De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. H. Biesma Ouderling: Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. H. Biesma Ouderling: Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang 125 Psalm 106 Gezang 67 Gezang 169 Psalm 113 Psalm 89 Gezang 26 Lukas 1

2 Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. H. Biesma Ouderling: Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen

4 Gezang 125: 1, 2, 4 1 O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

5 Gezang 125: 1, 2, 4 2 O kom, Gij wortel Isaï, verlos ons van de tyrannie, van alle goden dezer eeuw, o Herder, sla de boze leeuw. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

6 Gezang 125: 1, 2, 4 4 O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom; dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

7 Moment van inkeer, votum, groet

8 Psalm 106: 1,21 1 Looft nu den Heer, want Hij is goed, die met zijn liefde ons ontmoet. Zijn trouw houdt stand te allen tijde. Wie prijst zijn daden woord voor woord? Wie kan zijn heerlijkheid belijden? Wie looft Hem zodat elk het hoort?

9 Psalm 106: 1,21 21 Verlos ons, Here, onze God, verhef uw aanschijn, wend ons lot, verzamel ons uit alle streken, opdat wij eenmaal allen saam van de vervulling mogen spreken, lof brengen aan uw heilge naam.

10 Gebed

11 We lezen uit de Bijbel Lukas 1,68-79

12 Lukas 1: 68-79  68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.  69  En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht,  70  zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn,

13 Lukas 1: 68-79  71 namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten,  72 om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond,  73  de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven,  74  dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees,  

14 75 in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.
Lukas 1: 68-79 75  in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.  76  En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om Zijn wegen gereed te maken,  77  en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden  

15 Lukas 1: 68-79 78 door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de  Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft,  79  om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede.  80  Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël.

16 Gezang 67: 1 1 God zij geloofd uit alle macht, Hij komt zijn volk bevrijden en heeft aan Israël gebracht verlossing in zijn lijden. …

17 Gezang 67: 1 … Hij heeft zijn teken opgericht: verheffing van het aangezicht voor heel het huis van David, zoals voorlang geschreven stond heeft Hij gedacht aan zijn verbond, zo doet Hij ons herleven.

18 Verkondiging ‘Hoog bezoek’

19 Gezang 169: 4, 5, 6 4 Maar God heeft naar ons omgezien! Wij, in de nacht verdwaalden, hoe zou het ons vergaan, indien Hij ons niet achterhaalde, indien niet in de duisternis het licht dat Jezus Christus is gelijk de morgen straalde.

20 Gezang 169: 4, 5, 6 5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht, Gij Opgang uit den hoge, die onze ziel hebt vrijgekocht, dat zij U dienen moge, Gij herder die 't verloorne zoekt, de hemel heeft ons niet vervloekt: God is om ons bewogen.

21 Gezang 169: 4, 5, 6 6 Zingt dan de Heer, stemt allen in met ons die God lof geven: Hij schiep ons voor een nieuw begin, hoeveel wij ook misdreven. Hij riep ons uit de nacht in 't licht van zijn genadig aangezicht. in Christus is ons leven!

22 Avondmaal Formulier 4

23 Psalm 113: 1, 2 1 Prijst, halleluja, prijst den Heer, gij 's Heren knechten, immermeer moet 's Heren naam gezegend wezen. Van waar de zon in 't Oosten straalt, tot waar z' in 't Westen nederdaalt, zij 's Heren grote naam geprezen.

24 Psalm 113: 1, 2 2 Ver boven aller volken trots blinkt hemelhoog de glorie Gods. Wie is als Hij, de Heer der heren? Hij onze God, die troont zo hoog, slaat op het diepste diep zijn oog. Hemel en aarde moet Hem eren.

25 In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.

26 Zo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

27 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. (Allen spreken mee:) Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

28 Gebed om de Heilige Geest Werk met uw Heilige Geest, 0 God, opdat wij in brood en wijn door het geloof deel hebben aan Jezus Christus, de Heer.

29 Maak ons door uw Geest één met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft en verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam tot lof en eer van uw Naam.

30 Zoals dit brood, dat wij breken, verstrooid was over de velden maar werd samengebracht en één is geworden, - breng zó uw gemeente bijeen van heinde en ver in het rijk van uw vrede.

31 (Allen spreken mee:) Want U alleen komt alle eer toe tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen

32 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de heil’ge Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

33 Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden,opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders,vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

34 Geloofsbelijdenis Ik geloof in de heilige Geest;ik geloof ene heilige, algemene, christelijke Kerk,de gemeenschap der heiligen,vergeving der zonden , wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. Amen

35 Psalm 89: 6, 7 6 Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand, uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, en als herauten gaan U voor op al uw schreden uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.

36 Psalm 89: 6, 7 7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

37 Collecten De collecten zijn vandaag voor: 1 Theologische Universiteit Apeldoorn 2 Emeritikas

38 Gezang 26: 3, 4 3 Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht! De heerschappij zal Hem behoren, zijn last is licht, zijn juk is zacht. Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden zijn wondren van genaad' alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor 't oog des Vaders treên.

39 Gezang 26: 3, 4 4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel! Des Heren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid!

40 Zegen te beantwoorden met


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. H. Biesma Ouderling: Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google