De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vers 1 Wie heeft op aard de prediking gehoord, de prediking van 't vleesgeworden woord, de Zoon van God, op Golgotha vermoord? Wie durft geloven? Wie ziet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vers 1 Wie heeft op aard de prediking gehoord, de prediking van 't vleesgeworden woord, de Zoon van God, op Golgotha vermoord? Wie durft geloven? Wie ziet."— Transcript van de presentatie:

1 Vers 1 Wie heeft op aard de prediking gehoord, de prediking van 't vleesgeworden woord, de Zoon van God, op Golgotha vermoord? Wie durft geloven? Wie ziet in Hem Gods reddend' arm, van boven tot ons gestrekt? Wie durft zijn kruis belijden? Wiens hart zich in de lijdende verblijden, met smaad bedekt? Liedboek 179

2 Vers 2 Een rijsje dat zo woest een storm bewoog, een wortel uit een aarde dor en droog, had geen gedaante of schoonheid in ons oog. Als wij Hem zagen, zo was daar niets dat ogen kon behagen; Hij was veracht, de onwaardigste der mensen: wie durft zich Hem tot Zaligmaker wensen? Hij was veracht. Liedboek 179

3 Vers 3 O Man van Smart, dat ieder voor U kniel'! Gij droegt aldus de krankheid onzer ziel: 't was onze last die op uw schouders viel; ons overtreden heeft U verwond; om de ongerechtigheden door ons begaan, zijt Ge in dit leed gekomen; de straf, die ons de vrede toe doet stromen, die naamt Gij aan. Liedboek 179

4 Vers 4 't Is heil, wat uw verbrijz'ling ons verkondt: uw striemen zijn genezing onzer wond; wij dwaalden als verloren schapen rond op eigen paden; de Heer heeft U met onze last beladen; Gij hebt geboet; niet Gij, slechts wij zijn schuldig; maar Gij, Gij stort gewillig en geduldig uw dierbaar bloed. Liedboek 179

5 Vers 5 Gelijk een lam, dat stil ter slachtbank gaat, gelijk een schaap zich zwijgend scheren laat, zo deedt Ge uw mond niet open onder 't kwaad, U overkomen. God heeft U uit het oordeel weggenomen, toen Ge elke toog zijns bekers had gedronken, en 't zondig volk gerechtigheid geschonken in 's Heren oog. Liedboek 179

6 Vers 6 Toen was 't volbracht, volbracht voor zondaars, Heer! Gij buigt het hoofd tot uwe ruste neer; geen oneer treft uw heilig lichaam meer, geen smaad der bozen; al is uw graf gesteld bij goddelozen, God wreekt uw recht: de liefd' en de eerbied dragen U van het kruis en schreiend' ogen zagen U weggelegd. Liedboek 179

7 Vers 7 O Heiland, dus gefolterd voor mijn kwaad! O Heil'ge, om mijn schande dus gesmaad! Wat spruit er uit uw graf een heerlijk zaad van eeuwig leven! Hoe veler ziel werd U van God gegeven voor de eeuwigheid, om de eeuw'ge eer te delen, U, die U tot een offer gaaft voor velen, bij Hem bereid! Liedboek 179

8 Vers 8 't Verloste volk verheft tot U zijn hart, rechtvaardige, die zonde voor hen werd; het zegent al uw wonden, smaad en smart! Gij hebt geleden voor snoden; Gij voor vijanden gebeden; Gij hebt gesmacht, moest Gods nabijheid derven, hun ziel ten troost, in leven en in sterven: het is volbracht. Liedboek 179


Download ppt "Vers 1 Wie heeft op aard de prediking gehoord, de prediking van 't vleesgeworden woord, de Zoon van God, op Golgotha vermoord? Wie durft geloven? Wie ziet."

Verwante presentaties


Ads door Google