 2: 14-36 17   En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

17 Handelingen 2: 14-36 18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm.

18 Handelingen 2: 14-36 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21   En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

19 Handelingen 2: 14-36 22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet,

20 Handelingen 2: 14-36 23 deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood.

21 Handelingen 2: 14-36 24   God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden. 25 Want David zegt over Hem: Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen.

22 Handelingen 2: 14-36 26 Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, 27 want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien.

23 Handelingen 2: 14-36 28 U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht. 29 Mannenbroeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is.

24 Handelingen 2: 14-36 30 Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op zijn troon te zetten,

25 32 Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn.
Handelingen 2: 14-36 31 daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. 32 Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn.

26 Handelingen 2: 14-36 33 Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.

27 Handelingen 2: 14-36 34 David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, 35 totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor Uw voeten.

28 Handelingen 2: 14-36 36 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.

29 1 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Psalm 87: 1, 2, 3, 4 1 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: door uwe poort zal ieder binnentreden.

30 2 Rahab en Babel zullen u behoren. Ja volk na volk buigt eenmaal voor
Psalm 87: 1, 2, 3, 4 2 Rahab en Babel zullen u behoren. Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer en ieder land erkent Hem als de Heer. O moederstad, uit u is elk geboren!

31 3 God zal hen zelf bevestigen en schragen
Psalm 87: 1, 2, 3, 4 3 God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, hen tellen, als in Isrel ingelijfd, en doen de naam van Sions kindren dragen.

32 4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
Psalm 87: 1, 2, 3, 4 4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cymbalen slaan, en onder fluitspel in het ronde gaan, zingend: “In U zijn al onze fonteinen”.

33 Thema: De uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen 2: 1-13)
De kinderen mogen naar de Bijbelklas Thema: De uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen 2: 1-13)

34 ‘Pinksterfeest blijkt Christusfeest’
Preek ‘Pinksterfeest blijkt Christusfeest’ Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. Handelingen 2: 36

35 1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
Gezang 237: 1, 2, 3 1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons uw intocht, Heer; vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid.

36 2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd,
Gezang 237: 1, 2, 3 2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt.

37 3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt,
Gezang 237: 1, 2, 3 3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan.

38 Dankgebed en voorbeden

39 Inzameling van de gaven voor
Zending Kerk

40 4 Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt,
Gezang 237: 4, 6 4 Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft.

41 6 Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon,
Gezang 237: 4, 6 6 Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon, o Geest, van beiden uitgegaan, wij bidden U gelovig aan.

42 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. P.L.D. Visser"

Verwante presentaties


Ads door Google