De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijdag 18 april 2014 Goede Vrijdag (avonddienst).

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijdag 18 april 2014 Goede Vrijdag (avonddienst)."— Transcript van de presentatie:

1 Vrijdag 18 april 2014 Goede Vrijdag (avonddienst)

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. J. Westerink Ouderling:Egge Groenewold Organist:Krijn van Veen

3 Geestelijke liederen 186 Gezang 192: 1 en 6 Psalm 31: 1, 4, 12 en 18 Psalm 56: 6 (o.b.) Geestelijke liederen 183 Psalm 27: 7 Lukas 23: 33 – 46

4 Welkom en mededelingen

5 (A capella door het quintet) 1 Heer Jezus, in gedachten gaan wij naar Golgotha, waar U als de Verachte het werk deed van gena. Geestelijke liederen 186: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

6 (A capella door het quintet) 2 Geen vriend stond U terzijde, één pleegde zelfs verraad. U werd door Jood en heiden verworpen en gehaat. Geestelijke liederen 186: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

7 (A capella door het quintet) 3 Verwond door geselslagen en met bespuwd gelaat moest U het spotkleed dragen; en U verdroeg die smaad. Geestelijke liederen 186: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

8 (Allen) 4 U ging voor ons, verloor’nen, naar ’t kruis, geheel alleen, het hoofd gekroond met doornen, uw aangezicht als steen. Geestelijke liederen 186: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

9 (Allen) 5 Maar wat U hier ook griefde, U deed als trouwe knecht gehoorzaam en uit liefde wat God U had gezegd. Geestelijke liederen 186: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

10 (A capella door het quintet) 6 Op ’t kruis werd U verlaten door God, die heilig is; hoe leed U bovenmate in deze duisternis! Geestelijke liederen 186: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

11 (Allen) 7 Voor schuldigen, voor armen hebt U dit werk volbracht; wij roemen uw erbarmen, uw liefde en uw macht. Geestelijke liederen 186: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

12 Stil gebed Votum en groet

13 1 O kostbaar kruis, o wonder Gods, waaraan de Prins der glorie stierf; ik wil om U zijn zonder trots, ik acht verlies wat ik verwierf. Gezang 192: 1 en 6

14 6 De aarde zelf is veel te klein voor wie U waarlijk loven wil. Uw liefde is een groot geheim, zij vraagt geheel mijn hart en ziel. Gezang 192: 1 en 6

15 Gebed

16 We lezen nu uit de Herziene Statenvertaling. De lezing wordt verzorgd door Mariëlle Hendriksen. Lukas 23: 33 – 46

17 De kruisiging 33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. 34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.

18 Lukas 23: 33 – 46 35 En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God. 36 En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn. 37 En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf.

19 Lukas 23: 33 – 46 38 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING VAN DE JODEN. 39 En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. 40 Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat?

20 Lukas 23: 33 – 46 41 En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. 43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

21 Lukas 23: 33 – 46 Jezus’ dood 44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. 45 En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 46 En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

22 Psalm 31: 1, 4, 12 en 18 1 Op U vertrouw ik, Heer der heren, Gij die mijn sterkte zijt. Om uw gerechtigheid wil nimmer mij de rug toekeren. Betoon mij uw nabijheid en stel mij in de vrijheid.

23 Psalm 31: 1, 4, 12 en 18 4 In uwe handen, God almachtig, beveel ik nu mijn geest. Mijn hart is onbevreesd. Ik ben altijd uw trouw indachtig, mijn God, die als ik schreide mij troostte en bevrijdde.

24 Psalm 31: 1, 4, 12 en 18 12 Maar ik vertrouw op U, mijn tijden, o Heer, zijn in uw hand; maak mij dan niet te schand! Ach, kom mij uit de hand bevrijden van wie, op mij verbolgen, mij totterdood vervolgen.

25 Psalm 31: 1, 4, 12 en 18 18 Ik voelde mij wel afgesneden, gebannen uit uw oog, Gij waart zo ver, zo hoog. Maar, Heer, Gij hoorde mijn gebeden. Gij laat toch wie U smeken uw bijstand niet ontbreken.

26 Het levenswoord van de stervende Jezus spreekt van: verzoening met God houvast in het leven uitzicht in het sterven

27 Preek

28 6 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot; Gij zijt voor mij een schild in allen nood; Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierb’re gunst is m’ altoos bijgebleven. ’k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven. Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven; zo word' Zijn lof vergroot. Psalm 56: 6 (o.b.)

29 Gebeden

30 Er zal nu worden gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor: plaatselijke evangelisatie kerk

31 (A capella door quintet) 1 O Lam, voor onze zonden op Golgotha geslacht, U wordt uit vele monden de lof en eer gebracht Door liefde, Heer, gedreven hebt U aan ’t kruis geboet. U gaf voor ons uw leven en kocht ons met uw bloed. Geestelijke liederen 183: 1, 2 en 3

32 (A capella door quintet) 2 Geen mens kan ooit doorgronden de diepte van het leed dat U hebt ondervonden, toen U – verlaten – streed. U, bron van alle leven, Gods veelgeliefde Zoon, U hebt Uzelf gegeven, ontving het zondeloon. Geestelijke liederen 183: 1, 2 en 3

33 (Allen) 3 Uw liefde is, o Here, d’ aanbidding eeuwig waard! Wij mogen U ter ere reeds zingen hier op aard’. En wat zal ’t zijn als Boven bij U in heerlijkheid U allen zullen loven tot in all’ eeuwigheid. Geestelijke liederen 183: 1, 2 en 3

34 Zondag 16 40 Vraag: Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Antwoord: Omdat wegens de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kon worden voldaan dan door de dood van Gods Zoon.

35 7 O als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! O als ik van zijn goedheid niet geloofde, dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed! Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, wacht op den Heer en houd u onversaagd. Psalm 27: 7

36 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

37 Wel thuis. Zondag begint het paasontbijt om 9.00 uur (welkom vanaf 8.45 uur). De dienst begint zoals gebruikelijk om 10.00 uur.


Download ppt "Vrijdag 18 april 2014 Goede Vrijdag (avonddienst)."

Verwante presentaties


Ads door Google